Raja Gopal Stuti (ರ‍ಾಜಗೋಪಾಲ ಸ್ತುತಿ) by Sri Guru Raghavendra Swamy

ರ‍ಾಜಗೋಪಾಲ ಸ್ತುತಿ

ಹೃದಿ ಬೋಧದುಗ್ಧರಸವಾಸನಾಕೃತೇ
ಪರಿನಿರ್ಮಿತಾವಿವ ಪಯೋಜತಲ್ಲಣೌ
ಅಪವರ್ಗ ಮಾರ್ಗ ಪರಿ ಬೋಧನಾಯ ಮೇ
ಚರಣತವೇಶ ಕಿಮು ಚಿಹ್ನ ಪಲ್ಲವೌ ||೧||

ಉಪರಿ ಶ್ರಿತೇನ ಪುರತಶ್ಚ ನಶ್ವರ-
ವ್ಯವಹಾರದೊರಗಗಿರಾಮನಾರತಮ್
ಪ್ರಣವದ್ವಯೇನ ಮಣಿನೂಪುರಾತ್ಮನಾ
ಪರಿಕರ್ಮಿತೇ ತವ ಪದೇ ಪದೇ ಮುದಾಮ್ ||೨||

ರುಚಿವಾರಿಪೂನರುಚಿರಂ ಭುಜಾಂತರಂ
ಶಿಶಿರಂ ತಟ್ರ‍ಾಕಮವಗಾಹ್ಯ ತಾವಕಮ್
ತ್ಯಜತಿ ಶ್ರಮಂ ವ್ರಜತಿ ಹರ್ಷಮದ್ಯ ಮೇ
ಭವಘರ್ಮತಾಪಮಪನೀಯ ದೃಗ್ಗವೀ ||೩||

ಅರುಣಾಧರಂ ರತುಣಚಂದ್ರಸುಂದರಂ
ಕರುಣಾಧರಂ ವದನಮೀಶ ತಾವಕಮ್
ಸ್ಮಿತಕಾಂತಿಪೂನನವಚಂದ್ರಿಕಾಭರೈಃ
ಭವಶಾರ್ವರಂ ಕ್ಷಿಪತಿ ಭವ್ಯಚೇತಸಾಮ್ ||೪||

ಪರಿತಃ ಸ್ಥಿತೇಅಪಿ ಚ್ಕುರೌಘಶಾರ್ವರೈಃ
ವಿಲುಠದ್ಭಿರಾನನವಿಧೌ ವಿಧಾವಿತೇ
ತಿಲಕೇನ ನದ್ಧಕುಲಕೇನ (ಸಾದರಂ) ಸುಂದರಂ
ನ ಹಿ ವೇತ್ತಿ ಬಾಲತಮಮತ್ಯುದಾರಗೀಃ ||೫||

ಅಲಕಾವೃತಾಲಿಕಮುದಾರಮುನ್ನಸಂ
ಸ್ಮಿತಪುಲ್ಲಗಂಡತಲಮುಲ್ಲಸನ್ಮುಖಮ್
ದರವಾಮಭಾಗನತಮೌಲಿ ಮೋಹನಂ
ತವ ದೇವ ನೈವ ಹೃದಯಂ ಜಹಾತು ಮೇ ||೬|

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಯತಿ ವಿರಚಿತ ರ‍ಾಜಗೋಪಾಲ ಸ್ತುತಿ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: