Raghavendra Vijaya – Part 2 by Guru Jagannatha Dasaru

ರಾಘವೇಂದ್ರರ ವಿಜಯ Part 2

ರಾಘವೇಂದ್ರರ ವಿಜಯ ಪೇಳುವೆ

ರಾಘವೇಂದ್ರರ ಕರುಣಬಲದಲಿ

ರಾಘವೇಂದ್ರರ ಭಕ್ತರಾದವರಿದನು ಕೇಳುವುದು ||

ಆದಿಯುಗದಲಿ ಧರಣಿ ಮಾನಿನಿ

ಆದಿ ದೈತ್ಯರ ಭಾಧೆತಾಳದೆ

ವೇದನಂಘ್ರಿಯ ಸಾರ್ದು ತನ್ನಯ ವ್ಯಸನ ಪೇಳಿದಳು

ಆದಿಕವಿ ಚತುರಾಸ್ಯನೀಪರಿ

ಮೇದಿನೀ ಶ್ರಮವಚನ ಲಾಲಿಸಿ

ಬಧೆಪರಿಹರ ಮಾಳ್ಪೆನೆಂದೂ ನುಡಿದೂ ತಾ ನಡೆದ ||೧||

ಶ್ವೇತದಿವಿಯನು ಸಾರ್ದು ಲಕುಮಿಸ-

ಮೇತಹರಿಯನು ತುತಿಸಿ ಭೂಮಿಯ

ಭೀತಿ ತಾ ಪರಿಹರಸೊಗೋಸುಗ ಹರಿಯ ಬೆಸಗೊಂಡ

ನಾಥ! ದಿತಿಜರ ಭಾರವತಿಶಯ

ಘಾತಿಪರು ತಾವಾರೊ ತಿಳೀಯೆನು

ತಾತ! ನೀ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೀ ಭೀತಿ ಬಿಡಿಸುವುದು ||೨||

ಪುರುಟ ಲೋಚನ ಸ್ವರ‍್ರ್ಣ ಕಶಿಪು

ಉರುಟು ದೈತ್ಯರು ಸರ್ವಜನರನ

ಚರಟ ಹಾರಿಸಿ ಸಕಲ ಲೋಕಕೆ ದುಃಖ ಕೊಡುತಿಹರು

ಉರುಟು ಮಾತುಗಳಲ್ಲ ಶಿರದಲಿ

ಕರವ ಸಂಪುಟ ಮಾಡಿ ಬೇಡುವೆ

ಜರಠ ದೈತ್ಯರ ತರಿದು ಭೂಮಿಗೆ ಸುಖವ ನೀಡೆಂದೆ ||೩||

ಚರುತವನನ ವಚನ ಕೇಳೀ

ಚತುರ ಭುಜ ತಾನಾದ ಹರಿಯೂ

ಚತುರ ತನದಲಿ ನಾನೆ ಸಂಹರ ಮಾಳ್ಪೆ ಚತುರಾಸ್ಯ

ಧೃತದಿ ನಡೆಯಲೊ ನಿನ್ನ ಸ್ಥಾನಕೆ

ಯತನ ಮಾಡುವೆ ಶ್ರೀಘ್ರವಾಗಿ

ಜತನ ಮಾಡಲೊಯನ್ನ ವಚನವು ಎಂದಿಘುಸಿಯಲ್ಲ ||೪||

ತಾನೆ ಅವತರ ಮಾಡೊಗೋಸುಗ

ಏನು ನೆವನವಮಾಡಲೆಂದೂ

ನಾನಾ ಯೋಚನೆಮಾಡಿ ಯುಕುತಿಯ ತೆಗೆದ ಹರಿ ತಾನು

ಸಾನುರಾಗದಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ-

ಧೀನದೊಳಗಿರುತಿಪ್ಪ ವಿಷ್ವ-

ಕ್ಸೇನನಾಮಕ ವಾಯುಪುತ್ರನು ಶೇಷನವತಾರ ||೫||

ಎಂದಿಗಾದರು ನಿನ್ನೊಳಿಪ್ಪೆನು

ನಂದದಲೆ ನಾ ಪಂಚ ರೂಪದಿ

ಕುಂದದಲೆ ತಾ ಮಿನುಗುತಿಪ್ಪದು ಪ್ರಾಣನಾವೇಶ

ಪೊಂದಿ ಶೋಭಿತನಾಗಿ ಈ ಪುರ-

ದಿಂದ ಜಾಗ್ರತಿ ಭೂಮಿತಳಕೇ

ಇಂದು ನೀ ನುಡಿಯೆಂದು ಶ್ರೀಹರಿ ನುಡಿದ ದೂತನಿಗೆ ||೬||

ಸ್ವಾಮಿ ಲಾಲಿಸೊ ನಿನ್ನ ಶಿಭತಮ-

ಧಾಮಶಿರಿ ವೈಕುಂಠದಲಿ

ಆ ಮನೋಹರ ದೂತನೊಚನವ

ಸೀಮೆಯಿಲ್ಲದೆ ಎನಗೆ ನುಡಿದತಿ

ತಾಮಸಾತ್ಮಕ ದೈತ್ಯ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸು ಪೋಗೆಂದ ||೭||

ಎನ್ನ ಶಾಪದಲಿಂದ ನೀ ತ್ವರ

ಮುನ್ನ ಪುಟ್ಟೆಲೊ ದೈತ್ಯರಾಗ್ರಣಿ

ಸ್ವಾನ್ನ ಕಶಿಪುನ ಧರ್ಮಸತಿಯಲ ಜಠರ ಮಂದಿರದಿ

ನಿನ್ನಗೋಸುಗ ನಾನೆ ನರಮೃಗ

ಘನ್ನ ರೂಪ ತಾಳಿ ಅಸುರನ

ಚೆನ್ನವಾಗೀ ಲೋಕದೀ ಕೀರ್ತಿ ನಿನಗಿಪ್ಪೆ ||೮||

ಅಂದ ಶ್ರೀಹರಿ ನುಡಿಯ ಮನಕೇ

ಗತ್ಂದು ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಮೊದಲೇ

ಬಂದು ಜನಿಸಿದನಸುರ ನಿಸತಿಯುದರದೇಶದಲಿ

ತಂದೆ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ತನ್ನಯ

ಕಂದನನು ತಾ ಊರು ದೇಶದಿ

ತಂದು ಕೂಡಿಸಿ ಕೇಳ್ದ ಸುರರೊಳಗಾವನುತ್ತಮನು ||೯||

ವಾರಿಚಾಸನ ವಿಷ್ಣು ಪಶುಪತಿ

ಮೂರು ಜನರೊಳಗಾವನುತ್ತಮ

ಧೀರ ನೀ ಪೇಳೆನಗೆಯೆನುತಲಿ ತಾನೆ ಬೆಸಗೊಂಡ

ಸೂರಿ ತಾ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ನುಡಿದನು

ನಾರ ಆಯನನ ಉಳಿದು ಸುರರೊಳು

ಆರು ಉತ್ತಮರಿಲ್ಲವೆಂದಿಗು ಹರಿಯೆ ಉತ್ತಮನು ||೧೦||

ಸರ್ವಗುಣ ಗನ ಪೂರ‍್ನ ಸರ್ವಗ

ಸರ್ವಪಾಲಕ ದೇವ ಸರ್ವಗ

ಸರ್ವತಂತರ್ಯಾಮಿ ತಾನೆ ಸ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಪರಿಪೂರ‍್ರ್ಣ

ಶರ್ವಮೊದಲಾದಮರರೆಲ್ಲರು

ಸರ್ವಕಾಲದಿ ಹರಿಯಧೀನರು

ಸರ್ವಲೋಕಕೆ ಸಾರ್ವಭೌಮನು ಲಕುಮಿ ವಲ್ಲಭನು ||೧೧||

ಸುತನ ಮಾತನು ಕೇಳಿ ದೈತ್ಯರ

ಪತಿಯು ಕೋಪದಿ ತೋರಿಸೆನಲೂ

ವಿತತನಾಹರಿ ಸರ್ವದೇಶದಿ ಇರುವ ನೋಡೆಂದಾ

ಪತಿತ ದೈತ್ಯನು ಕಂಬ ತೋರೀ

ಯತನ ಪೂರ್ವಕ ಬಡಿಯಲಾಕ್ಷಣ

ಶ್ರೀತನ ವಚನವ ಸತ್ಯಮಾಡುವೆನೆಂದೂ ತಾ ಬಂದ ||೧೨||

ನರಮೃಗಾಕೃತಿತಾಳಿ ದುರುಳನ

ಕರುಳು ಬಗಿದಾ ನಾರಸಿಂಹನು

ತರುಳ ನಿನ್ನನು ಪೊರೆದನಾಗಲು ಕರುಣವಾರಿಧಿಯು

ಸ್ರಳ ಎನ್ನನು ಕಾಯೋ ಭವದೊಳು

ಮರುಳಮತಿ ನಾನಾಗಿ ಸಂತತ

ಇರುಳುಹಗಲೊಂದಾಗಿ ಪರಿಪರಿಮಾಳ್ಪೆ ದುಷ್ಕರ್ಮ ||೧೩||

ಆ ಯುಗದಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದನಾಮಕ

ರಾಯನೆನಿಸೀ ಹರಿಯ ಭಜಿಸೀ

ತೋಯನಿಧಿ ಪರಿಪಸನ ಮಂಡಲವಾಳ್ದೆ ಹರಿಬಲದಿ

ರಾಯಕುಲದಲಿ ಸಾರ್ವಭೌಮನ-

ಚೇಯ ಮಹಿಮನು ಸತತ ಜಗದಲ-

ಮೇಯ ದಿಷಣನುಯೆಂದು ಸುರಮುನಿ ಮಾಡ್ದನುಪದೇಶ ||೧೪||

ಗರ್ಭದಲೆ ಪರತತ್ವ ಪದ್ಧತಿ

ನಿರ್ಭಯದಿ ನೀ ತಿಳಿದು ಆವೈ

ದರ್ಭಿರಮಣನೆ ಸರ್ವರುತ್ತಮನೆಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ

ದುರ್ಭಗಾದಿಕವಾದವಗೆ ಸಂ-

ದರ್ಭವಾಗೋದೆ ನಿನ್ನ ಸೇವಾ

ನಿರ್ಭರಾಗದು ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿಹದೋ ||೫||

ದಿತಿಜ ಬಾಲ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತತ್ವದಿ

ಮತಿಯ ಪುಟ್ಟಿಸಿ ನಿತ್ಯದಲಿ ಶ್ರೀ-

ಪತಿಯೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮನುಯೆಂಬೀ ಜ್ಞಾನ ಬೊಧಿಸಿದೆ

ಇತರ ವಿಷಯ ವಿರಕ್ತಿ ಪುಟ್ಟಿತು

ಮತಿ ವಿಚಾರಾಸಕ್ತರಾದರು

ಸಿತನಸುತರೂ ಪೇಳ್ದುದೆಲ್ಲನು ಮನಕೆ ತರಲಿಲ್ಲ ||೧೬||

ನಿನ್ನ ಮತವನುಸರಿಸಿ ಬಾಲರು

ಘನ ಬೋಧ ಸುಭಕ್ತಿ ಪಡೆದರು

ಧನ್ಯರದರು ಹರಿಯ ಭಕುತರುಯೆನಿಸಿ ತಾವಂದು

ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಗೆ ನಮನ ಮಾಡುವೆ

ಎನ್ನ ಪಾಲಿಸೊ ಭವದಿ ಪರಿಪರಿ

ಬನ್ನ ಬಡುವೆನೊ ದಾರಿಗಾಣದೆ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆನೊ ||೧೭||

ಪರಮ ಪಾವನ ರೂಪೆ ನೀನೂ

ಹರಿಯ ಶಾಪದಿ ಅಸುರಭಾವವ

ಧರಿಸಿ ದೈತ್ಯನುಯೆನಿಸಿಕೊಂಡೆಯೊ ಸುರವರೋತ್ತಮನು

ಹರಿಗೆ ಹಾಸಿಗೆಯಾದ ಕಾರಣ

ಹರಿವಿಭೂತಿಯ ಸನ್ನಿಧಾನವು

ನಿರುತ ನಿನ್ನಲಿ ಪೇರ್ಚಿ ಮೆರೆವದು ಮರುತನೊಡಗೂರ‍್ಡಿ ||೧೮||

ಪ್ರಾಣನಿಹ ಪ್ರಹ್ಲಾದನೊಳಗೆ ಅ-

ಪಾನ ನಿಹ ಸಹ್ಲಾದನೊಳು ತಾ

ವ್ಯಾನನಿಹ ಕಹ್ಲಾದನೊಳುದಾನ ನಿಂತಿಹನೂ

ದಾನವಾಗ್ರಣಿ ಹ್ಲಾದನೊಳು ಸ-

ಮಾನ ತಾನನುಹ್ಲಾದನೊಳಗೇ

ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಪ್ರಾನ ಭಜಿಸುವ ಪಂಚರೂಪದಲಿ

ಐವರೊಳು ಹರಿ ವಾಯು ಕರುಣವು

ಈ ವಿಧಾನದಿ ಪೇರ್ಚಿ ಇರುವುದು

ಆವ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯಫಲವೋ ಆರಿಗಳವಲ್ಲ

ದೇವ ದೇವನು ನಿನ್ನಧೀನನು

ಆವ ಕಾಲಕು ತೊಗಲನಾತನು

ಸೇವಕಾಗ್ರಣಿ ತೆರದಿ ನಿಮ್ಮನು ಕಾದುಕೊಂಡಿಹನು ||೨೦||

ಲಕುಮಿ ನಿನ್ನನು ಎತ್ತಿತೋರಲು

ಸಕಲ ಸುರವರರೆಲ್ಲ ನೋಡಲು

ಭಕುತವತ್ಸಲನಾದ ನರಹರಿ ನಿನಗೆ ವಶನಾಗೆ

ವ್ಯಕುತವಾಯಿತು ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯು

ನಿಖಿಳ ಸುರವರರೆಲ್ಲ ಪೊಗಳಲು

ಭಕುತಿ ಪೂರ್ವಕ ಕರೆದರಾಗಲೆ ಕುಸುಮ ವೄಷ್ಟಿಯನು ||೨೧||

ದೇವ ದುಂದಿಭಿ ವಾದ್ಯನಭದಲಿ

ತೀವಿತಾಗಲೆ ದಿವಿಜರೆಲ್ಲರು

ಭಾವಿಸೀ ಪರಿ ಜಯತು ಜಯಜಯವೆನುತ ನಿಂತಿಹರು

ಈ ವಸೂಮತಿ ತಲಕೆ ನರವರ

ದೇವ ಪಟ್ಟವಗಟ್ಟಿ ರಾಜ್ಯವ

ಏವಿಸೂವದುಯೆಂದು ಸುರಗುರು ಬೊಮ್ಮ ಪೇಳಿದನು ||೨೨||

ರಾಯ ರಾಜ್ಯವ ಮಾಡುತಿರಲ

ನ್ಯಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಸರ್ವಜನರೂ

ನ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗದಿ ನಡೆದರಾಗಲೆ ರಾಜನಾಜ್ಞದಲಿ

ಮಾಯ ಠಕ್ಕೂ ಠವಳಿ ಮಸಿಗಳ-

ಪಾಯ ಮೊದಲಾಗಿಪ್ಪ ದೋಷವು

ಕಾಯ ಜಾತನ ಉರುಬು ಜನರಲಿ ಜನಿಸದಾಪುರದಿ ||೨೩||

ರಾಜ್ಯಕಾರ್ಯವ ಭರದಿ ಮಾಡುತ

ವಾಜಿ ಮೇಧದ ಶತಕ ಪೂರ್ತಿಸಿ

ರಾಜ ರಾಜರ ತೇಜೋನಿಧಿ ತಾನೆನಿಸಿ ರಾಜಿಸಿದ

ಮಾಜದಲೆ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಪದಯುಗ

ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯಬಲದಿ ವಿ-

ರಾಜಮಾನ ಮಹಾನುಭಾವನು ಲೋಕ ಮೂರರಲಿ ||೨೪||

ಸಾಧು ಜನತತಿ ಪೋಷ ಶುಭತಮ-

ವಾದ ಧೃತ ನಿಜ ವೇಷ ಸಂತತ

ಮೋದಮಯ ಸತ್ಕಾಯ ನಿರ್ಜಿತ ದೋಷ ಗುಣಭೂಷಾ

ಪಾದ ಭಜಿಸಲು ಇಚ್ಚೆ ಪೂರ್ತಿಪ-

ನದಿ ಕಾಲದಲಿಂದಲಿ ಜನಕೇ

ಬೋಧಸುಖ ಮೊದಲಾದ ವಿಧವಿಧ ಪೂರ‍್ರ‍್ರ್ಣಫಲ ನೀಡ್ದ ||೨೫||

ದಿತಿಜರೆಲ್ಲರು ನಿನ್ನ ಗೋವಿನ

ಸುತನಮಾಡೀ ಸರ್ವರಸಗಳ

ಮಿತಿಯುಯಿಲ್ಲದೆ ಧರೆಯು ಗೋವಿನ ಮಾಡಿ ಕರೆಸಿದರು

ರತುನ ದೇಮ ಸುಮೌಕ್ತಿಕಾವಳಿ

ತತಿಯ ಸಂತತಯೆಯ್ದಿ ಭೋಗದಿ

ವಿತತರಾದರು ನಿನ್ನ ಕರುಣವಯೆಂತು ವರ್ಣಿಸಲಿ ||೨೬||

ಗೋವು ಪಂಕದಿ ಮಗ್ನವಾಗಿರೆ

ಕಾವ ನರನನು ಕಾಣದೀಪರಿ

ಧಾವಿ ಶ್ಯಾಗಲೆ ಬಪ್ಪ ನರನಿಗೆ ಉಸರಲದನವನು

ಭಾವಿ ಶಾಕ್ಷಣ ವ್ಯಸನ ಕಳೆಯದೆ

ತೀವಿ ಕೊಂಡದರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸೆ

ಗೋವು ಮಾಡುವದೇನು ದೇವನೆ ನೀನೆ ಪಾಲಕನೂ ||೨೮||

ಸ್ವಾತಿ ವೃಷ್ಟಿಗೆ ಬಾಯಿ ತೆರೆದಿಹ

ಚಾತಕಾಸ್ಯದೊಳಗ್ನಿಕಣ ಜೀ-

ಮೂತನಾಥನು ಗರೆಯಲಾಕ್ಷಣ ಅದರ ತಪ್ಪೇನೋ

ನೀತ ಗುರುವರ ನೀನೆ ಎನ್ನನು

ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಪಾಲಿಸೆಂದೆಡೆ

ಮಾತು ಲಾಲಿಸದಿರಲು ಎನ್ನಯ ಯತನವೇನಿದಕೆ ||೨೯||

ಜನನಿ ತನಯಗೆ ವಿಷವ ನೀಡಲು

ಜನಕ ತನಯರ ಮಾರಿಕೊಳ್ಳಲು

ಜನಪ ವೃತ್ತಿ-ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಳೆದರೆ ಆರಿಗುಸರುವೆದೂ

ಘನ ಶಿರೋಮಣಿ ನೀನೆ ಎನ್ನನು

ಮನಕೆ ತಾರದೆ ದೂರ ನೋಡಲು

ಇನಗೆ ಶ್ರಮವನು ಪಾಲಿಪರಾರೋ ಪೇಳೆನಗೆ ||೩೦||

ನಿನಗೆ ತಪ್ಪದು ಎನ್ನ ಕಾಯ್ವದು

ಎನಗೆ ತಪ್ಪದು ನಿನ್ನ ಭಜಿಸೊದು

ಜನುಮ ಜನುಮಕೆ ಸಿದ್ಧವೆಂದಿಗು ಪುಸಿಯ ಮಾತಲ್ಲ

ಕನಸಿಲಾದರು ಅನ್ಯದೇವರ

ನೆನಿಸೆನೆಂದಿಗು ನಿನ್ನ ಪದಯುಗ

ವನಜವಲ್ಲದೆ ಪೆರತೆ ಎನಗೇನುಂಟೊ ಸರ್ವಜ್ಞ ||೩೧||

ಭೀತಿಗೊಳಿಸೌವ ಭವದ ತಾಪಕೆ

ಭೀತನಾದೆನೋ ಎನ್ನ ಪಾಲಿಸೊ

ಭೂತನಾಥನು ಭವದಿ ತೊಳಲುವ ಎನ್ನ ಪಾಡೇನು

ಭೂತದಯಪರನಾದ ಕಾರಣ

ಭೂತಿ ನೀ ಎನಗಿತ್ತು ಭವಭಯ

ಭೀತಿ ಪರಿಹರ ಮಾಡೊ ಗುರು ಜಗನ್ನಾಥವಿಠಲನೆ ||೩೨||

ಇತಿ ಕೌತಾಳದ ಶ್ರೀ ಗುರುಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ರಚಿಸಿದ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರವಿಜಯದ ಎರಡನೆಯ ಸಂಧಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಯಿತು.

ಶ್ರೀಸೀತಾಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಮೂಲರಾಮಚಂದ್ರಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀಸಮೇತ ತಾಂದೋಣೀ ವೆಂಕಟರಮಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: