Gayatri Suladi – Purandara Dasaru

ನೀನೆ ಮುಖ್ಯಕಾರಣ|
ಆಕಾರಣರೊ ಬೊಮ್ಮಾದಿಗಳು|
ನೀನೇವೇಕರ್ತು ಅಕರ್ತುಗಳವರು|
ಸರ್ವಸ್ವತಂತ್ರ ನೀನು ಅಸ್ವತಂತ್ರರವರು|
ಮೂಲ್ ನೀನು ಮಧ್ಯಮರವರು|
ನಿತ್ಯನೆಂದೆನಿಪ ನೀನು ಲಯರಂತರಾತ್ಮಕನಾಗಿ|
ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ನಿನಾಧೀನವಯ್ಯ|
ಅನಾದಿ ಕಾಲ ಕರ್ಮ ಗುಣಗಳನನುಸ್ರಿಸಿ|
ಘಲಗಳನುಣಿಸುವೆ ಪುರಂದರವಿಠಲ |೧|

ತನ್ನಿಂದೊಂದೆರಡು ಜ್ಞಾನ ಗುಣಾಧಿಕರ|
ಮೊದಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೊಮ್ಮನ ಪರಿಯಂತ|
ತಾರತಮ್ಯ ಪಂಚಭೇದ ಮಾರ್ಗವರಿತು|
ನವವಿಧ ಸದ್ಭಕ್ತಿಯುಕ್ತನಾಗಿ ನಿತ್ಯ|
ಜನನ ಮರಣ ದೂರ ಪುರಂದರವಿಠಲ ನ್ನ |
ಗುಣ ರೂಪಕ್ರಿಯವನ್ನೇ ತಿಳಿಯಬೇಕು |೨|

ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತವೇ ಮೊದಲಾದ ವೇದಗಳಿಂದ|
ಮತ್ತೇ ಕೆಲವು ಉಪನಿಷದ್ವೇದ್ಯನು ನೀನೇ|
ಮಹಾಭಾರತ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ರೂಪ|
ಗುಣಕ್ರೀಯಾಗಳು ಸಾರ್ವಭೌಮ ಬೊಮ್ಮ ಬಲ್ಲ|
ಆತನಿಂದಲಿ ವಾಣಿ ಭಾರತೇರ್ಬಲ್ಲರು|
ವಾಣಿಯಿಂದಲಿ ಮಹಾದೇವ ತಾ ಬಲ್ಲನು|
ರುದ್ರನಿಂದಲಿ ಉಮಾದೇವಿಯು ಬಲ್ಲಳು|
ಉಮೆಯಿಂದ ಇಂದ್ರ ಕಾಮರು ಬಲ್ಲರು|
ಸಕಲ ದೇವತೆಗಳು ಪುರಂದರವಿಠಲನ|
ಬಲ್ಲರಿಯರೋ ಸಾಕಲ್ಯದಿಂದ |೩|

ಓಂಕಾರ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವ್ಯಾಹೃತಿಯೊಳಗಿದ್ದು|
ಗಾಯತ್ರಿ ಎನಿಸುವೆ ಪುರುಷಸೂಕ್ತಮೇಯ|
ಏಕೋತ್ತರಪಂಚಾಶದ್ವರಣಗಳಲ್ಲಿ|
ವರ ಕಲ್ಪಕಲ್ಪಕ್ಕು ವರದ ಪುರಂದರವಿಠಲ|
ವ್ಯಾಹೃತಿಯೋಳಗಿದ್ದು ಗಾಯತ್ರಿ ಎನಿಸುವೆ |೪|

ಓಂ ಆಶೇಷಗುಣಧಾರ ಇತಿ ನಾರಾಯಣಸ್ಯ ಸೋ |
ಪೂರ್ಣೋ ಭವತಿ ವರೋನಂತಗುಣೋ|
ಸುಖೋ ಯದ್ವ್ಯಾಹೃತಿರೀರಿತಾ|
ಗುಣೈಸ್ತತಃ ಪ್ರಸ್ವಿತಾ| ವರ್ಣಿಯಾನ್ ಗುಣೋನ್ನತೆ|
ಭಾರತೀ ಜ್ಞಾನರೂಪತ್ವಾತ್ ಭ್ರ್ಗೋಧೇಯೋ ಖಿಳೈರ್ಜನ್ಯೆಃ |
ಪ್ರೇರಕಾಶೇಷ ಬುದ್ಧೀನಾಂ|ಸ ಗಾಯತ್ರ್ಯರ್ಥ ಈರಿತಃ |
ಪುರಂದರವಿಠಲ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಕಾಣಿರೋ |೫|

ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಗಳ ನೀನೆ ಬಲ್ಲದೆ |
ಅನ್ಯರೇನು ಬಲ್ಲರು ಪುರಂದರವಿಠಲ |೬|

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: