Sri Shesha Chandrikacharyara (Sri Raghunatha teertha) Stotra

ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾತ್ನಾಕರತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರಿಂದ ರಚಿತವಾದ
ಶ್ರೀ ಶೇಷಚಂದ್ರಿಕಾಚಾರ್ಯರ (ಶ್ರೀ ರಘುನಾಥತೀರ್ಥರ) ಸ್ತೋತ್ರ

Here is the stotra in tamil script: Raghunathara Stotra_tml 

ಶ್ರೀಪೂರ್ಣಬೋಧಸಮಯಾಂಬುಧಿಚಂದಿರಾಯ
ವಿಜ್ಞಾನಭಕ್ತಿಮುಖಸದ್ಗುಣಮಂದಿರಾಯ
ಹೃನ್ನೀರಜಾಂತರವಭಾಸಿತಸೇಂದಿರಾಯ
ಕುರ್ವೆನಮಾಂಸಿರಘುನಾಥಯತೀಶ್ವರಾಯ ||1||
 
ಗೋಪಾಲಪಾದಸರಸೀರುಹಸಕ್ತಚಿತ್ತಂ
ದ್ವೈಪಾಯನಾರ್ಯಸಮಯೇನಿಶಮಪ್ರಮತ್ತಂ
ಪಾಪಾದ್ರಿ ಭೇದಕುಲಿಶಾಯಿತಭವ್ಯವೃತ್ತಂ
ಭೂಪಾರಿಜಾತಮನಿಶಂ ಸ್ಮರ ಶುದ್ಧಹೃತ್ತಂ ||2||
 
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಾಖ್ಯ ವ್ರತಿವರಕರಸಂಜಾತಜಾತಸ್ಸ್ವಧೀತ
ಕ್ಷಿತಿಸುರನಿಕರಾರಾಧಿತಾಂಘ್ರ್ಯಬ್ಜಯುಗ್ಮಃ ಸಹ್ಯಕ್ಷ್ಯಾಭೃದ್ದುಹಿತ್ರಾ
ಸ್ಪಟಿಕಕಪಿಲಯೋಃಸಂಗಮೇಜಾತವೇದೋ ಮೂರ್ಧನ್ಯೇ ರಾನಮಾನೋ
ವಹತು ಮಯಿ ಕೃಪಾಂ ಸ್ವೀಯದಾಸಾನುದಾಸೇ ||3||
 
ವಂದಮಾನಜನಸಂಸದಪೇರ್ಕ್ಷಂ ಸಾಧಯಾಮ್ಯಹಮಿತಿಸ್ಥಿರದೀಕ್ಷಂ
ಸಂಸದಿಕ್ಷಣವಿಧೂತವಿಪಕ್ಷಂ ಕಂಸಭಿತ್ಸುಗನಸಾಧನದಕ್ಷಂ ||4||
 
ವ್ಯಾಸರಾಜಯತಿವರ್ಯಮುಖೋದ್ಯ ಚ್ಚಂದ್ರಿಕೋರ್ವರಿತಪೂರ್ತಿಕೃತಂತಂ
ಭಾವಯಾಮಿಸುರಭೂತಿರುಹಂಗಾಂ ಅಗತಂ ಕ್ಷಿತಿಸುರಾರ್ಥನಯಾಹಂ ||5||

ಘೋರಹೃತ್ತಿಮಿರಸಂತತಿಸೂರ್ಯಂ ಧೀರಶೇಖರಮಪಾತಕಚರ್ಯಂ
ನೋನವೀಷಿಯದಿ ಮಸ್ಕರಿವರ್ಯಂ ಭೂಸುರವ್ರಜಸಿಸಂಸದಿಶೌರ್ಯಂ ||6||
 
ರೇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾಲಭತೇರಘೂದ್ವಹಕೃಪಾಂ ಘ್ವಿತ್ಯೇತದುಕ್ತ್ವಾಕ್ಷಣಾತ್
ಸ್ವಾದೇವೈಷಘುಧಾತುವಾಚ್ಯ ಕೃತಿಮಾನ್ ನಾಶಬ್ಧತೋನಾಥವಾನ್
ಥಸ್ಯೋಚಾರಣತೋಲಭೇತತಫಸಃ ಸಿದ್ಧಿಂಯದಾಖಾಕ್ಷರೈಃ
ಸರ್ವಂಚೈತದವಾಪ್ನುತೇ ಕಿಮುತತ ನ್ನಾಮ್ನೋಖಿಳಸ್ಯೋಕ್ತಿತಃ ||7||

ರುಕ್ಶ್ಮಿಣೀಷಚರಣಾಂಬುಸೇವಾ ಸಾದಿತಾನಿತರಲಭ್ಯವಿಭೂತೇ
ವ್ಯಾಸರಾಜಯಥಿಶೇಖರ ವಿದ್ಯಾ ವಿಷ್ಟರೇಶ ಕರುಣಾಂ ಮಯಿ ಕುರ್ಯಾಃ ||8||
 
ಪದವಾಖ್ಯಪ್ರಮಾಣಾಂಭೋನಿಧಿಪಾರೀಣತಾಭೃತೇ
ಸರ್ವತರ್‍ಂತ್ರಸ್ವತಂತ್ರಾಯ ಪ್ರಣಮಾಮಿಮುಹಿರ್ಮುಹುಃ ||9||
 
ಶ್ರೀಶೇಷಚಂದ್ರಿಕಾಚಾರ್ಯಪದಪಂಕಜಸಂಸ್ಕೃತಿಃ
ಅತಿಶೇತೇ ದೇವಗವಿಂಚಿತಾಮಣಿಸುರದ್ರುಮಾನ್ ||10||
 
ರಘುನಾಥಯತೀಶಾನಃ ಪಾತು ಮಾಂ ಶರಣಾಗತಂ
ಶರಣಾಗತವಾತ್ಸಲ್ಯ ಮಾತ್ಮೀಯಂ ದರ್ಶಯನ್ಮಯಿ ||11||
 
ಸ್ರ್ವೋತ್ತಮೋಹರಿರಶೇಷಜಗನ್ನಮಿಥ್ಯಾ
ಭೇದಶ್ಚ ಜೀವನಿಕರೋರುಚರೋಜಿತಸ್ಯ
ನೀಚೋಚ್ಚತಾಸ್ಯಚಮಿಥೋನಿಜಮೋದಲಾಭೋ
ಮುಕ್ತಿಸ್ಸಭಕ್ತಿತ ಉರುಕ್ರಮಣೇಅಖಿಲೇಶೇ ||12||
 
ಅಕ್ಷಾದಿತ್ರಿತಯಂ ಪ್ರಮಾನಮುಖಿಲಾ ಮ್ನಾವೈಕವೇದ್ಯೋಹರಿಃ
ವ್ರೃತ್ತಿರ್ಮುಖ್ಯತಮಾಯತೋಸ್ಯಕಮಲಾನಾಥೇ ಸ್ವತಂತ್ರೋಹರಿಃ
ಸರ್ವಂಚೈತನದಧೆನಮಿತ್ಯಪಿ ಧೃಢಂ ಸಂಸಾಧಯಿತ್ವಾಖಿಳಂ
ದುರ್ವಾದಂಸಿ ಸಮುಖಂಡಯತ್ಸದಸೆಯೋ ಮೇಧಾಂ ದಿಶೇತ್ಸೋಮಲಾಂ ||13||
 
ಕಂಠೇಶ್ರೀತುಳಸೀಸ್ರಜಂಹೃದಿದಧತ್ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭಂ ಕರ್ಣಯೋಃ
ಧ್ರ್ವಂದ್ವೇ ಶ್ರೀತುಳಸೀದಳೇ ಕರಸರೋ ಜಾತದ್ವಯೇಪುಸ್ತಕಂ
ಮುದ್ರೋಲ್ಲಾಸಿತಮೂದ್ರ್ವಪುಂಡ್ರನಿಕರಂ ಕಾಯದದಾನೋಂತಿಕ
ಭ್ರಾಜದ್ದಂಡಕಮಂಡಲುರ್ಗುರುವರಃ ಶ್ರೆಯೋರ್ಥಿಭಿಶ್ಚಿಂತ್ಯತಾಂ ||14||
 
ರಘುನಾಥ ಯತೀಶತಾವಕೀನಾಖಿಲ ಲಕ್ಷ್ಮಾಣ್ಯನಿಸಂಧಭನ್ನಿಜಾನಿ
ಹರತೇ ಕುಮತಿರ್ಯಃ ಆರ್ಯವರ್ಯದೃಹಿ ತಸ್ಮಿನ್
ಅನುಕೂಲತಾಂ ನಯಾಯಾಃ ||15||
 
ವ್ಯಾಸರಾಜಮಠೋಸ್ಮಾಕಂ ಮಠಏವೇತಿವಾದಿನಂ
ಶಿಕ್ಷಸ್ವ ಗುರುವರ್ಯಾಶು ಯದ್ಯಾಸ್ತ್ಯಾತ್ಮಮಠೇ ಕೃಪಾ ||16||
 
ರಘುನಾಥಯಾತೀಶಾನ ಸ್ತ್ವದೀಯಾನ್ಸ್ಮರ ಕಾರುಣ್ಯದೃಶೋ ವಿಧೇಹಿ ಪಾತ್ರಂ
ಗಣಯೇರ್ಭವದೀಯದಾಸ ದಾಸೇಷ್ವಿತಿ ಯಾಚೇ ರಚಿತಾಂಜಲಿಃ ಪ್ರಣಮ್ಯ ||16||
 
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರೋಕ್ತಾಂ ಗುರುವಾರನುತಿಮಾದರೇಣಯಃಪಠತಿ
ತಸ್ಮಿನ್ನಾಗಿರೀಶೋ ನರಹರಿರಜಿತಃ ಪ್ರಸೀದತಿ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ||17||

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: