ಗುರುಜಗನ್ನಾಥದಾಸಾರ್ಯ ವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಗುರುಜಗನ್ನಾಥದಾಸಾರ್ಯ ವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಗುರುರಾಜಾಷ್ಟಾಕ್ಷರಂ ಸ್ಯಾತ್ ಮಹಾಪಾತಕನಾಶನಮ್ |
ಏಕೈಕಮಕ್ಷರಂ ಚಾತ್ರ ಸರ್ವಕಾಮ್ಯಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿದಮ್ || ೧ ||

ಶ್ರೀಮದ್ರಾಘವೇಂದ್ರತೀರ್ಥ ಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ನಮ: ಎಂಬ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರವು ಮಹಾಪಾತಕಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುವಂಥಾದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಒಂದೊಂದು ಅಕ್ಷರವೂ ಸರ್ವಕಾಮ್ಯಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ.

ಈ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ನಮ: ಎಂಬ ಪುಣ್ಯ, ದಿವ್ಯ ನಾಮದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಕ್ಷರದ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಗುರುಜಗನ್ನಾಥದಾಸರಾಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

“Sri Raghavendraya Namaha this eight letter hymn will destroy all sins. Each letter of this word will fulfil all our desires.”

ರಕಾರೋಚ್ಚಾರಣಮಾತ್ರೇಣ ರೋಗಹಾನಿರ್ನ ಸಂಶಯ: |
ಘಕಾರೇಣ ಬಲಂ ಪುಷ್ಟಿ: ಆಯು: ತೇಜಶ್ಚ ವರ್ಧತೇ || ೨ ||
ರ ಕಾರದ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯಿಂದ ರೋಗ ಹಾನಿಯಾಗವಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಘ ಕಾರದ ಉಚ್ಚಾರದಿಂದ ಬಲ, ಪುಷ್ಟಿ, ಆಯುಷ್ಯ ಮತ್ತು ತೇಜಸ್ಸು(ಶರೀರದ ಕಾಂತಿ) ವರ್ಧಿಸುತ್ತವೆ.

“Pronouncing ra will protect us from all illness. Whereas pronouncing Gh will provide us strength, energy, aura, and extended life time.”

ವಕಾರೇಣಾತ್ರ ಲಭತೇ ವಾಂಛಿತಾರ್ಥಾನ್ನ ಸಂಶಯ: |
ದ್ರಕಾರೇಣಾಘರಾಶಿಸ್ತು ದ್ರಾವ್ಯತೇ ದ್ರುತಮೇವ ಹಿ || ೩ ||

ವ ಕಾರೋಚ್ಚಾರದಿಂದ ಭಕ್ತನು ವಾಂಛಿತಾರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ದ್ರ ಕಾರದ ಉಚ್ಚಾರಣದಿಂದ ಪಾಪಗಳ ರಾಶಿಯು ಕೂಡಲೇ ಓಡಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

“Pronouncing va will fulfil the devotees desires, and pronouncing dra will destroy all our sins immediately”

ಯಕಾರೇಣ ಯಮಾದ್ಬಾಧೋ ವಾರ್ಯತೇ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯ: |
ನಕಾರೇಣ ನರೇಂದ್ರಾಣಾಂ ಪದಮಾಪ್ನೋತಿ ಮಾನವ: || ೪ ||

ಯ ಕಾರದ ಉಚ್ಚಾರದಿಂದ ಯಮ ಬಾಧೆಯು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ನಿವಾರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ನ ಕಾರದ ಉಚ್ಚಾರದಿಂದ ಭಕ್ತನು ರಾಜಪದವಿಯನ್ನು(ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು) ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ.

“Pronouncing ya will protect us from Yama (the lord of death) and pronouncing na will provide the devotee deserved recognition.”

ಮಕಾರೇಣೈವ ಮಾಹೇಂದ್ರಮೈಶ್ವರ್ಯಂ ಯಾತಿ ಮಾನವ: |
ಗುರೋರ್ನಾಮ್ನಾಶ್ಚ ಮಹಾತ್ಮ್ಯಂ ಅಪೂರ್ವಂ ಪರಮಾದ್ಭುತಮ್ || ೫ ||

ಮ ಕಾರೋಚ್ಚಾರದಿಂದ ಇಂದ್ರದೇವರ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವನು. ಈ ರೀತಿ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಘವೇಂದ್ರತೀರ್ಥ ಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರ ಹೆಸರಿನ ಮಹಾತ್ಮ್ಯವು ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದಂಥದ್ದೂ ಪರಮಾಶ್ಚರ್ಯ ಭರಿತವೂ ಆಗಿದೆ.

“Pronouncing ma will get the devotee the wealth of Indra. Such is the illustrious and amazing power of reciting Sri Raghavendraya Namaha.”

ತನ್ನಾಮಸ್ಮರಣಾದೇಹ ಸರ್ವಾಭಿಷ್ಟಂ ಪ್ರಸಿದ್ಯತಿ |
ತಸ್ಮಾನ್ನಿತ್ಯಂ ಪಠೇದ್ಭಕ್ತ್ಯಾ ಗುರುಪಾದರತಸ್ಸದಾ || ೬ ||

ಈ ಮಹಾನುಭಾವರ ಹೆಸರನ್ನು(ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರವನ್ನು) ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡುವುದಿರಲಿ, ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಸರ್ವಾಭಿಷ್ಟವೂ ಲಭಿಸುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಗುರುವರ್ಯರ ಪಾದಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ ಭಕ್ತನು ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನಿತ್ಯವೂ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಠಿಸಬೇಕು.

“ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ನಮ:” ಇತ್ಯಾಷ್ಟಾಕ್ಷರಮಂತ್ರತ: |
ಸರ್ವಾನ್ಕಾಮಾನವಾಪ್ನೋತಿ ನಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಾ ವಿಚಾರಣಾ || ೭ ||

“ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ನಮ:”(ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು) ಎಂಬ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರದ ಜಪ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಭಕ್ತನು ತನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಕೂಡದು.

There is no doubt that by just meditating Sri Raghavendraya Namaha will fulfil all desires

ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತಾವೃತ್ತಿಂ ಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯಾಸ್ಯ ಕರೋತಿ ಯ: |
ತಸ್ಯ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿಸ್ಯಾತ್ ಗುರುರಾಜಪ್ರಸಾದತ: || ೮ ||

ಯಾವನು ಶ್ರೀಗುರುವರ್ಯರ ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ೧೦೮ ಬಾರಿ ಪಠಿಸುವನೋ, ಅವನಿಗೆ ಶ್ರೀಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಸರ್ವಾರ್ಥಗಳ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

One who meditates this hymn for 108 times will be blessed by Sri Guru Raghavendra

ಏತದಷ್ಟಾಕ್ಷರಸ್ಯಾತ್ರ ಮಹಾತ್ಮ್ಯಂ ವೇತ್ತಿ ಕ: ಪುಮಾನ್ |
ಪಠನಾದೇವ ಸರ್ವಾಥಸಿದ್ಧಿರ್ಭವತಿ ನಾನ್ಯಥಾ || ೯ ||

ಈ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಘವೇಂದ್ರತೀರ್ಥ ಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರದ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನು ಯಾವ ಭಕ್ತನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲು ಸಮರ್ಥನಾದಾನು? ಈ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರದ ಪಠಣ ಮಾಡುವ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಸರ್ವಾರ್ಥಗಳ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.

One who knows the power of this Hymn and meditates will have his desires and wealth met. There is no other means to him.

ಸ್ವಾಮಿನಾ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಖ್ಯ ಗುರುಪಾದಾಬ್ಜಸೇವಿನಾ |
ಕೃತಮಷ್ಟಾಕ್ಷರಸ್ತೋತ್ರಂ ಗುರುಪ್ರೀತಿಕರಂ ಶುಭಮ್ || ೧೦ ||

ಗುರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಶುಭಕರವಾದ ಈ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಸ್ತೋತ್ರವನು, ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರತೀರ್ಥರೆಂಬ ಗುರುವರ್ಯರ ಪಾದಕಮಲಗಳನ್ನು ಸದಾ ಸೇವಿಸುವ ಸೇವಕನಿಂದ ವಿರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

This Stotra is writtern by a staunch devotee of Sri Guru Raghavendra

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: