Padhyamala – Shloka 10, 11, and 12

Entering the Devagriha ,Lighting the lamp, Removing all Vignas and Boothas, and finally Praying to the Lord

ಕೃತ್ವ ತಾಲತ್ರಯಂ ದ್ವಾರೇ ದೇಹಲಿಮಸ್ಪೃಶನ್ ವಿಶೇತ್

kRutva tAlatrayaM dvArE dEhalimaspRuSan viSEt

Clap your hands thrice near the door and without stamping the door frame (hostilu or dehalij) enter the devagriha by keeping your right foot.

ದಕ್ಷಿಣಾಂಘ್ರಿಂ ಪುರಸ್ಕ್ರುತ್ಯ ‘ಹ್ಯಗ್ನಿನಾಗ್ನಿಃ ಸಮಿಧ್ಯತೇ’
ಅನೇನ ವಹ್ನಿಮಂತ್ರೇಣ ದೀಪಾನುದ್ದೀಪಯೇತ್ ತತಃ

dakShiNAMGriM puraskrutya `hyagninAgniH samidhyatE’
anEna vahnimaotrENa dEpAnuddIpayEt tataH

Chant the vahni (Fire God) mantra and light the lamp, if already lit, clear and make it bigger.

ಅಗ್ನಿನಾಗ್ನಿರಿತ್ಯಸ್ಯ ಮೇಧಾತಿಧೀ ಕಾಣ್ವಃ| ಅಗ್ನಿರ್ದೆವತಾ| ಗಾಯತ್ರೀ ಛಂದಃ|
‘ಅಗ್ನಿನಾಅಗ್ನಿಃ ಸಮಿಧ್ಯತೇ ಕವಿರ್ಗೃಹಪತಿರ್ಯುವಾ ಹವ್ಯವಾಡ್ ಜುಹ್ವಾಸ್ಯಃ’

agninAgnirityasya mEdhAtidhI kANvaH| agnirdevatA| gAyatrI ChaMdaH|
`agninAagniH samidhyatE kavirgRuhapatiryuvA havyavAD juhvAsyaH’

All the vignas in dhyu, antariksha, and bhoomi  can be removed by clapping hands thrice, with our dhristi, and by putting flower on lord. Simillarly boothas can be removed by chanting boothocchatana mantra and digbandana trhu naracchamudras.

ಈಕ್ಷಯಾ ಪುಷ್ಪಕ್ಷೇಣ ಪಾರ್ಷ್ಣಿಘಾತತ್ರಯೇಣ್ ಚ
ದಿವ್ಯಂತ್ರಿಕ್ಷಭೂಮಿಷ್ಠಾನ್ ವಿಘ್ನಾನುಚ್ಚಟಯೇತ್ ಸುಧೀಃ

ಅಪಸರ್ಪಂತು ಯೇ ಭೂತಾ ಇತಿ ಮಂತ್ರಂ ಪಠನ್ನಪಿ
ಭೂತಾನುಚ್ಚಾಟ್ಯ ನಾರಾಚಮುದ್ರಯಾ ಬಂಧಯೇದ್ದಿಶಃ

Boothocchatana Mantra

ಯೇ ಭೂತಾ ಯೇ ಭುತಾ ಭುವಿ ಸಂಸ್ಥಿತಾಃ |
ಯೇ ಭೂತಾ ವಿಘ್ನಕರ್ತಾರಸ್ತೇ ನಶ್ಯಂತು ಶಿವಾಙ್ಯಯಾ ||

ಯೇ ಚ್ಚಾತ್ರ ನಿವಸಂತ್ಯೇವ ದೇವತಾ ಭುವಿ ಸಂತತ್ಂ |
ತೆಷಾಮಪ್ಯವಿರೋಧೇನ ಬ್ರಹ್ಮ ಕರ್ಮ ಸಮಾರಭೇ||

For naracchotana (for sarva vigna nivarana) one should Sri Nakaa stuti:

ಓಂ ಪಾಂತ್ವಸ್ಮಾನ್ ಪುರುಹೂತವೈರಿಬಲವನ್ಮಾತಂಗಮಾಽದ್ಯದ್ಘಟಾ
ಕುಂಭೋಚ್ಚಾದ್ರಿವಿಪಾಟ ನಾಧಿಕಪಟು ಪ್ರತ್ಯೆಕವಜ್ರಾಯಿತಾಃ
ಶ್ರಿಮತ್ಕಂಠೀರವಾಸ್ಯ ಪ್ರತತಸುನೆಖಮ್ ದಾರಿತಾರತತಿದೂರ
ಪ್ರಧ್ವಸ್ತಧ್ವಾಂತ ಪ್ರವಿತತಮನಸಾ ಭಾವಿತಾ ನಾಕಿವೃಂದೈಃ

ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ ಸಮಂತತೋಽಪಿ ವಿಕಲಯನ್ ನೈವೆಽಶಿತುಸ್ತೆ ಸಮಂ
ಪಶ್ಯಮ್ಯುತ್ತಮ್ಮವಸೌ ದೊರತರತೋಽ ಪಾಸ್ತಂ ರಸೋ ಯೋಽಷ್ಟಾಮಃ
ಯಧ್ರೋಷೊತ್ಕದಕ್ಷನೇತ್ರ ಕುಟಿಲಪ್ರಂತೋತ್ತಿತಾಗ್ನಿಸ್ಫುರತ್
ಖ್ಹದ್ಯೋತೋಪಮವಿಷ್ಫುಲಿಂಗಭಸಿತಾ ಭ್ರಹ್ಮೇಶಶಕ್ರೊತ್ಕರಃ

OM paaMtwasmaan puruhUtavairibalawanmAtaMgamA&dyadGaTA
kuMbhOcchaadrivipATa naadhikapaTu pratyekavajraayitaaH
SrimatkaMTheeravaasya pratatasunekham daaritAratatidoora
pradhwastadhwaaMta pravitatamanasaa bhaavitA naakivRuMdaiH

lakShmikaaMta samaMtatO&pi vikalayan naive&Situste samaM
pashyamyuttammavasau dorataratO& pAstaM rasO yO&ShTAmaH
YadhrOShotkadakShanEtra kuTilapraMtOttitAgnisPurat
KhadyOtOpamaviShphuliMgabhasitaa BrahmEshashakrotkaraH

After digbandhana, chant these shlokas:

ಓಂ ವಂದೇ ವಿಷ್ಣುಂ ನಮಾಮಿ ಶ್ರಿಯಮಥ್ ಚ ಭುವಂ ಬ್ರಹ್ಮವಾಯೂ ಚ ವಂದೇ ಗಾಯತ್ರೀಂ ಭಾರತೀಂ ತಾಮಪಿ ಗರುಡಮನಂತಂ ಭಜೇ ರುದ್ರದೇವಂ|

ವಂದೇ ದೇವೀಂ ಸುಪರ್ಣೀಮಹಿಪತಿದಯಿತಾಂ ವಾರುಣೀಮುಪ್ಯಮಾಂ ತಾಮ್ ಇಂದ್ರಾದೀನ್ ಕಾಮಮೂಖ್ಯಾನಪಿ ಸಕಲಸುರಾನ್ ತದ್ ಗುರೂನ್ಮದ್ಗುರೂಂಶ್ಚ||

ಓಂ ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದೇವಾಯ ಗೋಬ್ರಹ್ಮಣಹಿತಾಯಾಚ ಜಗದ್ಥತಾಯ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ||

ಅಪರಾಧಸಹಸ್ರಣಿ ಕ್ರಿಯಂತೇಽಹರ್ನಿಶಂ ಮಯಾ ತಾನಿ ಸರ್ವಣಿ ದೇವ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಪುರುಷೋತ್ತಮ||

ಕಾಯಿಕಾನ್ ವಾಚಿಕಾನ್ ದೋಷಾನ್ ಮಾನಸಾನಪಿ ಸರ್ವದಾ ವೈಷ್ಣವದ್ವೇಷಹೇತೂನ್ ಮೇ ಭಸ್ಮಾತ್ ಕುರು ಮಾಧವ||

OM vaMdE viShNuM namAmi Sriyamath cha BuvaM brahmavAyU cha vaMdE
gAyatrIM BAratIM tAmapi garuDamanaMtaM BajE rudradEvaM

vaMdE dEvIM suparNImahipatidayitAM vAruNImupyamAM tAm
iMdrAdIn kAmamUKyAnapi sakalasurAn tad gurUnmadgurUMScha

OM namO brahmaNyadEvAya gObrahmaNahitAyAcha
jagadthatAya kRuShNAya gOviMdAya namO namaH

aparAdhasahasraNi kriyaMtE&harnishaM mayA
tAni sarvaNi dEva kShamasva puruShOttama

kAyikAn vAchikAn dOShAn mAnasAnapi sarvadA
vaiShNavadvEShahEtUn mE BasmAt kuru mAdhava

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: