Shri Padaraja Guru Ashtottara Shatanamavali

²æà ²æÃ¥ÁzÀgÁd CµÉÆÖÃvÀÛgÀ ±ÀvÀ£ÁªÀĪÀ°

Sripadaraja-Ashtottara in PDF

 1. ²æà ²æÃ¥ÁzÀgÁdUÀÄgÀĪÉà £ÀªÀÄB
 2. ²æà ®Që÷äãÁgÁAiÀÄuÁªÀÄĤAiÉÄà £ÀªÀÄB
 3. ²æà ¸ÀétðªÀwÃðxÀð¦æAiÀÄ ²µÁåAiÀÄ £ÀªÀÄB
 4. ¥ÀzÀªÁPÀå¥ÀæªÀiÁuÁ¢Ý «QæÃqÀ£À«±ÁgÀzÁAiÀÄ £ÀªÀÄB
 5. YÕ£ÀªÉÊgÁUÀå¨sÀPÁÛ¢PÀ¯ÁåtUÀÄt±Á° £ÀªÀÄB
 6. §æAºÀätåwÃxÀðªÀÄĤ¦æAiÀiÁAiÀÄ £ÀªÀÄB
 7. ²æÃgÀAUÀ«oÀ®¥ÁzÁ§ÓªÀÄPÀgÀAzÀ«Ä°AzÁAiÀÄ £ÀªÀÄB
 8. ±ÁAvÁAiÀÄ £ÀªÀÄB
 9. zÁAvÁAiÀÄ £ÀªÀÄB
 10. AiÉÆÃV£Éà £ÀªÀÄB
 11. vÀ¥À¹é£Éà £ÀªÀÄB
 12. ªÁUÀéeÁæRåUÀæAxÀPÀÈvÉà £ÀªÀÄB
 13. ²æà ªÁå¸ÀgÁdwÃxÀðUÀÄgÀĪÉà £ÀªÀÄB
 14. £ÀȹAºÀwÃxÀðwÃgÀ¤ªÁ¹£Éà £ÀªÀÄB
 15. ªÀÈAzÁªÀ£ÀªÁ¹£Éà £ÀªÀÄB
 16. fvÉÃA¢æAiÀiÁAiÀÄ £ÀªÀÄB
 17. ²æêÁå¸ÀgÁd¥sÀt§AzsÀ¤ªÁgÀPÁAiÀÄ £ÀªÀÄB
 18. ¸ÀªÀð¨sÁµÀAiÀiÁ¥sÀtÂgÁd¸ÀÄvÉÆõÀPÁAiÀÄ £ÀªÀÄB
 19. §æºÀäºÀvÁ太ÀvÀðPÁAiÀÄ £ÀªÀÄB
 20. zÀĪÁð¢ªÁgÀt«zÁgÀtzÀPÀë¢ÃPÁëAiÀÄ £ÀªÀÄB
 21. PÀ¸ÀÆÛjPÁ¢¸ÀªÀÄ®APÀÈvÀ¢ªÀåzÉúÁAiÀÄ £ÀªÀÄB
 22. ²æÃUÀAzsÀ°¥ÀÛ¨sÀÄeÁAiÀÄ £ÀªÀÄB
 23. ²æÃUÉÆæãÁxÀ¥ÀzÁ§Ó¸ÀPÀÛ¸ÀĪÀÄ£À¸Éà £ÀªÀÄB
 24. ¸ÁégÁªÀĸÀgÉÆäªÀiÁðvÉæà £ÀªÀÄB
 25. ¤zÀÆðvÁ±ÉõÀºÉÃAiÀiÁAiÀÄ £ÀªÀÄB
 26. §ºÀÄUÀÄt¤®AiÀiÁAiÀÄ £ÀªÀÄB
 27. ªÁ¢¸ÀAWÉÊgÀeÉÃAiÀiÁAiÀÄ £ÀªÀÄB
 28. ¤µÀÖ¥ÀÛ¸ÀétðPÁAiÀiÁAiÀÄ £ÀªÀÄB
 29. ¤d d£À¸ÀzÀAiÀiÁAiÀÄ £ÀªÀÄB
 30. RArvÁ±ÉõÀªÀiÁAiÀiÁAiÀÄ £ÀªÀÄB
 31. gÀÄavÀªÀĺÀÈzÀAiÀiÁAiÀÄ £ÀªÀÄB
 32. ¥ÀÇfvÀ²æøÀºÁAiÀiÁAiÀÄ £ÀªÀiÁB
 33. ¤¨sÀÈvÀ±ÀĨsÀZÀAiÀiÁAiÀÄ £ÀªÀÄB
 34. ¨sÀÆ«ÄzÉêÁ©üUÉÃAiÀiÁAiÀÄ £ÀªÀÄB
 35. K¥ÉæèsÉÆåÃzÀvÀÛzÉÃAiÀiÁAiÀÄ £ÀªÀÄB
 36. PËëªÀĪÁ¸ÉÆé¨sÁæuÁAiÀÄ £ÀªÀÄB
 37. PÀgÀzsÀÈvÀªÀ®AiÀiÁAiÀÄ £ÀªÀÄB
 38. µÀ¶Ö±ÁPÀ¨sÉÆÃPÉÛà £ÀªÀÄB
 39. wæ¨sÀĪÀ£À«¢vÁAiÀÄ £ÀªÀÄB
 40. ºÀAiÀÄUÀd²©PÁ£ÀWÀåð±ÀAiÀiÁågÀxÁqÁåAiÀÄ £ÀªÀÄB
 41. WÉÆÃgÀzÁjzÀæ÷å±ÀªÀĬÄvÉæà £ÀªÀÄB
 42. ²æêÁå¸ÀgÁlÆàfvÁAiÀÄ £ÀªÀÄB
 43. ²æãÀȹAºÀZÀgÀtzsÁåvÉæà £ÀªÀÄB
 44. ¥ÀÅtå¨sÀÆ«ÄäªÁ¸ÁAiÀÄ £ÀªÀÄB
 45. UÀįÁ䢪Áå¢üºÀvÉæð £ÀªÀÄB
 46. UÀÄgÀÄUÀÄt¤®AiÀiÁAiÀÄ £ÀªÀÄB
 47. ¨sÀÆvÀªÉÃvÁ¼À¨sÉâ£Éà £ÀªÀÄB
 48. ¤T®±ÀĨsÀvÀw¥Áæ¥ÀPÁAiÀÄ £ÀªÀÄB
 49. ¥ÁzÀvÁætAiÀÄÄUÀ§zÀÞzÀÄB±Á¸ÁÛçAiÀÄ £ÀªÀÄB
 50. ªÉÊgÁUÀå¨sÁUÁåAiÀÄ £ÀªÀÄB
 51. ¯ÉÆÃPÁ£ÀAzÀPÀgÉÆÃgÀÄ gÀªÀÄåªÀÄ»ªÉÄßà £ÀªÀÄB
 52. PÀëAiÀiÁ¥À¸ÁägÁ¢ügÉÆÃUÀ¤ªÁgÀPÁAiÀÄ £ÀªÀÄB
 53. ¥ÀAPÀd£Á¨sÀwÃxÀð PÀÈ¥Á¥ÁvÁæAiÀÄ £ÀªÀÄB
 54. ²æÃ¥ÀÇtð¨sÉÆÃzsÀPÀÄ®ªÁ¢üð¸ÀÄzsÁPÀgÁAiÀÄ £ÀªÀÄB
 55. ¸ÀA¥ÀÇjvÁT®d£ÉÆÃgÀĪÀÄ£ÉÆÃgÀxÁAiÀÄ £ÀªÀÄB
 56. ²æêÀÄvÀÄìgÀvÀßRavÉÆÃdé®PÀÄAqÀ¯ÁAiÀÄ £ÀªÀÄB
 57. ²æÃgÀWÀÄ£ÁxÀwÃxÀðªÀÄƤ¦æAiÀiÁAiÀÄ £ÀªÀÄB
 58. ²æë§ÄzsÉÃAzÀæwÃxÀð¦æAiÀIJµÁåAiÀÄ £ÀªÀÄB
 59. ²æêÀÄzÀæªÉÄñÀZÀgÀuÁ§ÓUÀĺÁ±ÀæAiÀiÁAiÀÄ £ÀªÀÄB
 60. ªÁåSÁ夣ÁzÀgÀÄagÉÆÃgÀĪÀÄÈUÁ¢ü¥ÁAiÀiÁ £ÀªÀÄB
 61. ¥ÀgÀvÀvÀéªÀtð£À§zÀÞ¢ÃPÁëAiÀÄ £ÀªÀÄB
 62. ¥ÁævÀB¸ÀägÀuÉÃAiÀiÁAiÀÄ £ÀªÀÄB
 63. ¸ÀvÀÌöÈ¥Á®ªÉà £ÀªÀÄB
 64. ¨sÀPÁÛ£ÀÄPÀA¦£Éà £ÀªÀÄB
 65. CªÀįÁAiÀÄ £ÀªÀÄB
 66. ²æùÃvÁ¥Àw¥ÀÇdPÁAiÀÄ £ÀªÀÄB
 67. £ÀÈ¥À¸ÀåzÀĵÀÖAiÉÆÃUÀ¤ªÁgÀPÁAiÀÄ £ÀªÀÄB
 68. UÁ£À¦æAiÀiÁAiÀÄ £ÀªÀÄB
 69. ²æîQë÷äãÁgÁAiÀÄ¥ÀÇdPÁAiÀÄ £ÀªÀÄB
 70. UÀd¸ÀªÀĦðvÀPÀĸÀĪÀĺÁgÀPÀAoÁAiÀÄ £ÀªÀÄB
 71. fvÁ«ÄvÁæAiÀÄ £ÀªÀÄB
 72. ¸ÀÄRwÃxÀðwÃxÀð¥ÀæªÀZÀ£ÀgÀvÁAiÀÄ £ÀªÀÄB
 73. ²æêÀÄvÀÄìzsÁzÀÄãvÁA¨sÉÆ©ü«QæÃqÀ£À«±ÁgÀzÁAiÀÄ £ÀªÀÄB
 74. ²æÃdAiÀĪÀÄĤ¦æAiÀiÁAiÀÄ £ÀªÀÄB
 75. ¸ÀÄR¥Áæ¨ÁÞAiÀÄ £ÀªÀÄB
 76. ¸ÀªÀįÉÆõÁÖ±ÀäPÁAZÀ£ÁAiÀÄ £ÀªÀÄB
 77. «ÃvÀgÁUÀ¨sÀAiÀÄPÉÆæÃzsÁAiÀÄ £ÀªÀÄB
 78. ¥Àæ¸À£ÀßPÀÈvÀUÀAUÁAiÀÄ £ÀªÀÄB
 79. P˦ãÀzsÁjtÂà £ÀªÀÄB
 80. PÀn¸ÀÆvÀæzsÁjuÉà £ÀªÀÄB
 81. zÀAqÀPÀªÀÄAqÀ®ÄzsÁjuÉà £ÀªÀÄB
 82. vÀÄ®¹Ã¨sÁ¹vÀPÀuÁðAiÀÄ £ÀªÀÄB
 83. ±ÁAvÁå¢UÀÄtªÀÄArvÁAiÀÄ £ÀªÀÄB
 84. PÁµÁAiÀiÁA§gÀ¨sÀƵÀuÁAiÀÄ £ÀªÀÄB
 85. C¢üªÁå¢ü«£Á±ÀPÁAiÀÄ £ÀªÀÄB
 86. D²ævÀPÀ®àvÀªÀgÉà £ÀªÀÄB
 87. ¨sÀPÀÛaAvÁªÀÄtÂAiÉÄà £ÀªÀÄB
 88. ±ÀgÀuÁUÀvÀPÁªÀÄzsÉãÀªÉà £ÀªÀÄB
 89. ªÉÄâ¤Ã¸ÀÄgÀªÀAzÁåAiÀÄ £ÀªÀÄB
 90. ¸Áé²ævÁ£ÁA¸ÀZÀÒ¸Àæ±ÁæªÀPÁAiÀÄ £ÀªÀÄB
 91. ¸ÀPÀ®§ÄzsÀªÀÄtAiÉÄà £ÀªÀÄB
 92. ¥ÀǪÀðPÀªÁl ¥ÀÅgÀªÁ¹£Éà £ÀªÀÄB
 93. ¸ÀªÉÃðµÀÖ¹¢Ý¥ÀæzÁAiÀÄ £ÀªÀÄB
 94. ¨sÀªÀgÉÆÃUÀPÀÄAdPÉøÀjuÉà £ÀªÀÄB
 95. ²æúÀAiÀÄVæêÁgÁzsÀPÁAiÀÄ £ÀªÀÄB
 96. AiÀÄw±ÉÃRgÁAiÀÄ £ÀªÀÄB
 97. ¥ÀAZÀªÀtðªÀ¸À£ÁAiÀÄ £ÀªÀÄB
 98. ±ÀASÉÆÃzÀPÉãÀ¥sÀ°ÃPÀÈvÀ¦wvÁAiÀÄ £ÀªÀÄB
 99. ©üêÀÄgÀyÃvÀmÉÃPÀÈvÀvÀ¥À¸Éà £ÀªÀÄB
 100. ²æÃgÀWÀÄ£ÁxÀwÃxÀð®§Ý²æÃ¥ÁzÀgÁd¸ÀÄ£ÁªÀÄzsÉÃAiÀiÁAiÀÄ £ÀªÀÄB
 101. ²æêÀÄÄRå¥Áæt¦æAiÀiÁAiÀÄ £ÀªÀÄB
 102. C±ÉõÀwÃxÀðPÉëÃvÀæ¸ÀAZÁjuÉà £ÀªÀÄB
 103. vÀÄ®¹ÃzsÁwæÃ¥ÀzÁäPÀëªÀiÁ¯Á±ÉÆéüvÀPÀAoÁAiÀÄ £ÀªÀÄB
 104. ¸ÀªÀðzÁ²æëµÉÆÚÃB ¸ÀªÉÇÃðvÀÛªÀÄvÀé¥Àæw¥ÁzÀPÁAiÀÄ £ÀªÀÄB
 105. £ÀÈ¥Àw¹AºÁ¸À£ÁgÀÆqsÁAiÀÄ £ÀªÀÄB
 106. ªÀiÁ¬ÄªÀÄvÉÛèsÀPÀApÃgÀªÁAiÀÄ £ÀªÀÄB
 107. ¢UÀAvÀ«vÀvÀAiÀıÀ¸Éà £ÀªÀÄB

²æÃ¥ÁzÀgÁd UÀÄgÀéAvÀUÀðvÀ ¨sÁgÀwgÀªÀÄt ªÀÄÄRå¥ÁætAvÀUÀðvÀ ²æà ¹ÃvÀ¥Àw ²æÃgÁªÀÄZÀAzÀæAiÀÄ £ÀªÀÄB

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: