Nithya Devara Puja

This is for people who have intense desire to do traditional devapuja according to Madhva Sampradaya and do not have time and are in a hurry.  Following this method will guide one to complete the puja in thirty minutes or less.

The following are the important aspects of puja kainkarya and consists of the following stages:

 • Praarthana
 • Achamana
 • Pranayama
 • Sankalpa
 • Kalasa Puja
 • Shanka Puja
 • Nirmalya Visarjane
 • Abhisheka
 • Alankara
 • Doopa
 • Deepa
 • Nivedya
 • Rama Nivedya
 • Mangalarthi
 • Smastha upachara samarparna
 • Krishnarpana

Prarthana:

Chant the following mantra:

apavitra: pavitro vA sarvAvasthAm gato’pi vA |

ya: smaret puNDarIkAksham sa bAhyAbhyantara-suci: ||

ಅಪವಿತ್ರ: ಪವಿತ್ರೊ ವಾ ಸರ್ವಾವಸ್ಥಾಂ ಗತೊಪಿ ವಾ |
ಯ: ಸ್ಮರೆತ್ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಂ ಸ ಬಾಹ್ಯಾಭ್ಯಂತರ-ಸುಚಿ: ||

Ganta Nadham:

Chant the following mantra:

ಆಗಮಾರ್ಥಂ ತು ದೇವಾನಾಂ ಗಮನಾರ್ಥಂ ತು ರಕ್ಷಸಾಂ |
ಖುರು ಘಂಟಾರವಂ ತತ್ರ ದೇವತಾಹ್ವಾನ ಲಾಂಛನಂ ||

LIGHTING THE LAMPS:

Chant the following Agni Mantra and light the lamps.

OM agninAgniH sanidhyatE kavirgRuha patiryuvA havyavAD juhvAsyaH

ಓಂ ಅಗ್ನಿನಾಗ್ನಿಃ ಸನಿಧ್ಯತೇ ಕವಿರ್ಗೃಹ ಪತಿರ್ಯುವಾ ಹವ್ಯವಾಡ್ ಜುಹ್ವಾಸ್ಯಃ

Achamana  (24 Keshavadi Nama’s)

Perform achamane

OM shrii keshavaaya svaaH

OM shrii naaraayaNaaya svaaH

OM shrii maadhavaaya svaaH

OM shrii govindaaya namaH

+

+

+

OM shrii kRiishhNaaya namaH

praaNaayaama

Chant the following mantra:

OM praNavasya prabrahma RishiH | paramaatmaa devataa |

daiviH gayatriH chaMdaH | praaNaayaame viniyogaH ||

OM bhuH | OM bhuvaH | OM svaH | OM mahaH | OM janaH | OM tapaH |

OM satyaM | OM tatsaviturvareNyaM | bhargo devasya dhiHmahi dhi:yo yo naH

prachodayaat | omaapo jyotiraso amRitaM brahma bhurbhuvaHsvarom ||

ಓಂ ಪ್ರಣವಸ್ಯ ಪ್ರಬ್ರಹ್ಮ ರ‍ಿಶಿಃ | ಪರಮಾತ್ಮಾ ದೆವತಾ |
ದೈವಿಃ ಗಯತ್ರಿಃ ಚಂದಃ | ಪ್ರಾಣಾಯಾಮೆ ವಿನಿಯೊಗಃ ||
ಓಂ ಭುಃ | ಓಂ ಭುವಃ | ಓಂ ಸ್ವಃ | ಓಂ ಮಹಃ | ಓಂ ಜನಃ | ಓಂ ತಪಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಂ | ಓಂ ತತ್ಸವಿತುರ್ವರೆಣ್ಯಂ | ಭರ್ಗೊ ದೆವಸ್ಯ ಧಿಃಮಹಿ ಧಿ:ಯೊ ಯೊ ನಃ
ಪ್ರಚೊದಯಾತ್ | ಒಮಾಪೊ ಜ್ಯೊತಿರಸೊ ಅಮ್ರ‍ಿತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಭುರ್ಭುವಃಸ್ವರೊಮ್ ||

Sankalpa

OM shrimad Bagavatho maha purushasya vishNorAj~jaayaa pravartamAnasya Adya brahmaNaH
dvitIya parArdhe shrI shvetavarAha kalpe vaivasvata manvaMtarE
kaliyugE prathamapAdE jaMbUdvIpE bharatavarShE
bharatakhaMDE daMDakAraNyE godAvaryaaH dakshiNe pArshve shAlIvAhanashake
bhauddhaavataare raamakShetre asmin vartamAnEna chAMdramAnEna asya shrI
……. nAma saMvatsarE ……AyanE ………Rutau ……maasE ……pakShE
…….tithau ……vaasarE ……nakShatrE shubhayoga shubhakaraNa evaMguNa
vishEshaNa vishiShTaayaaM shubhatithau
asmadgurUNAM shrImanmadhvAchAryANAM hRutkamalamadhyanivAsI
shrI bhAratIramaNamukhyaprANAMtargata
shrI lakshmInArAyaNa prEraNayaa shrI lakshmInArAyaNa prItyarthaM
YatA shakti dAnaa avAhanAdi ShoDOSha PoojAM kariShye

ಓಂ ಶ್ರಿಮದ್ ಭಗವಥೊ ಮಹ ಪುರುಶಸ್ಯ ವಿಶ್ಣೊರಾಜ್ಞಾಯಾ ಪ್ರವರ್ತಮಾನಸ್ಯ ಆದ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ
ದ್ವಿತೀಯ ಪರಾರ್ಧೆ ಶ್ರೀ ಶ್ವೆತವರಾಹ ಕಲ್ಪೆ ವೈವಸ್ವತ ಮನ್ವಂತರೇ
ಕಲಿಯುಗೇ ಪ್ರಥಮಪಾದೇ ಜಂಬೂದ್ವೀಪೇ ಭರತವರ್ಷೇ
ಭರತಖಂಡೇ ದಂಡಕಾರಣ್ಯೇ ಗೊದಾವರ್ಯಾಃ ದಕ್ಶಿಣೆ ಪಾರ್ಶ್ವೆ ಶಾಲೀವಾಹನಶಕೆ
ಭೌದ್ಧಾವತಾರೆ ರಾಮಕ್ಷೆತ್ರೆ ಅಸ್ಮಿನ್ ವರ್ತಮಾನೇನ ಚಾಂದ್ರಮಾನೇನ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ
……. ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರೇ ……ಆಯನೇ ………ಋತೌ ……ಮಾಸೇ ……ಪಕ್ಷೇ
…….ತಿಥೌ ……ವಾಸರೇ ……ನಕ್ಷತ್ರೇ ಶುಭಯೊಗ ಶುಭಕರಣ ಎವಂಗುಣ
ವಿಶೇಶಣ ವಿಶಿಷ್ಟಾಯಾಂ ಶುಭತಿಥೌ
ಅಸ್ಮದ್ಗುರೂಣಾಂ ಶ್ರೀಮನ್ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯಾಣಾಂ ಹೃತ್ಕಮಲಮಧ್ಯನಿವಾಸೀ
ಶ್ರೀ ಭಾರತೀರಮಣಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತ
ಶ್ರೀ ಲಕ್ಶ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಪ್ರೇರಣಯಾ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಶ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ
ಯತಾ ಶಕ್ತಿ ದಾನಾ ಅವಾಹನಾದಿ ಷೊಡೋಷ ಫೂಜಾಂ ಕರಿಷ್ಯೆ

Kalasha pooja

kalasham gandha-thulasi rabhyarchya (pour water, thulasi in the kalasham and apply gandham on three sides)
tadupari hastam nidhaya (place your right hand on kalasha and chant the following mantra)

kalashasya mukhE viShNuH kaMTE-rudra-samasritaH mule-tatrastito braMha
madhye mAtru-gaNaH-smrutaH kukShowtu-sAgara-sarvE sapta-dvipa-vasuMdhara
Rug-vEdO yajur-vEdaha sAma-vEdO-hyaadharvaNA
aMgaiScha-sahita-sarvE kalashaMtu samaSrita: atra gAyatri sAvitri shAMti: pushThi-karItatA||
aayaMtu dEva pujArtham durithakShaya kAraka: sarvE samudarA: Srithaha: tIrthaani jala dhanadaha atra sannitha saMtu:
gaMgEcha-yamunE chaiva gOdAvari sarasvati narmadA siMdhu-kAvEri jalesmin sanidhaM-kuru:
vikhyata: paMcagaMgA prakirtita: kalashOdakENa pujA dravayAni samprokshya, dEvaM, atmaMcha samprokshya

ಕಲಶಸ್ಯ ಮುಖೇ ವಿಷ್ಣುಃ ಕಂಟೇ-ರುದ್ರ-ಸಮಸ್ರಿತಃ ಮುಲೆ-ತತ್ರಸ್ತಿತೊ ಬ್ರಂಹ
ಮಧ್ಯೆ ಮಾತ್ರು-ಗಣಃ-ಸ್ಮ್ರುತಃ ಕುಕ್ಷೊವ್ತು-ಸಾಗರ-ಸರ್ವೇ ಸಪ್ತ-ದ್ವಿಪ-ವಸುಂಧರ
ಋಗ್-ವೇದೋ ಯಜುರ್-ವೇದಹ ಸಾಮ-ವೇದೋ-ಹ್ಯಾಧರ್ವಣಾ
ಅಂಗೈಶ್ಚ-ಸಹಿತ-ಸರ್ವೇ ಕಲಶಂತು ಸಮಶ್ರಿತ: ಅತ್ರ ಗಾಯತ್ರಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಶಾಂತಿ: ಪುಶ್ಠಿ-ಕರೀತತಾ||
ಆಯಂತು ದೇವ ಪುಜಾರ್ಥಮ್ ದುರಿಥಕ್ಷಯ ಕಾರಕ: ಸರ್ವೇ ಸಮುದರಾ: ಶ್ರಿಥಹ: ತೀರ್ಥಾನಿ ಜಲ ಧನದಹ ಅತ್ರ ಸನ್ನಿಥ ಸಂತು:
ಗಂಗೇಚ-ಯಮುನೇ ಚೈವ ಗೋದಾವರಿ ಸರಸ್ವತಿ ನರ್ಮದಾ ಸಿಂಧು-ಕಾವೇರಿ ಜಲೆಸ್ಮಿನ್ ಸನಿಧಂ-ಕುರು:
ವಿಖ್ಯತ: ಪಂಚಗಂಗಾ ಪ್ರಕಿರ್ತಿತ: ಕಲಶೋದಕೇಣ ಪುಜಾ ದ್ರವಯಾನಿ ಸಮ್ಪ್ರೊಕ್ಶ್ಯ, ದೇವಂ, ಅತ್ಮಂಚ ಸಮ್ಪ್ರೊಕ್ಶ್ಯ

Shanka Puja

Take the water from the kalasha and pour it in Shanka

paaMchajanyaya  vidmahE pAvamAnAya theemahI,  tanau: shaMka: prachOdayAt

ಪಾಂಚಜನ್ಯಯ  ವಿದ್ಮಹೇ ಪಾವಮಾನಾಯ ಥೀಮಹೀ,  ತನೌ: ಶಂಕ: ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

Nirmalya Puja

Take out the former day’s flowers and gandha from the deity (Saligrama). As you remove start chanting ambrani suktam, place the deity in an abhisekha plate, and pour water from the kalasha.

Ambrani Sukta:

hari: OM ||
ahaM rudrEBIrvasubiScharAmYahamAditairuta viSvadEvai:
ahaM mitrA varuNOBAbi BarmyahamiMdrAgnI ahamaSvinOBA||
ahaM sOmamA hanasaM BiBarmyahaM tvaShTAramuta pUShaNaM Bagam|
ahaM dadhami draviNaM haviShma tE suprAvyE ye ye yajamAnAya sunchatE|
ahaM raShTrIsaMgamanI vasunAM cIkituShI prathamA yaj~jIyAnAM|
tAM mA dEvA vyadadhu: purutRABUrisdhAtrAM BUryAvESayaMtim||
maYAsO annamattiyOvipashyati ya: prANitiya IMshRuNOtyuktam|
amaMtavOmAMta upakShIyaMti shRUdhi shruddivaMtE  vadAmi||
ahamEva svayamidaM vadAmi juShTaM dEvEBiruta mAnuShEBi:|
yaM kAmayE taMtamugraM kRuNOmi taM brahmANaM tamRuShiM taM sumEdhAm || 1||

ahaM rudrAya dhanurAtanOmi brahmadviShe sharavE haMtavA u|
ahaM janAya samadaM kRuNOmyahaM dyAvA pRuthivI avivEsha|
ahaM syvE pitaramasya mUrdhanmama yOnirapsvamta: samudrE|
tatO vitiShThEBuvanAnu vishvO tAmUMdhyAMvarShmaNOpaspRushAmi||
ahamEva vAta iva pravAmyAraBamAnA BuvanAni vishvA|
parO divA para EnA pRuthivai tAvatI mahinA saMbaBUva|| 2 ||

ityaMBRuNIsUktaM saMpUrNam

ಹರಿ: ಓಂ ||
ಅಹಂ ರುದ್ರೇಭೀರ್ವಸುಬಿಶ್ಚರಾಮ್ಯಹಮಾದಿತೈರುತ ವಿಶ್ವದೇವೈ:
ಅಹಂ ಮಿತ್ರಾ ವರುಣೋಭಾಬಿ ಭರ್ಮ್ಯಹಮಿಂದ್ರಾಗ್ನೀ ಅಹಮಶ್ವಿನೋಭಾ||
ಅಹಂ ಸೋಮಮಾ ಹನಸಂ ಭಿಭರ್ಮ್ಯಹಂ ತ್ವಷ್ಟಾರಮುತ ಪೂಷಣಂ ಭಗಮ್|
ಅಹಂ ದಧಮಿ ದ್ರವಿಣಂ ಹವಿಷ್ಮ ತೇ ಸುಪ್ರಾವ್ಯೇ ಯೆ ಯೆ ಯಜಮಾನಾಯ ಸುನ್ಚತೇ|
ಅಹಂ ರಷ್ಟ್ರೀಸಂಗಮನೀ ವಸುನಾಂ ಚೀಕಿತುಷೀ ಪ್ರಥಮಾ ಯಜ್ಞೀಯಾನಾಂ|
ತಾಂ ಮಾ ದೇವಾ ವ್ಯದಧು: ಪುರುತ್ರ‍ಾಭೂರಿಸ್ಧಾತ್ರಾಂ ಭೂರ್ಯಾವೇಶಯಂತಿಮ್||
ಮಯಾಸೋ ಅನ್ನಮತ್ತಿಯೋವಿಪಶ್ಯತಿ ಯ: ಪ್ರಾಣಿತಿಯ ಈಂಶೃಣೋತ್ಯುಕ್ತಮ್|
ಅಮಂತವೋಮಾಂತ ಉಪಕ್ಷೀಯಂತಿ ಶೄಧಿ ಶ್ರುದ್ದಿವಂತೇ  ವದಾಮಿ||
ಅಹಮೇವ ಸ್ವಯಮಿದಂ ವದಾಮಿ ಜುಷ್ಟಂ ದೇವೇಭಿರುತ ಮಾನುಷೇಭಿ:|
ಯಂ ಕಾಮಯೇ ತಂತಮುಗ್ರಂ ಕೃಣೋಮಿ ತಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ ತಮೃಷಿಂ ತಂ ಸುಮೇಧಾಮ್ || ೧||

ಅಹಂ ರುದ್ರಾಯ ಧನುರಾತನೋಮಿ ಬ್ರಹ್ಮದ್ವಿಷೆ ಶರವೇ ಹಂತವಾ ಉ|
ಅಹಂ ಜನಾಯ ಸಮದಂ ಕೃಣೋಮ್ಯಹಂ ದ್ಯಾವಾ ಪೃಥಿವೀ ಅವಿವೇಶ|
ಅಹಂ ಸ್ಯ್ವೇ ಪಿತರಮಸ್ಯ ಮೂರ್ಧನ್ಮಮ ಯೋನಿರಪ್ಸ್ವಮ್ತ: ಸಮುದ್ರೇ|
ತತೋ ವಿತಿಷ್ಠೇಭುವನಾನು ವಿಶ್ವೋ ತಾಮೂಂಧ್ಯಾಂವರ್ಷ್ಮಣೋಪಸ್ಪೃಶಾಮಿ||
ಅಹಮೇವ ವಾತ ಇವ ಪ್ರವಾಮ್ಯಾರಭಮಾನಾ ಭುವನಾನಿ ವಿಶ್ವಾ|
ಪರೋ ದಿವಾ ಪರ ಏನಾ ಪೃಥಿವೈ ತಾವತೀ ಮಹಿನಾ ಸಂಬಭೂವ|| ೨ ||

ಇತ್ಯಂಭೃಣೀಸೂಕ್ತಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್

Keep this water separately, it is the Nirmalya Theertha.

Abhisheka

Place the deity in the abhisheka plate, take the shaankaa which has the mantrapoosha water, and start pouring on the deities and chant Purusha Suktam.

Purusha Suktam

hariH OM

tacchaM yOrAvRuNImahE| gAtuM yaj~jAya|
gAtuMyaj~jApatayE daivI svastirastunaH
svastirmAnuShEByaH
UrdhvaM jigaatu bEShajam|
shaM nO astudvipadE|
shaM chatuShpadE|
OM shAMtiH shAMtiH shAMtiH

OM sahasrA SeerSha puruShaH sahasrAkShaH sahasrapat
sa bhoomiM vishvatO vrutwA atyatiShTaddaShaMgulam|

puruSha EvEdaM sarvam YadbhootaM YacchaBavyam
utAmRutatwasyEshAnyOYadhannenAtirOhati|

EtavAnasya mahimA atOjyAyAMg SchaopUruSha:
pAdOsya viSvA BootAnitripAdasyAmRutaM divi|

tripAdUrdhwa udaitpuruShaH paadOsyEhAbhavaatpunaH
tatO vishvajvykrAmatsAshanAnashanE abhi|

tasmAdvirADajaayata virajO adhi puruShaH
sa jatO atyarichyatapaSchAdbhoomimathO puraH|

yatpuruShENahaviShaadEvayaj~gnmaatanvata
vasaMtOasyasIdAjyaMgreeShma idhmaH sharaddhaviH|

taMyyaj~JMbarhiShiprOkShan puruShMjAtamagrataH
tEnadevAAyajaMtasAdhyARuShayaSchayE|

tasmAdyaj~jAtsarvahutaHsaMpRaShadAjyam
paShOntAMSchakrEvAyavyAnAraNyAn grAmyASchayE|

tasmaadyaj~jnAt sarvahutaRuchaHsAmAnijaj~jirE
ChaMdAMsijaj~jarEtasmaadyajustasmAdajAyata|

tasmAdashvAajAyaMtayEkEchOBayAdataH
gAvOhajaj~jirEtasmAttasmAjjAtAajAvayaH|

yatpuruShMvyadadhuHkatidhAvyakalpayan
muKaMkimasyakObAhUkAUrUpAdAuchyEtE|

brAhmaNOsyamuKamAsIdbAhUrAjanyaHkRutaH
UrUtadasyadvaishvaHbadbyAMshUdrOajAyata|

chaMdramAmanasOjaashcakShoHsuryAajAyata
muKAdiMdrashchAgniSchapraNAdvAyurajayata|

nAByAasIdaMtarikShaMshIrShnOdyOHsamavartata
padByAMBUmirdishaHshrOtRattathAlOkAMakalpayan|

saptAsyAsanparidhayastriHsaptahamidhaHkRutAH
dEvAyadyaj~jaMtanvAnAabadhnan puruShaMpashum|

yaj~jEnayaj~jamayajaMtadEvAstAnidharmANiprathamAnyAsan
tEhanAkaMmahimAnaHsachaMtayatrapUrvEsAdhyAHsaMtidEvAH

OM

OM

tacchaM yOrAvRuNImahE| gAtuM yaj~jAya|
gAtuMyaj~jApatayE daivI svastirastunaH
svastirmAnuShEByaH
UrdhvaM jigaatu bEShajam|
shaM nO astudvipadE|
shaM chatuShpadE|
OM shAMtiH shAMtiH shAMtiH

ಹರಿಃ ಓಂ

ತಚ್ಚಂ ಯೋರಾವೃಣೀಮಹೇ| ಗಾತುಂ ಯಜ್ಞಾಯ|
ಗಾತುಂಯಜ್ಞಾಪತಯೇ ದೈವೀ ಸ್ವಸ್ತಿರಸ್ತುನಃ
ಸ್ವಸ್ತಿರ್ಮಾನುಷೇಭ್ಯಃ
ಊರ್ಧ್ವಂ ಜಿಗಾತು ಬೇಷಜಮ್|
ಶಂ ನೋ ಅಸ್ತುದ್ವಿಪದೇ|
ಶಂ ಚತುಷ್ಪದೇ|
ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ

ಓಂ ಸಹಸ್ರಾ ಶೀರ್ಷ ಪುರುಷಃ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಃ ಸಹಸ್ರಪತ್
ಸ ಭೂಮಿಂ ವಿಶ್ವತೋ ವ್ರುತ್ವಾ ಅತ್ಯತಿಷ್ಟದ್ದಷಂಗುಲಮ್|

ಪುರುಷ ಏವೇದಂ ಸರ್ವಮ್ ಯದ್ಭೂತಂ ಯಚ್ಚಭವ್ಯಮ್
ಉತಾಮೃತತ್ವಸ್ಯೇಶಾನ್ಯೋಯಧನ್ನೆನಾತಿರೋಹತಿ|

ಏತವಾನಸ್ಯ ಮಹಿಮಾ ಅತೋಜ್ಯಾಯಾಂಗ್ ಶ್ಚಒಪೂರುಷ:
ಪಾದೋಸ್ಯ ವಿಶ್ವಾ ಭೂತಾನಿತ್ರಿಪಾದಸ್ಯಾಮೃತಂ ದಿವಿ|

ತ್ರಿಪಾದೂರ್ಧ್ವ ಉದೈತ್ಪುರುಷಃ ಪಾದೋಸ್ಯೇಹಾಭವಾತ್ಪುನಃ
ತತೋ ವಿಶ್ವಜ್ವ್ಯ್ಕ್ರಾಮತ್ಸಾಶನಾನಶನೇ ಅಭಿ|

ತಸ್ಮಾದ್ವಿರಾಡಜಾಯತ ವಿರಜೋ ಅಧಿ ಪುರುಷಃ
ಸ ಜತೋ ಅತ್ಯರಿಚ್ಯತಪಶ್ಚಾದ್ಭೂಮಿಮಥೋ ಪುರಃ|

ಯತ್ಪುರುಷೇಣಹವಿಷಾದೇವಯಜ್ಙ್ನ್ಮಾತನ್ವತ
ವಸಂತೋಅಸ್ಯಸೀದಾಜ್ಯಂಗ್ರೀಷ್ಮ ಇಧ್ಮಃ ಶರದ್ಧವಿಃ|

ತಂಯ್ಯಜ್ಞ್ಂಬರ್ಹಿಷಿಪ್ರೋಕ್ಷನ್ ಪುರುಷ್ಂಜಾತಮಗ್ರತಃ
ತೇನದೆವಾಆಯಜಂತಸಾಧ್ಯಾಋಷಯಶ್ಚಯೇ|

ತಸ್ಮಾದ್ಯಜ್ಞಾತ್ಸರ್ವಹುತಃಸಂಪ್ರ‍ಷದಾಜ್ಯಮ್
ಪಷೋನ್ತಾಂಶ್ಚಕ್ರೇವಾಯವ್ಯಾನಾರಣ್ಯಾನ್ ಗ್ರಾಮ್ಯಾಶ್ಚಯೇ|

ತಸ್ಮಾದ್ಯಜ್ಞ್ನಾತ್ ಸರ್ವಹುತಋಚಃಸಾಮಾನಿಜಜ್ಞಿರೇ
ಛಂದಾಂಸಿಜಜ್ಞರೇತಸ್ಮಾದ್ಯಜುಸ್ತಸ್ಮಾದಜಾಯತ|

ತಸ್ಮಾದಶ್ವಾಅಜಾಯಂತಯೇಕೇಚೋಭಯಾದತಃ
ಗಾವೋಹಜಜ್ಞಿರೇತಸ್ಮಾತ್ತಸ್ಮಾಜ್ಜಾತಾಅಜಾವಯಃ|

ಯತ್ಪುರುಷ್ಂವ್ಯದಧುಃಕತಿಧಾವ್ಯಕಲ್ಪಯನ್
ಮುಖಂಕಿಮಸ್ಯಕೋಬಾಹೂಕಾಊರೂಪಾದಾಉಚ್ಯೇತೇ|

ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋಸ್ಯಮುಖಮಾಸೀದ್ಬಾಹೂರಾಜನ್ಯಃಕೃತಃ
ಊರೂತದಸ್ಯದ್ವೈಶ್ವಃಬದ್ಬ್ಯಾಂಶೂದ್ರೋಅಜಾಯತ|

ಚಂದ್ರಮಾಮನಸೋಜಾಶ್ಚಕ್ಷೊಃಸುರ್ಯಾಅಜಾಯತ
ಮುಖಾದಿಂದ್ರಶ್ಚಾಗ್ನಿಶ್ಚಪ್ರಣಾದ್ವಾಯುರಜಯತ|

ನಾಭ್ಯಾಅಸೀದಂತರಿಕ್ಷಂಶೀರ್ಷ್ನೋದ್ಯೋಃಸಮವರ್ತತ
ಪದ್ಭ್ಯಾಂಭೂಮಿರ್ದಿಶಃಶ್ರೋತ್ರ‍ತ್ತಥಾಲೋಕಾಂಅಕಲ್ಪಯನ್|

ಸಪ್ತಾಸ್ಯಾಸನ್ಪರಿಧಯಸ್ತ್ರಿಃಸಪ್ತಹಮಿಧಃಕೃತಾಃ
ದೇವಾಯದ್ಯಜ್ಞಂತನ್ವಾನಾಅಬಧ್ನನ್ ಪುರುಷಂಪಶುಮ್|

ಯಜ್ಞೇನಯಜ್ಞಮಯಜಂತದೇವಾಸ್ತಾನಿಧರ್ಮಾಣಿಪ್ರಥಮಾನ್ಯಾಸನ್
ತೇಹನಾಕಂಮಹಿಮಾನಃಸಚಂತಯತ್ರಪೂರ್ವೇಸಾಧ್ಯಾಃಸಂತಿದೇವಾಃ

ಓಂ

ಓಂ
ತಚ್ಚಂ ಯೋರಾವೃಣೀಮಹೇ| ಗಾತುಂ ಯಜ್ಞಾಯ|
ಗಾತುಂಯಜ್ಞಾಪತಯೇ ದೈವೀ ಸ್ವಸ್ತಿರಸ್ತುನಃ
ಸ್ವಸ್ತಿರ್ಮಾನುಷೇಭ್ಯಃ
ಊರ್ಧ್ವಂ ಜಿಗಾತು ಬೇಷಜಮ್|
ಶಂ ನೋ ಅಸ್ತುದ್ವಿಪದೇ|
ಶಂ ಚತುಷ್ಪದೇ|
ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ

Take out the deities, clean them and place the deities on the tray for Alankara.  Keep the water as Theertha in 2 cups.

Alankara

Do alankara to deities with chanting Keshava Naama (24) and do archana with flowers, akshata, and thulasi.  If time permits you can chant, Vishnu Sahasra Naama, Krishnastaka, Venkatesha Sthotra.

Dhoopam Aagrapayami

vanaspatyudbhavoM divyO gaMdhADhyOgaMdha Uttama|
aGrEyassarva dEvanAM dhoopoyaM pratigRuhyatAM||

ವನಸ್ಪತ್ಯುದ್ಭವೊಂ ದಿವ್ಯೋ ಗಂಧಾಢ್ಯೋಗಂಧ ಊತ್ತಮ|
ಅಘ್ರೇಯಸ್ಸರ್ವ ದೇವನಾಂ ಧೂಪೊಯಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಂ||

Deepam Dharsayami

sAjyaM trivarti saMyuktaM vahninA YojitaM mayaa|
deepaM gruhaaNa dEvESa trailOkya timirApaha||

ಸಾಜ್ಯಂ ತ್ರಿವರ್ತಿ ಸಂಯುಕ್ತಂ ವಹ್ನಿನಾ ಯೊಜಿತಂ ಮಯಾ|
ದೀಪಂ ಗ್ರುಹಾಣ ದೇವೇಶ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ತಿಮಿರಾಪಹ||

Nivediya

In front of the Lord (Saligrama) prepare a square place (Mandala) & inscribe the letters SHRII & OM thereon.

Place the vessels, plate containing the food on the mandala:

Assume

 • Sri Vaasudeva is resident in the cooked rice.
 • Sri Sankarshana is resident in side dishes
 • Sri Pradhyumna is resident in Payasa
 • Sri Aniruddha is resident in Ghee
 • Sri Narayana resides in everything.

Prokshanam (sprinkle on all items)

OM nArayanaya vidhmahe vasudevaya dheemayi

tanno vishnu prachodhayath||

OM bhurbhuvassuvaha tat savitur varenyam bhargodevasya dheemayi

deeyo yonaha prachodhayath||

Pariseshanam

OM satyaMtvartEnapariShiMchAmi|
OM amRutApista raNamasischAhA|

OM prANAya svAhA shrI aniruddhAya idaM namama|
OM apAnAya svAhA shrI pradyumnAya idaM namama|
OM vyAnAya svAhA shrI sakarShNaya idaM namama|
OM udAnAya svAhA shrI vasudEvAya idaM namama|
OM samAnAya svAhA shrI nArAyaNAya idaM namama|

OM amRutApidhAna mare svAhA|
uttarApOShanaO sa|
hastaprakShAlanaM sa|
AchamanaM sa|
tAMbUlaM sa|
hiraNyaM sa|

anEna yathashakti yathAmati saMpAdita dravyai: naivEdyArpaNEn sashrikaH saparivAraH shrI silakShminArayanA prIyatAM suprItO varadO Bavatu|

shrI kRuShNArpaNamastu|

ಓಂ ಸತ್ಯಂತ್ವರ್ತೇನಪರಿಷಿಂಚಾಮಿ|
ಓಂ ಅಮೃತಾಪಿಸ್ತ ರಣಮಸಿಸ್ಚಾಹಾ|

ಓಂ ಪ್ರಾಣಾಯ ಸ್ವಾಹಾ ಶ್ರೀ ಅನಿರುದ್ಧಾಯ ಇದಂ ನಮಮ|
ಓಂ ಅಪಾನಾಯ ಸ್ವಾಹಾ ಶ್ರೀ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಾಯ ಇದಂ ನಮಮ|
ಓಂ ವ್ಯಾನಾಯ ಸ್ವಾಹಾ ಶ್ರೀ ಸಕರ್ಷ್ಣಯ ಇದಂ ನಮಮ|
ಓಂ ಉದಾನಾಯ ಸ್ವಾಹಾ ಶ್ರೀ ವಸುದೇವಾಯ ಇದಂ ನಮಮ|
ಓಂ ಸಮಾನಾಯ ಸ್ವಾಹಾ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಾಯ ಇದಂ ನಮಮ|

ಓಂ ಅಮೃತಾಪಿಧಾನ ಮರೆ ಸ್ವಾಹಾ|
ಉತ್ತರಾಪೋಷನಓ ಸ|
ಹಸ್ತಪ್ರಕ್ಷಾಲನಂ ಸ|
ಆಚಮನಂ ಸ|
ತಾಂಬೂಲಂ ಸ|
ಹಿರಣ್ಯಂ ಸ|

ಅನೇನ ಯಥಶಕ್ತಿ ಯಥಾಮತಿ ಸಂಪಾದಿತ ದ್ರವ್ಯೈ: ನೈವೇದ್ಯಾರ್ಪಣೇನ್ ಸಶ್ರಿಕಃ ಸಪರಿವಾರಃ ಶ್ರೀ ಸಿಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಯನಾ ಪ್ರೀಯತಾಂ ಸುಪ್ರೀತೋ ವರದೋ ಭವತು|

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು|

Rama Nivediya

Take the food that is already offered to god in a separate plate and say this sloka.

ramaa brahmaadayO dEvaH sanakAdya shukAdayaH |
shrI nRusiMhaH prasadOyaM sarvE gruhNaMtuvaiShNavAH ||

ರಮಾ ಬ್ರಹ್ಮಾದಯೋ ದೇವಃ ಸನಕಾದ್ಯ ಶುಕಾದಯಃ |
ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹಃ ಪ್ರಸದೋಯಂ ಸರ್ವೇ ಗ್ರುಹ್ಣಂತುವೈಷ್ಣವಾಃ ||

Mangalarthi

veMkaTeshO vAsudEvaHpradyumnOmita vikramaH|
saMkarShNOniruddhashca sheShAdri patirEvacha||

janArdhnaH padmanABO veMkaTAchalavAsanaH|
sRuShTikartA jagannAthO mAdhavO BaktavatsalaH||

kalyANadButa gAtrAya kAmitArtha pradAyinE|
shrI madvEMkaTanathAya shrInivAsAyatE namaH||
OM namO nArAyaNAya maMgaLaM nIrAjanaM samarpayAmi||

Bagawate idham namama

ವೆಂಕಟೆಶೋ ವಾಸುದೇವಃಪ್ರದ್ಯುಮ್ನೋಮಿತ ವಿಕ್ರಮಃ|
ಸಂಕರ್ಷ್ಣೋನಿರುದ್ಧಶ್ಚ ಶೆಷಾದ್ರಿ ಪತಿರೇವಚ||

ಜನಾರ್ಧ್ನಃ ಪದ್ಮನಾಭೋ ವೆಂಕಟಾಚಲವಾಸನಃ|
ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತಾ ಜಗನ್ನಾಥೋ ಮಾಧವೋ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಃ||

ಕಲ್ಯಾಣದ್ಭುತ ಗಾತ್ರಾಯ ಕಾಮಿತಾರ್ಥ ಪ್ರದಾಯಿನೇ|
ಶ್ರೀ ಮದ್ವೇಂಕಟನಥಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯತೇ ನಮಃ||
ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ ಮಂಗಳಂ ನೀರಾಜನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ||

ಭಗವತೆ ಇಧಮ್ ನಮಮ

Samapanam

yasyasmRutyAca nAmOktyA tapEpUjAkriyAdiShu nyUnaM saMpUrNa
tAMyAti sadyOvaMdE tamacyutaM maMtrahInaM kriyAhinaM BaktihinaM ramApatE|
yatkRutaMtu mayAdEva paripUrNaM tadastume||

kAyEnavAchA manasEMdriyyervA budhyAtmanAvA prakRutEH svaBavAt
karOmi yadyat sakalaM parasmai nArAyaNayEtisamarpayAmi||

anayA pUjayA shrI BaratIramaNa muKyaprANaMtargata shrI lakShmIveMkaTEshAtmaka shrI narasiMhAtmaka shrI lakShminArAyaNaH prIya tAM pritOBavatu

shrIkRushNarpaNmastu.||

ಯಸ್ಯಸ್ಮೃತ್ಯಾಚ ನಾಮೋಕ್ತ್ಯಾ ತಪೇಪೂಜಾಕ್ರಿಯಾದಿಷು ನ್ಯೂನಂ ಸಂಪೂರ್ಣ
ತಾಂಯಾತಿ ಸದ್ಯೋವಂದೇ ತಮಚ್ಯುತಂ ಮಂತ್ರಹೀನಂ ಕ್ರಿಯಾಹಿನಂ ಭಕ್ತಿಹಿನಂ ರಮಾಪತೇ|
ಯತ್ಕೃತಂತು ಮಯಾದೇವ ಪರಿಪೂರ್ಣಂ ತದಸ್ತುಮೆ||

ಕಾಯೇನವಾಚಾ ಮನಸೇಂದ್ರಿಯ್ಯೆರ್ವಾ ಬುಧ್ಯಾತ್ಮನಾವಾ ಪ್ರಕೃತೇಃ ಸ್ವಭವಾತ್
ಕರೋಮಿ ಯದ್ಯತ್ ಸಕಲಂ ಪರಸ್ಮೈ ನಾರಾಯಣಯೇತಿಸಮರ್ಪಯಾಮಿ||

ಅನಯಾ ಪೂಜಯಾ ಶ್ರೀ ಭರತೀರಮಣ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಂತರ್ಗತ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀವೆಂಕಟೇಶಾತ್ಮಕ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹಾತ್ಮಕ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣಃ ಪ್ರೀಯ ತಾಂ ಪ್ರಿತೋಭವತು

ಶ್ರೀಕೃಶ್ಣರ್ಪಣ್ಮಸ್ತು.||

take  thualsi dala, akshate, and water dedicate the puja at the feet of lord

Take teertha, gandha, akshate, angara, and thulasi dala as gods prasada. With this the puja ends.

Panchamruta Abhisheka

You can aslo perform Panchamrutha Abhisheka (on special occasion).

Panchamrutha abhisheka is perfromed right after water abhishkha.

 • Ksheera (Milk) Govindam Aavahayami
 • Dhadhni (Curd) Vamanam Aavahayami
 • Grutha (Aajye) (Ghee) Vishnum Aavahayami
 • Madhuni (Honey) Madhusudhanam Aavahayami
 • Sarkarayam (Sugar) Achyutham Aavahayami
 • Paleshu (Fruits) Narayanam Aavahayami

Ksheera (Milk) abhisheka:

OM ApyAyasva sametutE viSwataH sOma vRuShNyaM|  bhavaavaajasya saMgathE|

ಓಂ ಆಪ್ಯಾಯಸ್ವ ಸಮೆತುತೇ ವಿಶ್ವತಃ ಸೋಮ ವೃಷ್ಣ್ಯಂ|  ಭವಾವಾಜಸ್ಯ ಸಂಗಥೇ|

Note: During the periods when milk is prohibited, (KSHEERA VRUTHA) milk abhishekam should be omitted.

DHADHI (CURD) ABHISHEKAM:

OM dhadikrAvNO akAriShaM jiShNOraSvasya vaajinaH|
surabhinO muKA karatpraNa AyUMShitAri Shat ||

ಓಂ ಧದಿಕ್ರಾವ್ಣೋ ಅಕಾರಿಷಂ ಜಿಷ್ಣೋರಶ್ವಸ್ಯ ವಾಜಿನಃ|
ಸುರಭಿನೋ ಮುಖಾ ಕರತ್ಪ್ರಣ ಆಯೂಂಷಿತಾರಿ ಷತ್ ||

Note:  During the periods when curd is prohibited (Dhadhi vratha) curd abhisheka should be omitted.

GRUTHA (GHEE) ABHISHEKAM:

OM GRutaM mImikShE GRutamasya YOniHGrutE shritOGRutamasyadhaama |
anuShvadhamaavaha maadayasvasTaahaakRutaM vRuShaBa vakShi havyam||

ಓಂ ಘೃತಂ ಮೀಮಿಕ್ಷೇ ಘೃತಮಸ್ಯ ಯೋನಿಃಘ್ರುತೇ ಶ್ರಿತೋಘೃತಮಸ್ಯಧಾಮ |
ಅನುಷ್ವಧಮಾವಹ ಮಾದಯಸ್ವಸ್ಟಾಹಾಕೃತಂ ವೃಷಭ ವಕ್ಷಿ ಹವ್ಯಮ್||

MADHU (HONEY) ABHISHEKAM:

OM madhuvAtA RutAyatE madu kSharaMti siMdhavaH mAdhvIrnaaH saMtvOShadhIH |
madhunakta mutOShasO madhumat paarthivaM RajaH|
madhu dyaurastu naH pitA madhumaannO vanaspatirmadhumAM astu sUryaH maadhvIrgaavO BavaMtu naH||

ಓಂ ಮಧುವಾತಾ ಋತಾಯತೇ ಮದು ಕ್ಷರಂತಿ ಸಿಂಧವಃ ಮಾಧ್ವೀರ್ನಾಃ ಸಂತ್ವೋಷಧೀಃ |
ಮಧುನಕ್ತ ಮುತೋಷಸೋ ಮಧುಮತ್ ಪಾರ್ಥಿವಂ ರ‍ಜಃ|
ಮಧು ದ್ಯೌರಸ್ತು ನಃ ಪಿತಾ ಮಧುಮಾನ್ನೋ ವನಸ್ಪತಿರ್ಮಧುಮಾಂ ಅಸ್ತು ಸೂರ್ಯಃ ಮಾಧ್ವೀರ್ಗಾವೋ ಭವಂತು ನಃ||

SARKARA (SUGAR) ABHISHEKAM:

OM swAdhu: pavasva divyAya janmanE swAduriMdrAya suhavItu nAmnE|
swAdurmitrAya varuNAya vAyavE brahaspatayE madhumaM adAByaH ||

ಓಂ ಸ್ವಾಧು: ಪವಸ್ವ ದಿವ್ಯಾಯ ಜನ್ಮನೇ ಸ್ವಾದುರಿಂದ್ರಾಯ ಸುಹವೀತು ನಾಮ್ನೇ|
ಸ್ವಾದುರ್ಮಿತ್ರಾಯ ವರುಣಾಯ ವಾಯವೇ ಬ್ರಹಸ್ಪತಯೇ ಮಧುಮಂ ಅದಾಭ್ಯಃ ||

FRUITS & COCONUT WATER ABHISHEKAM:

OM yaaH PalinIryA  aphalA   apuShpAyaaScha puShpiNiH|
bRuhaspati prasUtaastaanO muMcatvaMhasaH ||

ಓಂ ಯಾಃ ಫಲಿನೀರ್ಯಾ  ಅಫಲಾ   ಅಪುಷ್ಪಾಯಾಶ್ಚ ಪುಷ್ಪಿಣಿಃ|
ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಪ್ರಸೂತಾಸ್ತಾನೋ ಮುಂಚತ್ವಂಹಸಃ ||

Shuodaka Snanam karishye

You can continue with the alankara as explained earlier.

Click the link Sankshiptha Deva Puja Vidhana to get the PDF version of this article.

Click the link Devara Puja to get the detailed puja vidhana (Kannada) in PDF version.

Click the link to get an exhaustive tantrasaara devataa pooja in PDF version. Click here to listen to the mantras.

Advertisements

75 Responses to “Nithya Devara Puja”

 1. Narasimha Says:

  It is extremely useful . Thank you so much

 2. anand Says:

  please perform Panchamruta Abhisheka befroe Alankara and pore pure water over the idol and use a seperate towel ( which dedicated for god alone ) to clean idol. (caution: whatever food and panchamrutas and clothes used for humans should not be used for god wroship.) ( caution: person performing worship should not have nails. Which is considered as bad maners while offering honur to god. also do not show your feet t god.)
  please close your face with a dried and cleaned cloth after saying OM samAnAya svAhA shrI nArAyaNAya idaM namama| and say OM OM namo nArAyaNAya namahA OM for 108 times . and meditate that GOD residing in ur heart and idol is accepting ur food.) during this time it is assumed that GOD takes food through Laxmi.

  It is really very interesting to Know about how 2 worship GOD. Thanks for all the information.

 3. Raghavendra Says:

  thank you very much for the info. It would be even more useful if the verses are available in sanskrit font apart from kannada and english

 4. Madhav Rao Says:

  Fantastic, I’m so happy with all this details of Devara puje. Thanks once again,

 5. Raghuveer Pai Says:

  Really I am gladfull to this site. I am belongs to “Madhwa” Kashimatt Samsthan.

 6. Ramarao Bhimarao Deshpande Says:

  I am extremely happy with on line Poojaa Method so detailed, would be better would have beeen given Mantrapushpa before Samapanam/Athaha krishnarpanamastum

  • Upendran Boovaraha Says:

   Agreed, since it is to encourage and spend few minutes in performing the pooja. I will add samapanam to this post.
   As I have started the articles on Shri Jayateerthararu’s Padhyamala, I will provide a detailed one (downloadable version) that will cover most of the process.

 7. H.Sethu Rao Says:

  hare srinivasa, It is short & sweet, Good for employees but only some order to be changed i.e. begining to sanklpa then Ambranisukta (first bath to God), baliktha sukta (Prana devara pooja) & guru sree raghvendra pooja then Kalasha pooja , Shanka pooja, panshamruta if possible after words shudhodaka from purush sukta to god after as specified to be followed. The Hanuman pooja & guru pooja is essential.

  • Upendran Boovaraha Says:

   Since this post was created to encourage working professionals to spend few minutes in performing the pooja.
   As I have started the articles on Shri Jayateerthararu’s Padhyamala, I will provide a detailed one (downloadable version) that will cover most of the process.

 8. H.Sethu Rao Says:

  hare srinivasa, It is short & sweet, Good for employees but only some order to be changed i.e. begining to sanklpa then Ambranisukta (first bath to God), baliktha sukta (Prana devara pooja) & guru sree raghvendra pooja then Kalasha pooja , Shanka pooja, panshamruta if possible after words shudhodaka from purush sukta to god after as specified to be followed. The Hanuman pooja & guru pooja is essential as i hv learnt.
  H.Sethu Rao

 9. B S Krishnamurthy Says:

  The sankipta pooja which takes about 30 minutes for those who are able to chant without the help of a book and indeed I appreciate this.

 10. Ravi K Says:

  I am using shankha for NirmAlya Visarjana. Is it right ?

 11. B.H. Krishna Prasad Says:

  Pranamagalu
  Can able to show any video recording of devara pooja to learn TANTRAS. I know almost all mantras in devara pooje,

 12. krishna desai Says:

  very use ful for madhwas to perform minimum pooja

 13. Pramod Says:

  Dhanyavad galu

 14. KG Seshagiri Rao Says:

  very useful. Even video recording of devara puja vidhana is available for the benefit of beginners

 15. Gururajarao. Says:

  Please let us have the video about all these steps….from the beginning, because there is no one to teach in person, and also we dont have time to go there and learn. I have salagramam, and all the god idols but i am not doing puja since i should know the procedures. How to prepare theertham, and etc.

  • Upendran Boovaraha Says:

   One can buy the video dvd – Shastrabadha Nityaanusthana released from pooja Prapancha, Basavanagudi, Bangalore. You can write to info@poojaprapancha.com.

   • C.B.Ravi Says:

    Very nice for those not having sufficient time and rush to offices. For opening of Devarapettige, Brahmapara stotra of two lines and for closing of Devarapettige Manyusuktha one shloka may be included.

    Canchi Ravi

 16. AMAR Says:

  very good and really helpful to the beginners.

 17. SHYAMSUNDAR PANDURANGI Says:

  I have krishna idol [doggala lord krishna], vishnu pada & saligrama. From all these how teertha is to be prepared, kindly give instructions

  • Upendran Boovaraha Says:

   It is a multi-step process, however, I will explain in brief:
   1) Take Three Kalashas (2 big, and 1 Small) of water.
   2) Add Pacha Karpoora, Kesari, Lavanga, and Yellaki powder to small kalasha. This is called Swadodhaka, you can add one more kalasha with Gandha and this is called Gandodhaka.
   3) Do Kalasha pooja
   4) Perform Abhisheka to Idol, Vishnupada, and Saligrama chanting Purusha Sukta using One big Kalasha water, also continue the same with Swadodhaka and Gandodhaka.
   5) Collect this into a separate vessel. This is Teertha.

   I will add the detail procedure later, when I find time.

 18. Harsha B N Says:

  Helloo Upendran
  I am a smartha is this the same procedure for us also ??

 19. Jagan Mohan Says:

  Very useful for those who perform devara Pooja everyday.

 20. Purushothama Says:

  CAN I DO THE ABISHEKA TO Lakshmi, VAYU, GARUDA, SHESHA, guru ETC WITH GOD OR SEPARATELY ?
  after the abisheka can I collect the theertha or not?

 21. Badariprasad mathad Says:

  Very good one,
  pl send me the pdf or word file to take print.

 22. Hasan Raghavendra Rao Ranganath Says:

  What should I do if I come across a strand of hair/ dirt which would have inadvertently fallen into the plate with pooja dravya while performing puja. In spite of meticulous cleaning many occasions I have come across this problem. It is agonizing. Kindly let me know what should I do. Except to beg Lord to forgive me?

 23. Rajesh bhatt Says:

  good

 24. madurai srinatha Says:

  extremely useful to working professionals like us who do not have adequate to perform detailed pooja.
  thanks alot.

 25. k S Dathathri Says:

  It is really good for the beginers. Pl add Rudram,Namakam and Chamakam also,

 26. Krishna Says:

  Hari Om,

  Can “Shakha” can be placed inside the Devera Pettige. ?

 27. v.Ramadass Says:

  For very long time I was searching for something like this and today I have got it. Thank you

 28. Vijaya Simha Says:

  Thanks. Very useful to learn. It would have been still good if meanings were given. Thanks

 29. vinay Says:

  Thanks please provide video for the same it is very useful to all

 30. Dattaraj.N.V. Says:

  Sir,immensely thanks for ur great auspicious works, v will pray almighty/Mahavishnu to bless you n bestov more time to enlighten people with sacred works.once again Thanks a lot4ur great auspicious/sacred works on nithy puja in Kannada version.

 31. Nandini Says:

  Very useful thank you….

 32. Gurunath Says:

  very incomplete, many things left, if you are posting it should be complete in all respect otherwise should not post such incomplete. Also not suitable for Smartha pooja vidhi

  • Upendran Boovaraha Says:

   Sir, the idea is to get people start devara pooje, I have met many people who say we do not have time, this effort is to get them started with less than 15 mins of time. If they get started and continue for a month or so the pdf files attached have the detailed and exhaustive methods to do the pooje.

 33. Nagaraju Says:

  It is very useful for learners thank u

 34. c v guru prasad Says:

  IT IS REALLY SUPER AND NO WORDS TO EXPRESS. GOOD THOSE INTERESTED IN DOING DEVARA PUJA CAN LEARN VERY EASILY.

 35. vvkrishnamurthy01vv Says:

  Devara pooja manthra os usually known and there are nuemerous books also. It will be useful if the meaning of the manthra is given. For ex. Meaning of the kesheerabisheja ‘apyasa …’

 36. V V Krishnamurthy Says:

  Thanks for detailing the Devara pooja vidhi . There are books also. It would be useful if the meaning of the manthras chanted during the pooja. For ex. Meaning of abshika manthras. Etc….

 37. Dileep kumar Says:

  Super

 38. Rajendra Says:

  What is sloka for taking Nirmalya tirtha ?

  • Upendran Boovaraha Says:

   Take 3 times teertha chanting Om Vishwaya Namaha, Om Taijasaya Namaha, Om Pragnaya Namaha. Fourth Chant Turyaya Namaha and apply to your head.
   Complete by chanthing, Om Atmane Namaha, Om Antaratmane Namaha, Om Paramatmane Namaha, and Om Gnanatamane Namaha.

 39. Naveenkumar Says:

  Namaskar,
  what is real procedure for
  1) After performing Aarti, the plate shall be kept on ground facing GOD or opposit?
  2) After Karpur-Arti and after every one takes shakha the mangalarati shall be kept facing god or opposit?

 40. sushma Says:

  can women perform the above pooja

 41. me Says:

  Wonderful website… thanks a lot it was very helpful

 42. srinikumar Says:

  Sir
  Should I do Nitya Puja first or Sandhya vandanam please advise

  • Upendran Boovaraha Says:

   Sandyavandanam First. Nitya Pooja later. (You can keep aside some portion of Nirmalya teertha for next day’s Gopi Chandana dharana or you can do abhisheka (water) to saligrama/Chakrakinta/Sudarshan and use it has nirmalya teertha

 43. vishnuteerth Says:

  Apart from Nirmalya theertha, What are the other Two theerth in theerthe tatte, one is which we did abhisheka to saligrma, which is othere one, shanka theertha? Prandadevara theertha??

  • Upendran Boovaraha Says:

   One is Nirmalya, main Abhisheka teerrtha, third one is Pranadeavara teertha. Shanka teertha in the thatte for prokshane. You can have Gurugala padodaka too.

 44. Chandrahas Chandu Says:

  Devarige agarabatti estu hachabeku.

 45. PRABHAKARA K RAO Says:

  Dear Sir, Thank you very much for this wonderful and useful website.

 46. SOWMINDRA ROTTI Says:

  Great post. For people with telugu language, I think below one is very good to follow

  http://madhwamrutha.org/category/dharmashastra/sandhyavandane-dharmashastra/

  And there is also a Kannada version

 47. Aditya Says:

  It’s a most precious article,,, and most useful

 48. prasanna Says:

  Dear Sir/Madam, Thank you for providing Devrapooja pdf. Can you please try to provide audio as well so that, will not do any mistake during pronounation.

 49. Madhu Says:

  Devara pooje translation is not at all good. Please recheck the translation or remove it.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: