ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ದಶಾವತಾರ – Sri Narayana’s Dashavatara includes Dashavatara Stotra and Sri Vadirajara Teertha’s Dashavatara Stuti with Meaning in English.

Dashavatara

|| ಶ್ರೀ ದಶಾವತಾರಸ್ತೋತ್ರಮ್ ||

ನಮೋಸ್ತು ನಾರಾಯಣಮಂದಿರಾಯ ನಮೋಸ್ತು ಹಾರಾಯಣಕಂಧರಾಯ |
ನಮೋಸ್ತು ಪಾರಾಯಣಚರ್ಚಿತಾಯ ನಮೋಸ್ತು ನಾರಾಯಣ ತೇ„ರ್ಚಿತಾಯ || 1 ||
ನಮೋಸ್ತು ಮತ್ಸ್ಯಾಯ ಲಯಾಬ್ಧಿಗಾಯ ನಮೋಸ್ತು ಕೂರ್ಮಾಯ ಪಯೋಬ್ಧಿಗಾಯ |
ನಮೋ ವರಾಹಾಯ ಧರಾಧರಾಯ ನಮೋ ನೃಸಿಂಹಾಯ ಪರಾತ್ಪರಾಯ || 2 ||
ನಮೋಸ್ತು ಶಕ್ರಾಶ್ರಯವಾಮನಾಯ ನಮೋಸ್ತು ವಿಪ್ರೋತ್ಸವಭಾರ್ಗವಾಯ | |
ನಮೋಸ್ತು ಸೀತಾಹಿತರಾಘವಾಯ ನಮೋಸ್ತು ಪಾರ್ಥಸ್ತುತಯಾದವಾಯ || 3 ||
ನಮೋಸ್ತು ಬುದ್ಧಾಯ ವಿಮೋಹಕಾಯ ನಮೋಸ್ತು ತೇ ಕಲ್ಕಿಪದೋದಿತಾಯ |
ನಮೋಸ್ತು ಪೂರ್ಣಾಮಿತಸದ್ಗುಣಾಯ ನಮೋಸ್ತು ನಾಥಾಯ ಹಯಾನನಾಯ || 4 ||
ಕರಸ್ಥಶಂಖೋಲ್ಲಸದಕ್ಷಮಾಲಾಪ್ರಬೋಧಮುದ್ರಾಭಯಪುಸ್ತಕಾಯ |
ನಮೋಸ್ತು ವಕ್ತ್ರೋದ್ಗಿರದಾಗಮಾಯ ನಿರಸ್ತಹೇಯಾಯ ಹಯಾನನಾಯ || 5 ||
ರಮಾಸಮಾಕಾರಚತುಷ್ಟಯೇನ ಕ್ರಮಾಚ್ಚತುರ್ದಿಕ್ಷು ನಿಷೇವಿತಾಯ |
ನಮೋಸ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವದ್ವಯಗದ್ವಿರೂಪಶ್ರಿಯಾಭಿಷಿಕ್ತಾಯ ಹಯಾನನಾಯ || 6 ||
ಕಿರೀಟಪಟ್ಟಾಂಗದಹಾರಕಾಂಚೀಸುರತ್ನಪೀತಾಂಬರನೂಪುರಾದ್ಯೈಃ |
ವಿರಾಜಿತಾಂಗಾಯ ನಮೋ„ಸ್ತು ತುಭ್ಯಂ ಸುರೈಃ ಪರೀತಾಯ ಹಯಾನನಾಯ || 7 ||
ವಿದೋಷಕೋಟೀಂದುನಿಭಪ್ರಭಾಯ ವಿಶೇಷತೋ ಮಧ್ವಮುನಿಪ್ರಿಯಾಯ |
ವಿಮುಕ್ತವಂದ್ಯಾಯ ನಮೋ„ಸ್ತು ವಿಷ್ವಗ್ವಿಧೂತವಿಘ್ನಾಯ ಹಯಾನನಾಯ || 8 ||
ನಮೋಸ್ತು ಶಿಷ್ಟೇಷ್ಟದವಾದಿರಾಜಕೃತಾಷ್ಟಕಾಭಿಷ್ಟುತಚೇಷ್ಟಿತಾಯ |
ದಶಾವತಾರೈಸ್ತ್ರಿದಶಾರ್ಥದಾಯ ನಿಶೇಶಬಿಂಬಸ್ಥಹಯಾನನಾಯ || 9 ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜತೀರ್ಥಶ್ರೀಚರಣವಿರಚಿತಂ ದಶಾವತಾರಸ್ತೋತ್ರಮ್ ||

Introduction to Sri Vadiraja Guru’s ‘dashAvatAra stuti’

Sri Vadiraja on his regular periodic victory travel (digvijaya) visited famous Pandarapura. During that time, one fine morning when he opened his box of worshipping idols (devara pettige, which contains worshipping idols and saligramas) he could not see his diety Sri Hayagriva idol, but through his vision he could realize what has happened and started walking towards the Bhimarathi River. At the same time one farmer (krishivala, one who does the farming of land) came running towards him and told him that swamiji’s horse has eaten his nursery plants of Bengal gram (khadale) resulted him huge loss and look to be depressed about the happening. Then Sri Vadiraja told him not to worry about the happening and not get wild about it and assured him that he will compensate the loss. And also told him to show the place where his horse has eaten his plants in the morning.

On telling this the saint started walking towards the farmers farm. On seeing the swamiji’s coolness the farmer also accompanied him. While going towards the farm Sri Vadiraja started composing Sri Dashavatara Stotra in Ashwa Dhati (raga of horse footsteps) with utmost devotion. During that time one white horse came near to them with dancing, laughing and putting the footsteps according to the swamiji’s stotra’s tune. On seeing the horse the farmer pointed swamiji towards the horse and told the swamiji it is the same horse which has eaten his farm plants.

Then Swamiji assured him that he will take care of the horse and started going near to the horse, suddenly the horse disappeared from the scene. The farmer was surprised and astonished about the happening, then the farmer and swamiji went and saw the place where the horse has eaten the bengal gram plants, there they could see where ever the horse has eaten the plants they saw golden bengal grams. The farmer was very surprised about it and recollected that the horse which he could see for the second time also disappeared and he could see the golden bengal grams in his farm, made him very astonished, then swamiji told him that the horse which he saw was none other than God and it is not normal horse and he has been blessed with the wealth and he can take those and live happily. Then farmer has decided to take the golden wealth which was blessed by the God and give all his lands as donation to the temple.

Since that time this Stotra is considered to be initative to get love from Sri Hari and it has been a custom among the devotees to pray or worship through this stotra while concluding daily pujas or devara pooja. This practice is continuing in all vaishnas groups, temples, mutts etc. even today.

|| ಅಥ ದಶಾವತಾರ ಸ್ತುತಿಃ ||

|| ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ||
|| ಅಥ ದಶಾವತಾರ ಸ್ತುತಿಃ ||
|| ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹಯಗ್ರೀವಾಯ ನಮಃ || [ ಅಶ್ವ ಧಾಟೀ ]

ಓಂ ಮತ್ಸ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಪ್ರೋಷ್ಠೀಶ ವಿಗ್ರಹ ಸುನಿಷ್ಠೀವನೋದ್ಧೃತವಿಶಿಷ್ಟಾಂಬುಚಾರಿಜಲಧೇ ಕೋಷ್ಠಾಂತರಾಹಿತವಿಚೇಷ್ಟಾಗಮೌಘಪರಮೇಷ್ಠೀಡಿತ ತ್ತ್ವಮವ ಮಾಮ್ |
ಪ್ರೇಷ್ಠಾರ್ಕಸೂನುಮನುಚೇಷ್ಟಾರ್ಥ ಮಾತ್ಮವಿದತೀಷ್ಟೋ ಯುಗಾಂತಸಮಯೇ ಸ್ಥೇಷ್ಠಾತ್ಮಶೃಂಗಧೃತಕಾಷ್ಠಾಂಬುವಾಹನ ವರಾಷ್ಟಾಪದಪ್ರಭತನೋ    || 1 ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ಹಯಗ್ರೀವಾಯ ನಮಃ
ಖಂಡೀಭವದ್ಬಹುಲಡಿಂಡೀರಜೃಂಭಣ ಸುಚಂಡೀ ಕೃತೋ ದಧಿ ಮಹಾ ಕಾಂಡಾತಿ ಚಿತ್ರ ಗತಿ ಶೌಂಡಾದ್ಯ ಹೈಮರದ ಭಾಂಡಾ ಪ್ರಮೇಯ ಚರಿತ |
ಚಂಡಾಶ್ವಕಂಠಮದ ಶುಂಡಾಲ ದುರ್ಹೃದಯ ಗಂಡಾ ಭಿಖಂಡಾಕರ ದೋಶ್ಚಂಡಾ ಮರೇಶಹಯ ತುಂಡಾಕೃತೇ ದೃಶಮ ಖಂಡಾ ಮಲಂ ಪ್ರದಿಶ ಮೇ || 2 ||

ಓಂ ಕೂರ್ಮಾಯ ನಮಃ
ಕೂರ್ಮಾಕೃತೇ ತ್ವವತು ನರ್ಮಾತ್ಮ ಪೃಷ್ಠಧೃತ ಭರ್ಮಾತ್ಮ ಮಂದರ ಗಿರೇ ಧರ್ಮಾವಲಂಬನ ಸುಧರ್ಮಾ ಸದಾಕಲಿತ ಶರ್ಮಾ ಸುಧಾವಿತರಣಾತ್ |
ದುರ್ಮಾನ ರಾಹುಮುಖ ದುರ್ಮಾಯಿ ದಾನವಸುಮರ್ಮಾ ಭಿಭೇದನ ಪಟೋಘರ್ಮಾರ್ಕ ಕಾಂತಿ ವರ ವರ್ಮಾ ಭವಾನ್ ಭುವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಧೂತ ವಿಕೃತಿಃ || 3 ||

ಓಂ ಧನ್ವಂತರೇ ನಮಃ

ಧನ್ವಂತರೇಂಗರುಚಿ ಧನ್ವಂತರೇ„ರಿತರು ಧನ್ವಂಸ್ತರೀಭವಸುಧಾಭಾನ್ವಂತರಾವಸಥ ಮನ್ವಂತರಾಧಿಕೃತ ತನ್ವಂತರೌಷಧನಿಧೇ |
ಧನ್ವಂತರಂಗಶುಗುಧನ್ವಂತಮಾಜಿಶುವಿ ತನ್ವನ್ಮಮಾಬ್ಧಿ ತನಯಾಸೂನ್ವಂತಕಾತ್ಮಹೃದತನ್ವಂತರಾವಯವ ತನ್ವಂತರಾರ್ತಿಜಲಧೌ || 4 ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಾಯೈ ನಮಃ
ಯಾಕ್ಷೀರವಾರ್ಧಿಮದನಾಕ್ಷೀಣದರ್ಪದಿತಿಜಾಕ್ಷೋಭಿತಾಮರಗಣಾ ಪೇಕ್ಷಾಪ್ತಯೇ„ಜನಿವಲ­ಕ್ಷಾಂಶುಬಿಂಬಜಿದತೀಕ್ಷ್ಣಾ­ಕಾವೃತಮುಖೀ |
ಸೂಕ್ಷಮಾವ­ಗ್ನವಸನಾ„„ಕ್ಷೇಪಕೃತ್ಕುಚ ಕಟಾಕ್ಷಾಕ್ಷಮೀಕೃತಮನೋ ದೀಕ್ಷಾಸುರಾಹೃತಸುಧಾ„ಕ್ಷಾಣಿನೋ„„ವತು ಸುರೂಕ್ಷೇಕ್ಷಣಾದ್ಧರಿತನುಃ || 5 ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಾಯೈ ನಮಃ
ಶಿಕ್ಷಾದಿಯುಜ್ಞಗಮ ದೀಕ್ಷಾಸುಲಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷಾಕ್ಷಮಾವಿಧಿಸತೀ ದಾಕ್ಷಾಯಣೀ ಕ್ಷಮತಿ ಸಾಕ್ಷಾದ್ರಮಾಪಿನಯ ದಾಕ್ಷೇಪವೀಕ್ಷಣವಿಧೌ    |
ಪ್ರೇಕ್ಷಾಕ್ಷಿಲೋಭಕರಲಾಕ್ಷಾರ ಸೋಕ್ಷಿ ತಪ ದಾಕ್ಷೇಪಲಕ್ಷಿತಧರಾ ಸಾ„ಕ್ಷಾರಿತಾತ್ಮತನು ಭೂಕ್ಷಾರಕಾರಿನಿಟಿ ಲÁಕ್ಷಾ„ಕ್ಷಮಾನವತು ನಃ    || 6 ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ವರಾಹಾಯ ನಮಃ
ನೀಲಾಂಬುದಾಭಶುಭ ಶೀಲಾದ್ರಿದೇಹಧರ ಖೇಲಾಹೃತೋದಧಿಧುನೀ ಶೈಲಾದಿಯುಕ್ತ ನಿಖಿಲೇಲಾ ಕಟಾದ್ಯಸುರ ತೂಲಾಟವೀದಹನ ತೇ    |
ಕೋಲಾಕೃತೇ ಜಲಧಿ ಕಾಲಾಚಯಾವಯವ ನೀಲಾಬ್ಜದಂಷ್ಟ್ರ ಧರಿಣೀ ಲೀಲಾಸ್ಪದೋರುತಲಮೂಲಾಶಿಯೋಗಿವರಜಾಲಾಭಿವಂದಿತ ನಮಃ || 7 ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹಾಯ ನಮಃ
ದಂಭೋಲಿತೀಕ್ಷ್ಣನಖ ಸಂಭೇದಿತೇಂದ್ರರಿಪು ಕುಂಭೀಂದ್ರ ಪಾಹಿ ಕೃಪಯಾ ಸ್ತಂಭಾರ್ಭ ಕಾಸಹನಡಿಂಭಾಯ ದತ್ತವರ ಗಂಭೀರ ನಾದ ನೃಹರೇ |
ಅಂಭೋದಿಜಾನುಸರಣಾಂಭೋಜಭೂಪವನ ಕುಂಭೀನ ಸೇಶ ಖಗರಾಟ್ ಕುಂಭೀಂದ್ರ ಕೃತ್ತಿಧರ ಜಂಭಾರಿ ಷಣ್ಮುಖ ಮುಖಾಂಭೋರು ಹಾಭಿ ನುತ ಮಾಂ || 8 ||
ಓಂ ಶ್ರೀ ವಾಮನಾಯ ನಮಃ
ಪಿಂಗಾಕ್ಷ ವಿಕ್ರಮ ತುರಂಗಾದಿ ಸೈನ್ಯ ಚತುರಂಗಾ ವಲಿಪ್ತ ದನುಜಾ ಸಾಂಗಾ ಧ್ವರಸ್ಥ ಬಲಿ ಸಾಂಗಾವಪಾತ ಹೃಷಿತಾಂಗಾ ಮರಾಲಿನುತ ತೇ |
ಶೃಂಗಾರ ಪಾದನಖ ತುಂಗಾಗ್ರಭಿನ್ನ ಕನ ಕಾಂಗಾಂಡಪಾತಿ ತಟಿನೀ ತುಂಗಾತಿ ಮಂಗಲ ತರಂಗಾ ಭಿಭೂತ ಭಜ ಕಾಂಗಾಘ ವಾಮನ ನಮಃ || 9 ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ವಾಮನಾಯ ನಮಃ
ಧ್ಯಾನಾರ್ಹ ವಾಮನ ತನೋನಾಥ ಪಾಹಿ ಯಜಮಾನಾ ಸುರೇಶವಸುಧಾ ದಾನಾಯ ಯಾಚನಿಕ ಲೀನಾರ್ಥ ವಾಗ್ವಶಿತ ನಾನಾಸದಸ್ಯ ದನುಜ |
ಮೀನಾಂಕ ನಿರ್ಮಲ ನಿಶಾನಾಥ ಕೋಟಿಲ ಸಮಾನಾತ್ಮ ಮೌಂಜಿಗುಣಕೌ ಪೀನಾಚ್ಛ ಸೂತ್ರಪದ ಯಾನಾತ ಪತ್ರಕರ ಕಾನಮ್ಯದಂಡವರಭೃತ್ || 10 ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ಪರಶುರಾಮಾಯ ನಮಃ
ಧೈರ್ಯಾಂಬುಧೇ ಪರಶುಚರ್ಯಾಧಿಕೃತ್ತಖಲ ವರ್ಯಾವನೀಶ್ವರ ಮಹಾ ಶೌರ್ಯಾಭಿಭೂತಕೃತ ವೀರ್ಯಾತ್ಮಜಾತಭುಜ ವೀರ್ಯಾವಲೇಪನಿಕರ |
ಭಾರ್ಯಾಪರಾಧಕುಪಿತಾರ್ಯಾಜ್ಞಯಾಗಲಿತನಾರ್ಯಾತ್ಮ ಸೂಗಲ ತರೋ ಕಾರ್ಯಾ„ಪರಾಧಮವಿಚಾರ್ಯಾರ್ಯ ಮೌಘಜಯಿ ವೀರ್ಯಾಮಿತಾ  ಮಯಿ ದಯಾ || 11 ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯ ನಮಃ
ಶ್ರೀರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣಶುಕಾರಾಮ ಭೂರವತುಗೌರಾಮಲಾಮಿತಮಹೋ ಹಾರಾಮರಸ್ತುತ ಯಶೋರಾಮಕಾಂತಿಸುತ ನೋರಾಮಲಬ್ಧಕಲಹ     |
ಸ್ವಾರಾಮವರ್ಯರಿಪು ವೀರಾಮಯಾರ್ಧಿಕರ ಚೀರಾಮಲಾವೃತಕಟೇ ಸ್ವಾರಾಮ ದರ್ಶನಜಮಾರಾಮಯಾಗತಸುಘೋರಾಮನೋರಥಹರ || 12 ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯ ನಮಃ
ಶ್ರೀಕೇಶವಪ್ರದಿಶನಾಕೇಶ ಜಾತಕಪಿಲೋಕೇಶ ಭಗ್ನರವಿಭೂಸ್ತೋಕೇತರಾರ್ತಿಹರಣಾಕೇವಲಾರ್ತಸುಖಧೀಕೇಕಿಕಾಲಜಲದ     |
ಸಾಕೇತನಾಥವರಪಾಕೇರಮುಖ್ಯಸುತ ಕೋಕೇನ ಭಕ್ತಿಮತುಲಾಂ ರಾಕೇಂದು ಬಿಂಬಮುಖ ಕಾಕೇಕ್ಷಣಾಪಹ ಹೃಷೀಕೇಲಿÀ ತೇಂ„ಘ್ರಿಕಮಲÉೀ || 13 ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯ ನಮಃ
ರಾಮೇನೃಣಾಂ ಹೃದಭಿರಾಮೇನರಾಶಿಕುಲ ಭೀಮೇಮನೋದ್ಯರಮತಾಂ ಗೋಮೇದಿನೀಜಯಿತಪೋ„ಮೇಯಗಾಧಿಸುತ ಕಾಮೇನಿವಿಷ್ಟ ಮನಸೀ |
ಶ್ಯಾಮೇ ಸದಾ ತ್ವಯಿಜಿತಾಮೇಯ ತಾಪಸಜ ರಾಮೇ ಗತಾಧಿಕಸಮೇ ಭೀಮೇಶಚಾಪದಲನಾಮೇಯಶೌರ್ಯಜಿತ ವಾಮೇ ಕ್ಷಣೇ ವಿಜಯಿನೀ     || 14 ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ಸೀತಾಸ್ವರೂಪಿಣೈ ಶ್ರೀಯೈ ನಮಃ
ಕಾಂತಾರಗೇಹಖಲ ಕಾಂತಾರಟದ್ವದನ ಕಾಂತಾಲಕಾಂತಕಶರಂ ಕಾಂತಾರ„„ಯಾ„ಂಬುಜನಿ ಕಾಂತಾನ್ವವಾಯವಿಧು ಕಾಂತಾಶ್ಮಭಾದಿಪಹರೇ |
ಕಾಂತಾಲಿಲೋಲದಲ ಕಾಂತಾಭಿಶೋಭಿತಿಲ ಕಾಂತಾಭವಂತಮನುಸಾ ಕಾಂತಾನುಯಾನಜಿತ ಕಾಂತಾರದುರ್ಗಕಟ ಕಾಂತಾರಮಾತ್ವವತು ಮಾಂ || 15 ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯ ನಮಃ
ದಾಂತಂ ದಶಾನನ ಸುತಾಂತಂ ಧರಾಮಧಿವಸಂತಂ ಪ್ರಚಂಡ ತಪಸಾ ಕ್ಲಾಂತಂ ಸಮೇತ್ಯ ವಿಪಿನಾಂತಂ ತ್ವವಾಪ ಯಮನಂತಂ ತಪಸ್ವಿ ಪಟಲಮ್|
ಯಾಂತಂ ಭವಾರತಿ ಭಯಾಂತಂ ಮಮಾಶು ಭಗವಂತಂ ಭರೇಣ ಭಜತಾತ್ ಸ್ವಾಂತಂ ಸವಾರಿ ದನುಜಾಂತಂ ಧರಾಧರನಿಶಾಂತಂ ಸ ತಾಪಸವರಮ್    || 16 ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯ ನಮಃ
ಶಂಪಾಭಚಾಪಲವ ಕಂಪಾಸ್ತ ಶತೃಬಲ ಸಂಪಾದಿತಾಮಿತಯಶಾಃ ಶಂ ಪಾದ ತಾಮರಸ ಸಂಪಾತಿ  ನೋ„­ ಮನು ಕಂಪಾರ ಸೇನ ದಿಶಮೇ |
ಸಂಪಾತಿ ಪಕ್ಷಿ ಸಹಜಂಪಾಪ ರಾವಣ ಹತಂ ಪಾವನಂ ಯದ ಕೃಥಾ ತ್ವಾಂ ಪಾಪ ಕೂಪ ಪತಿ ತಂ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ತದಪಿ ಪಂಪಾ ಸರಸ್ತ ಟಚರ || 17 ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯ ನಮಃ
ಲೊಲಾಕ್ಶ್ಯಪೇಕ್ಷಿತಸುಲೀಲಾಕುರಂಗವದ ಖೇಲಾಕುತೂಹಲ ಗತೇ ಸ್ವಾಲಾಪಭೂಮಿಜನಿಬಾಲಾಪಹಾರ್ಯನುಜ ಪಾಲಾದ್ಯಭೋ ಜಯ ಜಯ    |
ಬಾಲಾಗ್ನಿದಗ್ಧಪುರ ಶಾಲಾನಿಲಾತ್ಮಜನಿ ಫಾಲಾತ್ತಪತ್ತಲರಜೋ ನೀಲಾಂಗದಾದಿಕಪಿ ಮಾಲಾಕೃತಾಲಿಪಥ ಮೂಲಾಭ್ಯತೀತ ಜಲಧೇ || 18 ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯ ನಮಃ

ತೂಣೀರಕಾರ್ಮುಕಕೃಪಾಣೀಕಿಣಾಂಕಭುಜ ಪಾಣೀ ರವಿಪ್ರತಿಮಭಾಃ ಕ್ಷೋಣಿಧರಾಲಿನಿಭ ಘೋಣೀ ಮುಖಾದಿಘನವೇಣೀಸುರಕ್ಷಣಕರಃ    |
ಶೋಣಿಭವನ್ನಯನ ಕೋಣೀ ಜಿತಾಂಬುನಿಧಿ ಪಾಣೀ ರಿತಾರ್ಹಣಮಣೀ ಶ್ರೇಣೀವೃತಾಂಘ್ರಿರಿಹ ವಾಣೀಶಸೂನುವರ ವಾಣೀಸ್ತುತೋ ವಿಜಯತೇ    || 19 ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯ ನಮಃ
ಹುಂಕಾರಪೂರ್ವಮಥಟಂಕಾರನಾದಮತಿ ಪಂಕಾ„ವಧಾರ್ಯ ಚಲಿತಾಲಂಕಾಶಿಲೋಚ್ಚಯವಿಶಂಕಾ ಪತದ್ಭಿದುರ ಶಂಕಾಸಯಸ್ಯ ಧನುಷಃ |
ಲಂಕಾಧಿಪೋಮನುತಯಂಕಾಲರಾತ್ರಿಮಿವ ಶಂಕಾಶತಾಕುಲಧಿಯಾ ತಂಕಾಲದಂಡಶತ ಸಂಕಾಶಕಾರ್ಮುಖ ಶರಾಂಕಾನ್ವಿತಂ ಭಜ ಹರಿಂ || 20 ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯ ನಮಃ
ಧೀಮಾನಮೇಯತನುಧಾಮಾ„„ರ್ತಮಂಗ­ದನಾಮಾ ರಮಾಕಮ­ಭೂ ಕಾಮಾರಿಪನ್ನಗಪ ಕಾಮಾಹಿ ವೈರಿಗುರು ಸೋಮಾದಿವಂದ್ಯ ಮಹಿಮ |
ಸ್ಥೇಮಾದಿನಾಪಗತ ಸೀಮಾ„ವತಾತ್ಸಖ­ ಸಾಮಾಜ ರಾವಣರಿಪೂ ರಾಮಾಭಿದೋ ಹರಿರಭೌಮಾಕೃತಿಃ ಪ್ರತನ ಸಾಮಾದಿ ವೇದವಿಷಯಃ || 21 ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯ ನಮಃ
ದೋಷಾ„ತ್ಮಭೂವಲಿÀತುರಾಷಾಡತಿಕ್ರಮಜ ರೋಷಾತ್ಮಭರ್ತೃವಚಸ ಪಾಷಾಣಭೂತಮುನಿಯೋಷಾವರಾತ್ಮತನುವೇಶಾದಿದಾಯಿಚರಣಃ    |
ನೈಷಾಧಯೋಷಿಧಸುಭೇಷಾಕೃದಂಡಜನಿ ದೋಷಾಚರಾದಿ ಸುಹೃದೋ ದೋಷಾಗ್ರಜನ್ಮಮೃತಿಲಿÉೂೀಷಾಪಹೋ„ವತು ಸುದೋಷಾಂಘ್ರಿಜಾತಹನನಾತ್ || 22 ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ
ವೃಂದಾವನಸ್ಥಪಶು ವೃಂದಾವನಂ ವಿನುತ ವೃಂದಾರಕೈಕಶರಣಂ ನಂದಾತ್ಮಜಂ ನಿಹತ ನಿಂದಾ ಕೃದಾ ಸುರಜನಂದಾಮಬದ್ಧ ಜಠರಮ್    |
ವಂದಾಮಹೇ ವಯಮ ಮಂದಾವದಾತರುಚಿ ಮಂದಾಕ್ಷಕಾರಿವದನಂ ಕುಂದಾಲಿದಂತಮುತ ಕಂದಾಸಿತಪ್ರಭತನುಂದಾವರಾಕ್ಷಸಹರಮ್    || 23 ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ
ಗೋಪಾಲಕೋತ್ಸವಕೃತಾಪಾರಭಕ್ಷ್ಯರಸ ಸೂಪಾನ್ನಲೋಪಕುಪಿತಾ ಶಾಪಾಲಯಾಪಿತಲಯಾಪಾಂಬುದಾಲಿಸಲಿಲಾಪಾಯಧಾರಿತಗಿರೇ    |
ಸಾಪಾಂಗದರ್ಶನಜತಾಪಾಂಗ ರಾಗಯುತ ಗೋಪಾಂಗ ನಾಂಶುಕ ಹೃತಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಶೌಂಡವಿವಿಧಾಪಾಯ ತಸ್ತ್ವಮವ ಮವ ಗೋಪಾರಿಜಾತಹರಣ    || 24 ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ
ಕಂಸಾದಿಕಾಸದವತಂಸಾ ವನೀಪತಿವಿಹಿಂಸಾಕೃತಾತ್ಮಜನುಷಂ ಸಂಸಾರಭೂತಮಿಹ ಸಂಸಾರಬದ್ಧಮನ ಸಂಸಾರಚಿತ್ಸುಖತನುಮ್    |
ಸಂಸಾಧಯಂತಮನಿಶಂಸಾತ್ವಿಕವ್ರಜಮಹಂಸಾದರಂ ಭತ ಭಜೇ ಹಂಸಾದಿತಾಪಸರಿರಂಸಾಸ್ಪದಂ ಪರಮಹಂಸಾದಿ ವಂದ್ಯ ಚರಣಮ್ || 25||

ಓಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ
ರಾಜೀವ ನೇತ್ರವಿದುರಾಜೀವಮಾಮವತು ರಾಜೀವ ಕೇತನವಶಂ ವಾಜೀಭಪತ್ತಿನೃಪರಾಜೀ ರಥಾನ್ವಿತಜ ರಾಜೀವ ಗರ್ವಶಮನ|
ವಾಜೀಶವಾಹಸಿತ ವಾಜೀಶ ದೈತ್ಯ ತನು ವಾಜೀಶ ಭೇದಕರದೋ- ರ್ಜಾಜೀಕದಂಬನವ ರಾಜೀವ ಮುಖ್ಯಸುಮ ರಾಜೀಸುವಾಸಿತಶಿರಃ    || 26 ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ
ಕಾಲೀಹೃದಾವಸಥ ಕಾಲೀಯಕುಂಡಲಿಪ ಕಾಲೀಸ್ಥಪಾದನಖರಾ ವ್ಯಾಲೀನವಾಂಶುಕರ ವಾಲಿಗಣಾರುಣಿತ ಕಾಲೀರುಚೇ ಜಯ ಜಯ |
ಕೇಲೀಲವಾಪಹೃತ ಕಾಲೀಶದತ್ತವರ ನಾಲೀಕದೃಪ್ತದಿತಿಭೂ ಚೂಲೀಕಗೋಪಮಹಿಲಾಲೀತನೂಘಸೃಣಧೂಲೀಕಣಾಂಕಹೃದಯ    || 27 ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ
ಕೃಷ್ಣಾದಿ ಪಾಂಡುಸುತ ಕೃಷ್ಣಾ ಮನಃಪ್ರಚುರ ತೃಷ್ಣಾ ಸುತೃಪ್ತಿಕರವಾಕ್ ಕೃಷ್ಣಾಂಕಪಾಲಿರತ ಕೃಷ್ಣಾಭಿಧಾಘಹರ ಕೃಷ್ಣಾದಿಷಣ್ಮಹಿಲ ಭೋಃ |
ಪುಷ್ಣಾತು ಮಾಮಜಿತ ನಿಷ್ಣಾದ ವಾರ್ಧಿಮುದ ನುಷ್ಣಾಂಶು ಮಂಡಲ ಹರೇ ಜಿಷ್ಣೋ ಗಿರೀಂದ್ರ ಧರ ವಿಷ್ಣೋ ವೃಷಾವರಜ ಧೃಷ್ಣೋ ಭವಾನ್ ಕರುಣಯಾ || 28 ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ
ರಾಮಾಶಿರೋಮಣಿಧರಾಮಾಸಮೇತಬಲರಾಮಾನುಜಾಭಿಧರತಿಂ ವ್ಯೋಮಾಸುರಾಂತಕರ ತೇ ಮಾರತಾತ ದಿಶಮೇ ಮಾಧವಾಂಘ್ರಿಕಮಲೆ |
ಕಾಮಾರ್ತಭೌಮಪುರ ರಾಮಾವಲಿಪ್ರಣಯ ವಾಮಾಕ್ಷಿಪೀತತನುಭಾ ಭೀಮಾಹಿನಾಥಮುಖವೈಮಾನಿಕಾಭಿನುತ ಭೀಮಾಭಿವಂದ್ಯ ಚರಣ    || 29 ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ
ಸ್ವಕ್ಷ್ವೇಲಭಕ್ಷ್ಯಭಯ ದಾಕ್ಷಿಶ್ರವೋ ಗಣಜ ಲಾಕ್ಷೇಪಪಾಶಯಮನಂ ಲಾಕ್ಷಗೃಹಜ್ವಲನ ರಕ್ಷೋ ಹಿಡಿಂಬಬಕ ಭೈಕ್ಷಾನ್ನಪೂರ್ವವಿಪದಃ |
ಅಕ್ಷಾನುಬಂಧಭವರೂಕ್ಷಾಕ್ಷರಶ್ರವಣ ಸಾಕ್ಷಾನ್ಮಹಿಷ್ಯವಮತೀ ಕಕ್ಷಾನುಯಾನಮಧಮಕ್ಷ್ಮಾಪಸೇವನಮಭೀಕ್ಷ್ಣಾಪಹಾಸಮಸತಾಂ || 30 ||

ಚಕ್ಷಾಣ ಏವನಿಜ ಪಕ್ಷಾಗ್ರಭೂದಶಶತಾಕ್ಷಾತ್ಮಜಾದಿ ಸುಹೃದಾ ಮಾಕ್ಷೇಪಕಾರಿಕುನೃಪಾಕ್ಷೌಹಿಣೀಶತಬಲಾಕ್ಷೋಭದೀಕ್ಷಿತಮನಾಃ |
ತಾಕ್ಷ್ರ್ಯಾಸಿಚಾಪಶರತೀಕ್ಷ್ಣಾರಿಪೂರ್ವನಿಜ ಲಕ್ಷ್ಮಾಣಿಚಾಪ್ಯಗಣಯನ್ ವೃಕ್ಷಾಲಯಧ್ವಜರಿರಕ್ಷಾಕರೋ ಜಯತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿರ್ಯದುಪತಿಃ || 31 ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ಬುದ್ಧಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಶ್ರೀ ಕಲ್ಕಿನೇ ನಮಃ
ಬುದ್ಧಾವತಾರಕವಿ ಬದ್ಧಾನುಕಂಪಕುರು ಬದ್ಧಾಂಜಲೌ ಮಯಿ ದಯಾಂ ಶೌದ್ಧೋದನಿಪ್ರಮುಖ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕಾ ಸುಗಮ ಬೌದ್ಧಾಗಮಪ್ರಣಯನ |
ಕೃದ್ಧಾಹಿತಾಸುಹೃತಿಸಿದ್ಧಾಸಿಖೇಟಧರ ಶುದ್ಧಾಶ್ವಯಾನಕಮಲಾ ಶುದ್ಧಾಂತಮಾಂರುಚಿಪಿ ನದ್ಧಾಖಿಲಾಂಗ ನಿಜ ಮದ್ಧಾ„ವ ಕಲ್ಕ್ಯಭಿಧ ಭೋಃ    || 32 ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ಬದರೀ ನಾರಾಯಣ ನಮಃ
ಸಾರಂಗ ಕೃತ್ತಿಧರ ಸಾರಂಗ ವಾರಿಧರ ಸಾರಂಗ ರಾಜವರದಾ ಸಾರಂಗ ದಾರಿತರ ಸಾರಂಗ ತಾತ್ಮಮದ ಸಾರಂಗತೌಷಧಬಲಂ |
ಸಾರಂಗ ವತ್ಕುಸುಮ ಸಾರಂ ಗತಂ ಚ ತವ ಸಾರಂಗ ಮಾಂಘ್ರಿಯುಗಲಂ ಸಾರಂಗ ವರ್ಣಮಪ ಸಾರಂಗ ತಾಬ್ಜಮದ ಸಾರಂಗ ದಿಂಸ್ತ್ವಮವ ಮಾಮ್ || 33 ||

ಮಂಗಳಾ ಚರಣ
ಗ್ರೀವಾಸ್ಯ ವಾಹತನು ದೇವಾಂಡಜಾದಿದಶ ಭಾವಾಭಿರಾಮ ಚರಿತಂ ಭಾವಾತಿಭವ್ಯಶುಭ ದೀವಾದಿರಾಜಯತಿ ಭೂವಾಗ್ವಿಲಾಸ ನಿಲಯಂ    |
ಶ್ರೀವಾಗಧೀಶಮುಖ ದೇವಾಭಿನಮ್ಯ ಹರಿಸೇವಾರ್ಚನೇಷು ಪಠತಾಮಾವಾಸ ಏವಭವಿತಾ„ವಾಗ್ಭವೇತರಸುರಾವಾಸಲೋಕನಿಕರೇ    || 34 ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀಮದ್ವಾದಿರಾಜಪೂಜ್ಯಚರಣ ವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀದಶಾವತಾರಸ್ತುತಿಃ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ||
|| ಭಾರತೀರಮಣಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ||

English translation for Dashavatara Stuti is sourced from http://www.dvaita.org/haridasa/songs/vadiraja/dash_stuti.html

OM mathsyAya namaH:

Sri Vadiraja started praising Sri Hari’s different manifestation with mathsyavatara (fish form) and he is explaining the special qualities of this manifestation.

Sri Hari, you are wearing a very special and useful body of Fish, like any other fishes who lives in water, if you push the water the whole ocean starts overflowing (swelling) by your great push. The ocean also looks dangerous by the presence of big whales and other similar animals, in the same ocean you are roaming (viharisu). In your stomach you have kept all vedas (scriptures) permanently (firmly without any movement). These vedas has been given to Brahma and from whom you are getting praised through the same vedas.

You have protected through your golden horns the vehicle, which is made out of special wood, which contained all the seeds of creation during the extinction time which were to be needed by Vyvasvatha Manu, son of Sun who will act as creator in the next manvanthara. You possess golden shining body and you are always loved by Gyanis (one who has learnt vedic knowledge), please protect me.

OM sri HayagrIvaya namaH

Sri Hayagriva, one will get fear after seeing the dangerous and ferocious ocean with foams (froth) which swell and spattering all over. In that ocean you will roam and run in an astonishing way. You are the root cause of this universe, you are decorated by the bridle (kadivana)(pointed tooths). One cannot understand fully (know) your greatness. You have broken the dangerous looking Hayagrivasura’s breast portion (kumbhastala), the one who was acting like a mad elephant. You are the leader of demi gods (devataas), who is in the form of Sri Hayagriva, please bless me with complete knowledge.

OM kUrmAya namaH

One who is in the form of tortoise (turtle) Sri Hari, you have taken (weared) the golden mandara mountain (this was the mountain which was used for churning of the ocean by gods and demons, which is considered to be large huge and bulky) without any problems (with ease). You have killed demon rahu (who is supposed to swallow the sun and moon and thus cause eclipse) the one who has bad violence/obstinacy and also other demons by breaking their vital organs when they tried to compete with the demi gods (devataas) though they are not capable of taking amrutha (divine drink which came while churning of the ocean). During that time in the court of Sudharma you have distributed the above amrutha to those who has taken shelter (refuge) of dharma and looked after their welfare. Your protected (shielded) jacket (coat) is shining like summer Sun. You were not tired while creating this universe and also after the creation . Please specially protect me.

OM dhanvantharE namaH

OH Dhanvantari, your body is shining like sun and you are destroying the enemies of trees like the dessert drying the trees. You are present in the form of sparkles in moon which is full of amrutha (divine drink). In different manvantara (different yugas) like svayabhuva you have manifested in different forms like kapila, yagna etc. For all medicines you are the resource (You are protecting all medicines). In all wars you have killed (destroyed) all bad people thus creating miseries to the mother ‘dhanu’ (whose heart is full of miseries) (one who destroys (kills) bad people and thus creating miseries to the mothers) and you are being called ‘dushta shikshaka’ (one who gives torments to bad people).

Manamatha who is the son of Sri Lakshmi Devi (who is the daughter of Ocean) was killed (destroyed, burnt) by Sri Rudra who is being called passionless (vairagya). Sri Rudra was attracted by your beautiful Sri Naraynai form (Mohani form, women form) and fell in love (fondness) with you. Sri Narayani form is none other than Sri Hari’s (yourown) manifestation.

The same Dhanvantari please protect the devotees like a ship in the ocean of miseries.

OM srI nArAyaNayaI namaH

Though demons churned the milky ocean through mandara mountain there egotism (pride) (sense of pride) has not reduced. They were not interested in giving amrutha to demi gods (devataas). At that point of time, in order to fulfill the desires of demi gods you have incarnated as women. Your face was beautiful, shining (splendor) and had the moon’s reflection and was decorated by soft curly hairs. You have dressed in special cloths, you were shaking your breasts and your sexual look (lusty look, vision) has shaken the egoistic demons mind. You have spoiled the desires (wishes) of demons of not giving amrutha kalasha (vessel) to demi gods (devataas) and you took the possession of the same. The same dhanvanthari please do not make us to fall in the bad vision or please protect us from making a sin by seeing bad things.

Sri Vadiraja has taken three devataas (devi’s) ie Saraswathi, Dakshayani (Ishwara’ s wife) and Lakshmi and explained their qualities.

Sri Saraswathi Devi, one who possess shiksha (knowledge) and other organs of veda with their meaning and explanations, one who is expert in conducting examinations of good qualities and one who is knowledge based (vidya abhimani). Sri Dakshayani and saxat (manifestly) Sri Lakshmi devi also associates all the above superior qualities. Although these three devataas are having such qualities, after seeing Sri Hari in the form of Sri Naryani (Mohani, women) their minds were disturbed.

Sri Narayani, you are having special (very good) knowledge and there is no abnormality (vikara) and with you at any given point of time and at all times. The earth is getting beautified by your foot steps where you have pasted gumlac (sealing-wax) (aragu) and the superior womens such as Saraswathi, Dakshayani and Sri Lakshmi minds were shaken on seeing your form.

Ishwara (Rudra deva) who is suppose to be passionless and the one who has killed Manmatha (Manmatha is the son of Sri Lakshmi) was also disturbed in his mind and fell in love with you (Narayani) and later felt shy and shame for the above act. OH Sri Hari who is in the form of Sri Narayani you are so beautiful and charming, please protect me.

OM srI varAhAya namaH

Sri Varaha is shining like a black (dark) clouds full of water in the sky. He has the quality of sacredness. He is wearing a body which is equal to a huge mountain. Previously, when demon called Adi Hiranyaksha took (theft) away by his lila (bad play) the ocean, rivers, mountains and whole earth like a folded mat (chape), Sri Hari killed (destroyed) him like a fire igniting to the forest (heap) of cotton destroying (burning) by a fraction of a second.

Sri Varaha has used water (ocean) as his play ground (jala kride). When he lifted the earth from his pointed tooth (kore hallu), with the black portion of the earth and his white pointed tooth were looking like decorated black water-lily (naidele) flowers. The earth (bhoomi devataa) has used Sri Varaha’s thigh portion as her roaming (viraha) place. The god men (saints, yogi’s) who does continuous penance and austerity in forests and who eats roots and bulbous roots are saluting to him and they are happy & pleased by doing the same.

OM srI narasImhAya namaH

Lord Narasimha has killed Indra’s enemy Hiranya Kashipu through his sharpest nails which is equal to ‘vajrayudha’ (Indra’s defence weapon) this act is similar to the Lion brutally killing (breaking) an elephant. Like many others Lord Narasimha was not born out of any relationship with the parents, he was born out of wall pillar and he may be called pillar son. Lord Narasimha will not excuse any enemies of Vaishnavas (Vishnu) or he will not pardon enemies of Vaishnavas (Vishnu). He was very much pleased to the prayers of small kid Prahlada, who is the son of Hiranya Kashipu and Lord has blessed him for his devotion. Narasimha’s, (one of the paramathma’s manifestation) roaring sound is very pleasant to hear. Sri Lakshmi Devi is pleasing (praying) Sri Narasimha without any interruption. Others like Brahma, Vayu, Shesha, Garuda, Rudra, Indra, Shanumkha (Subramanya) and other demi gods are praying him through their lotus face. Sri Vadiraja is praying Sri Narasimha to protect him.

OM srI vAmanAya namaH

Sri Vadiraja is explaining Sri Vamana’s manifestation. Asura’s (demons) use to have Horses, Elephants, Chariots, Cavalry and Infantry army (it is called chaturanga bala) which are all as powerful and courageous as lions. Because of this they were very egoistic (proud) by themselves. They also use to do burnt offer (yaga) through vedas. But these yaga’s are without Vishnu’s remembrance, that’s why these yaga’s are defective (incomplete) and which were not giving any results (virtues). Bali Chakravarthy also started one such yaga. Vishnu who manifested in the form of Vamana went to Bali who was the leader of the yagna, and seeks him three foots of land (earth) as donation. In the form of Tivikrama (head of three regions), he measures one complete foot of upper region, one complete foot with lower region and third foot he kept on Bali’s head and pushed him (live body) to the pathala (abode of serpents and demons). On seeing this wonderful incident devataas were astonished and bristling, and started praying (worshiping) Sri Hari in the form of Sri Vamana and Sri Tivikrama. When Sri Tivikrama took off his beautiful foot at the height,(for measuring) his foot nails touched Brahmanda (universe) resulting in making hole (broken) and God Ganga river which was there outside the universe started flowing inside the universe through this. Sri Hari’s devotees who are in contact with the Ganga’s waves which is at certain height and which is considered to be sacred has cleaned (purified) the stains (dirt) of their bodies both inside and outside. Sri Vadiraja is praying that the same Sri Vamana who has done and doing wonderful things, remembering him and saluting to him.

OM srI vAmanAya namaH

Sri Hari who is in the form of Sri Vamana is worthy of praying. Sri Vamana went to Balichakravarthy who has taken the oath of doing yaga (burnt offer) asked land as donation as a seeker (Yachaka, beggar). Sri Vamana sudued (tamed, mesmerized) other members who are with Balichakravarthy by his secretive and interesting talks. Sri Vamana who was wearing a bachelor form (brahmachari) was shining (brightening, splendour) which is equal to the crores of Manmatha’s put together and even he was as bright as moon which does not have any defects (full moon). He was wearing ‘maunji’ in his waist portion (it is made out of maunji grass, usually bachelors (brahmachari’s) wear this twisted form after the upanayana) kaupina (langoti, a piece of cloth to cover the vital portion of the body) and yagnopavita (sacred thread, janivara). He was holding umbrella, kamandalu (vessel containing water) and special stick (danda)in his hands . He was coming to the yaga’s place by his foot while muttering Veda lessons from his mouth. Sri Vadiraja is praying that the same Sri Hari who is the form of Sri Vamana to protect him (all).

OM srI parashurAmAya namaH

Sri Parashurama Deva has got the ocean of courage. He has used his axe (kodali) in a surprising (variegated) manner to kill (destroy) many kshatr^iya kings. With his powerful shoulders he destroyed Karthvirayaarjuna’s shoulder’s pride the one who has cheated his father. At one time when his mother Renuka Devi while bringing water, she was attracted and fell in love with one Gandharva King in her mind. On knowing her adultery (vyabhichara) mind her husband Sri Jamadagni saint has ordered his youngest son Sri Parashurama to cut off (chip off) her head. On hearing his orders and without knowing the cause (fault) of his mother Sri Parashurama has chipped off her head like axe chipping off the tree. This heroic (powerful) act is more than equal to the powers of Sun group (surya samuha). Sri Vadiraja is praying Sri Parashurama to be kind enough (sympathy towards him) to him always.

OM srI rAmAya namaH

Sri Ramachandra, you are like roaming garden for parrot like lakshmana. (This means that Lakshmana will be pleased (feels utmost happy) in serving Sri Rama). You are wearing Perl necklace which is as pure in white (whitish) and very splendour. All Devataas (demi gods) are praising your fame continuously. Your body is beautiful and charming. While returning from Mithile (mithila) after marrying Sita you had a fight (difference) with Parasurama who is entirely different from you, just to show the lila (play). You have faught with demons who are Indra’s enemies and made them diseased (psychological disease, manoroga). You have destroyed the desires of demon called Shoorpanaki resulting in loosing her ears and nose after she fell love with you at first sight. This has happened when you were roaming in Panchavati with virtuous fibre (linen, naru) cloth covering your charming waist portion. Sri Vadiraja is praying Sri Hari who is in the form of Sri Ramachandra please protect him.

Sri Rama has rescued (given shelter) to Sugriva, who was beaten and thrown out by his elder brother Indra who was in the form of Vali. Also Sri Rama blessed Sugriva be getting back his kingdom from his brother and destroyed (cleared) all his miseries. Brahmagyanis (those who are having knowledge about vedas, scriptures etc) are like peacocks they possess special quality of keeping away their materialistic happiness and having their mind always with Sri Hari. For these Brahmagyanis, Sri Ramachandra will act as clouds with full of water to keep them happy. Sri Ramachandra is virtous son of Dasharatha who was the king of Ayodhya. For Mukhya Prana’s son Hanumantha he keeps happy like Sun keeping happy to Chakra vaka bird (This is suppose to be ruddy goose which male and female keep together and are patterns of connubial happiness). Sri Rama’s has got beautiful face and it reflects full moon. He destroyed one eye of demon called Kakasura and his supporters ie crows, when he tormented (hurted) Sita (refer context). One who controls all organs of the body and the one who is superior (leader) to Sri Lakshmi Devi, Brahma, Rudra, and all demi Gods. Sri Vadiraja is praying to Sri Ramachandra to give him pure devotion to pray through his (Sri Rama’s) lotus foots.

While living in the forest once, Sri Rama was sleeping keeping his head in Sita’s thigh portion at that time Kuranga (in the lineage of Jayantha) a demon bited Sri Sita’s waist portion. After getting up and after knowing the incidence Sri Rama made virtuous weapon out of grass (darbe, kusa grass) launched the same to Kakasura. The weapon attacked Kakasura where ever he goes, he went for rescue (asking shelter) with all the people in vain and finally he came to Sri Rama’s rescue. For all crows, Kuranga was the leader. Kuranga was staying in Jayantha’s eye who was in the form of Crow. Sri Ramachandra destroyed Kuranga by destroying Jayatha’s one eye where he was residing. After this incidence and the result of giving shelter to the demon all crows from then onwards were having only one eye.

The powerful (mighty) Sri Ramachandra is pleasant to the minds of all the people. When great saint Vishwamitra, who acquired heaven and earth by doing penance, invited Sri Rama to the forest he fulfiled his ambition and blessed him by going along with him. Sri Ramachandra, one who has got pleasant (beautiful) dark-coloured body, while on his way from the place called Mithale, he faced invitation for war from Parashurama, one who was born in saint family (dynasty, vamsha). Although Sri Rama & Parashurama are different incarnation of same Sri Hari, at that time Sri Rama has shown his play (lila) by winning the war. There is nobody in the world who is superior and/or equal to Sri Hari. Before meeting Parashurama, Sri Rama has shown his unmeasured (unlimited) courage and fame to the world, by breaking dangerours looking Shiva’s (Rudra’s) bow. After the incidence Sita devi weds to Sri Rama. Sri Vadiraja is telling that like this Sri Rama has won all the times at all the places and prays that his mind should always be winning and roaming around with Sri Hari who is in the form of Sri Rama.

Sri Ramachandra, you are shining like moon-stone (fabulous gem) to the Sun Dynasty. Your wife Sri Sita is following you on the borders of the mountains and forests which are difficult to access. Her face is looking like shining black bees, she is decorated her face with curly hairs which are fickle (unsteady, shaky) and has the edges of tilaka in her forehead (tilaka= ornamental mark on the forehead with coloured earth). The Forest which you are walking (roaming) possess dangerous demons (rakshaas, asuras) who are living with their wives. These she demons are always talking and speaking vulgar (bad) words and their face is decorated by curly hairs. When you destroyed all of them their face decoration was looking very ugly. Sri Sita is following your bow without any fear, which has concluded (finished) the she demons curly hairs decoration. Sri Vadiraja is praying Sri Lakshmi who is in the form of Sri Sita to protect him.

In Chitrakoota parvatha (mountain, forest) when Sri Ramachandra was living there were many saints were also there. They were doing vigourous penance and are observing strict austerity and control over their organs (indriya nighraha), because of that they were very weak. Ravana and his followers (demons) were disturbing (giving torments) these saints. When Sri Rama was living in this mountain he destroyed all demons who were disturbing the yaga’s (burnt offer) which the saints were doing, because of that all saints were living there without any fear and also without having any samsaric miseries. Like this Sri Vadiraja is praying that the God who has the wealth of resources is Sri Ramachandra and praying him to give peace of mind and utmost devotion towards him at all times (always).

Sri Ramachandra bow is shining like lightening sparkles and with mere (little) shakening (movement) it destroyed many armies of enemies. By doing this (winning of enemies) Sri Rama has earned unmeasured fame. Sri Vadiraja is praying to Sri Ramachandra to be kind enough (pitiful, merciful) to him and prays him to bless the quality of bowing and praying his feet always which gives him happiness.

Sri Vadiraja also prays Sri Ramachandra to lift him from the well of sins (paapa kupa) (pit, hole) and protect him like the wise he has blessed the bird Jatayu with moksha (adobe), while on his way to Pampa sarovara (pond). Jatayu is the brother of the bird Sampathi and the one who has made war and lost with sinful Ravana.

On seeing (from her fickle/shaky eyes) beautiful golden studded (illusion) jugglery deer, Sita Devi (daughter of earth) desired (wanted) to have it her own and to play with it. Though Sri Rama knew that it is shrewd (clever) Maricha who is in the form of animal deer and by showing others curiosity he went behind the same. Later when Ravana theft (robbed) Sita and Sri Rama went in search of her near Lanka, Vibhishana approached him for help and shelter. Sri Rama blessed Vibhishana and promised him with the kingdom of Lanka.

Hanumantha, Vayu’s son has been assigned the job of searching Sita. In order to accomplish his responsibility he crossed the ocean, went to the city of Lanka, entered Ashoka park (vana), met Sita and given the message from Sri Rama. On completing the mission, Hanumatha started destroying the trees of Ashoka Vana and there he faced big war with Ravana’s followers (asuras). Though Hanumantha can sustain Indrajit’s Brahmastra, he acted as if he has mesmerised (went to coma) by the weapon, then he was taken to Ravana’s court. There Ravana did not like Sri Hanumatha behaviour of not respecting (disrespecting) him and went on to put fire to Sri Hanumatha’s long tail. From the same fire Hanumantha has burnt the Chandra Shale (upper room of the palace) and other buildings of Lanka. Then he crossed the ocean to give the message to Sri Rama from Sita Devi. The same Hanumantha always keeps Sri Rama’s foot dust (particales) in his fore head.

Sri Rama crossed the ocean and went near Lanka by the bridge which was constructed by the monkey’s army consisting of Nila, Angada, Nala and others under his direction. Sri Vadiraja is praying and praising Sri Ramachandra that he is always winning and winning.

Sri Ramachandra always wearing quiver (bithalike), bows, sword while defending in the war. That’s why he has got the marks of holding these weapons in his body (ie in hands and shoulders). Sri Ramachandra’s radiance (splendour) is equal to or more than the Sun radiance. He has protected the large mountain battalion (lines) of monkey armies and had control over all of them. When Sri Rama saw king of Ocean, Varuna shouting (behaving abnormally, arbhata) before constructing the bridge accross the ocean, by seeing through the edges of his eyes, King of ocean surrendered by bowing to him with lots (lines) of gems (jewels, precious stones and perl) to his feet. Sri Rama’s feet was looking beautiful by the decoration of these jewels. Hanumantha, one who is the husband of Bharathi and son of Mukhya Prana after burning Lanka from his tail fire came to Sri Rama and made Sri Rama’s feet dust (particales) as tilaka (ornamental mark made on the forehead with coloured earth). Sri Rama along with Nila, Angadha monkeys has built a bridge across the ocean and crossed the same. Sri Vadiraja is praising Sri Ramachandra that he is always excellent and winning.

After constructing the bridge across the ocean and on reaching the out skirts of Lanka Sri Rama roared with “HUM” and from his bows he made ‘TINKARA’ ( Tinkara is the sound one makes through the threads of bow). On hearing this sound, sinful land Lanka city and other conceited devataas starting suspecting that it may be of Vajrayudha (Indra’s defence weapon) which has come to destroy (cut off) the wings of mountains, which in turn may fall on them and started fearing about it. In Ravana’s mind also there were hundreds of suspicion were born on hearing the above sounds. His mind was shaken by that and started feeling that he might be on his way to death time through the form of Sri Rama. Sri Hari who is in the form of Sri Rama, one who is wearing bows and arrows which are equal to hundreds of Yama’s sticks (Yama danda), and he has been called ‘Kodanda Rama’.

Sri Vadiraja is praying Sri Ramchandra to give him mind to pray him always.

Sri Ramachandra is all wise (sarvagna, all knowing). His body is charming which one cannot be explained (understand) fully (aprameya). For those who are suffering (worried) praying through his name will make them auspicious (sacred, good). Sri Lakshmi Devi, Brahma, Rudra, Shesha, Kama (manmatha), Indra, Guru, Chandra are all praising him continuously without any interuuptions. Sri Hari’s business of Protecting and extinction cannot be understood fully (beyond one’s understanding and imagination). The same Sri Hari who is in the form of Sri Rama became killer (destroyer) for Ravana and his ministers.

Sri Narayana is the one who doesnot have definite (natural, fixed form) body (apakrita) and one who is being proved (fit) to be explained from the ancient Vedas which are being called apourasheyaa. Sri Vadiraja Yathi is praying the same Sri Narayana who is in the form of Sri Ramachandra to protect all the people.

One night Indra (who is afflicted to kama (lust)) who enacted like Gautama saint and destroyed the fidelity (loyalty to a husband) of beautiful looking Ahalya, who is the wife of saint Gautama. On knowing this act saint wildered Gautama cursed Ahalya to become stone (even he cursed Indra also). By touching the stone of Ahalya Sri Rama blessed her with previous body with all wearing dresses and jewels as it is. He also blessed great people like Shabari, the tribal born women, Jatayu, the one who is born in the family of eating dead bodies and flushes etc and Vibhishana, the one who is born in the family of demons. Sri Rama blessed these great people with all good and sacred things.

Long time back in Ayodhya, Shambuka who has born as Sudra (man from fourth caste) did penance which is not eligible for him and was born to a Brahmana’s (born first from God) son. Because of that he (Brahmana’s son) had very brief (short) life. On knowing this, Sri Rama killed Shambuka and saved Brahmana’s son.

Sri Vadiraja is praying the same Sri Ramachandra to protect him.

OM srI kR^ishnAya namaH

Sri Krishna use to protect all the groups of cows which are living in Vrindavana. For Indra and other devataas, who are sheltering and praying him he will act as chief protector. He has manifested as son of Nanda Gopa. He destroyed all demons (asuras) who are abusing devataas. He has been called ‘Damodara’ because when he broke the curds vessel his mother Yashodara got wild for his knotty play and tied his beautiful looking stomach with the tag to the grinding stone. His face is shining (splendour) like complete sixteen arts of moon (shodasha kala pari poorna). By seeing his beautiful face even moon himself feeling shy. His teeths are shining like a lines of Jasmine (vertical length) which are grown usually in the month of maga (11th lunar month). His body is charming (splendour) like black clouds with full of water. The same Sri Krishna use to roam around Vrindavan by killing all demons living there.

Sri Vadiraja is praying that all devotees are saluting the same Sri Krishna paramathma again and again.

Nandadi (those living in the place called Nanda Gokula) Gopala’s (those who are looking after cows are called Gopala’s) started doing customery festival to Indra (called Indrotsava). In that festival Gopala’s have prepared Holige (sweet cake), Payasa (liquid sweet dish), Tovve (dish prepared from Toor dal) and different types of rices (cooked rice, mixture rice) to offer the same to Indra. But Krishna suggested to perform the same puja (festival) to Govardhana Mountain in Vridavana instead of Indra. On Sri Krishna suggestion Gopala’s offered all the above items to Govardhana Mountain, Sri Krishna received all these offerings by his presence in one form inside the Govardhana Mountain. Indra got very wild with the stopping of his puja (festival). Then Indra sent clouds with full of water and started pouring heavy rains in Vridavana. This rain was equal to the waters gushing during the extinction time. By this Indra created dangers to all cows and Gopala’s. Then Sri Krishna lifted Govardhana mountain and protected and given shelter to all Gopala’s and their cows (below) under the mountain.

Sri Krishna who has the quality of Manmatha by attracting beautiful Gopika ladies by seeing through the edges of his eyes. By attracting all these Gopika ladies all of them desired to have him as their husband. By showing his play Sri Krishna robbed the sarees of these beautiful looking ladies when they were taking bath in the river Yamuna and kept on the top of the trees. He also realised their pure love and devotion and blessed all them. The same Sri Krishna has stolen the Parijatha Tree which was there in adobe and brought to Dwaraka. He also killed the demon called Vyamasura who is the enemy of Gopala’s.

Sri Vadiraja is praying that Sri Krishna has done like this many wonderful things and has solved many dangers and he is praying to solve many dangers.

When demons like Kamsa were born in this earth (bhuloka, world) and were giving torments (trouble) to good (sacred) people, Sri Krishna has manifested to kill (destroy) them. Sri Narayana who manifested in the form of Sri Krishna is Sarvothama (has all the good qualities). For those who are praying him (hari bhaktas, devotees) he will oblige to bless them according to their devotion gradation and liberates them. He (Sri Krishna) will bless knowlege, Ananda (Happiness which is above materialistic happiness) in the present form of body and he will give continuous satisfaction in all their endevours. The great saints like Hamsa, Paramahamsa are remembering and praying Sri Krishna continuously (without any interruptions) and are feeling happy (pleasure) in doing the same. Sanaka-Sanandadi saints (since ancient time seers, r^ishis) are praying Sri Hari and saluting to his auspicious feet in particular.

Sri Vadiraja is telling that the same foot he is praying (devoting) continuously (without any interuptions).

Sri Vadiraja is praying Sri Krishna to bless him to destroy the desires of all organs in the body.

Sri Krishna has the eyes which is similar to the lotus flowers. Vidura and other similar gyanis (knowledge people) believe that Sri Krishna is their protector and they are all sheltered (depend) on him. Jarasanda who is the king of Magadha with his armies which constitutes elephants, horses, cavalary, ratha’s (car) and infantry armies along with the dependent kings armies attacked Mathura city many a times and each time he was lost against Sri Krishna and Sri Krishna not only won against him and also destroyed his egotism (pride). Garuda one who is the king (leader) of birds is Sri Krishna vechicle (carrier). Sri Krishna is acting as the master to Arjuna, who is sitting in the car (ratha) which constitutes white horses. (That’s why his ratha (car) is being called ‘Shwetha Vahana’ (white vechicle)).

Sri Krishna has destroyed one demon called ‘Keshi’ who came in the form of horse and was giving torments (troubles) to Gopala’s by putting his hand inside the horse mouth and blocking the respiratory system.

Sri Krishna’s head is decorated by the fragrant flowers like Jasmine, Cadamba, Lotus and other flowers.

Sri Vadiraja is praying Sri Krishana that Manmatha (Kama’s master) is trying (wishing, desire) to enter his body and please destroy him (chase him).

On the deep waters of river Yamuna there lived a serpent king cobra by name Kaliya. By the snake’s presence there was air of poison and living beings like cows, Gopala’s and animal birds were having uncomfortable (difficulty) in their living. In order to destroy (kill) Kaliya Sri Krishna jumped into the deep water of Yamuna and started doing dance on the heads (expanded hood of a cobra, hede) of Kaliya. By doing so he made Kaliya to ommit all the poison from him and made him to go to some other place. When Sri Krishna has put his foot on the top of Kaliya’s head (expanded hood of a cobra, hede) his nails were shining like a Sun. When reddish sun’s sparkles are falling on the nails of Sri Krishna and reflecting on the river Yamuna, Yamuna river was looking full of red.

Demons who acquired boons (blessings) from the devataas like Ishwara (Rudra) were having lot of egoism (pride) and were troubling good people. Sri Krishna kidnapped all these demons and destroyed their heads comfortably without any problems.

Sri Krishna was decorated by the dusts (small particles) of fragrance smell in his heart (chest) place which he got from the beautiful looking Gopika ladies. Sri Vadiraja is praying Sri Krishna that he is always wining and winning.

Five Pandava sons (brothers) and Drupadi were having strong (intensive) desire in their minds to destroy (kill) Duryodhana & co. and are having a feeling that by doing so (killing them) Dharma can be reinstated. Sri Krishna assured (promised) them that he will help in this regard and made them to feel happy about the same. The same Sri Krishna will protect for those who wear his symbols like conch-shell and discuss (these people are his devotees) and he will destroy all their sins also. He is accompanied by Kalindi and other six prime wives. Sri Krishna will act as a river to the ocean of happiness for sacred (good) people. He has been called Ajitha (one who cannot win against him), Jishnu (winner), Vishnu (Omini present), Giridhara, (wearing Govardhana mountain), Vamana (Indra’s brother) and Courageous by the very popular name Sri Krishna.

Sri Vadiraja is praying him to be kind enough towards him and also praying him for further growth.

Bhudevi, Sridevi and Rukmini are considered to be supreme (most) beautiful devataas are Sri Krishna’s wives. Though Sri Krishna is not young in any respect (to any body) he has manifested as Balarama’s younger brother and shown his lila and has become very popular. He has killed demon called Vyamasura who was giving trouble to Gopala’s and Gopika’s and made them to feel happy about it.

When Narakasura was tormenting (troubling) good people, Sri Krishna went to Pragjyothipur in the city of Narakasura and destroyed him by liberating 16,000 beautiful ladies. These beautiful ladies were knowing Sri Krishna’s good qualities and after seeing him they were all showing interest to marry him. By their beautiful eyes they started doing ‘amruthapana’ (happiness which is equal to drinking Amrutha) to Sri Krishna. Later Sri Krishna has accepted all of them as his wives.

The same Sri Krishna is being prayed by Brhma, Rudra and other devataas and Bhimasena is saluting to his lotus feet. Sri Vadiraja is praying that Sri Krishna has to give him complete devotion to pray to his lotus feet.

Sri Vadiraja is explaining Sri Krishna concern towards devotees and love towards Pandavas.

Tormented Duryodhana made Bhimasena who is considered to be equal to his nature to under go the follwing troubles :

Duryodhana made Bhimasena to eat poisonous sweets like laddu and other sweets, because of Sri Krishnas blessings Bhima digested all those eatables.

Duryodhana made poisonous snakes to bite Bhimasena, by doing so snakes lost their teeths, but it has not affected Bhima.

When Bhimasena was fast asleep, Duryodhana tied him with strong threads and with his assistants he has thrown him to the deep waters of Ganga, even at that time Bhima was not affected. At that time Bhima went to Pathala (lower region) and drank eight pots of Amrutha which Vasuki (snake) has given and came out with more powers.

When Pandavas were living in the woods jealous (envious) Duryodhana tried to kill (destroy) them by burning inside the wax house where they were residing. By the blessing of Sri Krishna they all (Pandavas) escaped from this trouble.

Bhimasena crossed the river Ganga, there he killed the demon called Hidimba. Later in the city of Ekachakra when all pandavas are living as Seekers (bhikshakaru), Bhimasena killed Bhakasura.

From there they moved to the city of Panchala there they got married to Drupadi and returned to Hastinavati where they were all living on getting the half of their share of their kingdom.

Again tormented Duryodhana invited Pandavas for betting and through deceitful Shakuni made pandavas to lose the game and sent them to the woods (forests) again.

Duryodhana and company were always talking very bad about Pandavas. By the blessings of Sri Krishna Pandavas completed the period of living in woods (vanavasa) and were living in disguise in the court of the king Virata who is lower in their cadre.

At all these times many bad people were making radicule (mockery) of sacred Padavas again and again and were laughing.

All these things were seen by Sri Krishna and according to his will (wish, purpose) he made arrangements for the great Mahabharatha War.

Sri Krishna along with his own man Bhimasena, his eldest brother Dharamaraja and Indra’s son Arjuna and many good people decided to wage war and destroy Duryodhana and his associates and Akshohini army. For this purpose he left Garuda his vechicle and king of birds, sword called Nanda, bow called Shagrya & arrows, sharpened sudharshana wheel and became the driver (sarathi) to Arjuna’s vechicle (ratha) where Hanuma’s flag has been hoisted, mainly to protect him. This decision (will, purpose) is very great.

Sri Vadiraja is praying that Sir Krishna paramathama is big by doing all these things.

OM srI bhuddhAya namaH, OM srI kalkIne namaH

There was a time, when the whole world (kaliyuga) was full of divine culture and vaidic (sacred) environment and at the same time many demons (asuras) were also born and started following the divine culture and learning divine knowledge. Because of this dharma started decaying (spoilt) in their hands.

During that time for the king of Shakya by name Shudhodhana a baby was born. It is understood that Sri Paramathma in the form of this baby started talking and preached that this world is void (shunya, empty) and all things which are happening are all miseries. This is suppose to be Bhuddha philosophy. (Sri Hari who is in the form of Baby has preached this).

In order to prove this philosophy is true to the people Sri Hari has swallowed all the weapons which devataas has attacked to the baby. After seeing these wonders and these incidents the King Shuddodaka and his followers started believing the new philosophy and started practising the same, by leaving aside the vedic philosophy.

After sometime the Paramathma who was in the form of baby has disappeared. and Shuddodaka son appeared again. Shuddodaka son grown up as Bhudda started preaching Bhudda philosophy which Paramathma has publicised previously. Even in Devaloka (adobe) Sri Paramathma has preached devataas (demi gods) the real essence of Bhudda philosophy which he has preached as Bhudda in this world. Sri Paramathma preached demi gods the essence of Bhudda philosophy which is publishised as ‘Prashanthavidya’ which even Shuddodaka’s son Bhudda and his followers cannot understand this philosophy.

Sri Vadiraja is praying Sri Hari who is in the form of Bhudda to be kind to him by doing bhuddanjali.

Sri Vadiraja is praying Sri Hari who is in the form of Sri Kalki as one who is destroying (killing) wildered enemies and one who is wearing (holding) sword and shield and sitting on top of the pleasant horse. His body with all organs of the body are shining like splendour and Sri Vadiraja is praying that he is his own person who has to protect him.

PS : The original preaching of Bhudda philosophy was preached and publisised by Sri Narayana in the form of Bhudda. The preaching are meant in two ways. The original meaning was told to demi gods or devataas by himself in deva loka (adobe). But the sinful asuras or demons taken (understood) his preaching in wrongful meaning and started practising the same by blaming the vaidic dharama. Like this Paramathma will incarnate to get love from Asuras to Devataas has been told in Bhagavatha prathama scanda chapter 32 shloka 24.

In order to attract the Asuras who are enemies of devataas Sri Hari will incarnate as Bhudda as son of Jinana in the place called Gaya in the land of Magadha. This has been told in Mahabharata Tatparya Nirnaya Chapter 32 shloka 139.

Further, it has also been told that after completing 1000 years of Kaliyuga when all the devataas who were there in that yuga reached adobe and one who is killed by (destroyed by) Rudra by name Tripurasura was reborn in this world. At that time even Sri Vedavysa has disappeared and divine culture was existent by removing all faulty practices. At that time even demons had the opportunity to learn divine knowledge. But devataas and Paramathma did not like the idea of demons gaining divine knowledge. All devataas went to the ocean of milk where Sri Hari is residing and prayed him to bless them the solution for the above scene. During the same time in the place called Gaya (land of Magadha) Tripurasura was born to Shuddodana or Jinana. Paramathma disappeared the new born child and incarnated as a child. When Shuddodaka started doing ritual for the new born baby, the baby started smiling. They all stunned by the happening and the baby started preaching the new siddhanta called Bhudda sidhanta. Because of the prevailing situation ie divine culture they all did not believe the new philosophy, Paramathma remembered (called) his devataas and those devataas started launching different weapons on the new born baby. But that baby swallowed all the weapons like trishula etc and even when Vishnu attacked the baby with his discuss (chakra), even that the paramathma in the form baby made it as its seat and sat. On seeing the wonders of this child, Shuddodana and his followeres started believing and accepted the new philosophy by leaving divine culuture which they were following. After that the Paramathma disappeared from there and preached the real meaning of the new philosophy to the devataas, but demons were attracted by this new preaching and started following the same.

Even before this incident there is mention in Bhagavatha that Bhudda manifested earlier to attract Tripurasura’s wives.

The Bhudda who was born during 3000 AD is not the incarnation of Sri Narayana. Goutama Bhudda is one who has publicised the Bhudda philosophy which was preached by Sri Narayana as a child. It should be assumed that Goutama Bhudda is not the manifestation of Sri Narayana.

OM srI badari nArAyana namaH

There is bird called ‘Jataka’ (which belongs to cuculus melnoleucus family which suppose to live upon rain drops) which depends on rain and this bird eagerly waits for the rain and when it sees clouds this bird feel very happy and joyous. Sri Vadiraja is comparing the Jataka bird to the R^ishis (saints) who wear deer skins as cloths and they will be very happy to devote to Sri Hari and inturn Sri Hari act as clouds to them like the same for Jataka bird. When king of Elephant was in difficulty and having misery with the crocodile Sri Hari rushed towards him for rescue and to bless him. (Great epic Gajendra Moksha)

Further, Sri Vadiraja is explaining for and behalf of the devotees who are living in this world to Sri Hari. In this materialistic world most of the devotees are attacked by the bhava roga (great disease, materialistic needs disesase) and are weakened by the same. Their pledges for doing good things, dharma etc are failing because of their egotism (assuming ‘I’, myself etc). There is no medicine to solve this kind of samsaric diseases or conlude (retire) these miseries except Sri Hari’s rescue and shelter. All devotees are going to Sri Hari like the black bees going in search of flower to suck the juice.

Sri Vadiraja is praying that Sri Hari’s feets are so beautiful even Lotus flower feel shy on seeing the same and the same feets are roaming on all parts of adobe (vaikunta). The same two feet Sri Vadiraja is taking refuge continuously (without any interruptions) and praying Sri Tivikrama who is wearing mace (club, gada) to protect him.

manGAlA charana

Sri Vadiraja Yathi composed this stotra out of his complete devotion and pure auspcious mind towards Sri Hari. This stotra is sheltered by the saints wisdom of knowledge (eloquent, power of speaking/narrating) and command over the language. This stotra is sung by the Yathi to show his complete devotion towards paramathma. This stotra includes pleasant history (charita) of different manifestation of Sri Hayagriva who has the face like horse and who is the manifestation of Sri Narayana and other forms like Matsya, kurma etc. Sri Hari is being saluted by Brahma & others and the any one who mutters this auspicious and sacred Stotra during the worshipping (devara puja) time of the same Sri Hari and those devotees will not have residence (living) at any time in Yama loka (Yama is the leader of the south dik (pole) where his loka is located).

Further, Sri Vadiraja is narrating that Sri Hari will bless happiness to those who pray through this stotra devotedly and not only that he will accommodate (keep) these devotees in his place (sanidya).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: