Padhyamala – Shlokas 13 and 14.

Chanting Maanushagandha Gandha Nirasana and Brahmapara Stotras

By chanting Maanushagandha nirasana stotra, one is requesting God to forgive the human smell.

ಅಪೈವೇತ್ಯಾದಿ ಯೇಭ್ಯಶ್ಚ ಏವಾಪಿತ್ರ ಋಚ್ಚೌ ಪಠೇತ್

ನಿವಾರ್ಯ ಮಾನುಷಂ ಗಂಧಮೇಭಿರ್ಮಂತ್ರೈಸ್ತು ಪೂಜಕಃ – 13

apaivEtyAdi yEByaScha EvApitra Rucchau paThEt
nivArya mAnuShaM gaMdhamEBirmaMtraistu pUjakaH

One should chant apaiva mantra and yEBya and EvApitra Ruk and request lord to forgive and tolerate human scent.

ಅಪೈವ ಮಂತ್ರ
ಅಪೈವಾಬೀಭ್ತ್ಸಂತ ಮನುಷ್ಯಗಂಧಾಸ್ತಾ ಏತೇಧಾಷ್ಯೇ ಅಂತರಧತಃ

ಯೇಭ್ಯ ಋಕ್

ಯೇಭ್ಯೋ ಮಾತೇತ್ಯಸ್ಯ ಗಯಃ ಪ್ಲಾತ ಋಷಿಃ|
ವಿಸ್ವೇದೇವತಾಃ ದೇವತಾಃ| ಜಗತೀ ಛ್ಂದಃ|

‘ಯೇಬ್ಯೋ ಮಾತಾ ಮಧುಮತ್ ಪಿನ್ವತೇ
ಪಯಃ ಪೀಯೂಷಂ ಧ್ಯೌರದಿತಿರದ್ರಿಬರ್ಹಾಃ
ಉಕ್ಥಶುಷ್ಮಾನ್ ವ್ರಷಭರಾನ್ ಸ್ವಪ್ನಸಸ್ತಾಂ
ಆದಿತ್ಯಾ ಅನುಮದಾ ಸ್ವಸ್ತಯೇ

ಏವಪಿತ್ರ ಋಕ್

ಏವಾ ಪಿತ್ರೇ ವಿಶ್ವದೇವಾಯ ವೈಷ್ಣೇ ಯಙ್ಞೈರ್ವಿಧೇಮ ನಮಸಾ ಹವಿರ್ಭಿಃ
ಬೃಹಸ್ಪತೇ ಸುಪ್ರಜಾ ವೀರವಂತೋ ವಯಂ ಸ್ಯಾಮ ಪತಯೋ ರಯೀಣಾಮ್

apaiva maMtra
apaivAbIBtsaMta manuShyagaMdhAstA EtEdhAShyE aMtaradhataH

yEBya Ruk

yEByO mAtEtyasya gayaH plAta RuShiH|
visvEdEvatAH dEvatAH| jagatI ChMdaH|

`yEbyO mAtA madhumat pinvatE
payaH pIyUShaM dhyauraditiradribarhAH
ukthaSuShmAn vraShaBarAn svapnasastAM
AdityA anumadA svastayE

Evapitra Ruk

EvA pitrE viSvadEvAya vaiShNE ya~g~jairvidhEma namasA havirBiH
bRuhaspatE suprajA vIravaMtO vayaM syAma patayO rayINAm

ಕಲ್ಪಯಿತ್ವಾ ಜವನಿಕಾಂ ದೇವಮಾತ್ಮಾನಮಂತರಾ
ಆರುಹ್ಯ ವೇದಿಕಾಂ ಪಶ್ಚಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮಪಾರಸ್ತವಂ ಪಠೇತ್ – 14

One should imagine that there is a screen between oneself and God, climb the stage and chant Brahmapara stotra. Chanting brahmapara stotra
can remove brahmahatya dosha. As said by sri madvacharyaru in Anuvyakhyana.

Before imagining to climb up the stage one should chant the following mantra

ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ಸ್ವಾಮನ್ ಭೀತೋ ಭವಾಂಬುಧೇ
ಪೂಜಯಾಮ್ಯಹಮದ್ಯ ತ್ವಾಂ ಪಸಿದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ
ತ್ವಾಮೇಇವ ಶರಣಂ ಯಾಮಿ ಶರನಾಗತವತ್ಸಲ
ಕುರುಪ್ವ ಸಫಲಾಂಪೂಜಾಂ ಪೂಜಾರ್ಹಂ ಮಾಂ ಚ ಮಾಧವ

lakShmikAMta namastE&stu svAman BItO BavAMbudhE
pUjayAmyahamadya tvAM pasida puruShOttama
tvAmEiva SaraNaM yAmi SaranAgatavatsala
kurupva saphalAMpUjAM pUjArhaM mAM cha mAdhava

Brahmapara Stotra

ಪ್ರಚೇತಸ ಊಚುಃ –
ಬ್ರಹ್ಮಪಾರಂ ಮುನೇಃ ಶ್ರೋತುಮಿಚ್ಛಾಮಃ ಪರಮಂ ಸ್ತವಮ್ |
ಜಪತಾ ಕಂಡುನಾ ದೇವೋ ಯೇನಾರಾಧ್ಯತ ಕೇಶವ ||

ಸೋಮ ಉವಾಚ –
ಪಾರಂ ಪರಂ ವಿಷ್ಣುರನಂತಪಾರಃ
ಪರಃ ಪರಾಣಾಮಪಿ ಪಾರಪಾರಃ |
ಸ ಬ್ರಹ್ಮಪಾರಃ ಪರಪಾರಭೂತಃ
ಪರಃ ಪರೇಭ್ಯಃ ಪರಮಾರ್ಥರೂಪೀ || ೧ ||

ಸ ಕಾರಣಂ ಕಾರಣತಸ್ತತೋಽಪಿ
ತಸ್ಯಾಪಿ ಹೇತುಃ ಪರಹೇತುಹೇತುಃ |
ಕಾರ್ಯೇಷು ಚೈವಂ ಸ ಹಿ ಕರ್ಮಕರ್ತೃ-
ರೂಪೈರಶೇಷೈರವತೀಹ ಸರ್ವಮ್ || ೨ ||

ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಭುರ್ಬ್ರಹ್ಮ ಸ ಸರ್ವಭೂತೋ
ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಜಾನಾಂ ಪತಿರಚ್ಯುತೋಽಸೌ |
ಬ್ರಹ್ಮಾವ್ಯಯಂ ನಿತ್ಯಮಜಂ ಸ
ವಿಷ್ಣುರಪಕ್ಷಯಾದ್ಯೈರಖಿಲೈರಸಂಗೀ || ೩ ||

ಬ್ರಹ್ಮಾಕ್ಷರಮಜಂ ನಿತ್ಯಂ ಯಥಾಽಸೌ ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ |
ತಥಾ ರಾಗಾದಯೋ ದೋಷಾಃ ಪ್ರಯಾಂತು ಪ್ರಶಮಂ ಮಮ || ೪ ||

ಏತದ್ ವೈ ಬ್ರಹ್ಮಪಾರಾಖ್ಯಂ ಸಂಸ್ತವಂ ಪರಮಂ ಪಠನ್ |
ಅವಾಪ ಪರಮಾಂ ಸಿದ್ಧಿಂ ಸ ಸಮಾರಾಧ್ಯ ಕೇಶವಮ್ || ೫ ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುಪುರಾಣೇ ಬ್ರಹ್ಮಪಾರಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: