ಶ್ರೀಮದ್ವಾದಿರಾಜ ಪೂಜ್ಯಶ್ರೀಚರಣಂ ವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀರಾಮಕವಚಮ್ ||

Sri Rama Kavacham

ಕಪಿಕಟಕಧುರಿಣ ಕಾರ್ಮುಕನ್ಯಸ್ತಬಾಣ: ಕ್ಷಪಿತದಿತಿಜಸೈನ್ಯ: ಕ್ಷತ್ರಿಯೇಷ್ವಗ್ರಗಣ್ಯ: |
ಜಲಧಿರಚಿತಸೇತುರ್ಜಾನಕೀತೋಷಹೇತು: ಪಥಿ ಪಥಿ ಗುಣಸಾಂದ್ರ: ಪಾತು ಮಾಂ ರಾಮಚಂದ್ರ: || ೧ ||

ಕಪಿಸೇನೆಗೆ ಪ್ರಧಾನನಾಯಕನು, ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಣವನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಹಿಡಿದಿರುವವನು, ದೈತ್ಯಸೇನೆಯನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿರುವವನು, ಕ್ಷತ್ರಿಯಶ್ರೇಷ್ಠ , ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇತುನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದವನು, ಸೀತಾದೇವಿಯರಿಗೆ ಸಂತೋಷಪ್ರದನಾದವನು ಮತ್ತು ಗುಣಪೂರ್ಣನೂ ಆದ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನು ನನ್ನ ಪ್ರಯಾಣದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೂ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿ.

ಶ್ರೀಮತ್ಕಿರೀಟವಿಭ್ರಾಜಿಶಿರಾ ರಾಮ: ಶಿರೋsವತು |
ಕುಟಿಲಾಲಕಸಂಶೋಭಿಲಲಾಟಾಂತ: ಸುರಾರ್ಥಿತ: || ೨ ||

ಮಾಣಿಕ್ಯಮೌಕ್ತಿಕೋದ್ಭಾಸಿತಿಲಕ: ಸೂರ್ಯವಂಶಜ: |
ಲಲಾಟಂ ಪಾತು ಸುಭ್ರೂರ್ಮೇ ಕೌಸಲ್ಯಾನಂದನೋ ಭ್ರುವೌ || ೩ ||

ಕಾಂತಿಯುಕ್ತವಾದ ಕಿರೀಟದಿಂದ ಶೋಭಿತವಾದ ಶಿರಸ್ಸುಳ್ಳ ರಾಮನು ನನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಿ. ಗುಂಗುರು ಕೂದಲುಗಳಿಂದ ಸುಶೋಭಿತವಾದ ಹಣೆಯ ಕೊನೆಯ ಭಾಗವುಳ್ಳ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿತನಾದ, ಮಾಣಿಕ್ಯ ಮತ್ತು ಮುತ್ತುಗಳಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ ತಿಲಕವುಳ್ಳ ಸೂರ್ಯವಂಶಜನಾದ ಶ್ರೀರಾಮನು ನನ್ನ ಹಣೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಿ. ಸುಂದರವಾದ ಹುಬ್ಬುಗಳುಳ್ಳ ಕೌಸಲ್ಯಾನಂದನನು ನನ್ನೆರಡು ಹುಬ್ಬುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಿ.

ಧನುರ್ವಿದ್ಯಾಪಾರದೃಶ್ವಾ ನೇತ್ರೇ ಪಾತ್ವಬ್ಜಲೋಚನ: |
ಲಸನ್ನಾಸಾಪುಟೋ ನಾಸಾಂ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರವೃತೋsವತು || ೪ ||

ಧನುರ್ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರಂಗತನಾದ, ಕಮಲಲೋಚನನಾದ ಶ್ರೀರಾಮನು ನನ್ನೆರಡು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿ. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತನಾದ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿರುವ ನಾಸಾಪುಟವುಳ್ಳ ಶ್ರೀರಾಮನು ನನ್ನ ಮೂಗನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿ.

ಬಿಂಬೋಷ್ಠೋsವ್ಯಾನ್ಮದೀಯೌಷ್ಠೌ ಶಂಭುಕಾರ್ಮುಕಭಂಜನ: |
ಕುಂದಕೋಶಲಸದ್ದಂತೋ ದಂತಾನ್ಮೇ ಜಾನಕೀಪತಿ: || ೫ ||

ರುದ್ರದೇವರ ಧನಸ್ಸನ್ನು ಮುರಿದಿರುವ, ತೊಂಡೆಹಣ್ಣಿನಂತಹ ತುಟಿಯುಳ್ಳ ಶ್ರೀರಾಮನು ನನ್ನ ಎರಡು ತುಟಿಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿ. ಮಾಗಿಮಲ್ಲಿಗೆ ಮೊಗ್ಗಿನಂತೆ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಲ್ಲುಳ್ಳ ಜಾನಕೀಪತಿಯು ನನ್ನ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿ.

ಮನೋಜ್ಞರಸನೋ ಜಿಹ್ವಾಂ ಪಾತು ಲೋಕಮಯಾಂತಕೃತ್ |
ವಾಚಾಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾವಿದಗ್ಧೋsವ್ಯಾತ್ತ್ಯಕ್ತಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಸಂಭ್ರಮ: || ೬ ||

ಪರಶುರಾಮನಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಲೋಕಮಯರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿರುವ,  ಮನೋಹರವಾದ ನಾಲಿಗೆಯುಳ್ಳ ಶ್ರೀರಾಮನು ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿ. ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ವೈಭವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಉಪನ್ಯಾಸ ವಿಶಾರದನಾದ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿ.

ಆಸ್ಯಂ ಚಂದ್ರೋಪಮಾಸ್ಯೋsವ್ಯಾದ್ರಾಮಚಂದ್ರೋ ವನೇಚರ: |
ಕಂಬುಗ್ರೀವೋsವತು ಗ್ರೀವಾಂ ಖರದೂಷಣಸೈನ್ಯಜಿತ್ || ೭ ||

ವನಚಾರಿಯಾದ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನಂತೆ ಮುಖವುಳ್ಳ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನು ಮುಖವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿ. ಖರದೂಷಣರ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಜಯಿಸಿದ,  ಶಂಖದಂತಹ ಕುತ್ತಿಗೆಯುಳ್ಳ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನು ನಮ್ಮ ಕತ್ತನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿ.

ಚಾರುದೀರ್ಘಕರ: ಪಾಣೀ ಮಾರೀಚಮೃಗಲುಬ್ಧಕ: |ಕಂಕಣಾಂಗದಮುದ್ರಾಢ್ಯೋsಂಗುಲೀಸ್ತ್ಯಕ್ತಪ್ರಿಯಾಕೃತಿ: || ೮ ||

ಮಾಯಾಮೃಗರೂಪನಾದ ಮಾರೀಚನೆಂಬ ಮೃಗವನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುವ ಬೇಟೆಗಾರನಾದ,  ಸುಂದರವಾದ ಉದ್ಧವಾದ ಕೈಗಳುಳ್ಳ ಶ್ರೀರಾಮನು ನನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿ. ಪ್ರಿಯರಾದ ಸೀತೆಯರ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿರುವ ಬಳೆ, ತೋಳ್ಬಳೆ ಉಂಗುರಗಳಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತನಾದ.

ಪಾತು ಪೀನಾಂಸಯುಗ್ಮೋsಸೌ ಹನೂಮನ್ನಯನೋತ್ಸವ: |
ಹಾರಕೌಸ್ತುಭಭೃತ್ಕಂಠಮೂಲಂ ಸುಗ್ರೀವಸಖ್ಯಕೃತ್ || ೯ ||

ಪುಷ್ಟವಾದ ಎರಡು ಹೆಗಲುಗಳುಳ್ಳ ,  ಹನುಮಂತದೇವರ  ಕಣ್ಮನಗಳಿಗೆ ಆನಂದಕರನಾದ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನು ನನ್ನ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿ. ಹಾರವನ್ನು, , ಕೌಸ್ತುಭವನ್ನೂ  ಧರಿಸಿರುವ,  ಸುಗ್ರೀವನೊಡನೆ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಮಾಡಿರುವ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನು ನನ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಬುಡವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿ.

ಉರ: ಪಾತು ಮಹೋರಸ್ಕ: ತಾಲಾತ್ಮಾಸುರಖಂಡನ: |
ಮಧ್ಯಂ ಕೃಶಲಸನ್ಮಧ್ಯ: ಪಾತು ವಾಲ್ಯಂಗಭೇದನ: || ೧೦ ||

ಅಸುರ ರೂಪಿಗಳಾದ ತಾಳವೃಕ್ಷಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ, ವಿಶಾಲವಾದ ಉರಸ್ಥವುಳ್ಳ (ಎದೆ) ರಾಮಚಂದ್ರನು ಎದೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿ. ವಾಲಿಯ ಎದೆಯನ್ನು ಸೀಳಿದ, ಕೃಶವಾಗಿ ಶೋಭಿಸುವ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶವುಳ್ಳ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನು ನನ್ನ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶವನ್ನು (ಸೊಂಟ) ಕಾಪಾಡಲಿ.

ದರ್ಭಶಾಯೀ ವಿಭು: ಪಾತು ವಲೀಸ್ತ್ರಿವಲಿಪಲ್ಲವ: |
ತನೂದರ: ಪಾತು ಕುಕ್ಷಿಂ ಕೃತಸೇತುರ್ಮಹಾರ್ಣವೇ || ೧೧ ||

ಚಿಗುರೆಲೆಯಂತೆ ತ್ರಿವಳಿಯುಳ್ಳ , ದರ್ಭಶಾಯಿಯಾದ,  ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ಶ್ರೀರಾಮನು ತ್ರಿವಳಿಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿ. (ನಾಭಿಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಮೂರು ಚರ್ಮದ ಸುಕ್ಕು = ಪದರಕ್ಕೆ ತ್ರಿವಳಿ ಎಂದು ಹೆಸರು). ಮಹೋದಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿರುವ ಶ್ರೀರಾಮನು ಕುಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿ.

ನಿಮ್ಮನಾಭಿ: ಪ್ರಭು: ಪಾತು ನಾಭಿಂ ಕಪಿಚಮೂಪತಿ: |
ಪೀತಾಂಬರ: ಸ್ಫುರತ್ಕಾಂಚೀದ್ಯೋತಮಾನಕಟಿದ್ವಯ: || ೧೨ ||

ಲಂಕಾಪ್ರಾಕಾರನಿರ್ಭೇದೀ ರಾಮ: ಪಾತು ಕಟಿಂ ಮಮ |
ಊರೂ ಕರಿಕರೋರುರ್ಮೇ ಚಾರುಬಾಣಧನುರ್ಧರ: || ೧೩ ||

ಕಪಿಸೇನಾಪತಿಯಾದ,  ಆಳವಾದ ಹೊಕ್ಕುಳುಳ್ಳ  ಪ್ರಭುವು ನಾಭಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿ. ಶೋಭಿಸುತ್ತಿರುವ ಒಡ್ಯಾಣದಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಿತವಾದ ಎರಡು ಕಟಿಗಳುಳ್ಳ ಪೀತಾಂಬರಧಾರಿಯಾದ, ಲಂಕೆಯ ಪ್ರಾಕಾರವನ್ನು ಭೇದಿಸಿರುವ ರಾಮನು ನನ್ನ ಕಟಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿ. ಆನೆಯ ಸೊಂಡಿಲಿನಂತೆ ತೊಡೆಗಳುಳ್ಳ , ಮನೋಹರವಾದ ಬಿಲ್ಲುಬಾಣ ಧರಿಸಿರುವ ಶ್ರೀರಾಮನು ನನ್ನ ಎರಡು ತೊಡೆಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿ.

ಜೃಂಭಿರಾವಣಸೈನ್ಯಾಬ್ಧಿಕುಂಭಸಂಭವಕೋಟಿಧೂ: |
ಜಾನುನೀ ವೃತ್ತವಿಲಸಜ್ಜಾನುಯುಗ್ಮೋಮಮಾವತು || ೧೪ ||

ಮತ್ತೂ ಮತ್ತೂ (ಉಕ್ಕುತ್ತಿರುವ) ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ರಾವಣನ ಸೈನ್ಯವೆಂಬ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಕುಂಭಸಂಭವರಾದ ಕೋಟಿ ಅಗಸ್ತ್ಯರ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ (ಅಗಸ್ತ್ಯರು ಸಮುದ್ರಪಾನ ಮಾಡಿದಂತೆ ರಾವಣನ ಸೈನ್ಯಸಾಗರವನ್ನು ಒಣಗಿಸಿದವನು),  ದುಂಡಗಿರುವ ಶೋಭಾಯಮಾನವಾದ ಎರಡು ಮೊಣಗಂಟುಗಳುಳ್ಳ ಶ್ರೀರಾಮನು ನನ್ನೆರಡು ಮೊಣಗಂಟುಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿ.

ಕುಂಭಕರ್ಣಾದಿನಿರ್ಭಂಗದಂಭೋಲೀಸಮಸಾಯಕ: |
ಜಂಘೇ ತುಂಗೇಭದಂತಾಭಜಂಘಾಯುಗ್ಮೋsವತು ಪ್ರಭು: || ೧೫ ||

ಕುಂಭಕರ್ಣ ಮೊದಲಾದವರನ್ನು ಭಂಗಗೊಳಿಸುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಜ್ರಾಯುಧಕ್ಕೆ ಸಮನಾದ ಬಾಣವುಳ್ಳ , ಎತ್ತರವಾದ ಮಹಾಗಜದ ಎರಡು ದಂತಗಳಂತಿರುವ, ಎರಡು ಜಂಘೆಗಳುಳ್ಳ (ಕಣಕಾಲು) ಸ್ವಾಮಿಯು ನನ್ನ ಎರಡು ಜಂಘೆಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿ.

ದಶಾನನಶಿರೋsರಣ್ಯಪರಶ್ವಧಪರಾಕ್ರಮ: |
ಮುಕ್ತಾಂಕುರಸಮಶ್ರೀ ಮದ್ಗುಲ್ಫೋ ಗುಲ್ಫೌ ಮಾಮವತು || ೧೬ ||

ರಾವಣನ ಶಿರಸ್ಸುಗಳೆಂಬ ಕಾಡಿಗೆ ಕೊಡಲಿಯ ಸಮವಾದ ಪರಾಕ್ರಮವುಳ್ಳ , ಮುತ್ತಿನ ಮೊಳಕೆಗೆ ಸಮನಾದ ಕಾಂತಿಯುಳ್ಳ ಕಾಲ್ಗಂಟುಳ್ಳ  ಶ್ರೀರಾಮನು ನನ್ನೆರಡು ಕಾಲ್ಗಂಟುಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿ.

ಸಸಂಭ್ರಮಸುರಶ್ರೇಣೀಶರೋಜುಷ್ಟಾಂಘ್ರಿಪಲ್ಲವ: |
ಪಾದೌ ರಕ್ಷತು ಮೇ ನಿತ್ಯಂ ವಿಭೀಷಣಪದಪ್ರದ: || ೧೭ ||

ದೇವತೆಗಳು ಸಂತೋಷದಿಂದ ವೇಗವಾಗಿ ಸಾಲು ಸಾಲಾಗಿ ಬಂದು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಚಿಗುರೆಲೆಯಂತಹ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಭೀಷಣನಿಗೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಪದವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಇಂತಹ ಶ್ರೀರಾಮನು ನನ್ನ ಪಾದಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿ.

ನಖಾನ್ ಪಾತು ನಖಶ್ರೇಣೀಶಶಿದ್ಯೋತಿತದಿಙ್ಮುಖ: |
ಅಗ್ನಿಜ್ವಾಲೋದಿತಸ್ವೀಯಸೀತೋ ವೀತಚ್ಛಿದಾಕೃತಿ: || ೧೮ ||

ಉಗುರುಗಳ ಸಾಲುಗಳೆಂಬ ಚಂದ್ರನಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದಿಕ್ ಪ್ರದೇಶವುಳ್ಳ (ಉಗುರುಗಳು  ಚಂದ್ರನಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿವೆ). ಅಗ್ನಿಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿರುವ ತನ್ನವರಾದ ಸೀತೆಯುಳ್ಳ , ಮೂಲರೂಪದ ಭೇದವಿಲ್ಲದಿರುವ ಆಕೃತಿಯ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನು ನನ್ನ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿ‌.

ರಕ್ತಪಾದತಲಾದಿತ್ಯ: ಪಾತು ಪಾದತಲೇ ಮಮ |
ಪ್ರಾಪ್ತಾಯೋಧ್ಯಾಪುರೈಶ್ವರ್ಯ: ಪ್ರಾಚ್ಯಾಂ ಪಾತು ಮನೋರಮ: || ೧೯ ||

ಕೆಂಪಾದ ಪಾದತಳವೆಂಬ ಸೂರ್ಯನುಳ್ಳ ಶ್ರೀರಾಮನು ನನ್ನ ಅಂಗಾಲುಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿ. ಅಯೋಧ್ಯಾಪಟ್ಟಣದ ರಾಜ್ಯೈಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದ ಸುಂದರಾಂಗನಾದ ಶ್ರೀರಾಮನು ನನ್ನನ್ನು ಪೂರ್ವದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡಲಿ.

ಧರ್ಮಪ್ರವರ್ತಕ: ಪಾಯಾದವಾಚ್ಯಾಂ ನೀರದದ್ಯುತಿ: |
ಪಾತು ಪ್ರತೀಚ್ಯಾಂ ಯಜ್ವೀಂದ್ರೋ ಹನೂಮತ್ಪಾರಮೇಷ್ಠ್ಯದ: || ೨೦ ||

ಧರ್ಮಪ್ರವರ್ತಕನಾದ, ಮೋಡದಂತಹ ಕಾಂತಿಯುಳ್ಳ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡಲಿ. ಯಾಗ ಕರ್ತೃಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದವನು ಮತ್ತು ಹನುಮಂತದೇವರಿಗೆ  ಬ್ರಹ್ಮಪದವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನು ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡಲಿ.

ಉದೀಚ್ಯಾಮುದ್ಗತಾಯೋಗವಿದೇಹತನಯಾಪ್ರಿಯ: |
ಅಧೋsಧ:ಕೃತಪಾಪೌಘ: ಪಾತು ರಾಮೋsಖಿಲಾಗ್ರಣೀ: || ೨೧ ||

ತನ್ನಿಂದ ವಿಯೋಗರಹಿತರಾದ ಶ್ರೀಸೀತಾದೇವಿಯರಿಗೆ ಪ್ರಿಯನಾದ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನು ಉತ್ತರದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡಲಿ. ಭಕ್ತರ ಪಾಪಸಮೂಹವನ್ನೆಲ್ಲಾ ದೂರಮಾಡಿ (ಕೆಳಗೆ ತಳ್ಳಿರುವ),  ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದ ರಾಮನು ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡಲಿ.

ಊರ್ಧ್ವಮುನ್ನೀತಸಜ್ಜೀವನಾನಾಸಂಘಸುಖಪ್ರದ: |
ಯ ಇದಂ ರಘುನಾಥಸ್ಯ ಕವಚಂ ಬಿಭೃಯಾನ್ನರ: || ೨೨ ||

ಯತಿನಾ ವಾದಿರಾಜೇನ ರಚಿತಂ ನಿರ್ಮಲಂ ದೃಢಮ್ |
ಸ್ಪ್ರಷ್ಟುಂ ತಂ ನೈವ ರಾಕ್ಷಾಂಸಿ ಪಾಪಾನಿ ರಿಪವೋsಪಿ ವಾ || ೨೩ ||

ಊರ್ಧ್ವಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವ ನಾನಾ ಜೀವಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಸುಖಪ್ರದನಾದ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನು ಊರ್ಧ್ವಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡಲಿ.

ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನು ಗುರುವಾದಿರಾಜ ಯತಿಗಳಿಂದ ರಚಿತವಾದ,  ನಿರ್ಮಲವಾದ, ದೃಢವಾದ ರಘುನಾಥನ ಈ ಕವಚವನ್ನು ಧರಿಸಿರುತ್ತಾನೋ, ಅವನನ್ನು ರಾಕ್ಷಸರೂ, ಪಾಪಗಳೂ ಅಥವಾ ಶತ್ರುಗಳಾಗಲಿ ಮುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥರಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ವಿಪದೋ ವ್ಯಾಧಯೋ ವಾsಪಿ ಶಕ್ನುವಂತಿ ಶರೋಪಮಾ: |
ಅರಿಂ ಜಿತ್ವಾ ತು ಸಂಸಾರಂ ಯಾಸ್ಯತ್ಯಂತೇsಪುನರ್ಭವಮ್ || ೨೪ ||

ವಿಪತ್ತುಗಳೂ ಅಥವಾ ಬಾಣಗಳಂತೆ ಹಿಂಸಕವಾದ ರೋಗಗಳಾಗಲಿ ಈ ಕವಚವನ್ನು ಧರಿಸುವನನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಲಾರವು. ಈ ಕವಚವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಧರಿಸುವ ಮಾನವನು ಶತ್ರುವನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಸಂಸಾರವನ್ನು ದಾಟಿ ಪುನರಾವೃತ್ತಿರಹಿತವಾದ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ.

|| ಇತಿ ಶ್ರೀಮದ್ವಾದಿರಾಜ ಪೂಜ್ಯಶ್ರೀಚರಣಂ ವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀರಾಮಕವಚಮ್ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

Advertisements

Sri Raghavendra Mangalashtakam

ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಪದಾರವಿಂದಮಧುಪಃ ಶ್ರೀಮದ್ವವಂಶಾಧಿಪಃ
ಸಚ್ಛಿಷ್ಯೋಡುಗಣೋಡುಪಃ ಶ್ರಿತಜಗದ್ಗೀರ್ವಾಣಸತ್ಪಾದಪಃ |
ಅತ್ಯರ್ಥಂ ಮನಸಾ ಕೃತಾಚ್ಯುತಜಪಃ ಪಾಪಾಂಧಕಾರಾತಪಃ
ಶ್ರೀಮತ್ಸದ್ಗುರುರಾಘವೇಂದ್ರಯತಿರಾಟ್ ಕುರ್ಯಾದ್ಧ್ರುವಂ ಮಂಗಲಂ ||1||

ಕರ್ಮಂದೀಂದ್ರಸುದೀಂದ್ರ ಸದ್ಗುರುಕರಾಂಭೋಜೋದ್ಭವ ಸಂತತಂ
ಪ್ರಾಜ್ಯಧ್ಯಾನವಶೀಕೃತಾಖಿಲಜಗದ್ವಾಸ್ತವ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀಧವಃ |
ಸಚ್ಛಾಸ್ತ್ರಾದಿವಿದೂಷಕಾಖಿಲಮೃಷಾವಾದೀಭಕಂಠೀರವಃ
ಶ್ರೀಮತ್ಸದ್ಗುರುರಾಘವೇಂದ್ರಯತಿರಾಟ್ ಕುರ್ಯಾದ್ಧ್ರುವಂ ಮಂಗಲಂ ||2||

ಸಾಲಂಕಾರಕಕಾವೈನಾಟಕಕಲಾಕಾಣಾದಪಾತಂಜಲ
ತ್ರಯ್ಯರ್ಥಸ್ಮøತಿಜೈಮಿನೀಯಕವಿತಾಸಂಗೀತಪಾರಂಗತಃ |
ವಿಪ್ರಕ್ಷತ್ರವಿಡಂಘ್ರಿಜಾತಮುಖರಾನೇಕಪ್ರಜಾಸೇವಿತಃ
ಶ್ರೀಮತ್ಸದ್ಗುರುರಾಘವೇಂದ್ರಯತಿರಾಟ್ ಕುರ್ಯಾದ್ಧ್ರುವಂ ಮಂಗಲಂ ||3||

ರಂಗೋತ್ತುಂಗತರಂಗಮಂಗಳಕರಶ್ರೀತುಂಗಭದ್ರಾತಟ
ಪ್ರತ್ಯಸ್ಥದ್ವಿಜಪುಂಗವಾಲುಲ ಸನ್‍ಮಂತ್ರಾಲಯಾಖ್ಯೇಪುರೇ |
ನವ್ಯೇಂದ್ರೋಪಲನೀಲಭವ್ಯಕರಸದ್ಬøಂದಾವನಾಂತರ್ಗತಃ
ಶ್ರೀಮತ್ಸದ್ಗುರುರಾಘವೇಂದ್ರಯತಿರಾಟ್ ಕುರ್ಯಾದ್ಧ್ರುವಂ ಮಂಗಲಂ ||4||

ವಿದ್ವದ್ರಾಜಶಿರಃ ಕಿರೀಟಖಚಿತಾನಘ್ರ್ಯೋರುರತ್ನಪ್ರಭಾ
ರಾಗಾಘೌಘಹಪಾದುಕದ್ವಯಚರಃ ಪದ್ಮಾಕ್ಷಮಾಲಾಧರಃ |
ಬಾಸ್ವದ್ದಂಡಕಮಂಡಲೋಜ್ವಲಕರಾ ರಕ್ತಾಂಬರಾಡಂಬರಃ
ಶ್ರೀಮತ್ಸದ್ಗುರುರಾಘವೇಂದ್ರಯತಿರಾಟ್ ಕುರ್ಯಾದ್ಧ್ರುವಂ ಮಂಗಲಂ ||5||

ಯದ್ಬøಂದಾವನಸತ್ಪ್ರದಕ್ಷಿಣನಮಸ್ಕಾರಾಭಿಷೀಕಸ್ತುತಿ
ಧ್ಯಾನಾರಾದನ ಮೃದ್ವಿಲೇಪನಮುಖಾನೇಕೋಪಚಾರಾನ್ ಸದಾ |
ಕಾರಂಕಾರಮಭಪ್ರಯಾಂತಿ ಚತುರೋ ಲೋಕಾಃ ಪುಮರ್ಥನ್ ಸದಾ
ಶ್ರೀಮತ್ಸದ್ಗುರುರಾಘವೇಂದ್ರಯತಿರಾಟ್ ಕುರ್ಯಾದ್ಧ್ರುವಂ ಮಂಗಲಂ ||6||

ವೇದವ್ಯಾಸಮುನೀಶಮದ್ವಯತಿರಾಟ್ಟೀಕಾರ್ಯವಾಖ್ಯಾಮೃತಂ
ಙõÁ್ಞತ್ವಾ ಅದ್ವೈತಮತಂ ಹಲಾಹಲಸಮಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ತಯೇ |
ಸಂಖ್ಯಾವತ್ಸುಖದಾಂ ದಶೋಪನಿóದಾಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಂ ಸಮಾಖ್ಯನ್ಮುದಾ
ಶ್ರೀಮತ್ಸದ್ಗುರುರಾಘವೇಂದ್ರಯತಿರಾಟ್ ಕುರ್ಯಾದ್ಧ್ರುವಂ ಮಂಗಲಂ ||7||

ಶ್ರೀಮದ್ವೈಷ್ಣವಲೋಕಜಾಲಕಗುರುಃ ಶ್ರೀಮತ್ಪರಿವ್ರಾಡ್ಭರುಃ
ಶಾಸ್ತ್ರೇ ದೇವಗುರುಃ ಶ್ರಿತಾಮರತರುಃ ಪ್ರತ್ಯೊಹಗೋತ್ರಸ್ವರುಃ |
ಚೇತೋತೀತಶಿರುಸ್ತಥಾ ಜಿತವರುಃ ಸತ್ಸೌಖ್ಯಸಂಪತ್ಕರುಃ
ಶ್ರೀಮತ್ಸದ್ಗುರುರಾಘವೇಂದ್ರಯತಿರಾಟ್ ಕುರ್ಯಾದ್ಧ್ರುವಂ ಮಂಗಲಂ ||8||

ಯಃ ಸಂಧ್ಯಸ್ವನಿಶಂ ಗುರೋವ್ರ್ರತಿಪತೇಃ ಸನ್ಮಂಗಲಸ್ಯಾಷ್ಟಕಂ
ಸದ್ಯಃ ಪಾಪಹರಂ ಸ್ವಸೇವಿವಿದುಷಾಂ ಭಕ್ತ್ಯೈವ ಬಾಭಾಷಿತಂ |
ಭಕ್ತ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸುಸಂಪದಂ ಶುಭಪದಂ ದೀರ್ಘಾಯುರಾರೋಗ್ಯಕಂ
ಕೀರ್ತಿಂ ಪುತ್ರಕಳತ್ರಬಾಂಧವಸುಹೃನ್ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರಯಾತಿ ಧ್ರವಮ್ ||9||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀಅಪ್ಪಣಾಚಾರ್ಯಕೃತ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಂಗಲಾಷ್ಟಕಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ||

Meaning

Sri Appannacharya one of the great devotee of Sri Guru Raghavendra has composed this priceless poem. This Raghavendra Mangalashtakam poem is of eight verses with an additional ninth verse that describes the benefits of reciting/chanting of the ashtakam.

The first verse

Sri Appannacharya describes the traits of the great rayaru and his profound devotion towards the Lord Sriman Narayana and the eternal guru Vayudevaru.

Rayaru is like a honeybee, which buzzes around the lotus feet of the almighty Prabhu Ram. By doing so, he draws auspicious energy and absorbs great spiritual knowledge, eternal bliss, and he spreads it to the welfare of the society that is under his shelter.

Rayaru is a true follower of Guru Mukhya Prana (Madhwacharya) and he is a king amongst the saints. He is like a moon in a group of twinkling stars (innumerable great saints) of the Madhwa lineage.

He is an epitome of karunya for those who seek sanctuary under his lotus feet, and he fulfils all the righteous wishes made by his devotees like the celestial tree Kalpavruksha. Forever, his mind is riveted on supreme lord Achyuta and he never stops meditating him. His tejas (aura) is as powerful as sun and destroys all sins and darkness created by ones’ ignorance and indolence.

May the king of gurus protects us and make every moment auspicious forever.

Notes:

Sri Appannacharya begins with the very auspicious “shrIkAra” in order to bless devotees and shower them with auspiciousness.

In this verse, the word ‘shrImad’ also means, the Lord of Shri Devi or the one who is inseparable from Lakshmi.

Also, Sri Appannacharya begins his description of Rayaru as as a very great devotee of Rama. Like the Ramayana, Hanuman introduces himself as “dAsoham kausalendrasya’ (“I am the humble servant of Lord Rama, the son of Kausalya”). Here, the first adjective Sri Appannacharya uses for Rayaru is “Srimat rAma pada aravinda madhupah”.

In the galaxy of Vishnu-bhaktas, Sri Appannacharya fits Rayaru with his second adjective as “Sri madhva vamshAdhipah”, i.e., he is a great saint in the lineage of Acharya Madhva!!

Sri Appannacharya is not interested in short term benefits like riches, job, health, etc. That is why he uses the words dhruvam mangaLam – basically meaning anything that leads to the Lord – devotion, detachment, gyAna etc.

‘Sat’ one of the many names used in the upanishads for Vayu is ‘sat’. Hence ‘sadguru’ means a respected teacher in the tradition of Vayu.

‘yatirAt’ makes it clear that Rayaru is no ordinary yati – he is the king of ascetics, he has the ability and power to grant us wishes that normal yatis would not be able to.

The auspiciousness associated with the name Raghavendra:

The ‘guru charite’ states that the name ‘Raghavendra’ was chosen by Moola Rama devaru and indicated to Sri Sudhindra tirtha in a dream.

 • it denotes Lord Rama since he is the indra of the Raghu kula.
 • It indicates Hanumanta since Raghav is his indra or Lord.
 • it means ‘one who destroys sins and bestows desired things’
 • it means one who destroys sins and provides all desires
 • as Sri Gopala dasaru describes – “Ra” destroys mountains of sins, “gha” provides deep rooted devotion, “Ven” gives speedy liberation from the cycle of life and death and “dra” blesses one with vision of the Lord who is celebrated in all shrutis.

The second verse

Due to his penance and immense Hari bhakti, Sri Sudheendra teertharu, venerable amongst ascetics – who conqured his senses, by means of a profuse amount of dhyAna (meditation), trained and educated Rayaru, and subsequently ordained him to the world of saint hood.

Sri Rayaru is fascinated, charmed, and enthralled by the greatness, splendor, and marvelous glory of Lord Madhava, the lord of Siri Lakshmi, one who pervades the entire universe. Rayaru meditates such an “omnipotent lord Sriman Narayana” always with immense devotion and respect.

Guru Raghavendra is like a lion who destroys the rogue elephants like egos of all critics who find fault and criticize the true shastras and teachings of Madhwacharya.

Let the great guru protect us and make every second of ours useful, right, and auspicious forever.

Notes:

In the Raghavendra stotra Sri Appannacharya uses the phrase “aparoxita shrIshah” to describe Rayaru. In this verse he expands on and explains why Rayaru got this status through the words “prAjya dhyAna vashIkR^ita akhila jagad vAstavya laxmIdhavaH”. This is a key step in the process of obtaining aparoxa gyAna – one needs to meditate on one’s bimba or antaryAmi (inner controller) as the Lord who pervades the entire universe, and then obtain darshan of this bimba. This darshan leads to aparoxa gyAna.

The third verse

Sri Guru Sarvabowma is multi-skilled and multi-talented. He is well versed in Alankara Shastra, Poetry, Playwright (drama), Music, fine arts, Philosophy and religious subjects such as Nyaya, Vaishesika, Yoga, Vedas, Upanishads, History (Puranas), Vedanta, Brahma Sutras, Mimamsa, and many more subjects. He is maestro with string instrument (Veena) and he used his fine art skills to sing and spread the glory of Lord and express gratitude to the lotus feet of Sri Rama.

He is synonymous to the word humility, and he uses the powers bestowed by lord on him to uplift the society. Everyone idealizes and worships him with reverence. He is in the hearts of his devotees, irrespective of their Varnas: Brahmins, Kshatriyas, Vaisyas, Shudras, and responds to their kind affection. For him the entire universe is his one big family.

May the great sadguru Sri Raghavendra, the king among ascetics, make every moment promising, fortunate, and bright.

Notes:

Most ascetics limit their area of expertise to shastraic aspects and matters associated with religion and philosophy. There are a few ascetics who transcend this and have command over areas like poetry, music, drama etc. Few Ascetics who come to our mind are Sri SripAdarAja, Sri vyAsa tIrtha, Sri vAdirAja tIrtha, Sri VijayIndra tIrtha, and Sri SudhIndra tIrtha. Sri Raghavendra tIrtha followed in their footsteps.

Rayara Bhatta Sangraha a work on BhAtta mImAmsa made Neelakanta Dikshita the prime minister of Madurai very thrilled and happy. He was all praise on RAyaru’s depth of knowledge in other doctrines. He had the work placed on the royal elephant and taken around the town on a ceremonial procession.

The fourth verse

Mantralaya puri situated on the banks of river Tungabhadra is full of positive and divine vibrations; the waves of Tungabhadra reflect countless colors of the nature adorned with greenery and rocks.

Mantralaya puri is home for several great scholars and pundits who chant Vedas and mantras constantly. Thus, making this town as a Shree Kshetra that has power to purify everyone.

In this town of Mantralaya resides Sri Guru Raghavendra teertharu in a brindravana that appears to be made of Indira neelamani. Although, Sri Rayaru chose a black stone for his brindravana, due to his presence, halo, and spiritual effulgence, the brindravana looks blue in color. In addition, one should remember that Rayaru chose this stone because Prabhu Rama sat on it during his van vasa.

Notes:

The greatness of Mantralaya where Rayara Brindavana is built:

Sri Prahalada rajaru (Mularoopa of Rayaru) performed yaagas in Satya Yuga, thus sanctifying it forever.

Prabhu Rama, Mate Seeta, and Lakshmana stayed here during their van vasa.

In the dvapara yuga, when arjuna was following the horse used in the ashvamedha yaga being conducted by dharmaraja he had to fight with a king called Anusalva in Manchale. By accident, Anusalva’s chariot was positioned over the yaaga kunda used by Prahlada, making him invincible. Perplexed by this, Arjuna prayed to Krishna for guidance. Krishna told him to move his chariot back a little. Anusalva thought arjuna was losing and so advanced to chase him. By doing so, he moved his chariot away from the auspicious spot, losing his invincibility. Arjuna was able to defeat him easily. Such was the power of the spot on which prahlada had performed his yaga.

The fifth verse

Vidwans and Kings seek Sri Rayaru’s lotus feet, when they prostrate before him to get his blessings and guidance, it reflects the glitter of gems studded in the crown of kings.

Sri Guru Raghavendra teertharu wears a pair of wooden sandals on his feet while walking. Blessed is one who receives and performs service to the padukas of rayaru, as it destroys all ill desires (raagas: kama — lust, krodha — anger, lobh — greed, moha — delusory emotional attachment or temptation, mada or ahankara — pride, matsarya — envy/jealousy) and sins (papa and dosha) due to those desires. He is wearing a rosary (string of 108 beads) made of lotus seed.

Sri Guru Raghavendra teertharu has a brilliant radiance due to his tapashakti. He carries a danda (Stick) and kamandala (pot) of water, in his hands, that is bright and glows with spiritual luster. He wears red robes (Hindu saints wear saffron color robes). Shree Appannacharya while composing this Mangalashtakam had a vision of swamiji wearing red robes. Although, he wears simple clothes and leads austere life, he appears grandeur.

The sixth verse

The people, who visit Sri Guru Raghavendra teertha’s brindavan should circumambulate, prostrate, perform, or watch abhishekam, chant vedas, mantras, hymns, bhajans, religious discourse on Sri Hari and Rayaru. In addition, they should meditate and perform daily aradhana seva, apply Mrithika (Mud from brindavanam) with reverence — the mrithika has tremendous curative and healing powers.

Rayara annual aradhana is celebrated on Shravana month, Krishna Paksha (Second half) Pratipada, Dwiteeya, and Triteeya.

Those who perform the afore mentioned services daily or whenever possible with great devotion and reverence to Sri Guru Raghavendra teertha’s brindavan, will earn the grace of Rayaru and attain the four purushaarthas (the 4 major wants – dharma or righteousness, artha or wealth, kama or lust, moksha or liberation) during their life time. Thus, they are content forever.

Notes:

The greatness of Rayara brindavana:

Sri Vijaya dAsaru one of the greatest haridAsas who is respected and adored, visited Mantralaya several times and is supposed to have seen and conversed with Rayaru personally several times. Some of the devaranamas composed by him reveal insights that ordinary people would never get. In one song (“noDide gurugaLa noDide ..”), he talks of seeing Lord Narasimha, Rama, VedavyAsa and Krishna on the four sides of the brindAvana, all the gurus from Acharya Madhva down to his own guru present within the brindavana, and Lord Lakshmi Narayana in the form of a discus (chakra) granting the desires of devotees.

The seventh verse

Sri Guru Raghavendra teertharu, comprehended the nectar (teachings) of Vedavyasa muni — the incarnation of Lord Narayana (God of Gods) and the lord of all ascetics, Acharya Madhwacharya — the proponent of Dwaita-Tatvavada philosophy, the foremost saint among the followers, Teekarayaru — the saint who wrote commentaries, notes and explanations to Acharya Madhwa’s treatise, works, and doctrines.

He understood Acharya Madhwa’s doctrine and knew that Adwaita doctrine of Acharya Sankara is like Halahala (poison) to the people who are seeking true knowledge and salvation (Mukti). Irrespective of the boundaries of cast, sect, and religion, Sri Rayaru responds and uplifts the true devotees’ wishes.

Sri Guru Raghavendra teertharu has written commentaries on Sankhyas, Dasha Upanishads, which is enriching the lives of scholars of past, present, and future. These commentaries, are well explained in every aspect and leaving no room for doubts in the mind of readers.

Notes:

The words ‘muni’ used in the verse have a special significance. As Acharya Madhwa in his Mandukya upanishad bhashya defines Muni as one who knows the meaning and significance of the Omkara. Hence, ‘munisha’ means:

 • one who is the Isha (greatest) amongst all those who know the Omkara
 • one who is regarded as Isha (or the Supreme Lord) by those who meditate on the OmkAra
 • the Isha who incarnated as a muni or ascetic.
 • one on whom even the Ishas meditate (here ‘Isha’ refers to any celestial being who is fairly high in the hierarchy and worshipped by humans i.e., Brahma, Vayu, Rudra, Indra etc. This meaning is similar to the phrase ‘varadesha-varapradam’ used by Acharya Madhva in the dvAdasha stotra)

The eighth verse

If one has to attain Srimath Vaishnavaloka, which is splendid, auspicious, and glorious due to the presence of Sri Hari, one should lead a pious and righteous life on earth, and Rayaru rules the group of lords devotee’s hearts and minds. Rayaru is the king of wandering monks who spread out to preach lords message.

As Acharya Brihaspati the guru of devatas is the master of all shastras, Sri Guru Raghavendra teertharu is also mastered all shastras. Rayaru is similar to the most sought after Kalpavriksha, the boon fulfilling tree, for those who surrender themselves to Rayaru as he fulfils all their desires (Manoabhista).

Rayaru his like a thunderbolt (vajraayudha) for all the mountains of dangers, difficulties, and hurdles. Due to his grace, all miseries become negligent and all sorrows are wiped out completely from his devotees’ lives.

Sri Rayaru has the power of eternal conscious and therefore aware of every single event that takes place in the universe. He has surpassed the past and future, his greatness is abysmal by even the greatest among scholars and pundits. He has conquered the senses and safeguards the wellbeing of his devotes who are satvik (pure in thought, word, and deed).

The ninth and final verse

Those who chant this Mangalashtakam during the Prathah Sandhya and Saayam Sandhya time constantly and with devotion fixing their minds on Rayaru are freed instantly from their sins.

The sins of the scholars, pundits, and even the puny beings is destroyed upon the chanting of this Mangalashtakam with devotion. In addition, they are benefited in leaps and bounds. They will be blessed with prosperity, higher career position, and status in their profession, long life with good health, and fame. Even their family lives will be peaceful with mutual understandings and respect. They will be blessed with good progeny. Their relationships with relatives and friends will be of great harmony and unity. Due to the mercy of Sri Guru Raghavendra teertha’s blessings, all of the above said fruits (results) and rewards will be on a permanent basis.

Thus, the Yathaa Shakthi English transaltion of Shree Raghavendra Mangalashtakam is completed. Shree Krishnarpanamastu.

Sri Guru Guna Stavanam – ಶ್ರೀಗುರುಗುಣಸ್ತವನಮ್

|| ಶ್ರೀಗುರುಗುಣಸ್ತವನಮ್ ||

ಉನ್ಮೀಲನ್ನೀಲನೀರೇರುಹನಿವಹಮಹ:ಪುಷ್ಟಿಮುಷ್ಟಿಂಧಯಿಶ್ರೀ:
ಶ್ರೀಭೂದುರ್ಗಾದೃಗಂತಪ್ರಚಯಪರಿಚಯೋದಾರಕಿರ್ಮೀರಭಾವ: |
ಸ್ವೈರಕ್ಷೀರೋದನಿರ್ಯಚ್ಚಶಿರುಚಿನಿಚಯಾಖರ್ವಗರ್ವಾಪನೋದೀ
ಪಾತು ಶ್ರೀನೇತುರಸ್ಮಾನ್ ಸಪದಿ ಬುಧಜನತ್ರಾಣದಕ್ಷ: ಕಟಾಕ್ಷ: || 1 ||

ಮಾತಸ್ತ್ವಾಮುಪಕಲ್ಪಿತಾಖಿಲಜಗತ್ಸರ್ಗೇ„ಜಭರ್ಗೇಡಿತೇ
ಚೇತೋ ನ ಪ್ರಜಹಾತು ಜಾತುಚಿದಿಹ ಸ್ವರ್ಗೇ„ಪವರ್ಗೇ„ಪಿ ನ: |
ಲಾವಣ್ಯಾದಧರೀಕೃತಾಮರವಧೂವರ್ಗೇ ನಿಸರ್ಗೇಹಿತಂ
ಕಾರುಣ್ಯಂ ಕುರು ಮಾ ಕೃಥಾ ಮಯಿ ಪುನರ್ದುರ್ಗೇ ವಿಸರ್ಗೇ ಮತಿಮ್ || 2 ||

ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಭಿರಾಮಾಮಿತಮಹಿಮಪದಪ್ರೌಢಪಾಥೋರುಹಾಲಿ:
ಕೃಷ್ಣಾನಿಷ್ಟಾಮಿತಕ್ಷ್ಮಾಪರಿವೃಢಪಟಲೀಪಾಟನೈಕಪ್ರವೀಣ: |
ವೇದವ್ಯಾಸೋಪದೇಶಾಧಿಕಸಮಧಿಗತಾನಂತವೇದಾಂತಭಾವೋ
ಭೂಯಾತ್ ಕೀಶಾವನೀಶವ್ರತಿತನುರನಿಲ: ಶ್ರೇಯಸೇ ಭೂಯಸೇ ನ: || 3 ||

ಉದ್ವೇಲವ್ಯಾಸತಂತ್ರವ್ಯವಸಿತನಿಖಿಲಾಭಿಜ್ಞಹೃದಾ„ನವದ್ಯಾ-
ನಂತತ್ರಯ್ಯಂತಭಾವಪ್ರಕಟನಘಟನಾಸರ್ವತಂತ್ರಸ್ವತಂತ್ರೇ |
ಸಂವಣ್ರ್ಯೇ ಮಂತ್ರವಣ್ರ್ಯೇರನಿತರವಿಷಯಸ್ಪರ್ಶಿಭಿ: ಪಾವಮಾನೇ
ರೂಪೇ ಲೋಕೈಕದೀಪೇ ಪ್ರಸರತು ಹೃದಯಂ ಮಾಮಕಂ ಮಧ್ವನಾಮ್ನಿ || 4 ||

ವಿಜ್ಞಾನೋದರ್ಕತರ್ಕಪ್ರತಿಪದಮಧುರೋದಾರಸಂದರ್ಭಗರ್ಭ-
ಪ್ರೌಢಾನೇಕಪ್ರಬಂಧಪ್ರಕಟಿತಭಗವತ್ಪಾದಭಾಷ್ಯಾದಿಭಾವ: |
ಮಿಥ್ಯಾವಾದಾಪವಾದಪ್ರಕುಪಿತವಿಮತಧ್ವಾಂತಸಂತಾನಭಾನು-
ರ್ಜೀಯಾದನ್ಯೈರಜಯ್ಯಸ್ತ್ರೀಭುವನವಿದಿತಾಶ್ಚರ್ಯಚರ್ಯೋ ಜಯಾರ್ಯ: || 5 ||

ಶ್ರೀಮತ್ಪೂರ್ಣಪ್ರಬೋಧಪ್ರಕಟಿತಪದವೀಧಾವಿಮೇಧಾವಿಧೀಮತ್-
ಸೇನಾನಾಸೀರಸೀಮಾಸಮುದಿತವಿದಿತಾಬಾಧಯೋಧಾಧಿನೇತಾ |
ಮಾಯಸಿದ್ಧಾಂತದೀಕ್ಷಾವಿಘಟನಘಟನಾಸರ್ವತಂತ್ರಸ್ವತಂತ್ರ:
ಶ್ರೀರಾಮವ್ಯಾಸದಾಸೋ ವಿಲಸತಿ ವಿಬುಧೇಂದ್ರಾಭಿಧ: ಸಂಯಮೀಂದ್ರ: || 6 ||

ಮಾಯಾತಂತ್ರಾಮರಾರಿಸ್ಮಯಮಪನಯತೋ ಮಧ್ವಸಿದ್ಧಾಂತನಾಮ್ನೋ
ನೇತ್ರಾಣೀವ ತ್ರಯೋ„ಪಿ ತ್ರಿಜಗತಿ ನೃಹರೇರಿಂಧತೇ ಯತ್ಪ್ರಬಂಧಾ: |
ಯದ್ವಾಗದ್ವೈತವಿದ್ಯಾಚಲಕುಲಕುಲಿಶಪ್ರೌಢಿಮಾಢೌಕತೇ ಸ:
ಶ್ರೇಯೋ ಭೂಯೋ ವಿದಧ್ಯಾತ್ ಸುಮಹಿತಮಹಿಮಾ ಸಂಪ್ರತಿ ವ್ಯಾಸರಾಜ: || 7 ||

ಚಾತುರ್ಯೈಕಾಕೃತಿರ್ಯಶ್ಚತುರಧಿಕಶತಗ್ರಂಥರತ್ನಪ್ರಣೇತಾ
ಧೂತಾರಾತಿಪ್ರಬಂಧ: ಸ್ಪುಟವಿದಿತಚತು:ಷಷ್ಠಿವಿದ್ಯಾವಿಶೇಷ: |
ಸೋ„ಯಂ ನ: ಶ್ರೀಸುರೇಂದ್ರವ್ರತಿವರತನಯೋ„ದ್ವೈತಶೈವಾಸಹಿಷ್ಣು:
ಪುಷ್ಣಾತು ಶ್ರೀಜಯೀಂದ್ರಸ್ತ್ರಿಭುವನವಿದಿತ: ಸರ್ವತಂತ್ರಸ್ವತಂತ್ರ: || 8 ||

ವ್ಯಾಧೂತಾವದ್ಯಹೃದ್ಯಾಮಿತಕೃತಿರಚನಚಾರುಚಾತುರ್ಯಹೃಷ್ಯತ್-
ಕರ್ಣಾಟಕ್ಷೀಣಿಪಾಲಪ್ರತಿಪದರಚಿತಾನೇಕರತ್ನಾಭಿಷೇಕ: |
ಪತ್ರೀಶಾರೂಢಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಪದನಲಿನೋದಗ್ರರೋಲಂಬಲೀಲೋ
ವಿಖ್ಯಾತ: ಶ್ರೀಸುಧೀಂದ್ರವ್ರತಿಪತಿರತುಲಂ ಭದ್ರಮುನ್ನಿದ್ರಯೇನ್ನ: || 9 ||

ಧೂತಾವದ್ಯೈರವಿದ್ಯಾವಿಘಟನಪಟುಭಿರ್ವಿದ್ವದಭ್ಯರ್ಥನೀಯೈ-
ರ್ವಾಚ: ಪ್ರಾಚಾಂ ಪ್ರವಾಚಾಮುಚಯಮಭಜನ್ ಯತ್ಕ್ರುತಗ್ರಂಥಜಾತೈ: |
ಸಂಖ್ಯಾವಂತೋ ಯಮಾಹುರ್ಮುಹುರಖಿಲರ್ಕಲಾಮೂರ್ಥಿಮುಧ್ವೇಲಕೀರ್ತಿ-
ರ್ಧೀರ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರ: ಸ ದಿಶತು ಸತತಂ ಭವ್ಯಮವ್ಯಾಹತಂ ನ: || 10 ||

ಯೇ ರಾಮವ್ಯಾಸಪಾದಪ್ರಣಿಹಿತಮನಸೋ ಮಧ್ವತಂತ್ರಪತಿಷ್ಠಾ-
ಧುರ್ಯಾಮರ್ಯಾದಸಂವಿತ್ಸುಮಹಿತಸುಮತೀಂದ್ರಾರ್ಯಶಿಷ್ಯಾಗ್ರಗಣ್ಯಾ: |
ನಿತ್ಯತ್ರಯ್ಯಂತಚಿಂತಾಪರಿಣತವಿಶದಾಶೇಷತತ್ತ್ವಾವಬೋಧ-
ಪ್ರಖ್ಯಾತಾನ್‍ತಾನುಪೇಂದ್ರವ್ರತಿವಿಬುಧಮಣೀನ್ ದೇಶಿಕಾನಾಶ್ರಯೇ„ಹಮ್ || 11 ||

ಯೋಗೋ ಯ: ಕರ್ಮನಾಮಾ ಕವಿಭಿರಭಿಹಿತೋ ಯಶ್ವ ವಿಜ್ಞಾನಸಂಜ್ಞ:
ಶಕ್ತೋ ನಾಸಿದ್ಧಕಾಯಸ್ತನುಮತಿರನಯೋಸ್ತಾವದಾವರ್ಜನೇ„ಹಮ್ |
ಯಶ್ಚೋಪಾಯೈರುಪೇಯ: ಸ್ಥಿರಫಲವಿಧಯೇ ದೇಶಿಕಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದ-
ಸ್ತಸ್ಮೈ ತಸ್ಯ ಸ್ತುವೀಯಾನಿಶಮಪಿ ಚರಿತಂ ರಾಘವೇಂದ್ರವ್ರತೀಂದ್ರೋ: || 12 ||

ಏಷ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರವ್ರತಿವರಚರಿತಾಂಭೋನಿಧಿ:ಕ್ವಾತಿವೇಲ:
ಕ್ವಾಸೌ ಖದ್ಯೋತಪೆÇೀತಪ್ರಮುಷಿತವಿಭವಶ್ಚೇತಸೋ ನ ಪ್ರಕಾಶ: |
ವಂಧ್ಯೈವಾತ: ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಂ ತದತುಲನಿಖಿಲಾಶ್ಚರ್ಯಚರ್ಯಾಭಿಧಾನೇ
ಸ್ಥಾನೇ„ಥಾಪಿ ಕ್ವಚಿತ್ ಸ್ಯಾದಿಹ ಪುನರುದಧಿಸ್ನಾನಸಂಕಲ್ಪವತ್ ಸಾ || 13 ||

ಯದ್ಭಾನೌ ಯತ್ಕ್ರುಶಾನೌ ಯದಮೃತಕಿರಣೇ ಯದ್ಗ್ರಹೇಷೂದಿತೇಷು
ಜ್ಯೋತಿರ್ಯತ್ತಾರಕಾಸು ಪ್ರಥಿತಮಣಿಷು ಯದ್ಯಶ್ಚ ಸೌದಾಮಿನೀಷು |
ಸಂಭೂಯೈತತ್ ಸಮಸ್ತಂ ತ್ವದಮಿತಹೃದಯಾಕಾಶನಿರ್ಯತ್ ಪ್ರಕಾಶೇ
ಧೀರ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರವ್ರತಿವರ ಭಜತೇ ಹಂತ ಖದ್ಯೋತರೀತಿಮ್ || 14 ||

ಚಿತ್ತೇ ನಾಯುಕ್ತಮರ್ಥಂ ಕಲಯತಿ ಸಹಸಾ ನಾಭಿಧತ್ತೇ ನ ಸದ್ಭಿ:
ಸಾಕಂ ಮೀಮಾಂಸತೇ ವಾನ ಲಿಖತಿ ವಚಸೋದ್ಘಾಟಯತ್ಯಾಶಯಂ ಸ್ವಮ್|
ಉಕ್ತಂ ನೋ ವಕ್ತಿ ಭೂಯ: ಕ್ವಚಿದಪಿ ಲಿಖಿತಂ ನೈವ ನಿರ್ಮಾಷ್ರ್ಟಿ ತಸ್ಮಾ-
ದಸ್ಮಾಭಿ: ಸತ್ಪ್ರಬಂಧಪ್ರಣಯನವಿಷಯೇ ಸ್ತೂಯತೇ ರಾಘವೇಂದ್ರ: || 15 ||

ಧೀರಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಂ ಕೃತನಿಜವಿಜಯಸ್ರಗ್ಧರಾರ್ಥಪ್ರಕಾಶಂ
ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಸಂತುಷ್ಠಚೇತಾ ದಶಮತಿರಚಿರಾದಭ್ಯಷಿಂಚತ್ ಪದೇ ಸ್ವೇ |
ನೂನಂ ವಾಣೀ ತದೀಯಾನನನಲಿನಗತಾ ತತ್ಕೃತಸ್ವಪ್ರಿಯೈಕ-
ಪ್ರತ್ಯಾಸಂಗಪ್ರಹೃಷ್ಟಾಸ್ವಯಮಪಿ ತದನು ಸ್ವೇ ಪದೇ ಚಾಭ್ಯಷಿಂಚತ್ ||16 ||

ಗ್ರಂಥೋ ವಾದಾವಲೀ ದ್ರಾಗಭಜತ ವಿದಿತೋ ದುರ್ಮತಾರಣ್ಯಾದಾಹಾ-
ದಾಪೂರ್ವಾರ್ಧಪ್ರತೀಪಕ್ರಮಪರಿಪಠಿತಸ್ವಾಭಿಧಾಗೋಚರತ್ವಮ್ |
ತಸ್ಯಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರ ವ್ರತಿವರ ಭವತೋ ವಾಯುವಂಶಪ್ರಸೂತೇ-
ರೇತಹ್ರ್ಯುದ್ದೀಪನಂ ಯತ್ತದುಚಿತಮಿತಿ ಮೇ ಮಾನಸೀ ವೃತ್ತಿರಿಂಧೇ || 17 ||

ವಂದಾರುಪ್ರಾಣಿಚೇತ:ಶ್ರೀತತಿಮಿರಪರೀಭಾವ ಕೌಶಲ್ಯಭಾಜ:
ತೇಜಸ್ತೇ ರಾಘವೇಂದ್ರ ವ್ರತಿವರ ಕಿಮಿತಿ ಶ್ರೀಮತೋ ವರ್ಣಯಾಮ: |
ಯೇನೈಷಾಚಂದ್ರಿಕಾ„ಪಿತ್ರಿಭುವನವಿಶದಾ ಸತ್ಪಥೋದಂಚಿತಶ್ರೀ:
ಲೇಭೇ ಸರ್ವಜ್ಞಮೌಲಿಪ್ರಕಟಿತವಿಭವಾ ತ್ವತ್ತ ಏವ ಪ್ರಕಾಶಮ್ || 18 ||

ಧೀರಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ತ್ವದತುಲರಸನಾರಂಗನೃತ್ಯತ್ಸ್ವಯಂಭೂ-
ಯೇಷಾಧಮ್ಮಿಲ್ಲಭಾರಶ್ಲಥಕುಸುನತತೀಸ್ತ್ವದ್ಗಿರ: ಸಂಗಿರಾಮ: |
ಯಾಭಿ: ಸಂಮಿಶ್ರಿತಾಭಿರ್ನಿರವಧಿವಸುಧಾ ವಿಶ್ರುತಾ ಸಾ ಸುಧಾ„ಪಿ
ಕ್ಷೋಣೀಗೀರ್ವಾಣಗಮ್ಯಂ ಪರಿಮಲಮತುಲಂ ಸಾಂಪ್ರತಂ ಸಂಪ್ರಪೇದೇ || 19 ||

ಪ್ರಾಯ: ಪ್ರಾಗನ್ಯದೀಯಾತನುತರವಿವೃತಿಗ್ರಂಥವಾಸೋವಿಹೀನಾ
ಹ್ರೀಣಾ ನಾದರ್ಶಿ ಧೀರೈರಪಿ ಕಿಲ ಯುವತಿರ್ಭಾಷ್ಯಟೀಕಾಭಿಧಾನಾ |
ಅದ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರವ್ರತಿಕೃತವಿವೃತಿಪ್ರೌಢಕೌಶೇಯರತ್ನಂ
ಸ್ವೇಹಾಯುಕ್ತಂ ವಸಾನಾ ವಿಹರತಿ ಸುಧಿಯಾಮಗ್ರತ: ಸ್ವೈರಿಣೀವ || 20 ||

ಗ್ರಂಥೋ„ಯಂ ನ್ಯಾಯಮುಕ್ತಾವಲಿರಿತಿ ಭವತಾ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪ್ರಣೀತೋ
ನೂನಂ ಮುಕ್ತಾವಲಿರ್ಯತ್ ಪ್ರಥಮಮುಪಚಿತಾದುದ್ಧೃತಸ್ತಂತ್ರಸಿಂಧೋ: |
ಪೆÇ್ರೀತಶ್ಚ ಜ್ಞಾನತಂತೋ ತದನು ತವ ಗುಣಪ್ರೌಢಿಮಾಶಂಸತಾಂ ನ:
ಕಂಠೇಷು ಪ್ರೇಮಭೂಮ್ನಾ ಬಹುಮತಿವಿಧಯೇ ವಾ„ಧುನಾ ಸನ್ನ್ಯಧಾಯಿ || 21||

ಹಂತನಂತೋ„ಣುಭಾಷ್ಯೇವಿಲಸತಿ ಭಗವತ್ಪಾದಸಂವರ್ಣಿತೋ„ರ್ಥ:
ಸತ್ಯಂ ಪ್ರತ್ಯೇತು ಲೋಕ: ಕಥಮಿದಮಧುನಾ ತಸ್ಯ ಟೀಕಾಂ ವಿನಾ ತೇ |
ಧೀರ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರ ವ್ರತಿವರ ನಿವಸದ್ವಿಶ್ವಮಾಸ್ಯಾಂತರಾಲೇ
ಸ್ತೋಕ್ತೇ ತೋಕಸ್ಯ ಶೌರೇರತಿಬೃಶಕುಪಿತಾಂ ತತ್ಪ್ರಸೂಮಂತರೇವ || 22 ||

ಭಿನ್ನೈರರ್ಥೈರನೇಕಪ್ರಕರಣಭಣಿತೈರದ್ಯ ಮಧ್ವಾಗಮಾಬ್ಧೌ
ಮತ್ಯಾ ಭೂಯೋ ವಿಚಿಂತ್ಯ ಶ್ರುತಿಪರಿಣತಯಾ ಶಸ್ತಯಾ ಸಂಗೃಹೀತೈ: |
ಸೂತ್ರೇಷ್ವೇಕೈಕಶೋ„ಪಿ ವ್ರತಿವರ ಭವತಾ ಯೋಜಿತೇಷು ಪ್ರವಾಚಾಂ
ಮೋದೋಯಾವನ್ನ ತಾದೃಕ್ ತವ ಪುನರಿತರೈ ರಾಘವೇಂದ್ರಪ್ರಬಂಧೈ: || 23 ||

ಧೀರಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರವ್ರತಿವರ ಸುಜನಾನುಗ್ರಹವ್ಯಗ್ರಚಿತ್ತೈ-
ರಾಚಾರ್ಯೈ: ಸಂಗೃಹೀತಾ: ಕತಿಚನ ಮನವ: ಸಾರಭೂತಾ: ಶ್ರುತಿಭ್ಯ: |
ತಾನೇವೋದ್ಧೃತ್ಯ ಭೂಯ: ಶ್ರುತಿಷು ನಿದಧಾತಾ ಶಿಷ್ಯವರ್ಗೋಪಕ್ಲೃಪ್ತ್ಯೈ
ಲೋಕೇ ಸಾಧುವ್ಯಧಾಯಿ ಶ್ರುತಗುಣಭವತಾ„„ಚಾರ್ಯಚರ್ಯಾನುವೃತ್ತಿ: || 24 ||

ಗೀತಾಮತ್ಯರ್ಥಧೂತಶ್ರೀತಜನದುರಿತಾಮಿಂದುವಂಶಪ್ರಸೂತೌ
ವ್ಯಾಚಕ್ಷಾಣೇ ಮುರದ್ವಿಷ್ಯಭಿಜನಮಭ ಭದ್ರಮಿಂದೋರನಿದ್ರಮ್ |
ಧೀರಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ತ್ವಯಿ ಪುನರನಘೇ ಹಂಸವಂಶೋದಿತೇ ತಾಂ
ವ್ಯಾಕುರ್ವತ್ಯದ್ಯ ಭವ್ಯಂ ಕಥಮಿವ ನ ಭಜೇದಾಶು ಮಿತ್ರಾನ್ವವಾಯು: || 25 ||

ನಸ್ಯಾದೀಶಪ್ರಸಾದೋ ಗುರುವರಕರುಣಮಂತರೇಣೇತಿ ರೂಢೋ
ಧೀರಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರ ವ್ರತಿವರ ಸುದೃಢಶ್ಚೇತಸಸ್ತೇ ವಿಪಾಕ: |
ಯೇನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಯ ಗೀತಾಮಪಿ ಗುರುಚರಣೋದಾರತದ್ಭಾಷ್ಯಟೀಕಾ-
ವ್ಯಾಖ್ಯಾ ವಿಖ್ಯಾತವಿದ್ವನ್ಮಣಿಗಣವಿನುತಾ„ಕಾರಿ ಭೂಯಸ್ತ್ವಯೈವ || 26 ||

ನಾನಾತಂತ್ರಪ್ರಸಂಗತ್ರಿಭುವನವಿದಿತೊದಾರಸಾರಸ್ವತೋ„ಪಿ
ಪ್ರತ್ನಾನೇಕ ಪ್ರಬಂಧಪ್ರವಚನರಚನಾವಿತ್ತ ತತ್ಕೌಶಲೋ„ಪಿ |
ಶಶ್ವದ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಗೀತಾಕೃತಿರ್ಪಿ ವಿಬುಧಾನುಗ್ರಹೈಕಾಗ್ರಚಿತ್ತೋ
ಗೀತಾತಾತ್ಪರ್ಯಟೀಕಾವಿವರಣಮಕರೋದದ್ಭುತಂ ರಾಘವೇಂದ್ರ || 27 ||

ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಾರ್ಯಸ್ತವ ತನಯಮಣಿ: ಸತ್ಸು ಸರ್ವೇಷು ಧನ್ಯೋ
ಯಸ್ಮಾದೃಗ್ಭಾಷ್ಯಟೀಕಾ„ತನುತರವಿವೃತೇರಂಜಸಾ ತತ್ಕೃತಾಯಾ: |
ಪ್ರೇಮ್ಣ ವಿದ್ವತ್ಸು ಭೂಯ: ಪ್ರಚಯಮಭಿಲಷನ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ವ್ರತೀಂದ್ರ
ಪ್ರಾವೋಚಸ್ತ್ವಂ ಪ್ರತೀತವ್ರತ ನಿಚಯಮೃಚಾಮೇವ ಭಾಷ್ಯಾನುರೋಧಾತ್ || 28 ||

ಹೃದ್ಯತಯ್ಯಂತವಿದ್ಯಾಮುಖನಿಖಿಲಕಲಾತತ್ತ್ವಬೋಧೈಕಮೂರ್ತೇ
ಧೀರ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರ ವ್ರತಿವರಸಕಲಾನ್ಯೇವ ಸುಕ್ತಾನಿ ಸಮ್ಯಕ್ |
ವ್ಯಾಕುರ್ವಂತಂ ಭವಂತಂ ವ್ಯವಸಿತಮತಯೋ ಹಂತ ನಿಧ್ಯಾಸಯಂತ:
ಸರ್ವೇ ಭೂಯ: ಸ್ಮರಂತಿ ವ್ರತಸಮಿತಿಮಣೇಬ್ರ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಪ್ರೇಣೇತು: || 29 ||

ಯಾವದ್ವೇದಾಂತಖಂಡಪ್ರವಚನಕೃತಿನಿ ಪ್ರೇಮಭೂಮಾ ನ ತಾದೃತ್
ಸರ್ವಾಮ್ನಾಯಪ್ರವಕ್ತರ್ಯನುಪಮಚರಿತೇ ರಾಘವೇಂದ್ರವ್ರತೀಂದ್ರೇ |
ಇತ್ಯೇತದ್ದೇಹಭಾಜಾಮತಿವಿಶದರುಚೌ ಜಾಗರೂಕೇ„ಪಿ ಲೋಕೇ
ರಾಕಾಚಂದ್ರೇ ದ್ವಿತೀಯಾಶಶಿಶಕಲನತಿನ್ಯಾಯಮೇವಾನುರುಂಧೇ || 30 ||

ಹೃದ್ಯಾ ಟೀಕಾ„ನವದ್ಯಾ ಪರವುವೃತಯಜುಸ್ಸಾಮಸಂಬಂಧಿನೀ ತೇ
ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಷಾಲನಾಂಭ: ಸ್ವಯಮಜನಿ ಹರೇರುತ್ತರಾಂಗೇ ಚ ಮೂಧ್ರ್ನಿ |
ಸೈವರ್ಚಾಂ ರಾಘವೇಂದ್ರ ವ್ರತಿಸಮಿತಿಮಣೇ„ನನ್ಯಸಂಪರ್ಕಭಾಜಾಂ
ಓಜಿಷ್ಠೇ ದಕ್ಷಿಣಾಂಗೇ ಮೃಗಮದಮಿಲಿತೋದಾರಪಾಟೀರಸಾರ: || 31 ||

ನೂನಂ ವಾಕ್ಯಾನುರೋಧಿಪ್ರಕರಣಮಖಿಲಂ ನೇಯಮಿತ್ಯುಕ್ತಮುಚ್ಚೈ:
ಪ್ರಾಚಾಂ ವಾಚಂಯಮೇನ ಪ್ರಕಟಿತವಿಭವಾನಂತವೇದಾಂತವಾಚಾ |
ಸ್ವಾಮಿನ್ನೇತತ್ಪ್ರತೀಯ: ಕಥಮಿವ ಕವಯೋ ರಾಘವೇಂದ್ರವ್ರತೀಂದೋ
ಯೇನ ತ್ವದ್ವಾಕ್ಯಜಾತಂ ಪ್ರಕರಣನಿಕರಂ ತಾವದದ್ಯಾನುರುಂಧೇ || 32 ||

ವಿಖ್ಯಾತಶ್ರೀಸುಧೀಂದ್ರವ್ರತಿಸುತಭವತಾ ಸಾಧುಗೀತೇ ಸುತರ್ಕೇ ಸದ್ಯ:
ಪ್ರತ್ಯರ್ಥಿಹೃದ್ಯೇ ಮುನಿಮಣಿರಚಿತೇ ತಾಂಡವೇ ಯೋಜಿತಾರ್ಥೇ |
ಪ್ರತಾಖ್ಯಾತಪ್ರಕಾಶ: ಸಮಜನಿ ಭುವನೇ ಹಂತ ಚಿಂತಾಮಣಿಸ್ತ್ವಂ
ಬ್ರೂಹಿ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರವ್ರತಿವಿಬುಧಮಣೇ ಕಸ್ತ್ವದನ್ಯೋ ವದಾನ್ಯ: || 33 ||

ಪ್ರೌಢಾನೇಕಪ್ರಬಂಧಪ್ರವಚನರಚನಾಲಬ್ಧವಿಸ್ರಬ್ಧಕೀರ್ತೇ-
ಸ್ತೇ ಕಿಂ ನ್ಯಾಯಾಮೃತಸ್ಯಾವಿವರಣವಿಧಿನಾ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯಶ: ಸ್ಯಾತ್ |
ಯದ್ರಾಜ್ಯಪ್ರಚ್ಯವೇನಾಖಿಲಭುವನಪತೇ ರಾಘವಸ್ಯೇವ ಕೀರ್ತಿ:
ಲಬ್ದೈವ ಪ್ರತ್ಯುತಾಲಂ ಗುರುಚರಣಕೃತಾಮೋದನಿರ್ವಾಹಜನ್ಯಾ || 34 ||

ವಾಚಾ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಯಾ ಯದ್ಬಹುಚರಿತಮುಪಾವರ್ಣಯಸ್ತ್ವಂ ಮುರಾರೇ
ಕಿಂಚ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರ ವ್ರತಿಪ ರಘುಪತೇಸ್ತೇನ ನೋ ವಿಸ್ಮಯೇ„ಹಮ್ |
ಕಿಂ ವಾದು:ಸಾಧ್ಯಮಸ್ತಿ ತ್ರಿಜಗತಿ ಮಹತಾಮಾತ್ಮನ: ಪಾಣಿಪದ್ಮೇ
ಪಶ್ಯಾಮಂದೋ ಮರಂದ ಕಿಲಘಟಜನುಷಾಚೋಲಿರಾಕಾರಿ ಸಿಂಧು: ||35 ||

ಮಂತ್ರಿಶ್ರೀನೀಲಕಂಠಾಭಿಧಮಖಿಮಣಿನಾ ಭಟ್ಟತಂತ್ರಾನುಬಂಧೇ
ಗ್ರಂಥೇ ತಾವತ್ತ್ವದೀಯೇ ಕರಿಣಿ ಗುಣವಿದಾ„ರೋಪಿತೇ„ಭ್ಯರ್ಹಣಾಯ |
ಕೀರ್ತಿಸ್ತೇ ರಾಘವೇಂದ್ರ ವ್ರತಿಸುಮತಿಮಣೇ ನೂನಮನ್ಯೂನವೇಗಾ
ದಿಘಾÐ್ನಗಾನಾರುರುಕ್ಷು: ಸ್ವಯಮಪಿ ಸಹಸಾ„ಧಾವದಷ್ಟೌ ದಿಗಂತಾನ್ || 36 ||

ವ್ಯಾಸೇನ ವ್ಯುಪ್ತಬೀಜ: ಶ್ರುತಿಭುವಿ ಭಗವತ್ಪಾದಲಬ್ಧಾಂಕುರಶ್ರೀ:
ಪ್ರತ್ನೈರೀ ಷತ್ಪ್ರಭಿನ್ನೋ„ಜನಿ ಜಯಮುನಿನಾ ಸಮ್ಯಗುದ್ಭಿನ್ನಶಾಖ: |
ಮೌನೀಶೋವ್ಯಾಸರಾಜಾದುದಿತಕಿಸಲಯ: ಪುಷ್ಟಿತೋ„ಯಂ ಜಯೀಂದ್ರಾ-
ದದ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾದ್ವಿಲಸತಿ ಫಲಿತೋ ಮಧ್ವಸಿದ್ಧಾಂತಶಾಖೀ || 37 ||

ಇತಿ ಶ್ರೀರಾಘವೆಂದ್ರಾರ್ಯೋಭಯವಂಶಾಬ್ಧಿಚಂದ್ರಮಾ: |
ಉಪೇಂದ್ರ ಸೂನುಃ ವಾದೀಂದ್ರಶ್ಚಕ್ರೇ ಗುರುಗುಣಸ್ತವಮ್ ||
ಮಾದ್ಯದದ್ವೈತವಿದ್ಯಾವದ್ಗರ್ವನಿರ್ವಾಪಣಕ್ಷಮ: |
ವಾದೀಂದ್ರಯತಿರಾಟ್ ತೇನೇ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಗುರುಗುಣಸ್ತವಮ್ ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀ ವಾದೀಂದ್ರತೀರ್ಥವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀಗುರುಗುಣಸ್ತವನಮ್ ||

Meaning

Verse1:

In this verse Sri Vaadeendra teertharu prays to Sripathi Narayana and asks him to have a glance on us and protect us with the utmost promptitude. He compares the beauty, attraction and the brightness of a group of just blosssoming Lillies, which is nothing and incomparable, against Sri-Bhu-Durga Devi’s side glance. This glance of goddess Lakshmi wipe out the arrogance of the moon rising from the milky ocean. This beautiful glance reaches the eyes of the Lord Pundarikaaksha and enhances it whose power is capable of protecting the devas and virtuous men.

Note:

This verse is a prayer to Lakshmi Narayana, and is similar to Srimadaacharya’s verse “Sriyat kattaaksha balavatyajitham namami…”.

Verse 2:

In the second verse, Sri Vaadeendra teertharu praises Sri-Bhu-Durga Devi, and highlights the greatness of Her qualities. He prays to her as the mother of this whole universe, and the creator of Brahmaadi Devaas (under the auspices of Lord Narayana). You are the one who is lauded with hymns by Brahma-Rudra and other Devatas. Oh Mother! please bless us and ensure that we think about your holy feet always. Wherever we might be, in this earth or in heaven, please ensure that we do not live a life oblivious of you. Be kind enough to grant our deserving wishes (according to the svaroopa of the soul) and when we are in poverty (materialistic and spiritual) kindly do not foresake us. Your mercy is most important at all times.

Verse 3:

In this verse Sri Vaadeendra teertharu praises the three avataras of Sri Mukhyapraanaa, who took avatara as Hanuma (Treta yuga), Bheema (Dwapara yuga), and Madhwa (Kaliyuga). May Mukhyapraanaa, the son of god, who is very dear to the Lord is like a bee hovering in the vicinity of the lovely lotus feet of Sri Ramachandra. As Sri Bheemasena (personified for his strength), he destroyed single handedly innumerable kings like Jarasanda, Duryodana, Keechaka and others who were enemies of Sri Krishna (Draupadi who is also called as Krishna).In his last incarnation as Sri Madhaachaarya he learnt the purport of the Vedas, Upanishads and other shastras under the holy feet of Sri Vedavyaasaa and rendered the meaning of the same in the form of the Brahma Sutra Bhasya, bless us bountifully with all the Purushaarthaas including Moksha.

Note:

Vaayu Jeevothama is refered as a bee, since, it is not satisfied by drawing out nectar from one flower and goes on various flowers to absorb nectar. This quality should be followed by Haribhaktas and should endlessly drink the elixir of various divine names of Lord Narayana.

Verse 4:

In this verse too Sri Vaadeendra teertharu continues to pray Sri Madhvacharya the foremost preceptor of Tatvavada tradition with utmost reverence as it is the foremost philosophy that leads one to Moksha. Sri Vadindraru prays to Madhvacharyaru (parama guru) that his mind and heart reach and hover around his lotus feet, as he has grasped all the prameyaas flawlessly and also the upanishad vaakyaas, brahma meemasa, and works of Sri Vedavyasa. Sri Madhvacharya teaches and guides all saativika souls the right knowledge, that is blemishless and acceptable to all sugnanis. He is sarvatantra, svatantra, samvarnye, and mantravarnye — the vedas (Balittha suktha etc) glorify him, and he is the one who increases the sat-gnaana in the intellect of the saativika souls and purifies them.

Verse 5:

In this verse Sri Teekachaaryaru is being revered by Sri Vaadeendraru. Sri Jayateertharu is a personification of supreme and auspicious knowledge, devotion, and is unconquerable. In his Sriman Nyaya Sudha (the essence of the Sutra Bhaashyaa of Srimadaachaaryaru and the sarva moola) and other works he has used words that are beautiful, elegant, grammatically correct, devoid of unwanted jargon, replete with logic, and that is of high quality and calibre. His literary works have captivated the minds of the scholars and he is like resplendent sun, which removes the rows of darkness (mithyajnaanaa). He is famous in all the three worlds, and stand none to excel.

Verse 6:

In this verse Sri Vaadeendraru eulogises the 11th pontiff of his matha, the extraordinary Sri Vibhudendra tirtha who is a role model for all learned men to emulate. Let Sri Vibhudendratirtha, the ardent disciple of the brilliant Sri Madaachaaryaru and the foremost of the unbeatable warriors of the batallion of the demi-gods and pandits, who can establish the dvaita vedanta without help from anyone and defeat the maayaavaadins and who continuously worships Sri Veda Vyaasaru and Sri Moola Raamachandramurthi, let such a pious saint shine effulgently.

Note:

In this verse it is highlighted that Sri Madhvacharya and Vibhudendra tirtha both have in common the nature of silencing opposition (durvaadis) with their knowledge. Sri Vibhudendra has mastered all senses and he is Indira amongst saints (who are self-controlled), and he is always bold and does not have remorse in condemning wrog interpretations.

Verse 7:

In this verse, Sri Vaadeendraru, offers prayer to the great Vyaasaraaja Gurusaarvabhauma. May Sri Vyasaraja who is famous for his ratnatraya (Taatparya Chandrika, Nyaayaamrita and Tarkataandava) which resemble the three glowing eyes of Sri Narahari in the garb of Dvaita Siddhanta in obliterating the arrogance of Hiranyakashipu the foe of the gods who declared himself as god, as a Vajraayudhaa or the thunderbolt of Indra which could smother the Advaitic mountains, take compassion on me and bless me here and hereafter. The mere utterence of Vyasatraya is capable of destroying the mountains of wrong philosophies. May such a great saint and the ruler of Karnataka Sri Vyasaraja bless us.

Verse 8:

Sri Vaadeendraru proceeds to offer obeisances to Sri Vijayeendraru, Chatushashtih Kalaa Purna (who is mastered 64 branches of art and science like music, crafts, dance, idol making and others). Sri Vijayeendra tirtha who has to his credit one hundred and four wonderful books which are effective in opposing other shastras and establishing Tatvavada, , who staunchly opposed the Saiva and Advaita religions, who suceeded to the pontificate after Sri Surendra tirtha, who is a sarva tantra svatanra (do not need external help to know other sidhantaas) and famous in the three worlds, may be pleased to take care of us.

It is said that the Saint used to carve within half an hour a Udupi Krishna idol and present it to some lucky devotee. The Saint had written 104 works superseding Appayya Diskhitar who had written 103 works. He is the ashrama guru of the Saint, Sri Surendra tirtha who was known for his penance and Bhoo pradakshina and honoured by one and all.

May such a great personality as Sri Vijayeendraru protect us.

Note:

64 Kala (Activities in fine arts and crafts):

1 Music Singing
2 Music Instrument, Flute
3 Dance Nartana
4 Alekhya Drawing
5 VishEshaka ChEdyam Tilaka rachane
6 Drawing Drawing Padmakruti in front of pooja hall in Coloured rice and flowers
7 PushpastaraNa Spreading flowers in a beautiful way
8 Vastralankara
9 Manibhoomika karma Designing with valuable jewels and pearls
10 Shayana Rachanam Alankara of bed
11 Udakavaadya Jalataranga Instrument
12 UdaakaaGaata JalataaDana art
13 Chitrayoga An yoga which makes our Indriyas inactive
14 Maalyagrathanakalpaa Creating Different flower maalika
15 SheKarakaapIDayOjanam Alankara of hair in head
16 Nepatya prayoga Disguise Dressing
17 Karnapatrabhanga Making ornaments on ears
18 Gandha yukti: Sugandha dravya rachana
19 Bhooshana yojana Ornaments arranging and wearing
20 Aindrajala- kuchumaarayoga Aindrajala vidya & rectifying loss in the body
21 Hastalaghava Kaichalaka, Handworks
22 Vichitra shaakayoosha bhakshya vikaraka kriya Preparing different bhakshya, bhojya
23 Paanakarasaraagaasavayojana Preparing paanaka, etc juice
24 Soocheevaanakarma Tailoring
25 SootrakreeDa Thread game
26 VeeNa, Damaruka vaadya playing Veena, Damaruka, etc
27 Prahelika Puzzling
28 Pratimaala Antakshari game
29 Durvaachaka yoga Using harsh (difficult) words for arguments and for fun
30 Pustaka Vaachanam Reading books based on respective “rasa prayoga”
31 NaTakaaKyaayikaa darshanam Telling the situation through abhinaya (acting)
32 KaavyasamasyaapooraNam When given a particular part of a shloka (one paada) Preparing the shloka to give full shlokabhipraya
33 PaTTikaavEtravaana vikalpa Preparing Vessel,  cloth, weaving, etc
34 Takshakarmaani Carpentry work
35 TakshaNam Toy making
36 Vaastuvidya House construction
37 Roopyaratna pareeksha Examining Silver and other ornaments
38 Dhaatuvaada Examining stones, pearls, soil, etc
39 MaNiraagaakaara Jnaana identifying pearl’s different colours, group.
40 Vrukshayurvedayoga Preparing medicine from medicinal plants
41 Mesha, Kukkuta, Laavakayuddavidhi llearning animal-birds systems
42 Shukashaarikapralapanam Birds language
43 Keshamardana, nerve improvement, health
44 Akshara mushtikaa kathanam Telling Secret news through finger vinyasa
45 Mlenchitavikalpaa Telling Secret news through secret words
46 Deshabhaasha vijnaana Different regional languages
47 PuShpashakaTika Preparing different items from flowers
48 Nimitta jnaanam Shakuna parichaya
49 Yantramaatrukaa jnaanam Machine related
50 Dharanamatruka Ashtavadhana, shatavadhana vidya
51 SampaaTyam Reading
52 Maanasee Locating item which is invisible through mind
53 Kaavyakriya Shrungaara kavya rachana
54 Abhidhana kosha Well versed in Dictionary, Ekakshara kosha, medina, etc
55 ChandojNnanam Chandassu in chandashastra
56 Kriyakalpa Knowledge of Planning
57 Chalitakayogaa: Winning capacity in Gambling through deceiving or confusing
58 Vastragopanani Protection of cloths from insects
59 Dyotavisheshaa Knowledge of Different Gambling games
60 Attractive sports Stambheekarana, vasheekarana, goohana, akarshana,
61 Balakreedanakaani Knowledge of children plays
62 Vaijayikeenaam vidya Winning over opponents in any situation
63 Vyaayamikinaam cha vidyaanaam vijnanam Yogasana shastra
64 Vainayikeenam vidya Teaching of good behaviour

 

Granthas of Vijayeendra Tirtharu

Adhikaranamala, Adwaitha Shiksha, AitarEyopanishad bhashya Vyakya, Ananda taratamya vadarthah, Anubhashya Tippani, Anuvyakyana Tippani, Appayya kapolachapetika, Brahmasootra Nyayasangraha, Bruhadaranyopanishad, bhashya vyakya, Bheda vidyavilasah, Bheda Prabha, Bheda Sanjeevini, Bhedaagama Sudakara, Bheda chintamani (Bhedakalpataru), Bheda kusumanjali, Bhedaprabha (Bhedarathnaprabha), Bhuttoji Kuttanam, Chakra meemamsa, Chandrikodahrutha Nyayavivaranam, Chandogyopanishad bhashya vyakya, Dwasuparnam ityaadinam Bedaparatva samarthanam, Eashavasyopanishad bhashya Teeka Tippani, Geetaksharaartha, Geetabhashya prameyadeepika vyakya, Geethatatparya nyaayadeepika vyakyanam, Kathalakshana teeka vyakhya, Karma Nirnaya Teeka Tippani, KaTakopanishad bhashya Vyakya, Kenopanishad bhashya Teeka, Kuchodya kutharah, Lingamoolanveshana khandanam, Madhwadhwa kantakoddharah, Madhwa siddhantha sarodharah, Mandookopanishad bhashya vyakya, Mayavada Kandana Teeka Tippani, Meemasa nyaaya koumudee, Mityatvanumanu Kandana Teeka Tippani, Mundakopanishat Bhashya Vyakya, Narasimha stutih, Narayana shabdartha Nirvachanam, Nyayadeepika tippani, Nyayavivarana tippani, Nyaayamrutha Gurvamoda, Nyaayadhwa Deepika, Nyaayamrutha Nyayarathnamala, Nyaayamruta Madhyamamodha, Nyayamrutaamoda, Nyaaya moukthikamala, Nyayamala (Chandrikavyakhya), Nyaya champakamala, Nyayamruthodahruitha Jaimineeya Nyayamala, Nyayasudha vyaakyaa bindu, Nyayamukurah, Nayanamanjaree, Omkara vaadaartha, Paapavimochana stotram (Duritapahara stotra), Padartha sangrahah, Pancha sanskara deepika, Parameyadeepika tippani, Paratattva prakashika, Pramana paddhathi vyakhya, Pramana lakshana teeka vyakhya, Pranava darpana khandanam, Pishtapashu Meemamsa, Panchasamskara deepika, Ramanuja matha reethya Sootrartah, Rugbhashya Tippani, Sarva siddhantha saraasaara vivekah, Sanmarga deepika, Shruthi taatparya Koumudee, Shruti Tatva prakashika, Shruthyartha saara, Shaivasarvasva khandanam, Siddhantha saraasara vivechanam,Shatprashnopanishad bhashya Teeka Tippani, Sripadarajashtakam, Shravana Vidhivilaasa, Sri Vyasaraja Stotram, Subhadra Dhananjayah (Kavya), Sootraartha sangraha, Taittareeyopanishad bhashya Teeka, Tattvamanikya petika (Tattvaprakashika tippani), Tureeya Shivakhandanam, Tattvasankhyana teekavyakhya, Tattvodyotha goodhabhava prakashah, Tatparya Chandrika Vyakya, Tatparya Chandrika bhooshanam, Tatparya Chandrika Kuchodya KuTara, Upasamhara vijayah, Ubhayagrasta Rahoodayah (Play), Upadhikandana Teeka Tippani, Vaadamalika, Vagvaikharee, Virodhoddharah, Vishnu Stuti Vyakya, Vishnu tattva nirnaya teeka, Vyasaraja vijayah ( Kavyaa), Yukti ratnakara (tarkatandava vyakya).

Verse 9:

In this verse, Sri Vadaeendraru prays to Sri Sudheendra Teertharu who is the personification of fame and glory. He has authored manu granthas and one cannot find any deficiency in them, his style was beautiful and wonderful like “sahityasamrajya.” He was honoured by the king (many kings) of Karnataka, and showered Ratnabhisheka (showering of priceless gems and diamonds) not once but on several occasions. The famed saint is compared to a bee that hovers around the feet of “Garudarooda” (the Lord Lakshmi sametha Narayana on top of Garuda). Sri Vadeendra prays that such a holy saint may be kind enough to bless us with all auspicious merits.

Note:

Sri Sudheendraru was well versed in six darshana like Samkhya, Yoga, Nyaya, Vaiseshika, Purvamimaamsaa and Uttaramimaamsa. His holiness had composed granthas like Sadyulesi Ratnavali (on Tarka tandava of Vyasaraja Teertha), Sutra Pradipa (on mimamsa), Alankara manjari & Nikhasa (on alankara), Subadra parinaya (drama), Dayalu Shatakam (a stotra), and a lucid commentary on the Bhagavata Purana (2nd and 11th skanda). The Gwalior Maharaja, Raghunatha Bhoopala Nayaka of Tanjavur and the Vijayanagara Samrat has accepted His Holiness as their Raja guru, and the Vijayanagara King had conferred the title “Digvijaya Simhasanaadeeswara.”

His Holiness ordained Mantralaya Mahaprabhu Guru sarvabhouma Sri Raghavendra Teertha into sainthood and gave us the Kaliyuga Kalpataru Kamadhenu.

Verse 10:

In this verse, Sri Vaadeendraru, prostrate to Guru Sarvabowma Sri Raghavendra teertharu (who is immensly famous) bestow on us his blessings always. Sri Rayaru has authored several granthas that remove ignorance, and that are revered by many scholars, one highlights the great works of his predecessors. His works are extensively used to educate all. He is glorified by many people, and even till date his glory has not demished. He is the bhimba of mere-mortals like us.

Verse 11:

In this verse, Sri Vaadeendraru praises the greatness of his ashrama guru Sri Upendra teertharu and describes him as the one who always meditates on Sri Rama and Vedavysa. He is one of the famous disciples of Sri Sumateendra swami and also One who is always contemplating on shastras, and praised by saadhoo janas. Sri Upendra Teertharu was a great teacher, and was a great grammarian in Sanskrit, and he knew the intricacies of logic and arguments, which he used very skillfully against opponents. He read the works of Vedavyasa and Madhwacharya always with utmost care and focus.

Verse 12:

In this verse, Sri Vaadeendraru accepts with great humbleness that it is impossible to attain Moksha without the grace of Guru. In addition, Sri Vaadeendraru says that to attain Moksha thru:

 • Shravana (Study using the jnanendriyas like hearing, seeing, and feeling),
 • Manana (Reflection using the inner speech to remember, think, and ponder),
 • Nididhyasana (quest of the moola roopa with intense meditation and in turn aproksha gnana/saksatkara).

is impossible due to the fragile body, in-capable mind, uncontrollable desires, and short life-span.

Sri Vaadeendraru feels he is not capable to do both (jnana marga and karma marga) because of not having firm conviction and not smart enough. Only Sri Rayaru’s grace can make it possible, and for this, one has to cherish constantly the greatness and compositions of Sri Rayaru. Hence, he is chanting and narrating the story of great Guru Sri Raghavendra.

Verse 13:

In this verse, Sri Vadeendraru admits though he is not able to capture fully the greatness of Sri Rayaru, and his mere attempt is as if one is contended of having taken bath in the sea by doing so in the corner of its shore. His Holiness, exhibits great humility and compares himself with a newborn fireflies light (anthakarana prakasha) and questions is it ever possible to fully capture the greatness of Sri Raghavendra swamy. In fact, Sri Vadeendraru feels that even highlighting few of the glories of Shree Rayaru itself is a fair attempt.

Verse 14:

In this verse, Sri Vadeendraru continues to praise the greatness of the compassionate saint Sri Raghavendra guru sarvabowma. He contemplates that all the light generated by:

 • the scorching brilliance of the sun,
 • the scathing heat of fire,
 • the cool and pleasant light of the moon,
 • the scintillating radiance of all the stars put together,
 • the rays emanating from all the gems

are like a firefly before the radiance emanating from the heart of Sri Rayaru which hosts the Lord. The light emanating from Hridayakasa of Sri Rayaru shows the god for good unlike other lights that illuminates both good and bad.

Sri Rayara style of defeating opponents with logical arguments, clearing the doubts of disciples, and his humble and helpful life is more powerful than the million suns put together.

Verse 15:

In this verse Sri Vadeendraru describes that Sri Rayaru never thinks illogical, inappropriate, impertinent, or unfairly. He always thinks about correct knowledge, never mentions anything that has not been uttered by jnanins and are not approved by Sastras. He never imposes his views, and there is absolutely no redundancy in any of his works. He never erases or corrects that he writes once so it is imperative that all glorify Sri Rayara great works. Sri Vadeendraru says that this is the reason why he does not forget to praise, worship, and pray Sri Rayaru in all his works.

Verse 16:

In this Verse, Sri Vaadeendraru continues to appreciate the commentary writing style of Sri Rayaru. His Holiness, references the gloss on the Prameya Navamaalika – Anu Madhwa Vijaya (which comprises of 32 Verses and is in Sragdhara meter). This wonderful work known as gooda bhaava prakaashika helps scholars to understand the original work. Ma Bharati and Sri Madhwacharya was happy and blessed Venkatanatha to be the emperor of Vedanta Vidya Samrajya.

Note:

Sragdhara (garland thread) is a meter formed with 21 letters – a break after every 7 letters 7-7-7.

Prameya Navamaalika contains 84 letters in 4 lines (21 letters / line). A pause/break is taken/given after every 7 letters (3/line). ((7*3)*4) = 84

Verse 17:

In this verse, Sri Vaadeendraru opines that the Bhavadeepa the brief-note on Sri Teekaakritpaada’s Vaadavalli is burning brightly in his hear and is like a forest fire.

Sri Teekaakritpaadaru (Sri Jayatheertharu) had written a work called vaadavaali to help to remove the ignorance caused by ill treaties and philosophies. If the first two letters of “Vaadavaali” are interchanged it becomes “Davaavaali or forest fire” destroys ignorance. Thus, Sri Rayara Bhavadeepa burns other philosophies like a wild fire.

Verse 18:

In this verse, Sri Vaadeendraru highlights the greatness of Prakaasha (a commentary – tippani on Tatparya Chandrika of Sri Vyasrajaru). Can there be any doubt that the Prakaasha (light) of Chandrika (moonlight) will dispel the darkness of ignorance of devotees. Sri Raghavendra Guru Sarvabhauma! The moon which is flawless spreads its light all over the world so also Chandrika Prakaasha too gives light of knowledge to saadhu jana samuha.

Sri Vaadeendraru says he is at loss of words to describe the greatness of such a saint!!

Verse 19:

Sri Raghavendra Guru Sarvabhauma is also hailed as Parimalacharya as His holiness had written a work on the famous Sri Man Nyaaya Sudha of Sri Jaya teertharu (Teekakrit padaru). It is believed that Rayaru in his poorvashrama Venkatanatha used to spend late hours writing this memorable work and once Sri Sudhendra Teertharu himself saw the young boy lying down after writing for that day and His Holiness was much impressed and conferred the title of Parimalacharya’ on him since it gave an exotic fragrance to the intellect.

Sri Vaadeendraru here in all poetical excellence compares the tongue of Sri Rayaru as a stage and Sri Saraswati devi joyfully dances on it and the flowers strewn on it from here are the words by which this fragrant work has been done. Is it not natural that it should be hailed as Sri Sudhaa Parimala.

Verse 20:

In this verse, Sri Vadeendraru compares the wonderful work Tatva Prakashika (a teeka to Brahma Sutra Bashya) as a young maiden who rarely ventured out due to paucity of a good dress in the form of a gloss. Fortunately, Sri Raghavendra Swami wrote a remarkable work Bhaavadeepa on Tatva Prakashika, which is like a silk robe. This removed the concerns of the maiden and she started venture out in fron of the pandits sporting the new suitable dress.

Verse 21:

In this verse, Sri Vaadeendraru compares the Nyaya Muktavali to a necklace made of pearls. He compares to the divers who dive deep into the sea and with great effort take the pearls, make beautiful necklace out of it, and present to deserving people. Simlarly, Sri Raghavendra Swami take out the pearls called adhikaranas from the sea of siddanta and wove them into a garland (using the intellect of your Holiness as the sacred thread) called the wonderful work called Nyaya Muktavali and presented to the scholars with your blessings. Indeed, it is the greatest khanta bhooshana (necklace) to the scholars.

Verse 22:

In this verse, Sri Vaadeendraru eulogises the greatness of Tattva Manjari a unique gloss by Sri Rayaru on the anubhasya of Sri Madhwacharya. It comprises of 32 verses in four chapters, which encompass the meaning of the Brahma Sutras. There is a traditional story, which avers that Sri Madwacharyaru composed it to enable Achyuta Preksharu to do parayana on sadana dwadashi when entire recitation of Brahma Sutra Bhasya was difficult.

Sri Vadindraru beautifully refers this with the incident of Lord Sri Krishna showing the entire universe to mother Yashoda in his small mouth. Sri Rayaru in Tattwa Manjari has clearly brought out the fact that Anubhashya embeds the meaning of entire Bramha Sutra in it. I bow to the great Rayaru who has composed such a wonderful work.

Verse 23:

In this verse, Sri Vaadeendraru praises and respects Sri Raghavendra Gurusarvabhaumas kindness and great mercy showered by him on devotees by diving repeatedly in the ocean of Madhva Sastra (Bashya, Nyaya Vivarana, Anu Vyakhyana, and others) and brings out various meanings for the sutras of Badarayana in the great work called Tantra Deepika. The learned scholars are exhilerated over this great blessing by Your Holiness. This indeed serves as a beacon light for the learners of Brahma Sutras and brings happiness to the students of Vedanta.

Verse 24:

In this verse, Sri Vaadeendraru praises Sri Rayaru on the great mercy shown by his holiness on his disciples by selecting mantras and explains them in his work Mantroddhaara. Madhwacharaya had presented to the devotees a collection of many mantras in the composition called Tantra Saara Sangraha. Jagadguru Sri Madwacharya while explaining the efficacy of this grantha says, “Grantoyam paata maatrena sakalaabheesta siddhitah”. The recitation of this grantha itself is sufficient to get all our desires fulfilled. What can be said if one attempts to understand it?

Sri Vaadeendraru uses the word sruti for both vedas and the ears that receives the mantras mentioned.  Indeed the sajjanaaas are highlyindebted to His Holiness for this grantha.

Verse 25:

In this verse, Sri Vaadeendraru highlights the greatness of the excellent work (Geethartha Sangraha) on the Bhagawat Geetha by Sri Rayaru popularly known as ‘Geetha Vivritthi’. Exalted was Chandra vamsha because of the Lord Krishna telling Geetha to Arjuna. Sri Raghavendra Swami wrote vivrithi the Hamsa vamsha felt honoured similarly (Hamsa in one context means sanyasis in another aspect can be taken as soorya and hence soorya vamsha also felt glad, and in another sense it means the lineage of Madhwacharya starting from Hamsa Roopi (Namaka) God.

Verse 26:

In this verse, Sri Vaadeendraru praises Sri Raghavendra swami’s karunya and guru bhakti. Sri Rayaru’s great respect towards Guru Teekarayaru has no parallel, even though his holiness authored Geetha Vivritthi and of sheer mercy on the scholars, your holiness decided to write a commentary (Bhaava Deepa) on the Pramey Deepika (tippani on the geetha bhasya of Jagadguru Sri Madhvacharyaru).

This great work also brought to light that without guru’s grace Lord’s grace is not possible.

Verse 27:

In this verse, Sri Vaadeendraru writes that Sri Rayaru is already a well-known saint in the three world as a great scholar in all kind of Shastra-Siddanthas. He has written several gloss on previous Guru’s Vyakhyanas, yet his pure benign attitude towards scholars and studends makes him write commentary on Nyaaya deepika (a commentary on the teeka of the Geetha Taatparya of Sri Madaacharyaru by Sri Teekakridpaadaru).

Verse 28:

In this verse, Sri Vaadeendraru glorifies the compassion of Sri Rayaru on Lakshmi Narayana acharya (purvaashrama son). Lakshmi Narayana acharya had presented a small work on Rig Veda to His Holiness, and Holiness was extremely pleased by the work (Lakshmi naaryanaaya tava tanayamani satsu sarveshu dhanya…). Sri Guru Rayaru wanted that work to be hailed by all at the same time he had also decided to comment upon all the important teekas. Therefore, His Holiness decided to compose a work, which is popularly known as Rigaartha manjari.

Verse 29:

In this verse, Sri Vaadeendraru writes about Sri Rayaru’s great elucidation on pancha sooktas namely Purusha sooktha, Hiranyagarbha sooktha, Ambhrini sooktha, Manyu sookta, and Karma sooktha. This has created such a great impact on the scholars that it has impelled them to think immediately about Lord Sri Vedavyasaru the king of Paila, Vaishampaayana, Jaimini, Sumantu, Romaharshana, and many more sages. Such is the greatness of Dheera Sri Raghavendra Teerthas work!

Verse 30:

In this verse, Sri Vaadeendraru prays to Sri Guru Rayaru “O Guru Sarvabhauma your concern and benign blessings on your shishyas has been very much in this work!” Your Holiness has been kind enough to write a wonderful Kandartha on the ten principal upanishads like aitreya, shatprasna, brihadaranyaka, etc that had been commented upon Sri Madhvacharya. It can be said that Your Holiness have beeen appreciated and honoured for this work the most.This work makes the scholars to understand the dashopanishads more clearly and hence all are wholeheartedly thankful to Your Holiness for the same. Although, Vedatraya Vivruti is a bigger grantha compared to Kandartha but your disciples felt Khandartha as apyaamana. These can be compared to how people think abut the shukla paksha bidige chandra darshana.

Verse 31:

In this verse, Sri Vadindra teertharu recites “Oh yatisreshta Sri Raghavendra Swamin!” The gloss on Yajur and Sama veda written by Your Holiness is so wonderful that it has cleared all doubts on them hitherto like clearing the left shoulder of Sri Hari created by commentaries written by Bhatta, Bhaskara and others. Whereas that on the rig veda and upanishads have annointed sacred musk on the right shoulder of the Lord. Indeed great are your works!

Verse 32:

In this verse, Sri Vaadeendraru teertharu highlights the greatnesss of Mantralaya Mahaprabhu of giving a very lucid commentary on the dasaprakaranas of Srimad Ananda teertha bhagawad padaru in such a way that the readers can easily understand it. Only a great saintly scholar like your holiness can only undertake such an arduous task and help the scholars.

Sri Vadindraru states, that the tippani of Sri Rayaru brings to light the means of both the moola grantha and the teekas of the dasaprakarana.

Verse 33:

In this verse, Sri Vaadeendraru describes that Sri Raghavendra Gurusarvabhauma, the uttama shishya of the renowned and famous Sri Sudeendra Teertha and a great sanyasin is Your holiness is renowned for only being of great help to others. The great gloss called Nyyaya deepa on the wonderful workn of Tarka Tandava of Sri Vyasa Raja Gurusarvabhaumaru is so exquisite that it melts one’s heart and makes one dance with joy.

Verse 34:

In this verse, Sri Vaadeendraru says that Mantralaya Mahaprabhu might not have written a commentary on the Nyaayamrita, even then the eminence of Guru Rayaru does not diminish. However, it is been enhanced since His Holiness has exclusively taken paatha on it. As Lord Rama left his throne to follow his father’s order and went to forest did not dimish, his glory but brought him more laurel. Since, Sri Vijayeendra Gurusarvabhauma had already written a work called Amodha which has wonderfully explaination of Nyaamritha, you choosinf not to comment, brought you more keerthi had enhanced it manifold.

Note: Sri Vaadeendraru highlights that Sri Guru Rayaru had commented upon two works of Sri Vyasa Raja Gurusarvabhauma.

Verse 35:

In this verse, Sri Vaadeendraru highlights the greatness of two works Sri Rama charitra manjari and Sri Krishna charitra manjari, which comprises of 11 verses and 28 verses respectively. The greatness of Sri Rayaru is evident in these works where the great saint has condensed the crux of the great epic in just 11 verses and the entire dashama skanda of Sri Mad Bhagawatha in 28verses. The author of this poem also says that for great saints like Sri Rayaru it is not a very big task.

Sri Vadindraru beautifully gives an allusion about sage agastya who had just shrunk the entire ocean to help the gods. Indeed what is not possible by great personalities?

Verse 36:

In this verse, Sri Vaadeendraru remembers an event that took place in Madurai involving the ruler Tirumalai Naicker and his minister a great scholar Neelakanta Dikshitar. Sri Rayaru in the course of his divine sojourn comes to Madurai where Neelakant Dikshitar is highly impressed by the Bhaatta Sangraha on Mimamsa and he places the work on an elephant and takes it in a big procession throughout the streets of Madurai. Sri Vaadeendraru wonderfully completes by opining, “The fame of Your Holiness also spread all over the eight directions like how the glory of the book is spread.”

Verse 37:

The earth, called as Veda, had a seed sown by Lord Vedavyasa in the form of Brahma Sutra and other epic works. With Madhwachrarya’s Sarva Moola the seed offset (bud), and with old-time gurus like Sri Padmanabha Teertha and others, it sprouted. With Sri Jaya Teerthas commentaries and works, it grew into beautiful branches. With Sri Vyasa Teerthas works, it became stronger and taller with leaves. With Sri Vijayeendra Teerthas works, it started to bloom. Finally, with Sri Raghavendra Guru Sarvabowma’s great works, the tree of Madhwa Siddantha, radiated brillliant effulgence all over, and started to bear fruits.

Verse 38, 39:

In this way, the Moon of the Lineage of Sri Guru Raghavendra’s Guru Vamsha and Shishya Vamsha Ocean, and Sri Upendran Teertha’s Vara Kumara Sri Vaadeendra Yati Complied this Guru Guna Stavanam. Sri Vaadeendraru who destroyed the pride of ill debaters, wrote this Guru Guna Stavana with immense bhakti (devotion).

Charama sloka of Sri Guru Raghavendra Teertha:

Doorvaadidvaantaravaea vaishnaveandeevareandavea Sri Raghaveandra guruve namotyantadayaluve ||

He is like the sun in removing the darkness of propagation of untruth; He is like the moon in causing the flowering up of the devotees of Sri Vishnu; He is merciful to the greatest extent. I bow to Sri Guru Raghavendra.

Poojyaaya Raghaveandraaya satyadharmaratayacha Bhajataam kalpavrukshaaya namataam kaamadheanuve ||

I bow to Sri Raghavendra Swamy of the following reputation: Revered; he guides us in the straight path of truth and good conduct; He fulfils the prayers of devotees completely just like the divine tree (kalpavrisksha) and the holy cow (kamadenu).

Mookopi yathprasadena |Mukunda Shayanaayathe || Raja raajayathe riktho |Raghavendram tamaashraye ||

With whose blessings even a dumb can speak as eloquently as Sri Adi Sesha (Thousand Headed Serpent on which Lord Sri Vishnu rests) and with whose blessings a pauper turns into a rich, to them, Sri Guru Raghavendra Swamygalu, I am surrendering my self.

Sthree Japa Karma – ಸ್ತ್ರೀ ಜಪ ಕರ್ಮ

ಸ್ತ್ರೀ ಜಪ ಕರ್ಮ

ಸುವಾಸಿನಿಯರು ಮೈತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಸ್ವಚ್ಚ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿ ಪೂರವ/ಉತ್ತರ ಮುಖವಾಗಿ ಕುಳಿತು, ಒಂದು ಉದ್ದರಣೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು – “ಅಪವಿತ್ರ: ಪವಿತ್ರೊ ವಾ ಸರ್ವಾವಸ್ಥಾಂಗತೊಽಪಿ ವಾ | ಯಃ ಸ್ಮರೆತ್ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಮ್ ಸ ಬಾಹ್ಯಾಭ್ಯಂತರಃ-ಸುಚಿಃ”. ಎಂದು ಹೇಳಿ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರೋಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಂತರ, ಗೋಪೀ ಚಂದನವನ್ನು ತೇಯ್ದು, ಹಣೇಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಳಕ ಧರಿಸಬೇಕು. ಗಧಾ ಹಾಗು ನಾರಾಯಣ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸಬೇಕು. ಅನಂತರ ಎರಡು ಕೈಗಳ ಮಣಿಕಟ್ಟಿನ ಪಾರ್ಶ್ವಗಳಲ್ಲೂ, ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲೂ, ಎಡ-ಬಲ ಪಕ್ಕೆಗಳಲ್ಲೂ, ಬೆನ್ನಿನ ಹಿಂದೆ ಧರಿಸಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು.

ಆಮೇಲೆ ಆಚಮನ ಮಾಡಿ ಸೂರಯನಿಗೆ ಮೂರು ಸಲ ಅರ್ಘ್ಯ ಕೊಡಬೇಕು – “ಸೂರ್ಯಂತರ್ಗತ ಭಾರತಿರಮಣ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣಾಯ ಇದಮರ್ಘ್ಯಂ” ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು.

ಆಮೇಲೆ- ಕೇಶವಾಯ ನಮಃ | ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ | ಮಾಧವಾಯ ನಮಃ | ಗೊವಿಂದಾಯ ನಮಃ | ವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ | ಮಧುಸೂದನಾಯ ನಮಃ | ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ | ವಾಮನಾಯ ನಮಃ | ಶ್ರೀಧರಾಯ ನಮಃ | ಹೃಷೀಕೇಶಾಯ ನಮಃ | ಪದ್ಮನಾಭಾಯ ನಮಃ | ದಾಮೋದರಾಯ ನಮಃ | ಸಂಕರ್ಷನಾಯ ನಮಃ | ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮಃ | ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಾಯ ನಮಃ | ಅನಿರುದ್ಧಾಯ ನಮಃ | ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ | ಅಧೋಕ್ಷಜಾಯ ನಮಃ | ನಾರಸಿಂಹಾಯ ನಮಃ | ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮಃ | ಜನರ್ದನಾಯ ನಮಃ | ಉಪೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ | ಹರಯೇ ನಮಃ | ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ | ಎಂದು ಎರಡು ಸಲ ಹೇಳಬೇಕು.

ಭೂತಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವುದು – ’ಅಪಸರ್ಪಂತ್ವಿತ್ಯಸ್ಯ ವಾಮದೇವಋಷಿಃ | ಭೂತಾನಿ ದೇವತಾಃ | ಅನುಷ್ತುಪ್ ಚಂದಃ | ಸಮಸ್ತಭೂತೋಚ್ಚಾಟನೇ ವಿನಿಯೋಗಃ’ – “ ಅಪಸರ್ಪಂತು ಯೇ ಭೂತಾ ಯೇ ಭೂತಾ ಭುವಿ ಸಂಸ್ಥಿತಾಃ | ಯೇ ಭೂತಾ ವಿಘ್ನಕರ್ತಾರಃ ತೇ ನಶ್ಯಂತು ಶಿವಾಜ್ಞಯಾ | ಅಪಕ್ರಾಮಂತು ಭೂತಾನಿ ಪಿಶಾಚಾಃ ಸರ್ವತೋ ದಿಶಂ | ಸರ್ವೇಷಾಮವಿರೋಧೇನ ಜಪಕರ್ಮ ಸಮಾರಭೇ |”

ಆಸನ್ಶುದ್ದೀಃ (ಭೂದೇವಿಯನ್ನು ಪ್ರರ್ಥಿಸುವುದು) – ’ಪೃಥಿವ್ಯಾ ಮೇರುಪೃಷ್ಋಷಿಃ | ಕೂರ್ಮೋ ದೇವತಾ | ಸುತಲಂ ಛಂದಃ | ಆಸನೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ’ — “ ಪೃಥ್ವಿತ್ವಯಾ ಧೃತಾ ಲೋಕಾ ದೇವಿ ತ್ವಂ ವಿಷ್ಣುನಾ ಧೃತಾ | ತ್ವಂ ಚ ಧಾರಯಾ ಮಾಂ ದೇವಿ ಪವ್ವಿತ್ರಂ ಕುರು ಚ್ಚಾಸನಂ | ಮಾಂ ಚ ಪೂತಂ ಕುರು ಧರೇ ನತೋಽಸ್ಮಿ ತ್ವಾಂ ಸುರೇಶ್ವರಿ || ಇತಿ ಭೂಪ್ರಾರ್ಥನಾ

ಆಸನಸ್ಪರ್ಶ – “ಆಸನೇ ಸೋಮಮಓಡಲೇ ಕೋರ್ಮಸ್ಕಂಧೇ ಉಪವೀಷ್ಟೋಽಸ್ಮಿ

ನಮಸ್ಕಾರಮಾಡುವುದು (ಕೈಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ): ಆಂ ಅನಂತಾಸನಾಯ ನಮಃ | ಮಂ ಮಂಡೂಕಾಯ ನಮಃ | ಕೂಂ ಕೂರ್ಮಾಯ ನಮಃ | ವಂ ವರಹಾಯ ನಮಃ | ಶೇಂ ಶೇಷಾಯ ನಮಃ | ಕಾಂ ಕಾಲಾಗ್ನಿ ರುದ್ರಾಯ ನಮಃ | ವಂ ವಜ್ರಾಯ ನಮಃ | .

ಅಥ ಕರಶುದ್ದಿಃ – (ಕೈಗಳನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ಶುದ್ದಿ ಮಾಡುವುದು) – “ಮಣಿಬಂಧೇ ಪ್ರಕೋಷ್ಠೇ ಚ ಕೂರ್ಪರೇ ಹಸ್ತಸಂಷು | ತತ್ಪೃಷ್ಠಪಾರ್ಶ್ವಯೋಶ್ಚೈವ ಕರಶುದ್ಧಿರುದಾಹೃತಾ ||”

ಗುರುನಮಸ್ಕರಃ – ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋನಮಃ, ಪರಮಗುರುಭ್ಯೋನಮಃ, ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಬಾದಾಚಾರ್ಯೆಭ್ಯೋನಮಃ, ವೇದವ್ಯಾಸಾಯ ನಮಃ, ಭಾರತೈ ನಮಃ, ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ, ವಾಯವೇ ನಮಃ, ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ, ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೈ ನಮಃ, ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ, ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ, ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮಃ | ಹೃತ್ಕಮಲಸ್ಥಿತ ಪರಮಾತ್ಮಾನಂ ಸುಷುಮ್ನಾಮಾರ್ಗೇಣ ಮೂರ್ಧ್ನಿನ್ಯಸೇತ್ |

ಪಾಪಪುರುಷನ ಚಿಂತನೆ – ಶ್ರೀ ಯಂ ಶ್ರೀ, ಶ್ರೀ ರಂ ಶ್ರೀ, ಶ್ರೀ ವಂ ಶ್ರೀ | ಎಂದು ನಲ್ಕು ಬಾರಿ ಹೇಳಿ

ಎಡ ಹೋಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ – ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾಶಿರಸ್ಕಂ ಚ ಸ್ವರ್ಣಸ್ತೇಯ ಭುಜದ್ವಯಮ್ | ಸುರಾಪಾನ ಹೃದಾಯುಕ್ತಂ ಗುರುತಲ್ಪಕಟಿದ್ವಯಮ್ | ತತ್ಸಂಯೋಗಪದದ್ವಂದ್ವಂ ಅಂಗ ಪ್ರತ್ಯಂಗ ಪಾತಕಮ್ | ಉಪಪಾತಕ ರೋಮಾಣಂ ರಕ್ತಶ್ಮಶ್ರುವಿಲೋಚನಮ್ | ಖಡ್ಗಚರ್ಮಧರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ಕುಕ್ಷೌಪಾಪಂ ವಿಚಿಂತಯೇತ್ | ಎಂದು ಹೇಳಿ.

ನಾಭಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ – “ಷಟ್ಕೋಣಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥೋ ನೀಲವರ್ಣೋ ವಾಯ್ವಂತರ್ಗತ ಶ್ರೀ ಪದ್ಯುಮ್ನೋ ಭಗವಾನ್ ಮಚ್ಛರಿರಸ್ಥಪಾಪಪುರುಷಂ ವಾಯುನಾ ಶೋಷಯತು” ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಶ್ರೀ ಯಂ ಶ್ರೀ (೬ ಸಾರಿ ಜಪಿಸಿ).

ಹೃದಯವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ – “ತ್ರಿಕೋಣಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥೋ ರಕ್ತವರ್ಣಃ ಅಗ್ನ್ಯಂತರ್ಗತ್ ಶ್ರೀ ಸಂಕರ್ಷಣೋ ಭಗವಾನ್ ಮಚ್ಛರಿರಸ್ಥಪಾಪಪುರುಷಂ ಅಗ್ನಿನಾ ನಿರ್ದಹತು” ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಶ್ರೀ ರಂ ಶ್ರೀ (೧೨ ಸಾರಿ ಜಪಿಸಿ). “ತಂ ದಗ್ಧಂ ಭಾವಯೇತ್ ತದ್ಬಸ್ಮ ವಾಮನಾಸಾಪುಟೇನ ಬಹಿರ್ನಿಸ್ಸಾರಯೇತ್” ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಎಡಗಡೆಯ ಮೂಗಿನಹೋಳ್ಳೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಉಸಿರು ಬಿಡುವುದು. ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪಾದಗಳನ್ನೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಒರೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಶಿರವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ – “ವರ್ತುಲಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥೋ ಶ್ವೇತವರ್ಣಃ ವರುಣಾಂತರ್ಗತ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವೋ ಭಗವಾನ್ ಮಚ್ಛರಿರಮಮೃತವೃಷ್ಟ್ಯಾ ವರುಣೇನ ಆಪ್ಲಾವಯತು ||” ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಶ್ರೀ ವಂ ಶ್ರೀ (೨೪ ಸಾರಿ ಜಪಿಸಿ).

ಬಲ ಹೋಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ – “ಅಶ್ವಮೇಧ ಶಿರಸ್ಕಂ ಚ ಮಹಾದಾನ ಭುಅಜದ್ವಯಮ್ | ಸೋಮಪಾನ ಹೃದಾಯುಕ್ತಂ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಕಟಿದ್ವಯಮ್ | ತತ್ಸಂಯೋಗಪದದ್ವಂದ್ವಂ ಸಾಂಗೋಪಾಂಗ ಶುಭತ್ರಯಮ್ | ಸರ್ವವ್ರತಾಂಗರೋಮಾಣಂ ಗುರುಸೇವಾದಿಲೋಚನಮ್ |”

ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಘವೇಂದ್ರ ಧ್ಯಾನಶ್ಲೋಕ – ತಪ್ತಕಾಂಚನಸಂಕಾಶಂ ಅಕ್ಷಮಾಲಾ ಕಮಂಡಲಂ ದೋರ್ಭ್ಯಾಂ ದಧಾನಂ, ಕಾಷಾಯವಸನಂ ರಾಮಮಾನಸಂ | ಯೋಗೀಂದ್ರತೀರ್ಥವಂದ್ಯಾಂಘ್ರೀಂ ತುಲಸೀದಾಮಭೂಷಿತಂ ಜ್ಞಾನಭಕ್ತಿತಪಃಪೂರ್ಣಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸರ್ವಾಥಸಿದ್ಧಯೇ || ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಅನಂತರ “ಗುರುರಾಜಾಂತರ್ಗತ ಭಾರತಿರಮಣಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತ ಶ್ರೀಮೂಲರಾಮಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಗುರುಮಂತ್ರಜಪಂ ಕರಿಷ್ಯೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿ (೧೦೮ ಸಲ) ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಯ ನಮಃ ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸಿ.

ಅಥ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಮಂತ್ರಃ

ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ – “ಶ್ರೀ ಕ್ಲೀಂ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀ” ಎಂದು ಮೂರು ಬಾರಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು.

ಷಡಂಗನ್ಯಾಸ – ಶ್ರೀ ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞಾತ್ಮನೇ ಹೃದಯಾಯ ನಮ್ಮಃ (ಎದೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ) | ಶ್ರೀ ಪುರ್ಣಐಶ್ವರ್ಯಾತ್ಮನೇ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ (ತಲೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ) | ಶ್ರೀ ಪುರ್ಣಪ್ರಭಾತ್ಮನೇ ಶಿಖಾಯೈವೌಷಟ್ (ಶಿಖೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ) | ಶ್ರೀ ಪುರ್ಣನಂದಾತ್ಮನೇ ಕವಚಾಯ ಹುಂ (ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಕವಚದಂತೆ ಮೋಳಕೈಗಳು ವಕ್ಷಃಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಗಲುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು) | ಶ್ರೀ ಪುರ್ಣತೇಜಾತ್ಮನೇ ನೇತ್ರಾಭ್ಯಾಂ ವೌಷಟ್ (ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ) | ಶ್ರೀ ಪುರ್ಣಶಕ್ತ್ಯಾತ್ಮನೇ ಅಸ್ತ್ರಾಯಫಟ್ (ಒಂದು ಸಲ ಚಪ್ಪಾಳೆತಟ್ಟಿ).

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಷಡಕ್ಷರಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಋಷಿಃ | ಗಾಯತ್ರೀಚ್ಛಂದಃ | ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣೋ ದೇವತಾ | ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪ್ರಿತ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ಧ್ಯಾನ – “ಧ್ಯಾಯೇದ್ಧರಿನ್ಮಣಿನಿಭಂ ಜಗದೇಕವಂದ್ಯಂ ಸೌಂದರ್ಯಸಾರಮರಿಶಂಖವರಾಭಯಾನಿ | ದೋರ್ಭಿರ್ದಧಾನಮಜಿತಂ ಸರಸಂ ಚ ಬೈಷ್ಮೀ ಸತ್ಯಾಸಮೇತಮಖಿಲಪ್ರದಮಿಂದಿರೇಶಮ್ |” ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಶ್ರೀ ಕ್ಲೀಂ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಎಂದು ಜಪ (೧೦, ೨೦, ….., ೧೦೮, ೧೦೦೮) ಬಾರಿ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಶ್ರೀ ಕ್ಲೀಂ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಎಂದು ೧೦ಕ್ಕೆ ೧ರಂತೆ ಅರ್ಘ್ಯ ಕೊಡಿ.

ಪುನಃ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಅಂಗನ್ಯಾಸ, ಕರನ್ಯಾಸ, ಧ್ಯನವನ್ನು ಮಾಡಿ.

ಆನೇನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಷಡಕ್ಷರಮಹಾಮಂತ್ರ ಜಪೇನ ಮಧ್ವಾಂತರ್ಗತ ಶ್ರೀಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೀಯತಾಂ | ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.

ನಾಮತ್ರಯ ಜಪ – ಜಪಕಾಲೇ ಮಂತ್ರತಮ್ತ್ರಸ್ವರವರ್ಣಭಕ್ತಿಲೋಪದೋಷಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತಾರ್ಥಂ ನಾಮತ್ರಯಜಪಮಹಂ ಕರಿಷ್ಯೇ –
ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮಃ, ಅನಂತಾಯ ನಮಃ, ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ ಎಂದು ಕಡಿಮೆಯಂದರೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಜಪಿಸಿ).

Sri Shesha Chandrikacharyara (Sri Raghunatha teertha) Stotra

ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾತ್ನಾಕರತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರಿಂದ ರಚಿತವಾದ
ಶ್ರೀ ಶೇಷಚಂದ್ರಿಕಾಚಾರ್ಯರ (ಶ್ರೀ ರಘುನಾಥತೀರ್ಥರ) ಸ್ತೋತ್ರ

Here is the stotra in tamil script: Raghunathara Stotra_tml 

ಶ್ರೀಪೂರ್ಣಬೋಧಸಮಯಾಂಬುಧಿಚಂದಿರಾಯ
ವಿಜ್ಞಾನಭಕ್ತಿಮುಖಸದ್ಗುಣಮಂದಿರಾಯ
ಹೃನ್ನೀರಜಾಂತರವಭಾಸಿತಸೇಂದಿರಾಯ
ಕುರ್ವೆನಮಾಂಸಿರಘುನಾಥಯತೀಶ್ವರಾಯ ||1||
 
ಗೋಪಾಲಪಾದಸರಸೀರುಹಸಕ್ತಚಿತ್ತಂ
ದ್ವೈಪಾಯನಾರ್ಯಸಮಯೇನಿಶಮಪ್ರಮತ್ತಂ
ಪಾಪಾದ್ರಿ ಭೇದಕುಲಿಶಾಯಿತಭವ್ಯವೃತ್ತಂ
ಭೂಪಾರಿಜಾತಮನಿಶಂ ಸ್ಮರ ಶುದ್ಧಹೃತ್ತಂ ||2||
 
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಾಖ್ಯ ವ್ರತಿವರಕರಸಂಜಾತಜಾತಸ್ಸ್ವಧೀತ
ಕ್ಷಿತಿಸುರನಿಕರಾರಾಧಿತಾಂಘ್ರ್ಯಬ್ಜಯುಗ್ಮಃ ಸಹ್ಯಕ್ಷ್ಯಾಭೃದ್ದುಹಿತ್ರಾ
ಸ್ಪಟಿಕಕಪಿಲಯೋಃಸಂಗಮೇಜಾತವೇದೋ ಮೂರ್ಧನ್ಯೇ ರಾನಮಾನೋ
ವಹತು ಮಯಿ ಕೃಪಾಂ ಸ್ವೀಯದಾಸಾನುದಾಸೇ ||3||
 
ವಂದಮಾನಜನಸಂಸದಪೇರ್ಕ್ಷಂ ಸಾಧಯಾಮ್ಯಹಮಿತಿಸ್ಥಿರದೀಕ್ಷಂ
ಸಂಸದಿಕ್ಷಣವಿಧೂತವಿಪಕ್ಷಂ ಕಂಸಭಿತ್ಸುಗನಸಾಧನದಕ್ಷಂ ||4||
 
ವ್ಯಾಸರಾಜಯತಿವರ್ಯಮುಖೋದ್ಯ ಚ್ಚಂದ್ರಿಕೋರ್ವರಿತಪೂರ್ತಿಕೃತಂತಂ
ಭಾವಯಾಮಿಸುರಭೂತಿರುಹಂಗಾಂ ಅಗತಂ ಕ್ಷಿತಿಸುರಾರ್ಥನಯಾಹಂ ||5||

ಘೋರಹೃತ್ತಿಮಿರಸಂತತಿಸೂರ್ಯಂ ಧೀರಶೇಖರಮಪಾತಕಚರ್ಯಂ
ನೋನವೀಷಿಯದಿ ಮಸ್ಕರಿವರ್ಯಂ ಭೂಸುರವ್ರಜಸಿಸಂಸದಿಶೌರ್ಯಂ ||6||
 
ರೇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾಲಭತೇರಘೂದ್ವಹಕೃಪಾಂ ಘ್ವಿತ್ಯೇತದುಕ್ತ್ವಾಕ್ಷಣಾತ್
ಸ್ವಾದೇವೈಷಘುಧಾತುವಾಚ್ಯ ಕೃತಿಮಾನ್ ನಾಶಬ್ಧತೋನಾಥವಾನ್
ಥಸ್ಯೋಚಾರಣತೋಲಭೇತತಫಸಃ ಸಿದ್ಧಿಂಯದಾಖಾಕ್ಷರೈಃ
ಸರ್ವಂಚೈತದವಾಪ್ನುತೇ ಕಿಮುತತ ನ್ನಾಮ್ನೋಖಿಳಸ್ಯೋಕ್ತಿತಃ ||7||

ರುಕ್ಶ್ಮಿಣೀಷಚರಣಾಂಬುಸೇವಾ ಸಾದಿತಾನಿತರಲಭ್ಯವಿಭೂತೇ
ವ್ಯಾಸರಾಜಯಥಿಶೇಖರ ವಿದ್ಯಾ ವಿಷ್ಟರೇಶ ಕರುಣಾಂ ಮಯಿ ಕುರ್ಯಾಃ ||8||
 
ಪದವಾಖ್ಯಪ್ರಮಾಣಾಂಭೋನಿಧಿಪಾರೀಣತಾಭೃತೇ
ಸರ್ವತರ್‍ಂತ್ರಸ್ವತಂತ್ರಾಯ ಪ್ರಣಮಾಮಿಮುಹಿರ್ಮುಹುಃ ||9||
 
ಶ್ರೀಶೇಷಚಂದ್ರಿಕಾಚಾರ್ಯಪದಪಂಕಜಸಂಸ್ಕೃತಿಃ
ಅತಿಶೇತೇ ದೇವಗವಿಂಚಿತಾಮಣಿಸುರದ್ರುಮಾನ್ ||10||
 
ರಘುನಾಥಯತೀಶಾನಃ ಪಾತು ಮಾಂ ಶರಣಾಗತಂ
ಶರಣಾಗತವಾತ್ಸಲ್ಯ ಮಾತ್ಮೀಯಂ ದರ್ಶಯನ್ಮಯಿ ||11||
 
ಸ್ರ್ವೋತ್ತಮೋಹರಿರಶೇಷಜಗನ್ನಮಿಥ್ಯಾ
ಭೇದಶ್ಚ ಜೀವನಿಕರೋರುಚರೋಜಿತಸ್ಯ
ನೀಚೋಚ್ಚತಾಸ್ಯಚಮಿಥೋನಿಜಮೋದಲಾಭೋ
ಮುಕ್ತಿಸ್ಸಭಕ್ತಿತ ಉರುಕ್ರಮಣೇಅಖಿಲೇಶೇ ||12||
 
ಅಕ್ಷಾದಿತ್ರಿತಯಂ ಪ್ರಮಾನಮುಖಿಲಾ ಮ್ನಾವೈಕವೇದ್ಯೋಹರಿಃ
ವ್ರೃತ್ತಿರ್ಮುಖ್ಯತಮಾಯತೋಸ್ಯಕಮಲಾನಾಥೇ ಸ್ವತಂತ್ರೋಹರಿಃ
ಸರ್ವಂಚೈತನದಧೆನಮಿತ್ಯಪಿ ಧೃಢಂ ಸಂಸಾಧಯಿತ್ವಾಖಿಳಂ
ದುರ್ವಾದಂಸಿ ಸಮುಖಂಡಯತ್ಸದಸೆಯೋ ಮೇಧಾಂ ದಿಶೇತ್ಸೋಮಲಾಂ ||13||
 
ಕಂಠೇಶ್ರೀತುಳಸೀಸ್ರಜಂಹೃದಿದಧತ್ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭಂ ಕರ್ಣಯೋಃ
ಧ್ರ್ವಂದ್ವೇ ಶ್ರೀತುಳಸೀದಳೇ ಕರಸರೋ ಜಾತದ್ವಯೇಪುಸ್ತಕಂ
ಮುದ್ರೋಲ್ಲಾಸಿತಮೂದ್ರ್ವಪುಂಡ್ರನಿಕರಂ ಕಾಯದದಾನೋಂತಿಕ
ಭ್ರಾಜದ್ದಂಡಕಮಂಡಲುರ್ಗುರುವರಃ ಶ್ರೆಯೋರ್ಥಿಭಿಶ್ಚಿಂತ್ಯತಾಂ ||14||
 
ರಘುನಾಥ ಯತೀಶತಾವಕೀನಾಖಿಲ ಲಕ್ಷ್ಮಾಣ್ಯನಿಸಂಧಭನ್ನಿಜಾನಿ
ಹರತೇ ಕುಮತಿರ್ಯಃ ಆರ್ಯವರ್ಯದೃಹಿ ತಸ್ಮಿನ್
ಅನುಕೂಲತಾಂ ನಯಾಯಾಃ ||15||
 
ವ್ಯಾಸರಾಜಮಠೋಸ್ಮಾಕಂ ಮಠಏವೇತಿವಾದಿನಂ
ಶಿಕ್ಷಸ್ವ ಗುರುವರ್ಯಾಶು ಯದ್ಯಾಸ್ತ್ಯಾತ್ಮಮಠೇ ಕೃಪಾ ||16||
 
ರಘುನಾಥಯಾತೀಶಾನ ಸ್ತ್ವದೀಯಾನ್ಸ್ಮರ ಕಾರುಣ್ಯದೃಶೋ ವಿಧೇಹಿ ಪಾತ್ರಂ
ಗಣಯೇರ್ಭವದೀಯದಾಸ ದಾಸೇಷ್ವಿತಿ ಯಾಚೇ ರಚಿತಾಂಜಲಿಃ ಪ್ರಣಮ್ಯ ||16||
 
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರೋಕ್ತಾಂ ಗುರುವಾರನುತಿಮಾದರೇಣಯಃಪಠತಿ
ತಸ್ಮಿನ್ನಾಗಿರೀಶೋ ನರಹರಿರಜಿತಃ ಪ್ರಸೀದತಿ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ||17||

Jaganathadasara Tatva Suvali (ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ ತತ್ವ ಸುವ್ವಾಲಿ)

|| ಶ್ರೀ: ||
|| ಶ್ರೀಪತಿರ್ಮಾನದೋ ನ: ||
ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ದಾಸಾರ್ಯ ವಿರಚಿತ

ತತ್ವ  ಸುವ್ವಾಲಿ

 || ಹರಿ: ಓಂ ||

ಗಣಪತಿ ಸ್ತೋತ್ರ

ರಾಗ – ಆನಂದ ಭೈರವಿ    ಏಕತಾಳ

ಅಂಬಿಕಾತನಯ ಭೂತಾಂಬರಾಧಿಪ ಸುರಕ- ದಂಬಸಂಪೂಜ್ಯ ನಿರವದ್ಯ |
ನಿರವದ್ಯ ನಿನ್ನ ಪಾ- ದಾಂಬುಜಗಳೆಮ್ಮ ಸಲಹಲಿ || 1 ||

ಗಜವಕ್ತ್ರ ಷಣ್ಮುಖಾನುಜ ಶಬ್ದ ಗುಣಗ್ರಹಕ ಭುಜಗಕಟಿಸೂತ್ರ ಸುಚರಿತ್ರ |
ಸುಚರಿತ್ರ ತ್ವತ್ಪದಾಂಬುಜಗಳಿಗೆ ಎರಗಿ ಬನ್ನೈಪೆ || 2 ||

ವಿತ್ತಪತಿಮಿತ್ರಸುತ ಭೃತ್ಯಾನುಭೃತ್ಯನ ವಿಪತ್ತುಪಡಿಸುವ ಅಜ್ಞಾನ |
ಅಜ್ಞಾನ ಬಿಡಿಸಿ ಮಮ ಚಿತ್ತಮಂದಿರದಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳೋ || 3 ||

ಕಕುಭೀಶ ನಿನ್ನ ಸೇವಕನ ಬಿನ್ನಪವ ಚಿತ್ತಕೆ ತಂದು ಹರಿಯ ನೆನೆವಂತೆ |
ನೆನೆವಂತೆ ಕರುಣಿಸೋ ಅಕುಟಿಲಾತ್ಮಕನೆ ಅನುಗಾಲ || 4 ||

ಮಾತಂಗವರದ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠ್ಠಲನ ಸಂಪ್ರೀತಿಂದ ಭಜಿಸಿ ಸಾರೂಪ್ಯ |
ಸಾರೂಪ್ಯವೈದಿ ವಿ- ಖ್ಯಾತಿಯುತನಾದೆ ಜಗದೊಳು || 5 ||

ಗ್ರಹಸ್ತೋತ್ರಗಳು

ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯದೇವರ ಸ್ತೋತ್ರ

ಆದಿತ್ಯ ತ್ವತ್ಪಾದಯುಗಳಕೆ ಅಭಿವಾದನವ ಮಾಳ್ಪೆ ಅನುದಿನ |
ಅನುದಿನದಿ ಸಜ್ಜನರವ್ಯಾಧಿಗಳ ಕಳೆದು ಸುಖವೀಯೋ || 6 ||

ಸಂಜ್ಞಾರಮಣ ನಿನಗೆ ವಿಜ್ಞಾಪಿಸುವೆನು ಸರ್ವಜ್ಞ ನೀನೆಂದು ಸರ್ವತ್ರ |
ಸರ್ವತ್ರ ಎನಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಭಕುತಿ ಕರುಣಿಸೋ || 7 ||

ಸೂರಿಗಮ್ಯನೆ ವಾಕ್‍ಶರೀರಬುದ್ಧಿಜವಾದಪಾರದೋಷಗಳ ಎಣಿಸದೆ |
ಎಣಿಸದೆ ಭಗವಂತನಾರಾಧನೆಯನಿತ್ತು ಕರುಣಿಸೊ || 8 ||

ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರದೇವರ ಸ್ತೋತ್ರ

ರೋಹಿಣೀರಮಣ ಮದ್ದೇಹಗೇಹಾದಿಗಳ ಮೋಹಪರಿಹರಿಸಿ ಮನದಲ್ಲಿ |
ಮನದಲ್ಲೆನಗೆ ಗರುಡವಾಹನನ ಸ್ಮರಣೆಯನು ಕರುಣಿಸೋ || 9 ||

ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿಜಾತ ಮಾರಾರಿಮಸ್ತಕಸದನ ವಾರಿಜೋದ್ಭವನ ಆವೇಶ |
ಆವೇಶಪಾತ್ರ ಪರಿಹಾರ ಗೈಸೆನ್ನ ಭವತಾಪ || 10 ||

ದತ್ತದೂರ್ವಾಸಾನುಜಾತ್ರಿ ಸಂಭವನೆ ತ್ವದ್ಭೃತ್ಯನಾನಯ್ಯ ಎಂದೆಂದೂ |
ಎಂದೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವೆ ಹೃತ್ತಿಮಿರ ಕಳೆದೆನ್ನ ಸಂತೈಸೋ || 11 ||

ಶ್ರೀ ಅಂಗಾರಕಸ್ತುತಿ

ಕೋಲಭೂನಂದನ ಪ್ರವಾಳಸಮವರ್ಣ ಕರವಾಳ ಸಮಖೇಟ ನಿಶ್ಶಂಕ |
ನಿಶ್ಶಂಕಪಾಣಿ ಗುರುಮೌಳಿ ನೀ ಎನ್ನ ಸಂತೈಸೊ || 12 ||

ಮಂಗಳಾಹ್ವಯನೆ ಸರ್ವೇಙ್ಗುತಜ್ಞನೆ ಅಂತರಂಗದಲಿ ಹರಿಯ ನೆನೆವಂತೆ |
ನೆನೆವಂತೆ ಕರುಣಿಸೊ ಅಂಗಾರವರ್ಣ ಅನುದಿನ || 13 ||

ಭೌಮರಾಜನೆ ತ್ವನ್ಮಹಾಮಹಿಮೆ ತುತಿಸಲ್ಕೆ ಪಾಮರನಿಗಳವೇ ಎಂದೆಂದು |
ಎಂದೆಂದು ಸಜ್ಜನರ ಕಾಮಿತಾರ್ಥವನು ಕರುಣಿಸೊ || 14 ||

ಶ್ರೀ ಬುಧಸ್ತುತಿ

ಬುಧನೆ ನೀ ಸುಗುಣವಾರಿಧಿ ಎಂದು ಬಿನ್ನೈಪೆ ಕ್ಷುಧೆಯ ಪರಿಹರಿಸಿ ಸುಜ್ಞಾನ |
ಸುಜ್ಞಾನ ಸದ್ಭಕ್ತಿಸುಧೆಯ ಪಾನವನು ಕರುಣಿಸೊ || 15 ||

ಚಂದ್ರನಂದನ ಸತತ ವಂದಿಸುವೆ ಮನ್ಮನದ ಸಂದೇಹ ಬಿಡಿಸಯ್ಯ ಮಮದೈವ |
ಮಮದೈವ ಸರ್ವ ಗೋವಿಂದನಹುದೆಂದು ತಿಳಿಸಯ್ಯ || 16 ||

ತಾರಾತ್ಮಜನೆ ಮಚ್ಛರೀರದೊಳು ನೆಲೆಗೊಂಡು ತೋರೊ ಸಜ್ಜನರ ಸನ್ಮಾರ್ಗ |
ಸನ್ಮಾರ್ಗತೋರಿ ಉದ್ಧಾರಗೈಸೆನ್ನ ಭವದಿಂದ || 17 ||

ಶ್ರೀ ಗುರುಸ್ತುತಿ

ನುತಿಸಿ ಬೇಡುವೆ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಗುರುವೆ ಎನ್ನ ದುರ್ಮತಿಯ ಪರಿಹರಿಸಿ ಸುಜ್ಞಾನ |
ಸುಜ್ಞಾನವಿತ್ತು ಶ್ರೀಪತಿಯ ತೋರೆನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ || 18 ||

ಸುರರಾಜಗುರುವೆ ತ್ವಚ್ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಿಗೆರಗಿ ಬಿನ್ನೈಪೆ ಇಳಿಯೊಳು |
ಇಳೆಯೊಳುಳ್ಳಖಿಳ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಸಂತೈಸೋ ದಯದಿಂದ || 19 ||

ತಾರಾರಮಣನೆ ಮದ್ಭಾರ ನಿನ್ನದು ಮಹಾಕಾರುಣಿಕ ನೀನೆಂದು ಬಿನ್ನೈಪೆ |
ಬಿನ್ನೈಪೆ ದುರಿತವ ನಿವಾರಿಸಿ ತೋರೋ ತವ ರೂಪ || 20 ||

ಶ್ರೀ ಶುಕ್ರ ಸ್ತುತಿ

ಶಕ್ರಾರಿಗಳ ಗುರುವೆ ಶುಕ್ರಮುನಿರಾಯ ದರ- ಚಕ್ರಾಬ್ಜಪಾಣಿ ಗುಣರೂಪ |
ಗುಣರೂಪ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯವ ತಿಳಿಸೋ ಪ್ರತಿದಿನ || 21 ||

ಕವಿಕುಲೋತ್ತಂಸ ಭಾರ್ಗವ ಬೇಡಿಕೊಂಬೆ ಭಾಗವತ ಭಾರತವೆ ಮೊದಲಾದ |
ಮೊದಲಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಶ್ರವಣ ಸುಖವೆನಗೆ ಕರುಣಿಸೋ || 22 ||

ನಿಗಮಾರ್ಥಕೋವಿದನೆ ಭೃಗುಕುಲೋತ್ತಂಸ ಕೈಮುಗಿದು ಬೇಡುವೆನೋ ದೈವಜ್ಞ |
ದೈವಜ್ಞ ಹರಿಯ ಓಲಗದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಇರಲೆಂದೂ || 23 ||

ಶ್ರೀ ಶನಿಸ್ತುತಿ

ತರಣಿನಂದನ ಶನೈಶ್ಚರ ನಿನ್ನ ಪಾದಾಬ್ಜಕೆರಗಿ ಬಿನ್ನೈಪೆ ಬಹುಜನ್ಮ |
ಬಹುಜನ್ಮಕೃತಪಾಪಪರಿಹಾರಮಾಡಿ ಸುಖವೀಯೋ || 24 ||

ಛಾಯಾತನುಜ ಮನ:ಕಾಯಕ್ಲೇಶಗಳಿಂದ ಆಯಾಸ ಪಡುವಂಥ ಸಮಯದಿ |
ಸಮಯದಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣನ ಸ್ಮರಣೆ ಕರುಣಿಸೋ || 25 ||

ಇದನೆ ಬೇಡುವೆ ಪದೋಪದಿ ಪುಷ್ಕರನ ಗುರುವೆ ಹೃದಯ ವದನದಲಿ ಹರಿಮೂರ್ತಿ |
ಹರಿಮೂರ್ತಿ ಕೀರ್ತನೆಗಳೊದಗಲೆನಗೆಂದು ಬಿನ್ನೈಪೆ || 26 ||

ಅಹಿಕಪಾರತ್ರಿಕದಿ ನೃಹರಿದಾಸರ ನವಗ್ರಹದೇವತೆಗಳು ದಣಿಸೋರೇ |
ದಣಿಸೋರೆ ಇವರನ್ನ ಅಹಿತರೆಂದೆನುತ ಕೆಡಬೇಡಿ || 27 ||

ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠ್ಠಲನ ಬದಿಗರಿವರಹುದೆಂದು ಹಗಲಿರಳು ಬಿಡದೆ ನುತಿಸುವ |
ನುತಿಸುವ ಮಹಾತ್ಮರಿಗೆ ಸುಗತಿಗಳನಿತ್ತು ಸಲಹೋರು || 28 ||

ಶ್ರೀ ತುಲಸೀಸ್ತುತಿ

ಬೃಂದಾವನಿ ಜನನಿ ವಂದಿಸುವೆ ಸತತ ಜಲಂಧರನ ರಾಣಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ |
ಕಲ್ಯಾಣಿ ತುಳಸಿನಿಜ ಮಂದಿರೆ ಎನಗೆ ದಯವಾಗೆ || 29 ||

ಜಲಜಾಕ್ಷನಮಲಕಜ್ಜಲಬಿಂದು ಪೀಯೂಷಕಲಶದಲಿ ಬೀಳೆ ಜನಿಸಿದಿ |
ಜನಿಸಿ ಹರಿಯಿಂದ ಶ್ರೀತುಲಸಿ ನೀನೆಂದು ಕರೆಸಿದಿ || 30 ||

ಶ್ರೀತರುಣಿವಲ್ಲಭನ ಪ್ರೀತಿವಿಷಯಳೆ ನಿನ್ನ ನಾ ತುತಿಸಿ ಕೈಯ ಮುಗಿವೆನು |
ಮುಗಿವೆ ಎನ್ನಯ ಮಹಾಪಾತಕವ ಕಳೆದು ಪೆÇರೆಯಮ್ಮ || 31 ||

ತುಲಸಿ ನಿನ್ನಡಿಗೆ ನಾ ತಲೆಬಾಗಿ ಬಿನ್ನೈಪೆ ಕಲುಷಕರ್ಮಗಳ ಎಣಿಸದೆ |
ಎಣಿಸದೆ ಸಂಸಾರ- ಜಲಧಿಯಿಂದೆಮ್ಮ ಕಡೆಹಾಯ್ಸು || 32 ||

ನೋಡಿದವ ದುರಿತ ಈಡ್ಯಾಡಿದವ ನಿನ್ನ ಕೊಂ- ಡಾಡಿದವ ನಿತ್ಯ ಹರಿಪಾದ |
ಹರಿಪಾದಕಮಲಗಳ ಕೂಡಿದವ ಸತ್ಯ ಎಂದೆಂದು || 33 ||

ನಿಂದಿಸಿದವರೆಲ್ಲ ನಿಂದ್ಯರಾಗುವರು ಅಭಿವಂದಿಸಿದ ಜನರು ಸುರರಿಂದ |
ಸುರರಿಂದ ನರರಿಂದ ವಂದ್ಯರಾಗುವರು ಜಗದೊಳು || 34 ||

ಕಲುಷವರ್ಜಿತೆ ನಿನ್ನ ದಳಗಳಿಂದಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿನಿಲಯನಂಘ್ರಿಗಳ ಪೂಜಿಪ |
ಪೂಜಿಪರಿಗೆ ಪರಮಮಂಗಲದ ಪದವಿತ್ತು ಸಲಹುವಿ || 35 ||

ಶ್ರೀತುಳಸಿದೇವಿ ಮನ್ಮಾತ ಲಾಲಿಸು ಜಗನ್ನಾಥವಿಠ್ಠಲನ ಚರಣಾಬ್ಜ |
ಚರಣಾಬ್ಜ ಎನ್ನ ಹೃತ್ಪದ್ಮದಲಿ ನೀ ತೋರೆ ಕೃಪೆಯಿಂದ || 36 ||

ಶ್ರೀ ಮಹದೇವರ ಸ್ತುತಿ

ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸುಮನಸೇಂದ್ರಪೂಜಿತಚರಣಾಹೀಂದ್ರ ಪದಯೋಗ್ಯ ವೈರಾಗ್ಯ |
ವೈರಾಗ್ಯಪಾಲಿಸಮ- ರೇಂದ್ರ ನಿನ್ನಡಿಗೆ ಶರಣೆಂಬೆ || 37 ||

ನಂದಿವಾಹನ ವಿಮಲಮಂದಾಕಿನೀಧರನೆ ವೃಂದಾರಕೇಂದ್ರ ಗುಣಸಾಂದ್ರ |
ಗುಣಸಾಂದ್ರ ಎನ್ನ ಮನಮಂದಿರದಿ ನೆಲೆಸಿ ಸುಖವೀಯೋ || 38 ||

ಕೃತ್ತಿವಾಸನೆ ನಿನ್ನ ಭೃತ್ಯಾನುಭೃತ್ಯ ಎನ್ನುತ್ತ ನೋಡಯ್ಯ ಶುಭಕಾಯ |
ಶುಭಕಾಯ ಭಕ್ತರಪ ಮೃತ್ಯು ಪರಿಹರಿಸಿ ಸಲಹಯ್ಯ || 39 ||

ನೀಲಕಂಧರ ರುಂಡಮಾಲಿ ಮೃಗವರಪಾಣಿ ಶೈಲಜಾರಮಣ ಶಿವರೂಪಿ |
ಶಿವರೂಪಿ ಎನ್ನವರ ಪಾಲಿಸೋ ನಿತ್ಯ ಪರಮಾಪ್ತ || 40 ||

ತ್ರಿಪುರಾರಿ ನಿತ್ಯ ಎನ್ನಪರಾಧಗಳ ನೋಡಿ ಕುಪಿತನಾಗದಲೆ ಸಲಹಯ್ಯ |
ಸಲಹಯ್ಯ ಬಿನ್ನೈಪೆ ಕೃಪಣವತ್ಸಲ ಕೃಪೆಯಿಂದ || 41 ||

ಪಂಚಾಸ್ಯ ಮನ್ಮನದ ಚಂಚಲವ ಪರಿಹರಿಸಿ ಸಂಚಿತಾಗಾಮಿಪ್ರಾರಬ್ಧ |
ಪ್ರಾರಬ್ಧದಾಟಿಸು ವಿ- ರಿಂಚಿಸಂಭವನೆ ಕೃತಯೋಗ || 42 ||

ಮಾನುಷಾನ್ನವನುಂಡು ಜ್ಞಾನಶೂನ್ಯನು ಆದೆ ಏನುಗತಿ ಎನಗೆ ಅನುದಿನ |
ಅನುದಿನದಿ ನಾ ನಿನ್ನಧೀನದವನಯ್ಯ ಪ್ರಮಥೇಶ || 43 ||

ಅಷ್ಟಮೂರ್ತ್ಯಾತ್ಮಕನೆ ವೃಷ್ಣಿವರ್ಯನ ಹೃದಯಧಿಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಇರದೋರೋ |
ಇರದೋರು ನೀ ದಯಾ- ದೃಷ್ಟಿಯಲಿ ನೋಡೋ ಮಹದೇವ || 44 ||

ಮೃಡದೇವ ಎನ್ನ ಕೈಪಿಡಿಯೊ ನಿನ್ನವನೆಂದು ಬಡವ ನಿನ್ನಡಿಗೆ ಬಿನ್ನೈಪೆ |
ಬಿನ್ನೈಪೆನೆನ್ನ ಮನ- ದೃಢವಾಗಿ ಇರಲಿ ಹರಿಯಲ್ಲಿ || 45 ||

ಉಗ್ರತಪ ನಾ ನಿನ್ನನುಗ್ರಹದಿ ಜನಿಸಿದೆ ಪರಿಗ್ರಹಿಸಿ ಎನ್ನ ಸಂತೈಸು |
ಸಂತೈಸು ಇಂದ್ರಿಯವ ನಿಗ್ರಹಿಪಶಕ್ತಿ ಕರುಣಿಸೋ || 46 ||

ಭಾಗೀರಥೀಧರನೆ ಭಾಗವತಜನರ ಹೃದ್ರೋಗ ಪರಿಹರಿಸಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ |
ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡು ಎನಗೆ ಮರೆಯದೆ || 47 ||

ವ್ಯೋಮಕೇಶನೆ ತ್ರಿಗುಣನಾಮ ದೇವೋತ್ತಮ ಉಮಾಮನೋಹರನೆ ವಿರುಪಾಕ್ಷ |
ವಿರುಪಾಕ್ಷ ಮಮ ಗುರು ಸ್ವಾಮಿ ನೀ ಎನಗೆ ದಯವಾಗೊ || 48 ||

ಲೋಚನತ್ರಯ ನಿನ್ನ ಯಾಚಿಸುವೆ ಸಂತತವು ಖೇಚರೇಶನ ವಹನ ಗುಣರೂಪ |
ಗುಣರೂಪ ಕ್ರಿಯೆಗಳಾಲೋಚನೆಯ ಕೊಟ್ಟು ಸಲಹಯ್ಯ || 49 ||

ಮಾತಂಗಷಣ್ಮುಖರ ತಾತ ಸಂತತ ಜಗನ್ನಾಥವಿಠ್ಠಲನ ಮಹಿಮೆಯ |
ಮಹಿಮೆಯನು ತಿಳಿಸು ಸಂಪ್ರೀತಿಂದಲೆಮಗೆ ಅಮರೇಶ || 50 ||

ಭೂತನಾಥನ ಗುಣ ಪ್ರಭಾತಕಾಲದಲೆದ್ದು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕದಿ ಪಠಿಸುವ |
ಪಠಿಸುವರ ಶ್ರೀಜಗನ್ನಾಥವಿಠ್ಠಲನು ಸಲಹುವ || 51 ||

ಶ್ರೀ ಪ್ರಾಣದೇವರ ಸ್ತುತಿ

ಹನುಮಭೀಮಾನಂದಮುನಿರಾಯ ಎನ್ನ ದು- ರ್ಗುಣಗಳೆಣಿಸದಲೆ ಸಲಹೆಂದು | ಸಲಹೆಂದು ಬಿನ್ನೈಪೆ ವಿ- ಜ್ಞಾನರೂಪ ವಿಜತಾತ್ಮ || 52 ||

ಪ್ರಾಣನಾಯಕ ನಿನ್ನ ಕಾಣಬೇಕೆಂದೆನುತ
ಸಾನುರಾಗದಲಿ ನಮಿಸುವೆ | ನಮಿಸುವೆನು ಮೂಜಗ-
ತ್ರಾಣ ಪಂಚಾಸ್ಯ ಪರಮೇಷ್ಠಿ || 53 ||

ಚತುರವಿಂಶತಿ ತತ್ವಪತಿಗಳಾಳುವ ಶಕ್ತ
ನತಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ ಚರಣಕ್ಕೆ | ಚರಣಕಮಲವ ತೋರಿ
ಕೃತಕೃತ್ಯನೆನಿಸೋ ಕೃಪೆಯಿಂದ || 54 ||

ತ್ರಿದಶತ್ರಿಂಶತಿರೂಪ ಸುದತಿಯಿಂದೊಡಗೂಡಿ |
ಪದುಮಜಾಂಡದೊಳು ಸರ್ವತ್ರ | ಸರ್ವತ್ರ ಭಕುತರ
ಬಡಿಗನಾಗಿದ್ದು ಸಲಹುವಿ || 55 ||

ಕೋಟಿತ್ರಯಸ್ವರೂಪ ದಾಟಿಸು ಭವಾಬ್ಧಿಯ ನಿಶಾಟಕುಲವೈರಿ ಭಯಹಾರಿ |
ಭಯಹಾರಿ ರಣದೊಳು ಕಿ- ರೀಟಿಯನು ಕಾಯ್ದಿ ಧ್ವಜನಾಗಿ || 56 ||

ಮೂರೇಳುಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರುಮಂತ್ರ ಈರೇಳು ಜಗದಿ ಜನರೊಳು |
ಮಾಡಿ ಉ- ದ್ಧಾರಗೈಸುವಿಯೋ ಸುಜನರ || 57 ||

ಪವಮಾನರಾಯ ನೀ ತ್ರಿವಿಧಜೀವರೊಳಿದ್ದು ವಿವಿಧವ್ಯಾಪಾರ ನೀ ಮಾಡಿ |
ನೀ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸಿಅವರವರ ಗತಿಯ ಕೊಡುತಿಪ್ಪ || 58 ||

ಪವಮಾನಗುರುವೆ ನಿನ್ನವರ ಸೇವಕ ನಾನು ಶ್ರವಣಮನನಾದಿಭಕುತಿಯ |
ಭಕುತಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾ- ಧವನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಸಲಹಯ್ಯ || 59 ||

ಮಿಶ್ರಜೀವರೊಳಗಿದ್ದು ಮಿಶ್ರಜ್ಞಾನವನಿತ್ತು ಮಿಶ್ರಸಾಧನವ ನೀ ಮಾಡಿ |
ನೀ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸಿ ಮಿಶ್ರಗತಿಗಳನೇ ಕೊಡುತಿಪ್ಪಿ || 60 ||

ಅನಿಲದೇವನೆ ದೈತ್ಯದನುಜಗಣದೊಳಗಿದ್ದು ಅನುಚಿತಕರ್ಮಗಳ ನೀ ಮಾಡಿ |
ನೀ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸಿ ದಣಿಸುವಿಯೊ ಅವರ ದಿವಿಜೇಶ || 61 ||

ಕಾಲನಿಯಾಮಕನೆ ಕಾಲತ್ರಯಂಗಳಲಿ ಕಾಲಗುಣಕರ್ಮ ಅನುಸಾರ |
ಅನುಸಾರವಿತ್ತು ಪರಿ-ಪಾಲಿಸುವಿ ಜಗವ ಪವಮಾನ || 62 ||

ಆಖಣಾಶ್ಮನೆ ನಿನ್ನ ಸೋಕಲರಿಯೆವು ದೋಷ ಶ್ರೀಕಂಠಮುಖ್ಯಸುರರಿಗೆ |
ಸುರರಿಗಿಲ್ಲವೊ ಭಾರ- ತೀಕಾಂತ ನಿನಗೆ ಬಹದೆಂತೋ || 63 ||

ಕಲ್ಯಾದಿದೈತ್ಯಕುಲದಲ್ಲಣ ದಯಾಸಾಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿದನು ಜಗಕೆ ಭಯದೂರ |z
ಭಯದೂರ ಭಕ್ತರನು ಎಲ್ಲಕಾಲದಲಿ ಸಲಹಯ್ಯ || 64 ||

ಕಾರುಣ್ಯನಿಧಿ ಜಗದ ಉದ್ಧಾರಕನು ನೀನೆ ಉ- ದ್ಧಾರ ಮಾಡದಿರೆ ಭಕತರ |
ಭಕತರನು ಕಾವರಿನ್ನಾರು ಲೋಕದಲಿ ಜಯವಂತ || 65 ||

ತ್ರಿಜದ್ಗುರುವರೇಣ್ಯ ಋಜುಗಣಾಧಿಪ ಪದಾಂಬುಜಯಗ್ಮಕೆರಗಿ ಬಿನ್ನೈಪೆ |
ಬಿನ್ನೈಪೆ ಮನ್ಮನದಿ ನಿಜರೂಪ ತೋರಿ ಸಂತೈಸು || 66 ||

ಅನಿಲದೇವನೆ ನಿನ್ನ ಜನುಮಜನುಮಗಳಲ್ಲಿ ಇನಿತು ಬೇಡುವೆನು ಎಂದೆಂದು |
ಎಂದೆಂದು ವಿಷಯ ಚಿಂ- ತನೆಯ ಕೊಡದೆನ್ನ ಸಲಹೆಂದು || 67 ||

ತಾರತಮ್ಯಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯಸದ್ಭಕ್ತಿ ದಾರಢ್ಯವಾಗಿ ಇರಲೆಂದು |
ಇರಲೆಂದು ಬಿನ್ನೈಪೆ ಭಾರತೀರಮಣ ನಿನಗಾನು || 68 ||

ಮರಣಜನನಗಳು ಬಂದರೆ ಬರಲಿ ಪ್ರದ್ವೇಷ ಗುರುಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಹರಿಯಲ್ಲಿ |
ಹರಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡದೆ ಉ- ದ್ಧರಿಸಬೇಕೆನ್ನ ಪರಮಾಪ್ತ || 69 ||

ವಿಷಯದಾಶೆಯ ಬಿಡಿಸಿ ಅಸುನಾಥ ಎನ್ನ ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಮನಸು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ |
ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಲಿಸಿ ಸಂ- ತಸದಿ ಕಾಯೆನ್ನ ಮರುದೀಶ || 70 ||

ಅಂಜಿದವರಿಗೆ ವಜ್ರಪಂಜರನು ನೀನೆ ಪ್ರಭಂಜನಪ್ರಭುವೆ ಪ್ರತಿದಿನ |
ಪ್ರತಿದಿನದಿ ನಮ್ಮ ಭಯ ಭಂಜಿಸಿ ಕಾಯೋ ಬಹುರೂಪ || 71 ||

ಕಲಿಮುಖ್ಯದೈತ್ಯರುಪಟಳವ ಪರಿಹರಿಸಿ ಮತ್ಕುಲಗುರುವೆ ಸಲಹೋ ಕಾರುಣ್ಯ |
ಕಾರುಣ್ಯಸಿಂಧು ನಿನ್ನೊಲುಮೆಯೊಂದಿರಲು ಹರಿ ಕಾಯ್ವ || 72 ||

ಭಾರತೀರಮಣ ಮದ್ಭಾರ ನಿನ್ನದು ಎನ್ನಪಾರದೋಷಗಳ ಎಣಿಸದೆ |
ಎಣಿಸದೆ ಸಂತೈಸೊ ಕಾರುಣ್ಯಸಿಂಧು ಎಂದೆಂದು || 73 ||

ಶ್ರೀಶಸದ್ಮನೆ ಜೀವರಾಶಿಯೊಳಗೊಂದಧಿಕವಿಂಶತಿಸಹಸ್ರದಾರ್ನೂರು |
ಆರ್ನೂರು ಹಗಲಿರಳು ಶ್ವಾಸಜಪಮಾಡಿ ಹರಿಗೀವಿ || 74 ||

ಭವಿಷ್ಯದ್ವಿಧಾತ ತವ ಚರಣಸೇವಿಪೆ ನಾ ಶ್ರವಣಮನನಾದಿ ಭಕುತಿಯ |
ಭಕುತಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಧವನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಸಲಹಯ್ಯ || 75 ||

ತಾಸಿಗೊಂಭೈನೂರು ಶ್ವಾಸಜಪಗಳ ಮಾಡಿ ಬೇಸರದೆ ನಮ್ಮ ಸಲಹುವಿ |
ಸಲಹುವಿ ಶ್ರೀಭಾರ- ತೀಶ ನಿನ್ನಡಿಗೆ ಶರಣೆಂಬೆ || 76 ||

ಬಲದೇವ ನೀನೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಇರಲು ದುರ್ಬಲಕಾಲಕರ್ಮ ಕೆಡಿಸೋದೆ |
ಕೆಡಿಸೋದೆ ನಿನ್ನ ಹಂಬಲು ಉಳ್ಳ ಜನರ ಜಗದೊಳು || 77 ||

ಹಾಲಾಹಲವನುಂಡು ಪಾಲಿಸಿದೆ ಜಗವ ಕರುಣಾಳು ಪವಮಾನ ವಿಜ್ಞಾನ |
ವಿಜ್ಞಾನಭಕುತಿ ಶ್ರೀಲೋಲನಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಸಲಹಯ್ಯ || 78 ||

ವಾತಾತ್ಮಜನೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನೆ ಪಡೆದ ಖದ್ಯೋತನಂದನನ ಪೆÇರೆದಂತೆ |
ಪೆÇರೆದಂತೆ ಪೆÇರೆಯನ್ನ ನೀನಿಂತು ಕ್ಷಣದಿ ಕೃಪೆಯಿಂದ || 79 ||

ಅಪರಾಜಿತನೆ ಮನದೊಳಪರೋಕ್ಷವಿತ್ತೆನಗೆ ಅಪವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸುಖವೀಯೋ |
ಸುಖವೀಯೋ ನೀ ಭಾವಿ ಲೋ- ಕಪಿತಮಹನೆ ದಯವಾಗೊ || 80 ||

ಬುದ್ಧಿಬಲಕೀರ್ತಿಪರಿಶುದ್ಧಭಕ್ತಿಜ್ಞಾನ ಸದ್ಧೈರ್ಯಾಜಾಡ್ಯ ಆಯುಷ್ಯ |
ಆಯುಷ್ಯವಿತ್ತಭಿವೃದ್ಧಿಯೈದಿಸುವಿ ಪವಮಾನ || 81 ||

ದ್ರೌಪದೀರಮಣ ವಿಜ್ಞಾಪಿಸುವೆ ನಿನ್ನಡಿಗೆ ತಾಪತ್ರಯಗಳ ಭಯಶೋಕ |
ಭಯಶೋಕ ಪರಿಹರಿಸಿ ಶ್ರೀಪತಿಯ ಧ್ಯಾನಸುಖವೀಯೋ || 82 ||

ಪಾಲ್ಗಡಲಮಗಳಾಳ್ದ ನಾಳ್ಗಳೊಳಗಪ್ರತಿಮ ಓಲೈಪ ಜನರ ಸಲಹೆಂದು |
ಸಲಹೆಂದು ಬಿನ್ನೈಪೆ ಫಲ್ಗುಣಾಗ್ರಜನೆ ಪ್ರತಿದಿನ || 83 ||

ಅದ್ವೈತಮತವಿಪಿನಪ್ರಧ್ವಂಸಕಾನಲನೆ ಮಧ್ಯಗೇಹಾಖ್ಯದ್ವಿಜಪತ್ನಿ |
ದ್ವಿಜಪತ್ನಿಜಠರದೊಳು ಉದ್ಭವಿಸಿ ಮೆರೆದೆ ಜಗದೊಳು || 84 ||

ಮಧ್ವಾಖ್ಯವೆಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧಶ್ರುತಿಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ಮಧ್ವಮುನಿರಾಯ ತವ ಕೀರ್ತಿ |
ತವ ಕೀರ್ತಿ ವಾಣಿ- ರುದ್ರಾದಿಗಳಿಗರಿದು ತುತಿಸಲ್ಕೆ || 85 ||

ಹುಣಿಸೆಬೀಜದಿ ಪಿತನ ಋಣವ ತಿದ್ದಿದ ಪೂರ್ಣ- ಗುಣವಂತ ಗುರುವೆ ದಯವಾಗೊ |
ದಯವಾಗೊ ನೀನೆನ್ನ ಋಣಮೂರರಿಂದ ಗೆಲಿಸಯ್ಯ || 86 ||

ಯತ್ಯಾಶ್ರಮವ ವಹಿಸಿ ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥಗ್ರಂಥಮೂವತ್ತೇಳು ರಚಿಸಿ ದಯದಿಂದ |
ದಯದಿಂದ ನಿನ್ನವರಿ- ಗಿತ್ತು ಪಾಲಿಸಿದಿ ಕರುಣಾಳು || 87 ||

ನಾಮತ್ರಯಾಂಕಿತ ಸುಧೀಮಂತಕುಲಗುರುವೆ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ಗುರುವರ್ಯ |
ಗುರುವರ್ಯ ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷದನೆ ದಯವಾಗೋ || 88 ||

ಮೂರೇಳುಕುಮತಘೋರಾರಣ್ಯಪಾವಕ ಸಮೀರಾವತಾರ ಗಂಭೀರ |
ಗಂಭೀರ ತ್ವತ್ಪದಾಂಭೋರುಹಧ್ಯಾನ ಕರುಣಿಸೋ || 89 ||

ಈ ಚರಾಚರದೊಳು ಅನಾಚಾರದಲಿ ನಡೆವ ನೀಚಮಾಯಿಗಳ ಗೆಲಿದಿರ್ಪ |
ಗೆಲಿದಿರ್ಪ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರಡಿಗಳಿಗೆ ಶರಣೆಂಬೆ || 90 ||

ನಿನಗಿಂದಧಿಕರಾದ ಅನಿಮಿತ್ತಬಾಂಧವರು ಎನಗಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಧ್ವಮುನಿರಾಯ |
ಮುನಿರಾಯನಿರಲು ಯೋಚನೆಯಾಕೆ ಜಗದಿ ನಮಗಿನ್ನು || 91 ||

ಶ್ರೀಮತ್ಸಮಸ್ತಗುಣಧಾಮ ವಿಷ್ಣೋರಂಘ್ರಿ- ತಾಮರಸಮಧುಪ ಭವತಾಪ |
ಭವತಾಪ ಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮ ಪರಿಹರಿಸಿ ಸಲಹಯ್ಯ || 92 ||

ಉದ್ಧರಿಪುದೆಮ್ಮ ಹನುಮದ್ಭೀಮಸೇನಗುರುಮಧ್ವಮುನಿರಾಯ ಕವಿಗೇಯ |
ಕವಿಗೇಯ ಎನ್ನ ದುರ್ಬುದ್ಧಿಗಳ ಬಿಡಿಸೋ ದಯದಿಂದ || 93 ||

ನಮೋನಮೋ ಭಾರತೀರಮಣ ಹನುಮದ್ಭೀಮ- ಯತಿಕುಲೋತ್ತಂಸಗುರುಮಧ್ವ |
ಗುರುಮಧ್ವ ದುರ್ವಾದಿ- ತಿಮಿರಮಾರ್ತಾಂಡ ಸುರಶೌಂಡ || 94 ||

ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಪಾದ ಒಮ್ಮೆ ನೆನೆಯಲು ಜನ್ಮ- ಜನ್ಮಕೃತಪಾಪ ಪರಿಹಾರ |
ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಸ- ದ್ಬ್ರಹ್ಮಪದದಲ್ಲಿ ಸುಖಿಸೋರು || 95 ||

ವಾಯುಹನುಮದ್ಭೀಮರಾಯಮಧ್ವರ ಸ್ತೋತ್ರ ಬಾಯೊಳುಳ್ಳವಗೆ ಜನ್ಮಾಧಿ |
ಜನ್ಮಾಧಿರೋಗಭಯವೀಯನೆಂದೆಂದೂ ಭಗವಂತ || 96 ||

ಮಾತರಿಶ್ವನೆ ಎನ್ನ ಮಾತ ಲಾಲಿಸಿ ಜಗನ್ನಾಥವಿಠ್ಠಲನ ಮನದಲ್ಲಿ |
ಮನದಲ್ಲಿ ತೋರಿ ಭವಭೀತಿ ಬಿಡಿಸಯ್ಯ ಭವ್ಯಾತ್ಮ || 97 ||

ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಸ್ತುತಿ

ಸತ್ಯಲೋಕವೆ ಸದನ ತತ್ವಾಭಿಮಾನಿಗಳು
ಭೃತ್ಯರೆನಿಸುವರು ಮಹಲಕ್ಷ್ಮೀ | ಮಹಲಕ್ಷ್ಮಿಜನನಿ ಪುರು_
ಷೋತ್ತಮನೆ ಜನಕನೆನಿಸುವ || 98 ||

ಚತುರದಶಲೋಕಾಧಿಪತಿಯೆನಿಪ ನಿನಗೆ ಸರ-
ಸ್ವತಿಯು ನಿಜರಾಣಿ ವಿಹಗೇಂದ್ರ | ವಿಹಗೇಂದ್ರ ಶೇಷಪಾ-
ರ್ವತಿಪರಾತ್ಮಜರು ಎನಿಸೋರು || 99 ||

ದ್ವಿಶತಕಲ್ಪದಿ ತಪವೆಸಗಿ ಅಸುದೇವ ಪೆÇಂ-
ಬಸಿರಪದ ಪಡೆದೆ ಹರಿಯಿಂದ | ಹರಿಯಿಂದ ಮಿಕ್ಕ ಸುಮ-
ನಸರಿಗುಂಟೇ ಈ ಭಾಗ್ಯ || 100 ||

ಋಜುಗಣಾಧೀಶ್ವರನೆ ಅಜಪದವಿಗೋಸುಗದಿ
ಭಜಿಸಿದವನಲ್ಲ ಹರಿಪಾದ | ಹರಿಪಾದಸೇವೆಯು ಸ-
ಹಜವೆ ಸರಿ ನಿನಗೆ ಎಂದೆಂದು || 101 ||

ಚತುರಾಸ್ಯ ತತ್ವದೇವತೆಗಳಂತರ್ಯಾಮಿ
ನುತಿಸಿ ಬಿನ್ನೈಪೆ ಅನುಗಾಲ |  ಅನುಗಾಲ ಭಕ್ತಿ ಶಾ-
ಶ್ವತವಾಗಿ ಇರಲಿ ಹರಿಯಲ್ಲಿ || 102 ||

ಸತ್ಯಲೋಕೇಶನೆ ಬಳಿತ್ಥಾದಿಶ್ರುತಿವಿನುತ
ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾದಿ ಸುರಪೂಜ್ಯ | ಸುರಪೂಜ್ಯ ಭಕ್ತರ ವಿ-
ಪತ್ತು ಪರಿಹರಿಸಿ ಸಲಹಯ್ಯ || 103 ||

ಇನಿತಿದ್ದ ನೀ ಸಲಹದಿಪ್ಪುದು ನಮ್ಮ
ಅನುಚಿತನುಚಿತವೋ ನೀ ಬಲ್ಲಿ | ನೀ ಬಲ್ಲಿ ಶಾರದಾ-
ವನಿತೆಯ ರಮಣ ದಯವಾಗೋ || 104 ||

ಸತ್ವಾತ್ಮಕಶರೀರ ಮಿಥ್ಯಾದಿಮತಗಳೊಳು
ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸಂಪತ್ತು ಕೊಡದಿರು | ಕೊಡದಿರೆನಗೆಂದೂ ಸಂ-
ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವೆ ನಿನಗೆ ನಮೊ ಎಂದು || 105 ||

ಮಾತರಿಶ್ವನೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯೊಂದೇ ಜಗ-
ನ್ನಾಥವಿಠ್ಠಲನ ಕರುಣಕ್ಕೆ | ಕರುಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣೆಮ-
ಯಾತನೆಯು ಬರಲು ನಾನಂಜೆ || 106 ||

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಭೂದರ್ಗಾ ಸ್ತುತಿ

ಶ್ರೀಭೂಮಿದುರ್ಗೆ ಮತ್ತೇಭೇಂದ್ರಗಮನೆ ಸ್ವ- ರ್ಣಾಭಗಾತ್ರೇ ಸುಚರಿತ್ರೆ | ಸುಚರಿತ್ರೆ ಶ್ರೀಪದ್ಮ-
ನಾಭನ್ನ ಜಾಯೆ ವರವೀಯೆ || 107 ||

ತ್ರಿಗುಣಾಭಿಮಾನಿ ಎನ್ನವಗುಣದ ರಾಶಿಗಳ
ಬಗೆಯದಲೆ ಕಾಯೆ ವರವೀಯೆ | ವರವೀಯೆ ನಿನ್ನ ಪದ- ಯುಗಳಕ್ಕೆ ನಮಿಪೆ ಜಗದಂಬೆ || 108 ||

ದರಹಸಿತವದನಸುಂದರಿ ಕಮಲಸದನೆ ನಿ-
ರ್ಜರಸಿದ್ಧಗೀತೇ ವಿಧಿಮಾತೇ | ವಿಧಿಮಾತೆ ಲೋಕಸುಂ-
ದರಿಯೆ ನೀ ನೋಡೇ ದಯಮಾಡೇ || 109 ||

ಪ್ರಳಯಕಾಲದಿ ಪತಿಯು ಮಲಗಬೇಕೆನುತ ವಟ- ದೆಲೆಯಾಗಿ ಹರಿಯ ಒಲಿಸಿದಿ | ಒಲಿಸಿದಿ ಜಗದ ಮಂ- ಗಳದೇವಿ ನಮಗೆ ದಯವಾಗೆ || 110 ||

ತಂತುಪಟದಂತೆ ಜಗದಂತರ್ಬಹಿರದಲ್ಲಿ ಕಾಂತನೊಡಗೂಡಿ ನೆಲೆಸಿರ್ಪೆ | ನೆಲೆಸಿರ್ಪೆ ನೀನೆನ್ನ ಅಂತರಂಗದಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳೆ || 111 ||

ಈಶಕೋಟಿಪ್ರವಿಷ್ಟೆ ಈಶಭಿನ್ನಳೆ ಸರ್ವ-
ದೋಷವರ್ಜಿತಳೆ ವರದೇಶೇ | ವರದೇಶೇ ಪತಿಯೊಡನೆ
ವಾಸವಾಗೆನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ || 112 ||

ಆನಂದಮಯಹರಿಗೆ ನಾನಾಭರಣವಾದೆ
ಪಾನೀಯವಾದೆ ಪಟವಾದೆ | ಪಟವಾದೆ ಪಂಕಜ-
ಪಾಣಿ ನೀನೆಮಗೆ ದಯವಾಗೆ || 113 ||

ಮಹದಾದಿತತ್ವಗಳ ಧರಿಸಿ ನಿನ್ನುದರದೊಳು
ದೃಹಿಣಾಂಡಪಡೆದೆ ಪತಿಯಿಂದ | ಪತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ
ಮಹಮಹಿಮಳೆ ಎಮಗೆ ದಯವಾಗೆ || 114 ||

ಆವ ಬ್ರಹ್ಮಭವಾದಿ ದೇವರೆಲ್ಲರು ತವ ಕೃ-
ಪಾವಲೋಕನದಿ ಕೃತಕೃತ್ಯ |  ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗಿಹರು
ದೇವಿ ನಾ ಬಯಸುವದು ಅರಿದಲ್ಲ || 115 ||

ಪಕ್ಷೀಂದ್ರವಾಹನನ ವಕ್ಷಸ್ಥಳನಿವಾಸಿ
ಅಕ್ಷಯಜ್ಞಾನಿ ಸುಖಪೂರ್ಣೆ | ಸುಖಪೂರ್ಣೆ ಕಮಲದ-
ಳಾಯತಾಕ್ಷಿ ನೋಡು ದಯದಿಂದ || 116 ||

ಹಲವು ಮಾತೇಕೆ ಶ್ರೀಲಲನೆ ಜಗನ್ನಾಥವಿ |
ಠ್ಠಲನಿಂದ ಕೂಡಿ ಮನದಲ್ಲಿ |  ಮನದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾ- ಗ್ಹಲವು ಕಾಲದಲಿ ಅವಿಯೋಗಿ || 117 ||

ಶ್ರೀ ರುಕ್ಮಿಣೀವಿಲಾಸ

ಫಣಿರಾಜಶಯನ ರುಕ್ಮಿಣಿದೇವಿಯೊಡಗೂಡಿ
ಮಣಿಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರ್ದು | ಕುಳಿತಿರ್ದು ಸತಿಯೊಡನೆ ಅಣಕವಾಡಿದನು ಇನಿತೆಂದು || 118 ||

ಹೇ ರಾಜಕನ್ನಿಕೆ! ಭೂರಮಣ ನಾನಲ್ಲ
ವಾರಿಧಿಯೊಳಗಿದ್ದು ಬದುಕುವ | ಬದುಕುವಗೆ ಮರುಳಾದೆ
ನಾರದನ ನುಡಿಗೆ ನಳಿನಾಕ್ಷಿ || 119 ||

ಶಿಶುಪಾಲಮೊದಲಾದ ವಸುಧೆಪಾಲರ ಬಿಟ್ಟು
ಪಶುಪಾಲಗೊಲಿದೆ ಸುಕುಮಾರಿ | ಸುಕುಮಾರಿ ಎನಲು ಪರ-
ವಶಳಾದಳಾಗ ಮಹಲಕ್ಷ್ಮಿ || 120 ||

ಈ ಮಾತ ಕೇಳಿ ಕೈಚಾಮರವನೀಡಾಡಿ
ಭೂಮಿಗೊರಗಿದಳು ಭುಗಿಲೆಂದು | ಭುಗಿಲೆಂದು ಮಲಗಿದಾ- ಕಾಮಿನಿಯ ಕಂಡ ಕಮಲಾಕ್ಷ || 121 ||

ಕಂಗೆಟ್ಟಳೆಂದು ತನ್ನಂಗನೆಯ ಬಿಗಿದಪ್ಪಿ
ಮುಂಗುರುಳ ತಿದ್ದಿ ಮುದ್ದಿಸಿ | ಮುದ್ದಿಸಿ ಮಾತಾಡ್ದ ಕಂಗಳಶ್ರುಗಳ ಒರಸುತ್ತ || 122 ||

ಸಲಿಗೆಮಾತುಗಳ ಬಗೆ ತಿಳಿಯದಲೆ ಹೀಗೆ ಚಂ- ಚಲವನೈದುವರೆ ಚಪಲಾಕ್ಷಿ |  ಚಪಲಾಕ್ಷಿ ಏಳೆಂದು
ಲಲನೆಯಳ ನಗಿಸಿ ನಗುತಿರ್ದ || 123 ||

ಶ್ರೀದೇವಿ ನಿನ್ನೊಳು ವಿನೋದವನೆ ಮಾಡಲು ವಿ-
ಷಾದಪಡಲ್ಯಾಕೆ ಅನುದಿನ | ಅನುದಿನ ಸ್ಮರಿಸುವರ
ಕಾಡುಕೊಂಡಿಹನೆ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ || 124 ||

ಹಿಗ್ಗಿದಳು ಮನದಿ ಸೌಭಾಗ್ಯಭಾಮಿನಿಯು ಅಪ-
ವರ್ಗದ ನುಡಿಗೆ ಹರುಷದಿ | ಹರುಷದಿಂದಲಿ ಪಾದ- ಯುಗ್ಮಕೆರಗಿದಳು ಇನಿತೆಂದು || 125 ||

ಜಗದೇಕಮಾತೆ ಕೈಮುಗಿದು ಲಜ್ಜೆಯಲಾಗ
ಮುಗುಳುನಗೆಸೂಸಿ ಮಾತಾಡಿ | ಮಾತಾಡಿದಳು ಪತಿಯ
ಮೊಗವನೋಡುತಲಿ ನಳಿನಾಕ್ಷಿ || 126 ||

ಪರಿಪೂರ್ಣಕಾಮ ನೀ ಕರುಣದಿಂದೀಗ ಸ್ವೀ- ಕರಿಸಿದೆಯೊ ಎನ್ನ ಸತಿಯೆಂದು | ಸತಿಯೆಂದಕಾರಣಾ- ಕ್ಷರಳೆನಿಸಿಕೊಂಡೆ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ || 127 ||

ಭುವನಾಧಿಪತಿ ನೀನು ಅವಿಯೋಗಿ ನಿನಗಾನು ಅವಿವೇಕಿನೃಪರ ಪತಿಯೆಂದು | ಪತಿಯೆಂದು ಬಗೆವೇನೇ
ಸವಿಮಾತಿದಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ || 128 ||

ಭಗವಂತ ನೀನು ದುರ್ಭರದೇಹಗತರವರು
ತ್ರಿಗುಣವರ್ಜಿತವು ತವ ರೂಪ | ತವ ರೂಪ ಗುಣಗಳನು
ಪೆÇಗಳಲೆನ್ನಳವೆ ಪರಮಾತ್ಮ || 129 ||

ಭಾನು ತನ್ನಯ ಕಿರಣಪಾಣಿಗಳ ದೆಶೆಯಿಂದ
ಪಾನೀಯಜಗಳ ಅರಳಿಸಿ | ಅರಳಿಸಿ ಗಂಧವನಾ-
ಘ್ರಾಣಿಸಿದಂತೆ ಗ್ರಹಿಸಿದಿ || 130 ||

ಬೈದವನ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಕೊಯ್ದು ಅಂಧಂತಮಸಿ-
ಗೊಯ್ದು ಹಾಕಿದೆಯೊ ಪರಿಪಂಥಿ | ಪರಿಪಂಥಿನೃಪರನ್ನು
ಐದುವೆನೆ ನಿನ್ನ ಹೊರತಾಗಿ || 131 ||

ನಿಮ್ಮನುಗ್ರಹದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿಗಳ
ನಿರ್ಮಿಸಿ ಸಲಹಿ ಸಂಹಾರ | ಸಂಹಾರಮಾಡುವೆನು
ದುರ್ಮದಾಂಧರನು ಬಗೆವೆನೆ || 132 ||

ಮಂಜುಲೋಕ್ತಿಯ ಕೇಳಿ ಅಂಜಲೇಕೆಂದು ನವ- ಕಂಜಲೋಚನೆಯ ಬಿಗಿದಪ್ಪಿ | ಬಿಗಿದಪ್ಪಿ ಪೇಳಿದ ಧ-
ನಂಜಯಪ್ರಿಯ ಸಥೆಯಿಂದ || 133 ||

ನಿನಗೆ ಎನ್ನಲಿ ಭಕ್ತಿ ಎನಿತಿಹುದು ನಾ ಕಂಡೆ
ಎನಗಿಹುದು ಕರುಣ ಎಂದೆಂದು | ಎಂದೆಂದು ಇಹುದಿದಕೆ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ ವನಜಾಕ್ಷಿ || 134 ||

ದೋಷವರ್ಜಿತರುಕ್ಮಿನೀಶನ ವಿಲಾಸ ಸಂ-
ತೋಷದಲಿ ಕೇಳಿ ಪಠಿಸಿದ | ಪಠಿಸಿದಂಥವರ ಅಭಿ-
ಲಾಷೆ ಪೂರೈಸಿ ಸಲಹುವ || 135 ||

ನೀತಜನಕನು ಜಗನ್ನಾಥವಿಠ್ಠಲ ಜಗ-
ನ್ಮಾತೆಯೆನಿಸುವಳು ಮಹಲಕ್ಷ್ಮೀ | ಮಹಲಕ್ಷ್ಮಿಸುತ ಬ್ರಹ್ಮ-
ಭ್ರಾತನೆನಿಸುವನು ಗುರುರಾಯ || 136 ||

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಸ್ತೋತ್ರ

ಜ್ಞಾನಸುಜ್ಞಾನಪ್ರಜ್ಞಾನವಿಜ್ಞಾನಮಯ
ಮಾಣವಕರೂಪ ವಸುದೇವ |  ವಸುದೇವತನಯ ಸು- ಜ್ಞಾನವನು ಕೊಟ್ಟು ಕರುಣಿಸೊ || 137 ||

ಆದಿನಾರಾಯಣನು ಭೂದೇವಿಮೊರೆಕೇಳಿ
ಯಾದವರ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ | ಜನಿಸಿದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ
ಪಾದಕ್ಕೆ ಶರಣೆಂಬೆ ದಯವಾಗೊ || 138 ||

ವಸುದೇವನಂದನನ ಹಸುಗೂಸು ಎನಬೇಡಿ
ಶಿಶುವಾಗಿ ಕೊಂದ ಶಕಟನ್ನ | ಶಕಟವತ್ಸಾಸುರರ ಅಸುವಳಿದು ಪೆÇರೆದ ಜಗವನ್ನ || 139 ||

ವಾತರೂಪಿಲಿ ಬಂದ ಆ ತೃಣಾವರ್ತನ್ನ
ಪಾತಾಳಕಿಳುಹಿ ಮಡುಹಿದ | ಮಡುಹಿ ಮೊಲೆಯುಣಿಸಿದಾ
ಪೂತಣಿಯ ಕೊಂದ ಪುರುಷೇಶ || 140 ||

ದೇವಕೀಸುತನಾಗಿ ಗೋವುಗಳ ಕಾಯ್ದರೆ
ಪಾವಕನ ನುಂಗಿ ನಲಿವೋನೆ | ನಲಿವೋನೆ ಮೂರ್ಲೋಕ ಓವ ದೇವೇಂದ್ರ ತುತಿಪೆÇನೆ || 141 ||

ಕುವಲಯಾಪೀಡನನು ಲವಮಾತ್ರದಲಿ ಕೊಂದು
ಶಿವನ ಚಾಪವನು ಮುರಿದಿಟ್ಟ | ಮುರಿದಿಟ್ಟ ಮುಷ್ಟಿಕನ
ಬವರದಲಿ ಕೆಡಹಿದ ಧರೆಯೊಳು || 142 ||

ಕಪ್ಪ ಕೊಡಲಿಲ್ಲೆಂದು ದರ್ಪದಲಿ ದೇವೇಂದ್ರ
ಗುಪ್ಪಿದನು ಮಳೆಯ ವ್ರಜದೊಳು | ವ್ರಜದೊಳು ಪರ್ವತವ
ಪುಷ್ಪದಂತೆತ್ತಿ ಸಹಹಿದ || 143 ||

ವಂಚಿಸಿದ ಹರಿಯೆಂದು ಸಂಚಿಂತೆಯಲಿ ಕಂಸ
ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರ್ದ |  ಕುಳಿತಿರ್ದ ಮದಕರಿಗೆ
ಪಂಚಾಸ್ಯನಂತೆ ಎರೆಗಿದ || 144 ||

ದುರ್ಧರ್ಷಕಂಸನ್ನ ಮಧ್ಯರಂಗದಿ ಕೆಡಹಿ
ಗುದ್ದಿಟ್ಟ ತಲೆಯ ಜನ ನೋಡೆ | ಜನ ನೋಡೆ ದುರ್ಮತಿಯ
ಮರ್ದಿಸಿದ ಕೃಷ್ಣ ಸಲಹೆಮ್ಮ || 145 ||

ಉಗ್ರಸೇನಗೆ ಪಟ್ಟ ಶ್ರೀಘ್ರದಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಕಾ- ರಾಗೃಹದಲ್ಲಿದ್ದ ಜನನಿಯ | ಜನನಿಜನಕರ ಬಿಡಿಸಿ
ಅಗ್ರಜನ ಕೂಡಿ ಹೊರವಂಟ || 146 ||

ಅಂಬುಜಾಂಬಕಿಗೊಲಿದು ಜಂಭಾರಿಪುರದಿಂದ ಕೆಂಬಲ್ಲನಮರ ತೆಗೆದಂಥ | ತೆಗೆದಂಥ ಕೃಷ್ಣನ ಕ- ರಾಂಬುಜಗಳೆಮ್ಮ ಸಲಹಲಿ || 147 ||

ಒಪ್ಪಿಡಿಯವಲಕ್ಕಿಗೊಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಮುಕುಂದ
ವಿಪ್ರನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಸೌಭಾಗ್ಯ | ಸೌಭಾಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟ ನ-
ಮ್ಮಪ್ಪಗಿಂದಧಿಕ ದೊರೆಯುಂಟೆ || 148 ||

ಗಂಧವಿತ್ತಬಲೆಯಳ ಕುಂದನೆಣಿಸದೆ ಪರಮ-
ಸುಂದರಿಯ ಮಾಡಿ ವಶನಾದ | ವಶನಾದ ಗೋ-
ವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ನೀನೆಂಥ ಕರುಣಾಳೋ || 149 ||

ಎಂದು ಕಾಂಬೆನೊ ನಿನ್ನ ಮಂದಸ್ಮಿತಾನನವ ಕಂದರ್ಪನಯ್ಯ ಕವಿಗೇಯ |  ಕವಿಗೇಯ ನಿನ್ನಂಥ
ಬಂಧುಗಳು ನಮಗಿರಲೊ ಅನುಗಾಲ || 150 ||

ರಂಗರಾಯನೆ ಕೇಳು ಶೃಂಗಾರಗುಣಪೂರ್ಣ
ಬಂಗಪಡಲಾರೆ ಭವದೊಳು | ಭವಬಿಡಿಸಿ ಎನ್ನಂತ- ರಂಗದಲಿ ನಿಂತು ಸಲಹಯ್ಯ || 151 ||

ದಾನವಾರಣ್ಯಕೆ ಕೃಶಾನು ಕಾಮಿತಕಲ್ಪ-
ಧೇನು ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀಮುಖಪದ್ಮ | ಮುಖಪದ್ಮನವಸುಸ- ದ್ಭಾನು ನೀನೆಮಗೆ ದಯವಾಗೊ || 152 ||

ತಾಪತ್ರಯಗಳು ಮಹದಾಪತ್ತು ಪಡಿಸೋವು
ಕಾಪಾಡು ಕಂಡ್ಯ ಕಮಲಾಕ್ಷ | ಕಮಲಾಕ್ಷ ಮೊರೆಯಿಟ್ಟು
ದ್ರೌಪದಿಯ ಕಾಯ್ದೆ ಅಳುಕದೆ || 153 ||

ಕರಣನಿಯಾಮಕನೆ ಕರುಣಾಳು ನೀನೆಂದು
ಮೊರೆಹೊಕ್ಕೆ ನಾನಾಪರಿಯಲ್ಲಿ | ಪರಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ವೇಶ
ಮರುಳುಮಾಡುವುದು ಉಚಿತಲ್ಲ || 154 ||

ಮತದೊಳಗೆ ಮಧ್ವಮತ ವ್ರತದೊಳಗೆ ಹರಿದಿನವು
ಕಥೆಯೊಳಗೆ ಭಾಗವತಕಥೆಯೆನ್ನಿ | ಕಥೆಯೆನ್ನಿ ಮೂರ್ಲೋಕ-
ಕತಿಶಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪ್ರತಿಮೆನ್ನಿ || 155 ||

ನೀನಲ್ಲದನ್ಯರಿಗೆ ನಾನೆರಗೆನೋ ಸ್ವಾಮಿ
ದಾನವಾಂತಕನೆ ದಯವಂತ |  ದಯವಂತ ಎನ್ನಭಿ-
ಮಾನ ನಿನಗಿರಲೋ ದಯವಾಗೊ || 156 ||

ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ದೇಶ ತುಕ್ಕಿದರೆ ಫಲವೇನು
ಶಕ್ತನಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಫಲವೇನು | ಫಲವೇನು ನಿನ್ನ ಸ- ದ್ಭಕ್ತರನು ಕಂಡು ನಮಿಸದೆ || 157 ||

ನರರ ಕೊಂಡಾಡಿ ದಿನ ಬರಿದೆ ಕಳೆಯಲುಬೇಡ
ನರನ ಸಖನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ | ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತಿಯ ಚರಿತೆ ಕೊಂಡಾಡೋ ಮನವುಬ್ಬಿ || 158 ||

ಪಾಹಿ ಪಾಂಡವಪಾಲ ಪಾಹಿ ರುಕ್ಮಿಣಿಲೋಲ
ಪಾಹಿ ದ್ರೌಪದಿಯ ಅಭಿಮಾನ | ಅಭಿಮಾನ ಕಾಯ್ದ ಹರಿ ದೇಹಿ ಕೈವಲ್ಯ ನಮಗಿಂದು || 159 ||

ಪಾಹಿ ಕರುಣಾಕರನೆ ಪಾಹಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀರಮಣ
ಪಾಹಿ ಗೋಪಾಲ ಗುಣಶೀಲ | ಗುಣಶೀಲ ಪಾಪಸಂ-
ದೋಹ ಕಳೆದೆನ್ನ ಸಲಹಯ್ಯ || 160 ||

ಏಕಾಂತಿಗಳ ಒಡೆಯ ಲೋಕೈಕರಕ್ಷಕಾ-
ನೇಕಜನವಂದ್ಯ ನಳಿನಾಕ್ಷ | ನಳಿನಾಕ್ಷ ನಿನ್ನ ಪಾ- ದಕ್ಕೆ ಕೈಮುಗಿವೆ ದಯವಾಗೋ || 161 ||

ಬಾಹಿರಂತರದಲ್ಲಿ ದೇಹಾಭಿಮಾನಿಗಳು
ನೀ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಡಿಸೋರು |  ನಡಿಸೋರು ನುಡಿಸೋರು
ದ್ರೋಹಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಗುರಿಮಾಳ್ಪೆ || 162 ||

ಏಕಾದಶೇಂದ್ರಿಯಗಳೇಕಪ್ರಕಾರದಲಿ
ಲೋಕೈಕನಾಥ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ | ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಮೃತಿಯ ಕೊಡಲು
ವೈಕುಂಠ ನಾನೊಲ್ಲೆ || 163 ||

ನಿನ್ನವರ ನೀ ಮರೆದರಿನ್ನು ಸಾಕುವರ್ಯಾರು
ಪನ್ನಂಗಶಯನ ಪುರುಷೇಶ |  ಪುರುಷೇಶ ಸತತ ಶರಣ- ರನು ಬಿಡುವೋದುಚಿತಲ್ಲ || 164 ||

ಸ್ವಚ್ಛಗಂಗೆಯ ಒಳಗೆ ಅಚ್ಯುತನ ಸ್ಮರಿಸಿದೊಡೆ ಅಚ್ಚಮಡಿಯೆಂದು ಕರೆಸೋರು | ಕರೆಸೋರು ಕೈವಲ್ಯ
ನಿಶ್ಚಯವು ಕಂಡ್ಯ ಎಮಗಿನ್ನು || 165 ||

ಆನಂದನಂದ ಪರಮಾನಂದ ರೂಪ ನಿ- ತ್ಯಾನಂದವರದ ಅಧಮರ | ಅಧಮರಿಗೆ ನಾರಾಯ- ಣಾನಂದಮಯನೆ ದಯವಾಗೊ || 166 ||

ಏನೆಂಬೆ ನಿನ್ನಾಟಕಾನಂದಮಯನೆ ಗುಣಿ-
ಗುಣಗಳೊಳಗಿದ್ದು ಗುಣಕಾರ್ಯ | ಗುಣಕಾರ್ಯಗಳ ಮಾಡಿ
ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗುಣಿಸುವಿ ಸುಖದು:ಖ || 167 ||

ಕುಟ್ಟಿ ಬೀಸಿ ಕುಯ್ದು ಸುಟ್ಟು ಬೇಯ್ಸಿದ ಪಾಪ ಕೆಟ್ಟುಪೆÇೀಪುದಕೆ ಬಗೆಯಿಲ್ಲ |  ಬಗೆಯಿಲ್ಲದದರಿಂದ
ವಿಠ್ಠಲನ ಪಾಡಿ ಸುಖಿಯಾಗು || 168 ||

ಶುಕನಯ್ಯ ನೀನೆ ತಾರಕನೆಂದು ನಿನ್ನ ಸೇ-
ವಕರು ಪೇಳುವುದು ನಾ ಕೇಳಿ | ನಾ ಕೇಳಿ ಮೊರೆಹೊಕ್ಕೆ
ಭಕುತವತ್ಸಲನೆ ದಯವಾಗೋ || 169 ||

ಎನ್ನ ಪೆÇೀಲುವ ಪತಿತರಿನ್ನಿಲ್ಲ ಲೋಕದೊಳು ಪತಿತಪಾ-
ವನ ನಿನಗೆ ಸರಿಯಿಲ್ಲ | ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಲೋಕದೊಳು ಅನ್ಯಭಯ ಎನಗೆ ಮೊದಲಿಲ್ಲ || 170 ||

ನೀ ನುಡಿದು ನಡೆದಂತೆ ನಾ ನುಡಿದು ನಡೆವೆನೋ
ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಅರಸ ಗುಣಪೂರ್ಣ | ಗುಣಪೂರ್ಣ ನೀನೆನ್ನ
ಹೀನತೆಯ ಮಾಡಿ ಬಿಡುವೊದೇ || 171 ||

ಮೂರು ಗುಣಗಳ ಮಾನಿ ಶ್ರೀರಮಾಭೂದುರ್ಗೆ
ನಾರೇರ ಮಾಡಿ ನಲಿದಾಡಿ |  ನಲಿದಾಡಿ ಜೀವಿಗಳ
ದೂರತರ ಮಾಡಿ ನಗುತಿರ್ಪೆ || 172 ||

ವಿಷಯದೊಳು ಮನವಿರಿಸಿ ವಿಷಯ ಮನದೊಳಗಿರಿಸಿ
ವಿಷಯೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಅಭಿಮಾನಿ | ಅಭಿಮಾನಿ ದಿವಿಜರಿಗೆ
ವಿಷಯನಾಗದಲೆ ಇರುತಿರ್ಪೆ || 173 ||

ಲೋಕನಾಯಕನಾಗಿ ಲೋಕದೊಳು ನೀನಿದ್ದು
ಲೋಕಗಳ ಸೃಜಿಸಿ ಸಲಹುವಿ | ಸಲಹಿ ಸಂಹರಿಸುವ
ಲೋಕೇಶ ನಿನಗೆ ಎಣೆಗಾಣೆ || 174 ||

ಜಗದುದರ ನೀನಾಗಿ ಜಗದೊಳಗೆ ನೀನಿಪ್ಪೆ
ಜಗದಿ ಜೀವರನು ಸೃಜಿಸುವಿ |  ಸೃಜಿಸಿ ಜೀವರೊಳಿದ್ದು
ಜಗದನ್ನನೆಂದು ಕರೆಸುವಿ || 175 ||

ಏಸು ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯ ತಾ ಸಮನಿಸಿತೊ ಎನಗೆ
ವಾಸುಕಿ ಶಯನ ಜನರೆಲ್ಲ | ಜನರೆಲ್ಲ ವೈಕುಂಠ- ದಾಸನೆಂದೆನ್ನ ತುತಿಸೋರು || 176 ||

ಮಣಿಕುಂದಣಗಳು ಕಂಕಣದಿ ಶೋಭಿಸುವಂತೆ ತೃಣದಿ ನಿನ್ನಖಿಳ ಶ್ರೀದೇವಿ |  ಶ್ರೀದೇವಿಸಹಿತ ನಿ- ರ್ಗುಣನು ಶೋಭಿಸುವಿ ಪ್ರತಿದಿನ || 177 ||

ಈತನ ಪದಾಂಬುಜ ವಿಧಾತೃಮೊದಲಾದ ಸುರ-
ವ್ರಾತ ಪೂಜಿಪುದು ಪ್ರತಿದಿನ |  ಪ್ರತಿದಿನದಿ ಶ್ರೀಜಗ-
ನ್ನಾಥವಿಠ್ಠಲನ ನೆನೆ ಕಂಡ್ಯ || 178 ||

ಶ್ರೀ ದಶಾವತಾರಸ್ತೋತ್ರ

ವೇದತತಿಗಳನು ಕದ್ದೊಯ್ದವನ ಕೊಂದು ಪ್ರಳ- ಯೋದಧಿ ಯೊಳಗೆ ಚರಿಸಿದಿ | ಚರಿಸಿ ವೈವಸ್ವತನ ಕಾಯ್ದ ಮಹಮಹಿಮ ದಯವಾಗೋ || 179 ||

ಮಂದ್ರರಾದ್ರಿಯ ಧರಿಸಿ ಸಿಂಧುಮಥನವ ಮಾಡಿ
ವೃಂದಾರಕರಿಗೆ ಅಮೃತವ | ಅಮೃತವನುಣಿಸಿದ
ಇಂದಿರಾರಾಧ್ಯ ದಯವಾಗೋ || 180 ||

ಸೋಮಪನ ನುಡಿ ಕೇಳಿ ಹೇಮಾಂಬಕನ ಕೊಂದಿ
ಭೂಮಿಯ ನೆಗಹಿದಿ ದಾಡಿಂದ | ದಾಡಿಂದ ನೆಗಹಿದ
ಸ್ವಾಮಿಭೂವರಹ ದಯವಾಗೋ || 181 ||

ಕಂದ ಕರೆಯಲು ಕಂಬದಿಂದುದಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸಿದಿ
ವಂದಿಸಿದ ಸುರರ ಸಲಹಿದಿ | ಸಲಹಿದಿ ನರಸಿಂಹ
ತಂದೆ ನೀನೆಮಗೆ ದಯವಾಗೋ || 182 ||

ವೈರೋಚನಿಯ ಭೂಮಿ ಮೂರುಪಾದವು ಬೇಡಿ ಈರಡಿಯೊಳಗಳದೆ ಭೂವ್ಯೋಮ | ಭೂವ್ಯೋಮವಳೆದ ಭಾ- ಗೀರಥಿಯ ಜನಕ ದಯವಾಗೋ || 183 ||

ಕುವಲಯಾಧೀಶ್ವರರ ಬವರಮುಖದಲಿ ಕೊಂದು ಅವನಿಭಾರವನು ಇಳುಹಿದ |  ಇಳುಹಿದ ಸ್ವಾಮಿಭಾ ರ್ಗವರಾಮ ಎಮಗೆ ದಯವಾಗೋ || 184 ||

ಶತಧೃತಿಯ ನುಡಿಗೆ ದಶರಥನ ಗರ್ಭದಿ ಬಂದಿ
ದಿತಿಜರನು ಒರಿಸಿ ಸುಜನರ |  ಸುಜನರನು ಪೆÇರೆದ ರಘು
ಪತಿಯೆ ನೀನೊಲಿದು ದಯವಾಗೋ || 185 ||

ವಸುದೇವದೇವಕೀಬಸುರಿಲಿ ಜನಿಸಿದಿ
ವಸುಧೆಭಾರವನು ಇಳುಹಿದಿ |  ಇಳುಹಿ ಪಾಂಡವರ ಪೆÇೀ
ಷಿಸಿದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದಯವಾಗೋ || 186 ||

ಜಿನನೆಂಬ ದನುಜ ಸಜ್ಜನಕರ್ಮವನು ಮಾಡೆ
ಜನಿಸಿ ಅವರಲ್ಲಿ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ |  ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ಕವಿಸಿದ
ವಿನುತ ಶ್ರೀಬುದ್ಧ ದಯವಾಗೋ || 187 ||

ಕಲಿಯ ವ್ಯಾಪಾರ ವೆಗ್ಗಳವಾಗೆ ತಿಳಿದು ಶಂ-
ಫಲಿ ಎಂಬ ಪುರದಿ ದ್ವಿಜನಲ್ಲಿ | ದ್ವಿಜನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಕಲಿ-
ಮಲವ ಹರಿಸಿದ ಕಲ್ಕಿ ದಯವಾಗೋ || 188 ||

ಈ ರೀತಿ ಹತ್ತವತಾರದಲಿ ಸಜ್ಜನರ
ನೀ ರಕ್ಷಿಸಿದಿ ಸ್ವಾಮಿ ಜಗನ್ನಾಥ | ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠ್ಠಲನೆ ಉ- ದ್ಧಾರ ಮಾಡಯ್ಯ ಭವದಿಂದ || 189 ||

ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶಸ್ತೋತ್ರ

ಶರಣಾಗತರ ಕಲ್ಪತರುವೆ ವೇಂಕಟಧರಾ-
ಧರನಾಥ ನಿನ್ನ ಚರಣಾಬ್ಜ | ಚರಣಾಬ್ಜ ಯುಗಳ ಸಂ- ದರುಶನವನೀಯೋ ಎಂದೆಂದೂ || 190 ||

ವೇಂಕಟಾಚಲನಿಲಯ ಪಂಕಜೋದ್ಭವನಯ್ಯ
ಶಂಕರಪ್ರಿಯ ಕವಿಗೇಯ | ಕವಿಗೇಯ ನಿನ್ನ ಪದ- ಕಿಂಕರ ನೆನಿಸೋ ಶುಭಕಾಯ || 191 ||

ಸ್ವಾಮಿತೀರ್ಥನಿವಾಸ ಕಾಮಿತಪ್ರದ ಕುಲ-
ಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವೇಶ | ಸರ್ವೇಶ ಸುರಸಾರ್ವ-
ಭೌಮ ನೀನೆನಗೆ ದಯವಾಗೋ || 192 ||

ದೇವಶರ್ಮನ ತುತಿಗೆ ನೀನೊಲಿದು ಪಾಲಿಸಿದೆ ದೇವಕೀಕಂದ ದಯದಿಂದ | ದಯದಿಂದ ಒಲಿದೆನ್ನ ತಾವಕರೊಳಗಿಟ್ಟು ಸಲಹಯ್ಯ || 193 ||

ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪ ಜಗದತ್ಯಂತಭಿನ್ನ ಸ-
ರ್ವೋತ್ತಮ ಪುರಾಣಪುರುಶೇಷ | ಪುರುಶೇಷ ಸತತ ತ್ವ ದ್ಭೃತ್ಯನ್ನ ಕಾಯೋ ಕರುಣಾಳೋ || 194 ||

ಕೃತಿಪತಿಯೆ ನಿನ್ನ ಸಂಸ್ಮೃತಿಯೊಂದಿರಲಿ ಜನ್ಮ-
ಮೃತಿನರಕಭಯವು ಬರಲಂಜೆ | ಬರಲಂಜೆ ಎನಗೆ ಸಂ- ತತ ನಿನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಕರುಣಿಸೋ || 195 ||

ಸುಚಿಸದ್ಮನೆ ಮನೋವಚನಾತ್ಮಕೃತಕರ್ಮ-
ನಿಚಯ ನಿನಗೀವೆ ಸುಚರಿತ್ರ |  ಸುಚರಿತ್ರ ಸುಗುಣಗಳ- ರಚನೆಸುಖವೀಯೋ ರುಚಿರಾಂಗ || 196 ||

ಹೃದಯದಲಿ ತವ ರೂಪ ವದನದಲಿ ತವ ನಾಮ ಉದರದಲಿ ನೈವೇದ್ಯ ಶಿರದಲ್ಲಿ | ಶಿರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯ
ಪದಜಲಗಳಿರಲು ಭಯವುಂಟೆ || 197 ||

ಸತತ ಸ್ಮರಿಸುವ ನಿನ್ನ ನುತಿಸಿ ಬೇಡಿ ಕೊಳುವೆ
ಹಿತದಿಂದ ನಿನ್ನ ವಿಜ್ಞಾನ | ವಿಜ್ಞಾನ ನಿಜಭಾಗ-
ವತರ ಸಂಗವನೆ ಕರುಣಿಸೋ || 198 ||

ಝುಷಕೇತುಜನಕ ದುರ್ವಿಷಯಕೊಳಗಾಗಿ ಸಾ-
ಹಸಪಡುವ ಚಿತ್ತ ಪ್ರತಿದಿನ | ಪ್ರತಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿ-
ನ್ನೊಶಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ವನಜಾಕ್ಷ || 199 ||

ಮಲಮೂತ್ರರಕ್ತಕಶ್ಮಲದೇಹಪೆÇೀಶಣೆಗೆ
ಬಳಲಿದೆ ನಾ ನಿನ್ನ ಭಜಿಸದೇ | ಭಜಿಸದೆ ಪರರ ಬಾ ಗಿಲ ಕಾಯ್ದು ಕಳೆದೆ ದಿವಸವ || 200 ||

ಶ್ವಾನಸೂಕರನೀಚಯೋನಿಯೊಳು ಬರಲಂಜಿ
ಶ್ರೀನಾಥ ನಿನ್ನ ಸ್ಮೃತಿಸ್ವರ್ಗ | ಸ್ಮೃತಿಸ್ವರ್ಗಸುಖ ನಿನ- ಗಾನು ಬೇಡುವೆನು ಕರುಣಿಸೋ || 201 ||

ನಿನ್ನ ವಿಸ್ಮೃತಿ ಜನ್ಮಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಕೊಡದಿರು
ಎನ್ನ ಕುಲದೈವ ಎಂದೆಂದು | ಎಂದೆಂದು ನಿನಗಾನು
ಬಿನ್ನೈಪೆ ಬಿಡದೆ ಇನಿತೆಂದು || 202 ||

ಪ್ರಕೃತಿಗುಣಗಳ ಕಾರ್ಯ ಸುಖದು:ಖಮೂಲ ಜಡ-
ಪ್ರಕೃತಿಗಭಿಮಾನೀ ಮಹಲಕ್ಷ್ಮೀ | ಮಹಲಕ್ಷ್ಮಿಪತಿ ನಿನ್ನ
ಭಕತ ನಾನಯ್ಯ ಎಂದೆಂದು || 203 ||

ಪುಣ್ಯಪಾಪಾದಿಗಳು ನಿನ್ನಧೀನದೊಳಿರಲು
ಎನ್ನದೆಂದರುಹಿ ದಣಿಸುವಿ | ದಣಿಸುವುದು ಧರ್ಮವೇ
ನಿನ್ನರಿವ ಜ್ಞಾನ ಕರುಣಿಸೊ || 204 ||

ಇನಿತಿದ್ದ ಬಳಿಕ ಯೋಚನೆಯಾಕೆ ಗರುಡವಾ-
ಹನನೆ ಮಹಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹ | ನರಸಿಂಹ ಬಿನ್ನೈಪೆ
ಘನತೆ ನಿನಗಲ್ಲ ಕರುಣಾಳು || 205 ||

ಸುಲಭರಿನ್ನುಂಟೆ ನಿನ್ನುಳಿದು ಲೋಕತ್ರಯದಿ
ಬಲವಂತರುಂಟೆ ಸುರರೊಳು | ಸುರರೊಳು ನೀನು ಬೆಂ-
ಬಲವಾಗಿ ಇರಲು ಭಯವುಂಟೆ || 206 ||

ಹಯವದನ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿಲಯಕಾರಣನು ನೀನೆ
ದಯವಾಗಲೆಮಗೆ ದುರಿತೌಘ | ದುರಿತೌಘಗಳು ಬಟ್ಟ-
ಬಯಲಾಗುತಿಹವೋ ಸ್ಮೃತಿಯಿಂದ || 207 ||

ಕಲುಷವರ್ಜಿತನೆ ಮಂಗಳಚರಿತ ಭಕ್ತವ-
ತ್ಸಲ ಭಾಗ್ಯಪುರುಷ ಬಹುರೂಪ | ಬಹುರೂಪ ಎನಗಚಂ- ಚಲಭಕುತಿ ನೀನೇ ಕರುಣಿಸೋ || 208 ||

ಫಾಲಾಕ್ಷಪ್ರಿಯ ನಿನ್ನ ಲೀಲೆಗಳ ಮರೆಯದಲೆ ಕಾಲಕಾಲದಲಿ ಸ್ಮರಿಸುವ | ಸ್ಮರಿಸಿ ಹಿಗ್ಗುವ ಭಾಗ್ಯ
ಪಾಲಿಸೋ ಎನಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ || 209 ||

ಕನಸಿಲಾದರು ವಿಷಯನೆನೆಹನೀಯದೆ ಎನ್ನ
ಮನದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳೋ | ನೆಲೆಗೊಳ್ಳೊ ಲೋಕಪಾ-
ವನಚರಿತ ಪಾರ್ಥಸಖ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ || 210 ||

ಚತುರವಿಧಪುರುಷಾರ್ಥ ಚತುರಾತ್ಮ ನೀನಿರಲು
ಇತರ ಪುರುಷಾರ್ಥ ನಾನೊಲ್ಲೆ | ನಾನೊಲ್ಲೆ ತ್ವತ್ಪಾದ- ರತಿಭಾಗ್ಯ ನೀನೆ ಕರುಣಿಸೋ || 211 ||

ಜಯ ಮತ್ಸ್ಯ ಕೂರ್ಮ ಜಯ ಜಯ ವರಹ ನರಸಿಂಹ
ಜಯತು ವಾಮನದೇವ ಭೃಗುರಾಮ | ಭೃಗುರಾಮ ರಘುರಾಮ
ಜಯ ಕೃಷ್ಣ ಬೌದ್ಧ ಕಲಿಹರ್ತಾ || 212 ||

ಜಯ ವಿಶ್ವ ತೈಜಸನೆ ಜಯ ಪ್ರಾಜ್ಞ ತುರ್ಯಾತ್ಮ
ಜಯ ಅಂತರಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ | ಪರಮಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನಾತ್ಮ ಜಯತು ಅನಿರುದ್ಧ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ || 213 ||

ಜಯತು ಸಂಕರ್ಷಣನೆ ಜಯ ವಾಸುದೇವನೆ
ಜಯಜಯತು ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ | ನಾರಾಯಣಾನಂತ
ಜಯತು ಶ್ರೀಗೋವಿಂದ ಅಚ್ಯುತ || 214 ||

ಜಯ ಪೂರ್ಣಜ್ಞಾನಾತ್ಮ ಜಯ ಪೂರ್ಣಐಶ್ವರ್ಯ ಜಯ ಪ್ರಭಾಪೂರ್ಣ ತೇಜಾತ್ಮ | ತೇಜಾತ್ಮ ನಂದಾತ್ಮ ಜಯಜಯ ಶಕ್ತ್ಯಾತ್ಮ ಕೃದ್ಧೋಲ್ಕ || 215 ||

ಜಯಜಯತು ಮಹೋಲ್ಕ ಜಯಜಯತು ವೀರೋಲ್ಕ ಜಯಜಯತು ದ್ಯುಲ್ಕ ಸಹಸ್ರೋಲ್ಕ | ಸಹಸ್ರೋಲ್ಕ ಜಯಜಯ ಜಯ ಜಗನ್ನಾಥವಿಠಲಾರ್ಯ || 216 ||

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಸ್ತೋತ್ರ

ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಪೆÇೀಲ್ವ ದೀನವತ್ಸಲರುಂಟೆ ದಾನಿಗಳುಂಟೆ ಜಗದೊಳು | ಜಗದೊಳು ಇಹರೆಂಬ ಜ್ಞಾನಿಗಳುಂಟೆ ಅನುಗಾಲ || 217 ||

ಏನು ಕರುಣಾನಿಧಿಯೊ ಶ್ರೀನಿತಂಬಿನಿರಮಣ
ತಾ ನಮ್ಮನಗಲಿ ಸೈರಿಸ | ಸೈರಿಸದ ಕರುಣಿಯ
ನಾನೆಂತು ತುತಿಸಿ ಹಿಗ್ಗಲಿ || 218 ||

ಶ್ರೀನಾಥ ನಿನ್ನವರ ನಾನಾಪರಾಧಗಳ
ನೀನೆಣಿಸದವರ ಸಲಹಿದಿ | ಸಲಹಿದಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ಏನೆಂಬೆ ನಿನ್ನ ಕರುಣಕ್ಕೆ || 219 ||

ಅಚ್ಯುತನೆ ನಿನ್ನಂಥ ಹುಚ್ಚುದೊರೆಗಳ ಕಾಣೆ
ಕಚ್ಚಿ ಬೈದೊದ್ದ ಭಕತರ | ಭಕತರಪರಾಧಗಳ
ತುಚ್ಛಗೈದವರ ಸಲಹಿದಿ || 220 ||

ತಂದೆ ತಾಯಿಯು ಭ್ರಾತೃ ಬಂಧು ಸಖ ಗುರು ಪುತ್ರ ಎಂದೆಂದು ನೀನೇ ಗತಿ ಗೋತ್ರ | ಗತಿ ಗೋತ್ರ ಇಹ ಪರದಿ ಇಂದಿರಾರಾಧ್ಯ ಸಲಹೆಮ್ಮ || 221 ||

ಎನ್ನ ಪೆÇೀಲುವ ಭಕ್ತರನ್ನಂತ ನಿನಗಿಹರು
ನಿನ್ನಂಥ ಸ್ವಾಮಿ ಎನಗಿಲ್ಲ | ಎನಗಿಲ್ಲವದರಿಂದ
ಬಿನ್ನೈಪೆನಿನ್ನೂ ಸಲಹೆಂದು || 222 ||

ಇಂದಿರಾಪತಿ ನೀನು ಮಂದಭಾಗ್ಯನು ನಾನು
ವಂದ್ಯನೋ ನೀನು ಸುರರಿಂದ | ಸುರರಿಂದ ನರರಿಂದ
ನಿಂದ್ಯನೋ ನಾನು ಜಗದೊಳು || 223 ||

ಶರಣು ಶರಣರ ದೇವ ಶರಣು ಸುರವರಮಾನ್ಯ
ಶರಣು ಶಶಿಕೋಟಿಲಾವಣ್ಯ | ಲಾವಣ್ಯಮೂರುತಿಯೆ
ಶರಣೆಂಬೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕರುಣಿಸೋ || 224 ||

ಎನ್ನೊಳಿಪ್ಪ ಮಹಾತ್ಮ ಅನ್ಯರೊಳು ನೀನಿದ್ದು ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ಮಮತೆಯ |  ಮಮತೆಯ ಕಲ್ಪಿಸಿ
ನಿನ್ನೊಳಗೆ ನೀನೇ ರಮಿಸುವಿ || 225 ||

ಪತಿತನಾನಾದರೂ ಪತಿತಪಾವನ ನೀನು ರತಿನಾಥಜನಕ ನಗಪಾಣಿ | ನಗಪಾಣಿ ನೀನಿರಲು ಇತರ ಚಿಂತ್ಯಾಕೋ ಎನಗಿನ್ನು || 226 ||

ನಡೆನುಡಿಗಳಪರಾಧ ಒಡೆಯ ನೀನೆಣಿಸಿದರೆ
ಬಡವ ನಾನೆಂತು ಬದುಕಲೋ | ಬದುಕಲೋ ಕರುಣಾಳು ಕಡೆಬೀಳ್ವದೆಂತೋ ಭವದಿಂದ || 227 ||

ಏಸೇಸು ಜನ್ಮದಲಿ ದಾಸ ನಾ ನಿನಗಯ್ಯ
ಈಶ ನೀನೆಂಬೋ ನುಡಿ ಸಿದ್ಧ | ನುಡಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಲು- ದಾಸೀನ ಮಾಡಲುಚಿತಲ್ಲ || 228 ||

ಆವಯೋನಿಯೊಳಿರಿಸು ಆವ ಲೋಕದೊಳಿರಿಸು ಆವಾಗ ನಿನ್ನ ನೆನೆವಂತೆ | ನೆನೆವಂತೆ ಕರುಣಿಸೋ ದೇವಕೀಕಂದ ದಯದಿಂದ || 229 ||

ಶಿಷ್ಟನೆಂದೆನಿಸೆನ್ನ ಭ್ರಷ್ಟನೆಂದೆನಿಸು ಸ-
ರ್ವೇಷ್ಟಮೂರುತಿಯೇ ಜನರಿಂದ | ಜನರಿಂದ ನುಡಿಸಿದ್ದು
ಇಷ್ಟವೇ ಕಾಣೋ ಎನಗಿನ್ನು || 230 ||

ಶರಣಪಾಲಕನೆಂಬ ಬಿರುದಿದ್ದಮೇಲಿನ್ನು
ಪೆÇರೆಯದಿರಲೆನ್ನ ನಗರೇನೊ | ನಗೆರೇನೊ ಮೂರ್ಲೋಕ- ದರಸ ನೀನಾಗಿ ಇರುತಿರ್ದು || 231 ||

ಶ್ರೀಯರಸನೆ ನಿನ್ನ ಮಾಯಕ್ಕೆ ಎಣೆಗಾಣೆ
ಹೇಯವಿಷಯಗಳ ಜನರಿಗೆ | ಜನರಿಗುಣಿಸಿ ಉಪಾ- ದೇಯವೆಂತೆಂದು ಸುಖಿಸುವಿ || 232 ||

ಸರ್ವಸ್ವತಂತ್ರ ನೀನೋರ್ವನಲ್ಲದೆ ಮ- ತ್ತೋರ್ವರಿನ್ನುಂಟೇ ಜಗದೊಳು | ಜಗದೊಳಗಜಾದಿಗಳು ದರ್ವಿಯಂದದಲಿ ಚರಿಸೋರು || 233 ||

ಏನುಕೊಟ್ಟರು ಕೊಡೋ ಶ್ರೀನಿವಾಸನೆ ನಿನ್ನ-
ಧೀನದವನಯ್ಯ ಎಂದೆಂದು | ಎಂದೆಂದು ಸುಖದು:ಖ-
ಮಾನಾದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಭು ನೀನು || 234 ||

ಮುನ್ನಾವ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯ ತಾ ಪಲಿಸಿತೋ
ನಿನ್ನಂಥ ಸ್ವಾಮಿ ಎನಗಾದಿ | ಎನಗಾದಿ ಅದರಿಂದ
ಧನ್ಯರೋ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು || 235 ||

ಮನದಲ್ಲಿ ಹರಿಯ ಚಿಂತನೆ ಉಳ್ಳ ನರನಿಗೆ
ಮನೆಯಾದರೇನು ವನವೇನು | ವನವೇನು ಸತತ ದು- ರ್ಜನರ ಸಂಗದೊಳು ಇರಲೇನು || 236 ||

ಬಿಂಬ ನೀನೆನಗೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ನಾ ನಿನಗೆ ಕ್ಷೀ- ರಾಂಬುಧಿ ಶಾಯಿ ನರಸಿಂಹ |  ನರಸಿಂಹ ನೀನಿರಲು
ಹಂಬಲಿಪುದ್ಯಾಕೆ ಜಗದೊಳು || 237 ||

ಏನುಮಾಡುವ ಕರ್ಮ ನೀನೆ ಮಾಡಿಪೆ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನವೇ ಎನಗೆ ಜಿತವಾಗಿ |  ಜಿತವಾಗಿ ಇರಲಿ ಮ- ತ್ತೇನು ನಾನೊಲ್ಲೆ ನಿನ್ನಾಣೆ || 238 ||

ಅಪರಾದಿ ನಾನೆಂಬುದುಪಚಾರ ಮಾತ್ರ ನಿನ- ಗಪರಾಧವೆಂಬೋದಿಳೆಯೊಳು | ಇಳೆಯೊಳು ಇನ್ನುಂಟೆ ಅಪರಾಧಿ ಎಂಬೋದಪರಾಧ || 239 ||

ಎಲ್ಲಿ ಈಶತ್ವ ಮತ್ತಲ್ಲಿಹುದು ಕರ್ತೃತ್ವ
ಹುಲ್ಲುಮನುಜರಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವ |  ಕರ್ತೃತ್ವವೆಂಬುದು
ಎಲ್ಲಿಹುದು ಬರಿದೆ ಅಪವಾದ || 240 ||

ಹಗಲು ಇರಳು ಸ್ಮರಣೆಯೊದಗುತಿರೆ ಜಿಹ್ವೆಯೊಳು
ಬಗೆಯಲಿನ್ನುಂಟೆ ಸಾಧನಗಳು | ಸಾಧನಗಳೇತಕ್ಕೆ
ಜಗದೊಳಗೆ ಇನ್ನು ಅವರಿಗೆ || 241 ||

ನಿನ್ನ ವಿಸ್ಮೃತಿಕೊಡುವ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮಗಳೊಲ್ಲೆ
ನಿನ್ನನೇ ನೆನೆವ ಮಹಪಾಪ |  ಮಹಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳು
ಜನ್ಮಜನ್ಮದಲಿ ಇರಲಯ್ಯ || 242 ||

ಗುಣಕಾಲಕರ್ಮಗಳ ಮನೆಮಾಡಿ ಜೀವರಿಗೆ
ಉಣಿಸುವಿ ನೀನೇ ಸುಖದು:ಖ | ಸುಖದು:ಖಮಿಶ್ರಫಲ ಉಣದೆ ಸರ್ವತ್ರ ಬೆಳಗುವಿ || 243 ||

ನಿನಗಸಮ್ಮತವಾದ ಅನಿಮಿಷೇಶನ ಲೋಕ ಎನಗ್ಹತ್ತದಯ್ಯ ಯದುನಾಥ | ಯದುನಾಥ ನೀನಿತ್ತ ಘನನರಕವೆನಗೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ || 244 ||

ನೀನಿಲ್ಲದಾಸ್ಥಾನ ಈ ನಳಿನಜಾಂಡದೊಳು
ನಾನೆಲ್ಲಿ ಕಾಣೆ ನರಸಿಂಹ | ನರಸಿಂಹ ನರಕ ಬಂ- ದೇನುಮಾಡುವುದೋ ಎನಗಿನ್ನು || 245 ||

ದ್ರುಹಿಣಪಿತ ನಿನ್ನವರ ಸಹವಾಸ ನಿನ್ನನು-
ಗ್ರಹವೆಂದು ತಿಳಿವೆ ಅನುಗಾಲ | ಅನುಗಾಲ ಸುಖವೀವ
ಮಹರಾದಿಲೋಕ ನಾನೊಲ್ಲೆ || 246 ||

ಎನಗೆ ದಾತನು ನೀನು ನಿನಗೆ ದೂತನು ನಾನು ಇನಿತಿದ್ದ ಬಳಿಕ ಅಧಮರ | ಅಧಮಮಾನವರನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲ್ಯಾಕೋ ನಾನಿನ್ನು || 247 ||

ಪೂಜ್ಯಪೂಜಕ ನೀನು ಪೂಜೋಪಕರಣಸ್ಥ
ಮೂಜಗತ್ಪತಿಯೆ ನೀನಾಗಿ | ನೀನಾಗಿ ಭಕತರಿಗೆ
ನೈಜಸುಖವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊಡುತಿರ್ಪೆ || 248 ||

ಸನ್ನಿಧಾನವು ನಿನ್ನದೆನ್ನಲಿ ಇರಲಾಗಿ
ಮನ್ನಿಸುತ್ತಿಹರು ಜನರೆಲ್ಲ | ಜನರೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕಾ- ರುಣ್ಯ ಕಾರಣವೋ ಕಮಲಾಕ್ಷ || 249 ||

ಏನು ಬಗೆಯಾದರೂ ನೀ ಸಲಹಬೇಕೆನ್ನ
ವಾಸವವಂದ್ಯ ವರದೇಶ | ವರದೇಶ ನಿನ್ನವರ
ದಾಸನಾನೆಂದು ದಯದಿಂದ || 250 ||

ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯನೆ ಕೇಳು ನೀನರಿಯದಪರಾಧ
ನಾನೊಮ್ಮೆಮಾಡೆ ನಳಿನಾಕ್ಷ |  ನಳಿನಾಕ್ಷ ಕಾಯೊ ಕೊ-
ಲ್ಲೇನನ್ನ ಮಾಡೋ ಶರಣನ್ನ || 251 ||

ವಿಧಿನಿಷೇಧಗಳೆಂಬುದಧಮಾಧಿಕಾರಿಗ-
ಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಸರ್ವತ್ರ |  ಸರ್ವತ್ರ ಚಿಂತಿಪ
ಬುಧರಿಗಿನ್ನುಂಟೆ ಜಗದೊಳು || 252 ||

ಜಲದೊಳಗೆ ಮಿಂದು ನಿರ್ಮಲರಾದೆವೆಂದು ತ-
ಮ್ಮೊಳು ತಾವೆ ಹಿಗ್ಗಿಸುಖಿಸೋರು | ಸುಖಿಸೋರು ಪರಮ ಮಂ- ಗಳಮೂರ್ತಿ ನಿನ್ನ ನೆನೆಯದೆ || 253 ||

ಜಡಭೂತಜಲ ಜನರ ಮಡಿಮಾಡಲಾಪವೆ
ಜಡಧಿಮಂದಿರನ ಶುಭನಾಮ | ಶುಭನಾಮ ಮೈಲಿಗೆಯ
ಬಿಡಿಸಿ ಮಂಗಳವ ಕೊಡದೇನೊ || 254 ||

ಓಡಿಹೋಗುವ ಮಡಿಯ ಮಾಡಿ ದಣಿಯಲುಬೇಡ
ನೋಡು ಸರ್ವತ್ರ ಹರಿರೂಪ |  ಹರಿರೂಪ ನೋಡಿ ಕೊಂ
ಡಾಡಿ ಸುಖಿಯಾಗೋ ಮನವುಬ್ಬಿ || 255 ||

ಮೀನುಮೊಸಳೆಗಳ ತಪ್ಪೇನೊ ಜಲದೊಳಗಿಹವು
ಸ್ನಾನಫಲವ್ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ | ಬರಲಿಲ್ಲ ಜಲಚರ-
ಪ್ರಾಣಿಗಿನ್ನಜ್ಞರಿಗೆ ಕೊರೆತೇನೋ || 256 ||

ಮನವೆ ಆಲೋಚಿಸಿಕೊ ನಿನಗಿದ್ದ ಚಿಂತೆ ನ-
ಮ್ಮನಿರುದ್ಧಗಿಲ್ಲೇ ಈ ಅನುಗಾಲ | ಅನುಗಾಲ ಸಲಹುವ
ಬಿನಗುಮಾನವರ ಬಿಡು ಕಂಡ್ಯ || 257 ||

ಬಂಡಮನವೆ ಕೇಳು ಕಂಡಕಂಡವರಿಗೆ
ಅಂಡಲೆದರೇನೋ ಪುರುಷಾರ್ಥ | ಪುರುಷಾರ್ಥ ಸ್ವಾಮಿಪದ-
ಪುಂಡರೀಕವನೇ ನೆರನಂಬು || 258 ||

ಅಶನ ವಸನಗಳೀವ ವಸುದೇವಸುತನಿರಲು
ಹುಸಿಯಾಗಿ ಬದುಕೋ ನರರಿಗೆ | ನರರಿಗಾಲ್ಪರಿದರೆ
ಹಸಿವೆಯಡಗುವುದೇ ಎಲೆ ಜೀವ || 259 ||

ಹಿಂದೆ ಜನ್ಮಾಂತರದಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟವರಾರು
ಇಂದು ಮುಂದೀವ ಪ್ರಭುವಾರು | ಪ್ರಭುವಾರು ಎಲೆ ಮನವೆ
ಮಂದಮತಿಯಾಗಿ ಕೆಡಬೇಡ || 260 ||

ಅನ್ನವಿಲ್ಲೆಂದು ನೀನನ್ಯರಿಗೆ ಹಲುಬದಿರು ಅನ್ನಮಯನಾದ ಅನಿರುದ್ಧ | ಅನಿರುದ್ಧ ಜಗಕೆ ದಿ-
ವ್ಯಾನ್ನ ತಾ ಕೊಟ್ಟು ಸಲಹುವ || 261 ||

ಏಸೇಸು ಜನಮದಲಿ ಬೇಸರಾಗದೆ ಜೀವ-
ರಾಶಿಗಳಿಗನ್ನ ಕೊಡುತಿರ್ಪ | ಕೊಡುತಿರ್ಪ ನಮ್ಮನು ಉ- ದಾಸೀನಮಾಡಿ ಬಿಡುವೋನೆ || 262 ||

ಅನ್ನದನ್ನಾದ ಸಪ್ತನ್ನ ಕಲ್ಪಕನಾಗಿ
ಅನ್ನಮಯರೂಪೀ ಅನಿರುದ್ಧ |  ಅನಿರುದ್ಧ ಜಗಕೆ ದಿ-
ವ್ಯಾನ್ನಗಳ ಕೊಟ್ಟು ಸಲಹುವ || 263 ||

ಪ್ರಾಣಪಂಚಕರೂಪ ಪ್ರಾಣಾಂತರಾತ್ಮಕನು
ಪ್ರಾಣಿಗಳೊಳಗಿದ್ದು ಪ್ರತಿದಿನ |  ಪ್ರತಿದಿನವು ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ
ಪ್ರಾಣಮಯನೆಂದು ಕರೆಸುವ || 264 ||

ಎಂತೆಂತು ನೀ ನಡೆಸಿದಂತೆ ನಾ ನಡೆವೆನೋ
ಎಂತು ನೀ ನುಡಿಸೆ ನುಡಿವೆನು | ನುಡಿವೆನಲ್ಲದೆ ರಮಾ- ಕಾಂತ ಎನ್ನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನೋ || 265 ||

ನಿಲ್ಲಲು ನಿಲ್ಲುವೆನು ಮಲಗಿದರೆ ಮಲಗುವೆನು
ತಿಳಿದು ತಿಳಿಸಿದರೆ ತಿಳಿವೆನು | ತಿಳಿವೆನೊ ದೇಹದ
ನೆಳಲಂತೆ ಇರ್ಪೆ ನಿನಗಾನು || 266 ||

ಸರ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವೇಶ ಸರ್ವಾಂತರಾತ್ಮಕನೆ
ಶರ್ವಾದಿವಂದ್ಯ ಶಿವರೂಪಿ | ಶಿವರೂಪಿ ಸಜ್ಜನರ
ಸರ್ವಕಾಲದಲಿ ಸಲಹಯ್ಯ || 267 ||

ಉಂಡು ಉಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಖಂಡನ ಮಖವೆನ್ನಿ
ಕಂಡದ್ದು ಹರಿಯ ಪ್ರತಿಮೆನ್ನಿ | ಪ್ರತಿಮೆನ್ನಿ ಮೂರ್ಜಗಕೆ
ಪಾಂಡವಪ್ರಿಯನೇ ದೊರೆಯೆನ್ನಿ || 268 ||

ಮನವಚನಕಾಯದಿಂದನುಭವಿಪ ವಿಷಯಗಳ
ನಿನಗರ್ಪಿಸುವೆನೋ ನಿಖಿಳೇಶ | ನಿಖಿಳೇಶ ನಿನ್ನ ಪಾ-
ವನಮೂರ್ತಿ ತೋರಿ ಸುಖವೀಯೋ || 269 ||

ನಿಖಿಳಾಗಮೈಕವೇದ್ಯಕಳಂಕ ಸುಚರಿತ್ರ
ವಿಖನಸಾರಾಧ್ಯ ಸುಖರೂಪ |  ಸುಖರೂಪ ನಿನ್ನಂಥ
ಸಖನಿರಲು ದುರಿತ ಬರಲುಂಟೆ || 270 ||

ಭೋಜ್ಯವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಭೋಜ್ಯನಾಮಕನಾಗಿ
ತಜ್ಜನ್ಯರಸವ ಹರಿ ತಾನು | ಹರಿ ತಾನು ಉಂಡುಣಿಸಿ
ನಿರ್ಜರೋತ್ತಂಸ ಸುಖವೀವ || 271 ||

ಭೂಮಂಡಲವೆ ಪೀಠ ವ್ಯೋಮಮಂಡಲ ಛತ್ರ
ಸೋಮಸೂರ್ಯರೇ ಮಹದೀಪ | ಮಹದೀಪ ನಕ್ಷತ್ರ-
ಸ್ತೋಮಗಳೆ ನಿನಗೆ ಉಪದೀಪ || 272 ||

ಮಳೆಯೆ ಮಜ್ಜನವು ದಿಗ್ವಲಯಂಗಳೇ ವಸನ
ಬೆಳೆವ ಬೆಳಸುಗಳೇ ನೈವೇದ್ಯ | ನೈವೇದ್ಯ ಜನರ ಕಂ- ಗಳ ಕಾಂತಿ ನಿನಗೆ ಆರಾರ್ತಿ || 273 ||

ತರುಗಳೇ ಚಾಮರಗಳಾಗಿರ್ಪವು ನಿನಗೆ
ಶರಧಿಗರ್ಜನಯೇ ಮಹವಾದ್ಯ | ಮಹವಾದ್ಯ ಜೀವರ-
ಸ್ವರಗಳೇ ನಿನಗೆ ಸಂಗೀತ || 274 ||

ಪಾತಾಳ ಪಾದುಕ ವಿಧಾತೃಲೋಕವೆ ಮುಕುಟ
ಶ್ವೇತದ್ವೀಪವೆ ನಿನಗೆ ಒಡ್ಯಾಣ | ಒಡ್ಯಾಣ ವೈಕುಂಠ ಆತಪತ್ರವೇ ನಿನಗೀವೆ || 275 ||

ನಡೆವುದೇ ಹರಿಯಾತ್ರೆ ನುಡಿವುದೇ ಹರಿನಾಮ
ಕುಡಿವ ನೀರುಗಳೇ ಅಭಿಷೇಕ | ಅಭಿಷೇಕ ದಿನದಿನದಿ ಒಡಲಿಗುಂಬನ್ನ ನೈವೇದ್ಯ || 276 ||

ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ನಿನಗಾದರುಪಚಾರವು
ಹಾದಿ ನಡೆಯುವುದೇ ನರ್ತನ | ನರ್ತನವು ಸಜ್ಜನರ
ವಾದಸಂವಾದಗಳು ಉಯ್ಯಾಲೆ || 277 ||

ನಕ್ಷತ್ರ ಮಂಡಲವು ಲಕ್ಷದೀಪವು ನಿನಗೆ ಋಕ್ಷೇಶತರಣಿ ಆಕಾಶ | ಆಕಾಶದೀಪಗಳು
ವೃಕ್ಷವಲ್ಲಿಜವೇ ಫಲಪುಷ್ಪ || 278 ||

ಕುಂಡವೇ ಗೋಳಕವು ಕೆಂಡವೇ ಕರಣಗಳು
ಉಂಡುಡುವ ವಿಷಯ ಅವದಾನ | ಅವದಾನ ಕೈಗೊಂಡು
ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ದಯವಾಗೋ || 279 ||

ಗೋಳಕಗಳೆಲ್ಲ ನಿನಗಾಲಯವು ಕರಣಗಳ-
ಸಾಲುಗಳೆ ದೀಪ ತದ್ಭೋಗ್ಯ |  ತದ್ಭೋಗ್ಯವಿಷಯಗಳ
ಮೇಳನವೆ ನಿನಗೆ ಮಹಪೂಜೆ || 280 ||

ತತ್ತತ್ಪದಾರ್ಥದಲಿ ತತ್ತದಾಕಾರನಾ-
ಗೆತ್ತನೋಡಿದರು ಇರತಿರ್ಪ |  ಇರುತಿರ್ಪ ಹರಿಗೆ ನಾ
ಭೃತ್ಯನೆಂಬುವುದೇ ಬಲುಧರ್ಮ || 281 ||

ಸದಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣನೆ ಅಧಿಭೂತ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ- ಅಧಿದೈವದರಸ ರಸರೂಪೀ | ರಸರೂಪನಾಗಿ ಸ-
ನ್ಮುದ ತುಷ್ಟಿ ಕೊಡುತಿರ್ಪೆ || 282 ||

ಮನದೊಳಗೆ ನೀನಿದ್ದು ಮನವೆಂದೆನಿಸಿಕೊಂಡು
ಮನದ ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಸೃಜಿಸುವಿ | ಸೃಜಿಸಿ ಸಂಕರ್ಷಣನೆ
ನಿನ್ನ ಕರುಣಕ್ಕೆ ಎಣೆಗಾಣೆ || 283 ||

ಅಧಿಭೂತ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಧಿದೈವತಾಪ ಕಳೆ-
ವುದು ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯತ್ರಯನಾಮ | ತ್ರಯನಾಮ ಸರ್ವದಾ ಒದಗಲೋ ಬಂದು ವದನಕ್ಕೆ || 284 ||

ನಾನಾಪದಾರ್ಥದಲಿ ನಾನಾಪ್ರಕಾರದಲಿ ನೀನಿದ್ದು
ಜಗವ ನಡೆಸುವಿ | ನಡೆಸುವಿ ಹರಿ ನೀನೆ
ನಾನೆಂಬ ನರಗೆ ಗತಿಯುಂಟೆ || 285 ||

ಸೇವ್ಯಸೇವಕರಲ್ಲಿ ಸೇವ್ಯ ಸೇವಕನಾಗಿ ಅವ್ಯಕ್ತನಾಗಿ ನೆಲೆಸಿರ್ಪೆ | ನೆಲೆಸಿರ್ಪೆ ಸರ್ವದಾ
ಸೇವ್ಯ ನಾ ನಿನಗೆ ಸರಿಗಾಣೆ || 286 ||

ಮರಳು ಮನವೇ ಕೇಳು ಮರೆವರೇ ಹರಿನಾಮ ಕರುಣಾಬ್ಧಿಕೃಷ್ಣ ಅನುಗಾಲ |  ಅನುಗಾಲ ಸಲಹುವನು
ಬರಿದೆ ಚಿಂತ್ಯಾಕೋ ನಿನಗಿನ್ನು || 287 ||

ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳನು ಪೆÇರೆವಂದದಲಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಎಂದೆಂದು ತನ್ನ ಭಕತರ | ಭಕತರ ಸಲಹುವ
ಸಂದೇಹವ್ಯಾಕೋ ನಿನಗಿನ್ನು || 288 ||

ಅಂಬುಜಭವಾಂಡದೊಳು ಒಂಬತ್ತು ವಿಧವಿಪ್ಪ ಅಂಬುಜಾಂಬಕನ ವಿಭೂತಿ |  ವಿಭೂತಿರೂಪವನು ಕಾಂಬುವನೆ ಯೋಗೀ ಜಗದೊಳು || 289 ||

ಕರ್ತೃಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರಣಕ್ರಿಯೆಗಳಲಿ
ನಿತ್ಯ ನೀನಿದ್ದು ನಡೆಸುವಿ | ನಡೆಸುವಿ ಜೀವರ ಕೃತಕೃತ್ಯರನು ಮಾಡಿ ಸಲಹುವಿ || 290 ||

ನಿತ್ಯಬದ್ಧನು ನಾನು ನಿತ್ಯಮುಕ್ತನು ನೀನು
ಭೃತ್ಯನು ನಾನು ಪ್ರಭು ನೀನು | ಪ್ರಭು ನೀನು ಮೂರ್ಲೋಕ-
ವ್ಯಾಪ್ತನು ನೀನು ಅಣು ನಾನು || 291 ||

ಹೃಷಿಕನಿಯಾಮಕನೆ ವಿಷಯದೊಳು ನೀ ನಿಂತು
ಪ್ರಸುಖಾತ್ಮನಾಗಿ ರಮಿಸುವಿ | ರಮಿಸಿ ಜೀವರನು ಮೋ-
ಹಿಸಿ ತಿಳಿಯಗೊಡದೆ ಇರುತಿರ್ಪೆ || 292 ||

ಶ್ರೀಪ್ರಾಣನಾಯಕನೆ ನೀ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ
ಸುಪ್ರೀತನಾಗಿ ಸಲಹೆಂದು | ಸಲಹೆಂದು ಸರ್ವದಾ
ನಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವೆನೋ ಪರಮಾತ್ಮ || 293 ||

ಅನಘ ರೋಗಘ್ನ ಎಂದನಿತು ಮಂಗಳನಾಮ
ನೆನೆಯೆ ದುರಿತಗಳು ಬರಲುಂಟೆ | ಬರಲುಂಟೆ ಲೋಕದ
ಜನರ ಧನ್ವಂತ್ರಿ ಕಾಪಾಡೋ || 294 ||

ನಿನ್ನ ಕೊಂಡಾಡಿದಂತನ್ಯರನು ಕೊಂಡಾಡೆ
ನಿನ್ನನೇ ನೋಡ ಬಯಸುವೆ |  ಬಯಸುವೆ ಬೇಸರದೆ ಎನ್ನ ಕುಲದೈವ ಸುಖವೀಯೋ || 295 ||

ನೀರುತೃಣವೀಯೆ ಗೋ ಕ್ಷೀರವನು ಕರೆದಂತೆ
ಸೂರಿಗಳು ಮಾಳ್ಪ ಅಪರಾಧ | ಅಪರಾಧ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ
ಸಾರೂಪ್ಯವೀವೆ ಸರ್ವಜ್ಞ || 296 ||

ನಿನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಥಾವಾಗಿಪ್ಪ
ಪುಣ್ಯಕರ್ಮಗಳ ನಾನೊಲ್ಲೆ |  ನಾನೊಲ್ಲೆ ಶ್ರೀಹರಿಯೆ
ಮನ್ನಿಸೈ ನಿನ್ನ ಮನದಂತೆ || 297 ||

ನಿನ್ನ ತುತಿಪುದಕಿಂತ ಪುಣ್ಯಬೇರೇನಯ್ಯ
ನಿನ್ನಂಘ್ರಿಭಜನೆಸುಖಕಿಂತ | ಸುಖಕಿಂತ ಪುರುಷಾರ್ಥ
ಇನ್ನುಂಟೆ ಸ್ವಾಮಿ ಜಗದೊಳು || 298 ||

ದೇಶಕಾಲಾದಿಗಳಿಗೀಶ ನೀನೆಂದರಿದು-
ಪಾಸನೆಯ ಗೈವ ಭಜಕರು | ಭಜಕರೆಲ್ಲಿದ್ದರೂ
ದೋಷವೆಲ್ಲಿಹುದೋ ಅವರಿಗೆ || 299 ||

ಅನಿರುದ್ಧ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಅನಲಧರಣೀಧರನೆ ಅನುವಿಷ್ಟನಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ | ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಘನಮಹಿಮ ಎನಗೆ ದಯವಾಗೋ || 300 ||

ವಾಸುದೇವಾನಂತ ವಾಸವಾನುಜ ವರ-
ವಾಸುಕೀಶಯನ ವನಮಾಲಿ |  ವನಮಾಲಿ ವೀತಭಯ
ವಾಸವಾಗೆನ್ನಮನದಲ್ಲಿ || 301 ||

ನಾರಾಯಣಾಚ್ಯುತ ಮುರಾರಿ ಮುನಿಗಣಸೇವ್ಯ
ನಾರದಪ್ರಿಯ ನರಸಿಂಹ | ನರಸಿಂಹ ನಿನ್ನವರಿ- ಗಾರೋಗ್ಯಭಾಗ್ಯ ಕರುಣಿಸೋ || 302 ||

ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾರಾಧ್ಯ ಮೃತ್ಯುಮೃತ್ಯುವೆ ಮೃಕಂ- ಡಾತ್ಮಜ ಪ್ರಿಯ ಕವಿಗೇಯ |  ಕವಿಗೇಯ ಭಕ್ತರಪ-
ಮೃತ್ಯುಪರಿಹರಿಸಿ ಸಲಹಯ್ಯ || 303 ||

ಇಂದಿರಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಕೇಶವ ಭಕ್ತ-
ಬಂಧು ನೀನೆಂದೂ ಮೊರೆಹೊಕ್ಕೆ | ಮೊರೆಹೊಕ್ಕೆ ಕಾರುಣ್ಯ
ಸಿಂಧು ನೀನೆನಗೆ ದಯವಾಗೋ || 304 ||

ನೋಕನೀಯನೆ ನಿನ್ನ ಶ್ರೀಕಮಲಜಾದಿಗಳು ಏಕದೇಶವನು ಅರಿಯರೊ |  ಅರಿಯದಾಮಹಿಮೆಗಳು ಈ ಕುಮತಿಜನರು ತಿಳಿವೋರೇ || 305 ||

ವಾಸುದೇವನ ಬಿಟ್ಟು ಲೇಸು ಹಾರೈಸಿಕೊಂ-
ಡೇನು ದೈವಗಳ ಭಜಿಸಲು |  ಭಜಿಸಲು ಬರಿದೆ ಆ- ಯಾಸವಲ್ಲದೆ ಸುಖವಿಲ್ಲ || 306 ||

ನಾನಿನ್ನ ಮರೆತರೂ ನೀನೆನ್ನ ಮರೆಯದಲೆ
ಸಾನುರಾಗದಿ ಸಲಹುವಿ | ಸಲಹುವಿ ಸರ್ಜಜ್ಞ ಏನೆಂಬೆ ನಿನ್ನ ಕರುಣಕ್ಕೆ || 307 ||

ಜೀವನಾಮಕನಾಗಿ ಜೀವರೊಳು ನೀ ನಿಂತು ಜೀವಕೃತಕರ್ಮ ನೀ ಮಾಡಿ | ನೀ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸಿ ಜೀವರಿಗೆ ಕೊಡುವೆ ಸುಖದು:ಖ || 308 ||

ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪ ತ್ವಚ್ಚಿತ್ತಾನುಸಾರ ಮ-
ಚ್ಚಿತ್ತ ವರ್ತಿಸಲಿ ಸರ್ವತ್ರ | ಸರ್ವತ್ರ ಸರ್ವದಾ
ಭಕ್ತಿ ಇರಲೆನಗೆ ಅನುಗಾಲ || 309 ||

ನರಕಸ್ವರ್ಗಗಳೆರಡು ಇರುತಿಹವು ಇಲ್ಲೆ ವಿ-
ಸ್ಮರಣೆಯೇ ನರಕ ಸ್ಮೃತಿ ಸ್ವರ್ಗ | ಸ್ಮೃತಿಸ್ವರ್ಗವಿರೆ ಬಾಹ್ಯ
ನರಕಭಯಕಂಜೆ ಎಂದೆಂದು || 310 ||

ಪ್ರಾಣಭಯಬಂದಾಗ ಕಾಣದಲೆ ಹಲುಬಿದರು
ಪ್ರಾಣಮಯನಾದ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ | ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಮೂಜಗ- ತ್ತ್ರಾಣನಾಗಿನ್ನು ಸಲಹುವ || 311 ||

ವಾಮನ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ನಿರಾಮಯ ನಿರಾಧಾರ
ರಾಮ ರಾಜೀವದಳನೇತ್ರ | ದಳನೇತ್ರ ಮಮ ಕುಲ-
ಸ್ವಾಮಿ ನೀನೆಮಗೆ ದಯವಾಗೋ || 312 ||

ಶೋಕನಾಶನ ವಿಗತಶೋಕ ನೀನೆಂದರಿದು
ನಾ ಕರವಮುಗಿವೆ ಕರುಣಾಳು | ಕರುಣಾಳು ಭಕತರ-
ಶೋಕಗಳ ಕಳೆದು ಸುಖವೀಯೋ || 313 ||

ಆನಂದನಂದ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ವಿವಿಧ ಸ-
ನ್ಮಾನದ ಪ್ರವರಸಮವರ್ತಿ | ಸಮವರ್ತಿ ಸುಮನಸ- ತ್ರಾಣ ನೀನೆಮಗೆ ದಯವಾಗೋ || 314 ||

ನೀನಿಪ್ಪಲೋಕ ನಿರ್ವಾಣವೆಂದಾಗಮಪು-
ರಾಣ ಪೇಳುವುವು ಅನುದಿನ | ಅನುದಿನದಿ ನರಕ ವಿ-
ದ್ದೇನು ಮಾಡುವುದೋ ಎನಗಿನ್ನು || 315 ||

ಕೃಪಣವತ್ಸಲ ಎನ್ನಪರಾಧಗಳ ನೋಡಿ ಕುಪಿತನಾಗುವುದೆ ಕಮಲಾಕ್ಷ |  ಕಮಲಾಕ್ಷ ನೀನೆನಗೆ ಉಪಕಾರಿ ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸುವೆ || 316 ||

ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪ ಜಗದತ್ಯಂತಭಿನ್ನ ಸ-
ರ್ವೋತ್ತಮೋತ್ತಮನೇ ಸುಖಪೂರ್ಣ | ಸುಖಪೂರ್ಣ ನೀನೆನ್ನ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಅಗಲದಿರು ಕಂಡ್ಯ || 317 ||

ಜ್ಞಾನಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳಾನಂದಮಯಗಧಿ-
ಷ್ಠಾನವೆಂದರಿದು ಪ್ರತಿದಿನ | ಪ್ರತಿದಿನ ಉಂಬನ್ನ-
ಪಾನಾದಿವಿಷಯ ಹರಿಗೆನ್ನಿ || 318 ||

ಎನಗೆ ನಿನ್ನಲಿ ಭಕುತಿ ಇನಿತಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ
ಅನಿಮಿತ್ತ ಬಂಧು ಸಲಹುವಿ |  ಸಲಹುವಿ ಸರ್ವದಾ ಎಣೆಗಾಣೆ ನಿನ್ನ ಕರುಣಾಕ್ಕೆ || 319 ||

ಮಾನಧನವನಿತೆಸಂತಾನಗಳ ಬಯಸುತ್ತ
ಸ್ನಾನಜಪಹೋಮಉಪವಾಸ | ಉಪವಾಸ ವ್ರತನೇಮ
ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಹರಿಮೆಚ್ಚ || 320 ||

ಶ್ರೀವರನೆ ನೀ ತತ್ವದೇವತೆಳೊಳಗಿದ್ದು
ಯಾವತ್ತು ಕರ್ಮ ನೀ ಮಾಡಿ | ನೀ ಮಾಡಿಸುತ
ಜೀವರಿಗೆ ಈವ ಸುಖದು:ಖ || 321 ||

ವೈಷಮ್ಯಮೊದಲಾದ ದೋಷರಹಿತನೆ ನಿರಭಿ-
ಲಾಷೆಯಲಿ ನಿನ್ನ ಸರ್ವತ್ರ | ಸರ್ವತ್ರ ಚಿಂತಿಪರ
ತೋಷಿಸುವೆ ಒಲಿದು ಸುಖವಿತ್ತು || 322 ||

ಭೂರಮಣ ನಿತ್ಯಸಂಸಾರಿಗಳಲಿದ್ದು ಧನ-
ದಾರಾದಿಗಳಲಿ ಮಮತೆಯ |  ಮಮತೆಯ ಕೊಟ್ಟು ಸಂ- ಚಾರಮಾಡಿಸುವೆ ಭವದೊಳು || 323 ||

ಕ್ರೂರಕರ್ಮವ ದುರ್ಗೆರಮಣನೆ ದೈತ್ಯರೊಳು ತೋರಿಕೊಳ್ಳದಲೆ ನೀ ಮಾಡಿ | ನೀ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸುತ ಘೋರದು:ಖಗಳನುಣಿಸುವಿ || 324 ||

ಹರಿಯೆ ನೀನೊಳಗಿದ್ದು ಪರದಾರಧನಗಳಲಿ
ಎರಗಿಸುವೆ ಮನವ ಮರುಗಿಸಿ | ಮರುಗಿಸಿ ಮೋಹಿಸುವೆ
ಕರುಣಿ ನಿನಗಿದು ಉಚಿತವೆ || 325 ||

ಎಲ್ಲಿ ಹರಿರೂಪ ಮತ್ತಲ್ಲಿ ಗುಣಕ್ರಿಯೆಗಳು
ಅಲ್ಲೆ ಗುಣರೂಪಕ್ರಿಯೆಗಳು |  ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಗುಣರೂಪ
ಬಲ್ಲವನೆ ಜ್ಞಾನಿ ಜಗದೊಳು || 326 ||

ನಿನ್ನಧೀನನು ನಾನು ನಿನ್ನ ದಾಸರ ದಾಸ ಎನ್ನದೇನಯ್ಯ ಅಪರಾಧ | ಅಪರಾಧಗಳ ನೋಡಿ
ಬನ್ನಬಡಿಸೋದು ಉಚಿತವೆ || 327 ||

ಒಳಹೊರಗೆ ನೀನಿದ್ದು ತಿಳಿಯಗೊಡದಲೆ ಜಗದಿ
ಹಲವು ಕರ್ಮಗಳ ನೀ ಮಾಡಿ | ನೀ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸುತ
ಫಲಗಳನ್ನೀವೆ ಜನರಿಗೆ || 328 ||

ದೇವಗಂಗೆಯ ತಡಿಯ ಭಾವಿತೋಡುವನಂತೆ ದೇವೇಶನಿರಲು ತಿರಿದುಂಬ | ತಿರಿದುಂಬ ರಕ್ಕಸರ ದೇವರೆಂತೆಂದು ಕೆಡದಿರು || 329 ||

ನಿರ್ದೋಷ ಗುಣಪೂರ್ಣ ಸ್ವರ್ಧುನೀಜನಕ ಗೋ-
ವರ್ಧನೋದ್ಧಾರ ಗಂಭೀರ |  ಗಂಭೀರ ಖಳರ ಕುಲ-
ಮರ್ದನನೆ ನೀನೆನಗೆ ದಯವಾಗೋ || 330 ||

ನಾರಾಯಣನಿರುದ್ಧ ಈರೈದುಕರಣದಿ ವಿ-
ಹಾರಗೊಳುತಿರ್ಪ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ | ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಸಂಕರ್ಷಣನೆ ನೀ-
ವಿರಾಜಿಸುವಿ ಜಗದೊಳು || 331 ||

ವಾಸುದೇವನೆ ಜೀವರಾಶಿಯೊಳಗಿದ್ದು ಅವ- ಕಾಶಕೊಡುತಿರ್ಪೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ |  ವಿಷಯಗಳನುಂಡು ಸಂ- ತೋಷಪಡಿಸುವಿ ಭಕತರ || 332 ||

ಅಣುವಿಗಣುತರನಾಗಿ ಘನಕೆ ಘನತರನಾಗಿ ಅಣುಮಹತ್ತುಗಳ ದೆಶೆಯಿಂದ | ದೆಶೆಯಿಂದ ನೀ ವಿಲ- ಕ್ಷಣನೆನಿಸಿಕೊಂಬೆ ಶ್ರುತಿಯೊಳು || 333 ||

ವಿಹಿತಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಅಹಿಕಪಾರತ್ರಿಕಗ-
ಳಹವು ಜೀವರಿಗೆ ಸರ್ವತ್ರ | ಸರ್ವತ್ರ ಸಜ್ಜನರ
ಸಹವಾಸವೆಂತು ದೊರೆವುದೋ || 334 ||

ಎನ್ನಪ್ಪ ಎನ್ನಮ್ಮ ಎನ್ನಯ್ಯ ಎನ್ನಣ್ಣ
ಎನ್ನರಸ ಎನ್ನ ಕುಲದೈವ | ಕುಲದೈವ ಇಹಪರದಿ ಎನ್ನ ಬಿಟ್ಟಗಲದೇ ಇರುಕಂಡ್ಯ || 335 ||

ಎನ್ನ ಬಂಧುಗಳೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದಾಸರು ಸ್ವಾಮಿ
ಮನ್ನಿಸು ಕಂಡ್ಯ ಮಹರಾಯ |  ಮಹರಾಯ ನೀ ಮರೆದ- ರಿನ್ನಾರು ಸಾಕಲರಿಯರು || 336 ||

ಸರ್ವಾಂತರಾತ್ಮಕನೆ ದುರ್ವಿಷಯತೈಲದೊಳು
ದರ್ವಿಯಂದದಲಿ ಚರಿಸುವ |  ಚರಿಸುವ ಮನದಲ್ಲಿ
ಸರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳೋ || 337 ||

ಏನಬೇಡಲಿ ನಿನ್ನ ಧೀನವೀಜಗವು ಸ್ವಾ-
ಧೀನವಸ್ತುಗಳ ನಾ ಕಾಣೆ | ನಾ ಕಾಣೆ ಭಕ್ತಿ ವಿ- ಜ್ಞಾನವೈರಾಗ್ಯವನೆ ಕರುಣಿಸೋ || 338 ||

ಆಶೆಯೊಂದುಂಟು ಸರ್ವೇಶ ವಿಜ್ಞಾಪಿಸುವೆ
ವಿಶ್ವಂಭರಾಭಾಗ್ಯಸತಿಮೋಹ | ಸತಿಮೋಹ ತಪ್ಪಿಸಿ
ನೀ ಸಲಹಬೇಕೋ ದಯದಿಂದ || 339 ||

ಏನು ಬೇಡುವುದಿಲ್ಲ ಮಾನಾದಿಸಂಪತ್ತು
ನಾನೊಲ್ಲೆ ಸ್ವಪ್ನದಲಿ ತವ ನಾಮ | ತವ ನಾಮ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣಕೆ
ತಾನೊದಗಲೆನ್ನ ವದನಕ್ಕೆ || 340 ||

ಸಿರಿ ನಿನ್ನ ಚರಣದ ಕಿರುಬೆರಳ ನಖದ ಗುಣ
ಅರಿಸಿನೋಡುತಲಿ ಅನುಗಾಲ | ಅನುಗಾಲ ಕಾಣದಿರೆ
ಬೆರಗುಬೀಳುವಳೋ ಮರುಳಾಗಿ || 341 ||

ಕರ್ಮಜ್ಞ ಕರ್ಮೇಶ ಕರ್ಮಪ್ರವರ್ತಕನೆ ಕರ್ಮಫಲದಾತ ಕರ್ಮಸ್ಥ | ಕರ್ಮಸ್ಥ ಎನ್ನ ದು-
ಷ್ಕರ್ಮ ಕಳೆದು ನೀ ಸಲಹಯ್ಯ || 342 ||

ಸ್ವಾನಂದಪರಿಪೂರ್ಣ ನಾನಾವಿಷಯಗಳಲಿ
ನೀ ನಿಂದು ಮಮತೆಯ ಕಲ್ಪಿಸಿ | ಕಲ್ಪಿಸಿ ಹೀನನೆಂ- ದೆನ್ನನೇತಕ್ಕೆ ದಣಿಸುವಿ || 343 ||

ವಿಜಿತಾತ್ಮ ನೀ ಭೂಭುಜರೊಳಿದ್ದು ಅನವರತ ಯಜಮಾನನೆಂದು ಕರೆಸುವಿ |  ಕರೆಸಿ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ
ಪ್ರಜರ ಸಂತೈಪೆ ಅನುಗಾಲ || 344 ||

ಎಲ್ಲರಂದದಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿನಲ್ಲನೆಂದೆನಬೇಡ
ಬಲ್ಲಿದನು ಕಂಡ್ಯ ಭಗವಂತ | ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆ
ಬಲ್ಲವರು ಇಲ್ಲ ಜಗದೊಳು || 345 ||

ಗೋವಿಂದನೇ ಬಂದು ಆವಾವ ಕಾಲದಲಿ
ಕಾವನು ಎಂಬ ನುಡಿ ಸಿದ್ಧ |  ನುಡಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಲು ಆವ ಭಯಕಂಜೆ ಎಂದೆಂದು || 346 ||

ಕರಿವರದನೇ ನಿನ್ನ ಕರುಣವಿಲ್ಲದೆ ಭವ-
ಶರಧಿಯನೆ ದಾಟುವ ತೆರನ್ಹ್ಯಾಂಗೆ | ತೆರನ್ಹ್ಯಾಂಗೆ ಲೋಕದ-
ವರಿಂದಲಿ ಎಮಗೆ ಸುಖವಿಲ್ಲ || 347 ||

ಅಪರಾಧಿ ನಾನಲ್ಲ ಅಪರಾಧವೆನಗಿಲ್ಲ
ಸ್ವಪರಗತನಾಗಿ ನೀ ಮಾಡಿ | ನೀ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸಿ
ಅಪರಿಚಿತನಂತೆ ಇರುತಿರ್ಪೆ || 348 ||

ಶರಣು ದೇವರ ದೇವ ಶರಣರಿಗೆ ಸುಖವೀವ
ಶರಧಿಜೆಯ ರಮಣ ಕರುಣಿಸೊ | ಕರುಣಿಸಿ ಸಲಹೊ ನಾ
ಮೊರೆಹೊಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಚರಣಕ್ಕೆ || 349 ||

ದೋಷದೂರನೆ ಕೇಳು ದ್ವೇಷಿ ನಿನಗಾನಲ್ಲ
ಈಷಣತ್ರಯದಿ ಮಮತೆಯ |  ಮಮತೆಯ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರ- ದ್ವೇಷಗೋಳಿಸುವುದು ಉಚಿತಲ್ಲ || 350 ||

ಪನ್ನಗಾಚಲವಾಸ ನಿನ್ನುಳಿದು ಸಂತೈಪ-
ರಿನ್ನೆಲ್ಲಿ ಕಾಣೆ ನಿನ್ನಾಣೆ | ನಿನ್ನಾಣೆ ಸುಗುಣ ಸಂ-
ಪನ್ನ ಸಜ್ಜನರ ಸಲಹೆಂಬೆ || 351 ||

ಭೂರಮಣ ಸರ್ವಪ್ರಕಾರದಲಿ ಒಲಿದೆಮ್ಮ
ದೂರದಲಿ ಬಪ್ಪ ದುರಿತೌಘ | ದುರಿತೌಘ ಸಂಹರಿಸಿ
ಕಾರುಣಿಕ ನೀನೇ ಸಂತೈಸೋ || 352 ||

ಅನಾಥಬಂಧುವೆ ಜಗನ್ನಾಥವಿಠ್ಠಲ ಪ್ರ-
ಪನ್ನಪರಿಪಾಲ ಮಾಲೋಲ | ಮಾಲೋಲ ಅರಿಪಾಂಚ- ಜನ್ಯಧೃತಪಾಣಿ ಸಲಹೆಮ್ಮ || 353 ||

ಮಾಯಾವಾದಖಂಡನ

ಶಿವನು ನೀನಾದರೆ ಶಿವರಾಣಿ ನಿನಗೇನು ಅವಿವೇಕಿಮನುಜ ಈ ಮಾತು | ಈ ಮಾತು ಕೇಳಿದರೆ ಕವಿಜನರು ನಗರೇ ಕೈಹೊಡೆದು || 354 ||

ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಎಂಬ ಖುಲ್ಲಮಾನವ ನಿನ್ನ
ವಲ್ಲಭೆಯ ಬೆರೆದು ಸಂತಾನ | ಸಂತಾನ ಪಡೆವೇಕೆ ಇಲ್ಲವೇ ಜನನೀ ಭಗಿನೇರು || 355 ||

ಬಿಂಬ ಒಂದೇ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಒಂದೆಂಬೆಲಾ
ಅಂಬರ ನೆಳಲು ಕುಪ್ಪಾಗೆ | ಕುಪ್ಪಾದಬಳಿಕ ನೀ
ನೆಂಬ ಈ ಮಾತು ಪುಸಿಯಲ್ಲೇ || 356 ||

ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಎಂಬ ಸೊಲ್ಲು ಖರೆಯೆಂತೆನಲು
ಸುಳ್ಳು ಎಂಬೋದು ಖರೆಯಾಗಿ | ಖರೆಯಂಬ ಮಾತುಗಳು
ಸುಳ್ಳೆನ್ನರೇನೋ ಸುಜನರು || 357 ||

ನಿನ್ನ ನಾ ಬೈದರೆ ಎನ್ನ ನೀ ಬೈಯಲು
ನಿರ್ಮೂಲವಾಯಿತು ಅದ್ವೈತ | ಅದ್ವೈತ ಉಳುಹಲಿಕೆ
ಸುಮ್ಮನಿರಬೇಕೋ ಎಲೊ ಪ್ರಾಣಿ || 358 ||

ಶುದ್ಧಬ್ರಹ್ಮನ ಸುಗುಣ ಕದ್ದಪ್ರಯುಕ್ತ ಪ್ರ-
ಸಿದ್ಧಚೋರತ್ವ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ | ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪೆÇದ್ದಿತೋ ಉದ್ಧಾರವೆಲ್ಲಿ ಭವದಿಂದ || 359 ||

ಸುಳ್ಳಿಗಿಂದಧಿಕ ಮತ್ತಿಲ್ಲವೋ ಮಹಪಾಪ
ಸುಳ್ಳು ಕಳ್ಳತನವು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ | ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಯಿ- ತಲ್ಲೊ ಜಾರತ್ವ ಇದರಂತೆ || 360 ||

ಮಾಯಾವಾದಿಮತವು ಹೇಯವೆಂಬುದು ಸಿದ್ಧ
ತಾಯಿತಂದೆಗಳು ಸತಿಪುತ್ರ | ಸತಿಪುತ್ರರಗಳಿದರೆ
ಬಾಯಿಬಿಟ್ಯಾಕೆ ಅಳುತಿದ್ದಿ || 361 ||

ಮೇ ಮಾತೆ ವಂಧ್ಯೆಂಬ ಈ ಮಾತಿನಂತೆಲೆ
ಈ ಮೂರ್ತಮೂಜಗವು ಪುಸಿಯೆಂಬ | ಪುಸಿಯೆಂಬ ಮಾತುಗಳು
ಭ್ರಾಮಕವೊ ಖರೆಯೋ ನಿಜವೆಲ್ಲಿ || 362 ||

ಶಶವಿಷಾಣಗಳೆಂದರೊಪ್ಪುವರೆ ಬಲ್ಲವರು
ಬಸವಗುಂಟೇನೋ ಮೊಲೆಹಾಲು | ಮೊಹೆಹಾಲು ಉಂಟೆ ತೋ- ರಿಸು ಮಿಥ್ಯೆ ಸತ್ಯವಹುದೇನೋ | 363 ||

ಸತ್ಯವೆಂದರೆ ಖರೆಯು ಮಿಥ್ಯೆ ವೆಂದರೆ ಸುಳ್ಳು
ಸತ್ಯಮಿಥ್ಯೆಗಳು ಏಕತ್ರ | ಏಕತ್ರ ಇಹುದೆ ಉ-
ನ್ಮತ್ತ ಈ ಮಾತು ನಿಜವೆಲ್ಲಿ || 364 ||

ಭೀತಿ ನಿರ್ಭೀತಿ ಶೀತಾತಪಗಳೊತ್ತಟ್ಟು
ನೀತವಾಗಿಹವೆ ಜಗದೊಳು |  ಜಗದೊಳಿದ್ದರೆ ತೋರು
ಜಾತಿಭೇದಗಳು ಇರಲಾಗಿ || 365 ||

ದ್ವಾಸುಪರ್ಣಾ ಎಂಬ ಈ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿ-
ಶ್ವಾಸಮಾಡದಲೆ ಜೀವೇಶ | ಜೀವೇಶರೈಕ್ಯೋಪ- ದೇಶಮಾಡಿದವ ಚಂಡಾಲ || 366 ||

ಜೀವೇಶರೊಂದೆಂಬ ಈ ವಾಕು ಕೇಳ್ವರಿಗೆ ಕೇವಲಾಶ್ರಾವ್ಯವೆಂದೆಂದು | ಎಂದೆಂದು ಬುಧರು ಪಶು- ಗಾವಿ ನೀನೆಂದು ಕರೆಯರೆ || 367 ||

ಗುಣವಂತನೆಂಬ ಮಾತನು ಕೇಳಿ ಸುಖಿಸದವ
ಮನುಜಪಶು ಸಿದ್ಧ ಪುಸಿಯಲ್ಲ | ಪುಸಿಯಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮತ ಗಣನೆಮಾಡದಲೆ ಬೈಯ್ವೋರೋ || 368 ||

ಮಲಗರ್ತಕೆ ಶುದ್ಧಜಲಧಿಸಮವೆಂತೆಂಬಿ
ಕಲುಷವರ್ಜಿತಗೆ ತೃಣಜೀವ |  ತೃಣಜೀವ ಸರಿಯೆ ಸಿಂ-
ಬಳಕೆ ಗೋಘೃತವು ಸಮವೇನೋ || 369 ||

ಐರಾವತಕೆ ಸರಿಯೆ ಕೂರೆಹೇನಿನ ಮರಿಯು
ಮೇರುಪರ್ವತಕೆ ಕಸಕುಪ್ಪೆ |  ಕಸಕುಪ್ಪೆ ಸರಿಬಹುದೆ
ತೋರಿಸೋ ನಿನ್ನ ಅಜ್ಞಾನ || 370 ||

ಅಜರಾಮರಣ ಬ್ರಹ್ಮಭುಜಗಭೂಷಣಪೂಜ್ಯ ತ್ರಿಜಗದೇವೇಶ ಹರಿಯೆತ್ತ | ಹರಿಯೆತ್ತ ನೀನೆತ್ತ ಅಜಗಜನ್ಯಾಯ ಪುಸಿಯಲ್ಲ || 371 ||

ಪಾಲಗಡಲೊಳಗಿರುವ ಶ್ರೀಲೋಲ ಹರಿಯೆಲ್ಲಿ
ಹೇಲುಚ್ಚೆಯೊಳಗೆ ಹೊರಳುವ | ಹೊರಳುವ ಬಳಲುವ ಖೂಲಮಾನವನೆ ನೀನೆಲ್ಲಿ || 372 ||

ಕ್ಷೀರಾಂಬುಧಿಗೆ ಸರಿಯೆ ಕಾರಿಕೆಯು ಶ್ಲೇಷ್ಮ ಭಾ- ಗೀರಥಿಗೆ ಸರಿಯೆ ಖರಮೂತ್ರ | ಖರಮೂತ್ರ ಜೀವ ಲ- ಕ್ಷ್ಮೀರಮಣಗೆಣೆಯೆ ಜಗದೊಳು || 373 ||

ಗುಣಪೂರ್ಣ ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಣುಮಹದ್ಗತನ ನಿ-
ರ್ಗುಣ ಅಜ್ಞ ಅಲ್ಪನೆನುತಿದ್ದೀ | ಅನುತಿದ್ದಿ ಹರಿಗೆ ದೂ-
ಷಣೆಯು ಬೇರುಂಟೆ ಇದಕಿಂತ || 374 ||

ಈಶ ನಾನೆನಲು ಕೀನಾಶನಿಂದಲಿ ದಣಿಪ
ದಾಸನೆಂಬುವಗೆ ದಯದಿಂದ |  ದಯದಿಂದ ತನ್ನಯಾ-
ವಾಸದೊಳಗಿಟ್ಟು ಸಲಹುವ || 375 ||

ಈಶತ್ವವೆಂಬುದು ಶ್ರೀಶಗಲ್ಲದೆ ಜೀವ- ರಾಶಿಗಳಿಗುಂಟೆ ಈ ಶಕ್ತಿ | ಈ ಶಕ್ತಿ ಸತ್ವಗುಣ ಈಶ ಬಿಟ್ಟಿಹನೆ ಜಗದೊಳು || 376 ||

ಉದ್ಗೀಥ ಶ್ರೀಪ್ರಾಣಹೃದ್ಗತನು ಜಗದೇಕ-
ಸದ್ಗುರುವರೇಣ್ಯನೆನುತಿಪ್ಪ | ಎನುತಿಪ್ಪವಗೆ ಯಮ ಗದ್ಗದ ನಡುಗಿ ನಮಿಸುವ || 377 ||

ಸ್ವಾಮಿಭೃತ್ಯನ್ಯಾಯ ಈ ಮಾತಿನೊಳು ಬಂತು ಗ್ರಾಮಧಾಮಗಳು ಇದರಂತೆ |  ಇದರಂತೆ ನೋಡಿಕೋ
ನೀಮಾತ್ರ ನುಡಿಯೆ ಸಾಕೆಂಬೆ || 378 ||

ಈಶ ನಾನೆಂದವನ ಶ್ವಾಸಬಿಡಗೊಡದೆ ಯಮ
ಪಾಶಗಳ ಕಟ್ಟಿ ಸೆಳೆದೊಯ್ದು |  ಸೆಳೆದೊಯ್ದು ನರಕದಿ
ಘಾಸಿಗೊಳಿಸುವನೋ ಬಹುಕಾಲ || 379 ||

ಮಾತೃಪಿತೃದ್ರೋಹಿ ಭ್ರಾತೃಸಖಗುರುಬಂಧು- ಘಾತಕನು ನೀನು ಪುಸಿಯಲ್ಲ |  ಪುಸಿಯಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಜಗ-
ನ್ನಾಥವಿಠ್ಠಲನೇ ನಾನೆಂಬಿ || 380 ||

ಶ್ರೀ ಅಗ್ನಿದೇವರ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಮುಖ ಎನ್ನಯ ಕರಾವಲಂಬನವಿತ್ತು
ಪಾವಕರಿಗೊಲಿದು ಭವತಾಪ | ಭವತಾಪ ಪರಿಹರಿಸು
ಪಾವಕನ ಜನಕ ಪ್ರತಿದಿನ || 381 ||

ಹುತವಹನ ಎನ್ನ ದುರ್ಮತಿಯ ಪರಿಹರಿಸಿ ಸ-
ದ್ಗತಿಯ ಪಥ ತೋರೋ ದಯದಿಂದ | ದಯದಿಂದ ನಿತ್ಯ ನಾ
ನುತಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ ಕರುಣಾಳೋ || 382 ||

ಕೃಷ್ಣವರ್ತ್ಮನೆ ಎನ್ನ ದುಷ್ಟಕರ್ಮವ ನೋಡಿ
ಭ್ರಷ್ಟನೆನ್ನದಲೆ ಸಂತೈಸು | ಸಂತೈಸು ಭಾರ್ಗವಗ-
ಧಿಷ್ಠಾನನೆಂದು ಮೊರೆಹೊಕ್ಕೆ || 383 ||

ರುದ್ರಾಕ್ಷಗನೆ ಮಹೋಪದ್ರವವ ಪರಿಹರಿಸು
ಭದ್ರಪ್ರಕಾಶ ಮಹಭದ್ರ | ಮಹಭದ್ರ ವಿಖ್ಯಾತಕರುಣಾಸ-
ಮುದ್ರ ಶರಣೆಂಬೆ || 384 ||

ಕಡಲ ಒಡಲೊಳಗಿದ್ದು ಬಡಬಾಗ್ನಿ ಎನಿಸುವಿ ಅಡವಿಯೊಳಗಿದ್ದು ದಾವಾಗ್ನಿ |  ದಾವಾಗ್ನಿಯೆನಿಸುವಿ
ಪೆÇಡವಿಯೊಳು ಭೌಮ ಎನಿಸುವಿ || 385 ||

ಶುಚಿನಾಮಕನೆ ಮನೋವಚನಾದಿಗಳ ದೋಷ-
ನಿಚಯಗಳನೆಣಿಸಿ ದಣಿಸದೆ |  ದಣಿಸದೆ ಮಚ್ಚಿತ್ತ ಖಚಿತವನು ಮಾಡೋ ಹರಿಯಲ್ಲಿ || 386 ||

ವೀತಿಹೋತ್ರನೆ ಜಗನ್ನಾಥವಿಠ್ಠಲನ ಸಂ-
ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕದಿ ತುತಿಸುವ | ತುತಿಸಿ ಹಿಗ್ಗುವ ಭಾಗ್ಯ
ಜಿತವಾಗಿ ಇರಲಿ ಎಮೆದೆಂದು || 387 ||

ಮಂಗಳಂ

ಸುವ್ವಿಪದ

ರಾಗ ಆನಂದಭೈರವಿ    ಆದಿತಾಳ

ಸುವ್ವಿ ಶ್ರೀದೇವಿರಮಣ ಸುವ್ವಿ ಸರ್ವರಾಜಶಯನ
ಸುವ್ವಿ ದೈತ್ಯನಿಕರಹರಣ ಸುವ್ವಿ ನಾರಯ್ಣ |

ಭವ್ಯಚರಿತ ದುರಿತವಿಪಿನಹವ್ಯವಹನ ಭವೇಂದ್ರಾದಿ-
ಸೇವ್ಯಮಾನ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸುಲಭಮೂರುತೇ ಅವ್ಯಯಾತ್ಮನೇ ಸುಖಾತ್ಮ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಮಹಿಮೆ ತುತಿಪ
ಸುವ್ವಿವೇಕಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವುದಮಿತಮೋದವ || 388 ||

ವಾಸವಾದ್ಯಮರವಾತಾಶಿಶಾರದೆಂದುಮಧ್ವ- ದೇಶಿಕಾರ್ಯಚಿತ್ತಸಿಂಹಪೀಠಮಧ್ಯಗ ದೇಶಕಾಲವ್ಯಾಪ್ತ ಸರ್ವೇಶ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಶ್ರೀಮ-
ಹೀಸಮೇತಕೃಷ್ಣ ಕೊಡಲಿ ನಮಗೆ ಮೋದವ || 389 ||

ಕಮಲಸಂಬವನ ವೇದ ತಮನು ಒಯ್ಯುತಿರಲು ಲಕ್ಷ್ಮಿ- ರಮಣ ಮತ್ಸ್ಯನಾಗಿ ತಂದ ಶರಧಿ ಮಥನದಿ ಕಮಠರೂಪದಿಂದ ಸುರರಿಗಮೃತವಿತ್ತು ಕಾಯ್ದ ಅಖಿಳ-
ಸುಮನಸೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಕೊಡಲಿ ಎಮಗೆ ಮಂಗಳ || 390 ||

ಕನಕಲೋಚನನ್ನ ಸದದು ಮನುಜಸಿಂಗವೇಷನಾದ ದ್ಯುನದಿಪಡೆದ ಜನನಿ ಕಡಿದು ವನವ ಚರಿಸಿದ ಜನಪಕಂಸನೊದದು ತ್ರಿಪುರವನಿತೆಸುವ್ರತವನಳಿದ
ವಿನುತ ಕಲ್ಕಿ ದೇವರಾಜ ಎಮ್ಮ ಸಲಹಲಿ || 391 ||

ಪಾಹಿ ಪಾವನ್ನಚರಿತ ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಪದ್ಮನೇತ್ರ
ಪಾಹಿ ನಿಗಮನಿಕರಸ್ತ್ರೋತ್ರ ಲಲಿತಗಾತ್ರ ಮಾಂ
ಪಾಹಿ ಸುಜನಸ್ತೋಮಮಿತ್ರ ದೋಷದೂರ ಸುಗುಣ ಸಂ-
ದೋಹ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠ್ಠಲ ಜಯ ತ್ರಿಧಾಮಗ || 392 ||

|| ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ||

Your search for navigating made easy by Vidteq

Are you tired of asking driving directions….are you tired of locating a business….Vidteq are here to help you out.  Videteq a Bangalore based startup on a mission to help people with providing driving directions and locating a business.

Vidteq introduces unique and innovative navigation concept based on Video Maps. Video Map is a feature rich next generation navigable map built on a traditional digital map. Video Map is a video clip of the complete route between source and destination with rich features (business logos, background music, turn-by-turn audio overlay, road names etc.) embedded into it. Video Map is built of individual geo-tagged video segments.

Visit Vidteq to find out the driving directions.

%d bloggers like this: